Hakemisto 
Pöytäkirja
PDF 170kWORD 96k
Keskiviikko 7. toukokuuta 2008 - Bryssel
1.Istuntokauden uudelleen avaaminen
 2.Puhemiehen julkilausuma
 3.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 4.Parlamentin kokoonpano
 5.Mikroluotto (kirjallinen kannanotto)
 6.Oikaisu (työjärjestyksen 204 a artikla)
 7.Parlamentin kantojen ja päätöslauselmien johdosta toteutetut toimet
 8.Vastaanotetut asiakirjat
 9.Suulliset kysymykset ja kirjalliset kannanotot (vastaanotetut asiakirjat)
 10.Käsittelyjärjestys
 11.EMU@10 - Euroopan talous- ja rahaliiton ensimmäiset kymmenen vuotta (komission tiedonanto)
 12.Tilanteen paheneminen Georgiassa (keskustelu)
 13.Transatlanttinen talousneuvosto (keskustelu)
 14.Eurooppalaisen yritysneuvoston perustamisesta annetun direktiivin muuttaminen (keskustelu)
 15.Ihmisoikeusraportti 2007 ja EU:n ihmisoikeuspolitiikka - EU:n vaalitarkkailuvaltuuskunnat (keskustelu)
 16.Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista
 17.Kauppa- ja taloussuhteet Kaakkois-Aasian valtioiden liittoon (ASEAN) (keskustelu)
 18.Maataloustuottajien tukijärjestelmät (puuvillan tukijärjestelmä) * (keskustelu)
 19.Syvänmeren kalakantojen hoito (keskustelu)
 20.Taloudellisia etuja koskeva ilmoitus
 21.Seuraavan istunnon esityslista
 22.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA


Puhetta johti
puhemies Hans-Gert PÖTTERING

1. Istuntokauden uudelleen avaaminen

Istunto avattiin klo 15.05.


2. Puhemiehen julkilausuma

Puhemies ilmaisi parlamentin solidaarisuuden Burmaa viime lauantaina koetelleen hirmumyrsky Nargisin lukuisille uhreille. Hän totesi odottavansa, että Burman hallitus helpottaa kansainvälisten avustustoimien käynnistämistä sekä vapauttaa vuoden 1990 Saharov-palkinnon saajan Aung San Suu Kyin.


3. Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisen istunnon pöytäkirja hyväksyttiin.

°
° ° °

Richard Seeber ilmoitti, että hän ei velvollisuuksiensa vuoksi voi olla läsnä tämän istuntojakson kahdessa istunnossa.


4. Parlamentin kokoonpano

Alfonso Andria, Renato Brunetta, Mario Mantovani, Lapo Pistelli ja Luciana Sbarbati ilmoittivat tulleensa valituiksi Italian edustajainhuoneeseen ja päättäneensä ottaa kyseisen tehtävän vastaan.

Edustajien valitsemisesta Euroopan parlamenttiin yleisillä välittömillä vaaleilla annetun säädöksen 7 artiklan 2 kohdan sekä työjärjestyksen 4 artiklan 1 ja 4 kohdan mukaisesti parlamentti pani kyseisen tiedon merkille ja totesi edellä mainittujen jäsenten edustajantointen vapautuneen 29.4.2008 alkaen.

Lisäksi yleisesti käytettävissä olevista lähteistä saatujen tietojen perusteella voitiin todeta, että Umberto Bossi, Alessandra Mussolini ja Adriana Poli Bortone oli valittu Italian edustajainhuoneeseen ja että he osallistuivat sen työskentelyyn.

Edustajien valitsemisesta Euroopan parlamenttiin yleisillä välittömillä vaaleilla annetun säädöksen 7 artiklan 2 kohdan sekä työjärjestyksen 4 artiklan 1 kohdan mukaisesti parlamentti pani työjärjestyksen 3 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan huomioon ottaen kyseisen tiedon merkille ja totesi edellä mainittujen jäsenten edustajantointen vapautuneen 29.4.2008 alkaen.


5. Mikroluotto (kirjallinen kannanotto)

Kirjallinen kannanotto 0002/2008 aiheesta mikroluotto, jonka Jamila Madeira, Ana Maria Gomes, Anna Záborská, Luisa Morgantini ja Miguel Angel Martínez Martínez ovat jättäneet käsiteltäväksi, on saanut parlamentin jäsenten enemmistön allekirjoitukset. Kannanotto toimitetaan näin ollen työjärjestyksen 116 artiklan 4 kohdan mukaisesti kannanotossa mainituille tahoille liitteenään allekirjoittajien nimet, ja se julkaistaan 8.5.2008 pidettävän istunnon hyväksytyissä teksteissä.


6. Oikaisu (työjärjestyksen 204 a artikla)

Asiasta vastaava valiokunta on lähettänyt seuraavan oikaisun Euroopan parlamentin hyväksymään tekstiin:

- Oikaisu ensimmäisessä käsittelyssä 11. joulukuuta 2007 vahvistettuun Euroopan parlamentin kantaan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/.../EY hyväksymiseksi yhteisön rautatiejärjestelmän yhteentoimivuudesta (uudelleen laadittu) - P6_TA-PROV(2007)0597 - (KOM(2006)0783 – C6-0474/2006 – 2006/0273(COD)).

Työjärjestyksen 204 a artiklan 4 kohdan mukaisesti oikaisu katsotaan hyväksytyksi ellei poliittinen ryhmä tai vähintään 40 jäsentä pyydä 48 tunnin kuluessa ilmoituksesta, että asiasta äänestetään.

Oikaisu on saatavilla Séance en direct -sivustolla.


7. Parlamentin kantojen ja päätöslauselmien johdosta toteutetut toimet

Komission ilmoitus toimista, joihin on ryhdytty parlamentin tammikuun 2008 I istuntojakson aikana hyväksymän muun kuin lainsäädännöllisen päätöslauselman «Tavoitteena lasten oikeuksia koskeva EU:n strategia» johdosta, on saatavilla Séance en direct -sivustolla.


8. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu

1) parlamentin valiokunnilta:

1.1) mietinnöt:

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tieinfrastruktuurin turvallisuusjohtamisesta (KOM(2006)0569 - C6-0331/2006 - 2006/0182(COD)) - TRAN-valiokunta - Esittelijä: Helmuth Markov (A6-0050/2008)

- * Mietintö ehdotuksesta neuvoston asetukseksi Euroopan yhteisön ja Seychellien tasavallan välisessä sopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamisesta 18 päivän tammikuuta 2005 ja 17 päivän tammikuuta 2011 väliseksi ajaksi tehdyn pöytäkirjan muuttamista koskevan kirjeenvaihtona tehdyn sopimuksen tekemisestä (KOM(2007)0664 - C6-0430/2007 - 2007/0232(CNS)) - PECH-valiokunta - Esittelijä: Josu Ortuondo Larrea (A6-0085/2008)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eräiden perustamissopimuksen 251 artiklassa määrätyn menettelyn mukaisten säädösten mukauttamisesta neuvoston päätökseen 1999/468/EY, sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä 2006/512/EY, valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn osalta – Ensimmäinen osa (KOM(2007)0741 - C6-0432/2007 - 2007/0262(COD)) - JURI-valiokunta - Esittelijä: József Szájer (A6-0088/2008)

- Mietintö yritysten liiketoimintaympäristön yksinkertaistamisesta yhtiöoikeuden, tilinpäätösten ja tilintarkastuksen alalla (KOM(2007)0394 - 2007/2254(INI)) - JURI-valiokunta - Esittelijä: Klaus-Heiner Lehne (A6-0101/2008)

- Mietintö syvänmeren kalakantojen hoidosta (KOM(2007)0030 - 2007/2110(INI)) - PECH-valiokunta - Esittelijä: Rosa Miguélez Ramos (A6-0103/2008)

- Mietintö sääntöjen kehittämisestä edunvalvojien (lobbaajien) toiminnalle Euroopan unionin toimielimissä (KOM(2007)0127 - 2007/2115(INI)) - AFCO-valiokunta - Esittelijä: Alexander Stubb (A6-0105/2008)

- Mietintö Euroopan parlamentin ja komission välisen toimielinten sopimuksen tekemisestä menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY, sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä 2006/512/EY, soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä (N6-0001/2008 - C6-0009/2008 - 2008/2002(ACI)) - AFCO-valiokunta - Esittelijä: Monica Frassoni (A6-0107/2008)

- Mietintö Euroopan parlamentin työjärjestyksen 81 artiklan muuttamisesta (2008/2027(REG)) - AFCO-valiokunta - Esittelijä: Monica Frassoni (A6-0108/2008)

- Mietintö Euroopan unionin vaalitarkkailuvaltuuskunnista: tavoitteet, käytännöt ja tulevat haasteet (2007/2217(INI)) - AFET-valiokunta (A6-0138/2008)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen 79 artiklan 3 kohdan täytäntöönpanosta syrjinnän poistamiseksi kuljetusmaksuista ja -ehdoista annetun asetuksen N:o 11 sekä elintarvikehygieniasta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 852/2004 muuttamisesta (KOM(2007)0090 [[02]] - C6-0211/2007 - 2007/0037B(COD)) - ENVI-valiokunta - Esittelijä: Horst Schnellhardt (A6-0143/2008)

- * Mietintö ehdotuksesta neuvoston päätökseksi luvan antamisesta Portugalille soveltaa alennettua valmisteverokantaa Madeiran itsehallintoalueella siellä tuotettuun olueen (KOM(2007)0772 - C6-0012/2008 - 2007/0273(CNS)) - REGI-valiokunta - Esittelijä: Sérgio Marques (A6-0146/2008)

- Mietintö urheilua koskevasta valkoisesta kirjasta (KOM(2007)0391 - 2007/2261(INI)) - CULT-valiokunta - Esittelijä: Manolis Mavrommatis (A6-0149/2008)

- Mietintö kauppa- ja taloussuhteista Kaakkois-Aasian valtioiden liittoon (ASEAN) (KOM(2006)0567 - 2007/2265(INI)) - INTA-valiokunta - Esittelijä: Glyn Ford (A6-0151/2008)

- Mietintö vuosittaisesta ihmisoikeusraportista 2007 sekä Euroopan unionin ihmisoikeuspolitiikasta (2007/2274(INI)) - AFET-valiokunta - Esittelijä: Marco Cappato (A6-0153/2008)

- Mietintö EU:n kuluttajapoliittisesta strategiasta vuosiksi 2007–2013 (KOM(2007)0099 - 2007/2189(INI)) - IMCO-valiokunta - Esittelijä: Lasse Lehtinen (A6-0155/2008)

- * Mietintö ehdotuksesta neuvoston asetukseksi yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä maataloustuottajien tukijärjestelmistä annetun asetuksen (EY) N:o 1782/2003 muuttamisesta puuvillan tukijärjestelmän osalta (KOM(2007)0701 - C6-0447/2007 - 2007/0242(CNS)) - AGRI-valiokunta - Esittelijä: Ioannis Gklavakis (A6-0166/2008)


9. Suulliset kysymykset ja kirjalliset kannanotot (vastaanotetut asiakirjat)

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu jäseniltä

1) suulliset kysymykset (työjärjestyksen 108 artikla):

- Arlene McCarthy IMCO-valiokunnan puolesta neuvostolle: Harhaanjohtavat "yrityshakemistoyhtiöt" (esim. European City Guides) (B6-0152/2008)

2) kirjalliset kannanotot luetteloon kirjattavaksi (työjärjestyksen 116 artikla):

- Urszula Krupa ja Witold Tomczak elämän suojelun tukemiseen (0039/2008)

- Benoît Hamon, Sarah Ludford, Jan Marinus Wiersma, Alain Hutchinson ja Pierre Pribetich nuorison karkotuslaitteiden markkinoinnin ja käytön kieltämiseen (0040/2008)

- Bogusław Rogalski Tiibetin kysymykseen (0041/2008)

- Andreas Mölzer pakkoavioliittoihin (0042/2008)

- Tomáš Zatloukal, Eva Lichtenberger, Grażyna Staniszewska, Zita Pleštinská ja Holger Krahmer Oder-Tonava-Elbe-kanavaan (0043/2008)

- Marianne Mikko, Christopher Beazley, Inese Vaidere, Zita Gurmai ja Alexander Alvaro elokuun 23. päivän julistamiseen stalinismin ja natsismin uhrien eurooppalaiseksi muistopäiväksi (0044/2008)

- Yannick Vaugrenard, Maria Matsouka, Bernard Poignant, Alejandro Cercas ja Harlem Désir "uudelleensijoitettujen" työntekijöiden oikeuksien kunnioittamiseen Euroopassa (0045/2008).


10. Käsittelyjärjestys

Esityslistalla oli seuraavana käsittelyjärjestyksen vahvistaminen.

Toukokuun 2008 I istuntojakson lopullinen esityslistaluonnos (PE 406.217/PDOJ) on jaettu ja siihen on ehdotettu seuraavia muutoksia (työjärjestyksen 132 artikla):

Istunnot 7.5.2008 ja 8.5.2008

keskiviikko

PPE-DE-ryhmän pyyntö siitä, että tilanteen pahenemista Georgiassa koskevat neuvoston ja komission julkilausumat kirjataan esityslistalle toiseksi kohdaksi ja että keskustelun päätteeksi jätetään päätöslauselmaesityksiä, joista äänestetään kesäkuun I istuntojaksolla.

Parlamentti hyväksyi pyynnön.

Koska neuvosto ei voinut olla läsnä klo 20 jälkeen vastatakseen harhaanjohtavia ”yrityshakemistoyhtiöitä” koskevaan suulliseen kysymykseen (lopullisen esityslistaluonnoksen kohta 24), kyseistä kohtaa ehdotettiin siirrettäväksi seuraavaan istuntojaksoon.

Puheenvuorot: Hannes Swoboda PSE-ryhmän puolesta ja Simon Busuttil PPE-DE-ryhmän puolesta.

Parlamentti hyväksyi ehdotuksen.

torstai

Äänestys Klaus-Heiner Lehnen (A6-0101/2008) (lopullisen esityslistaluonnoksen kohta 19) ja Kyösti Virrankosken (lopullisen esityslistaluonnoksen kohta 20) mietinnöistä siirrettiin seuraavaan istuntojaksoon.

°
° ° °

Käsittelyjärjestys vahvistettiin.


11. EMU@10 - Euroopan talous- ja rahaliiton ensimmäiset kymmenen vuotta (komission tiedonanto)

Komission tiedonanto: Komission kertomus Euroopan talous- ja rahaliiton ensimmäisistä kymmenestä vuodesta

Joaquín Almunia (komission jäsen) esitti tiedonannon.

Puheenvuorot: Werner Langen PPE-DE-ryhmän puolesta ja Pervenche Berès PSE-ryhmän puolesta.

Puhetta johti
varapuhemies Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU

Puheenvuorot: Wolf Klinz ALDE-ryhmän puolesta, Alain Lipietz Verts/ALE-ryhmän puolesta, Mario Borghezio UEN-ryhmän puolesta, Adamos Adamou GUE/NGL-ryhmän puolesta ja Jens-Peter Bonde IND/DEM-ryhmän puolesta.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Reinhard Rack, Monika Beňová, Olle Schmidt, Othmar Karas, Zita Pleštinská, Danutė Budreikaitė, Gerard Batten, Zsolt László Becsey, Antolín Sánchez Presedo ja Zbigniew Zaleski.

Joaquín Almunia käytti puheenvuoron.


12. Tilanteen paheneminen Georgiassa (keskustelu)

Neuvoston ja komission julkilausumat: Tilanteen paheneminen Georgiassa

Janez Lenarčič (neuvoston puheenjohtaja) ja Benita Ferrero-Waldner (komission jäsen) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Jacek Saryusz-Wolski PPE-DE-ryhmän puolesta, Hannes Swoboda PSE-ryhmän puolesta, Georgs Andrejevs ALDE-ryhmän puolesta, Marie Anne Isler Béguin Verts/ALE-ryhmän puolesta, Konrad Szymański UEN-ryhmän puolesta, Miloslav Ransdorf GUE/NGL-ryhmän puolesta, Ria Oomen-Ruijten, Jan Marinus Wiersma, Árpád Duka-Zólyomi, Józef Pinior, Charles Tannock, Alessandro Battilocchio, Corien Wortmann-Kool, Robert Evans ja Vytautas Landsbergis.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Urszula Gacek, Katrin Saks, Ewa Tomaszewska, Janusz Onyszkiewicz, Tunne Kelam, Siiri Oviir ja Zbigniew Zaleski.

Janez Lenarčič käytti puheenvuoron.

Puhetta johti
varapuhemies Mechtild ROTHE

Benita Ferrero-Waldner käytti puheenvuoron.

Koska käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset eivät olleet vielä saatavissa, niistä ilmoitetaan myöhemmin.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: kesäkuun I istuntojakso.


13. Transatlanttinen talousneuvosto (keskustelu)

Komission julkilausuma: Transatlanttinen talousneuvosto

Günter Verheugen (komission varapuheenjohtaja) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Jonathan Evans PPE-DE-ryhmän puolesta, Jan Marinus Wiersma PSE-ryhmän puolesta, Annemie Neyts-Uyttebroeck ALDE-ryhmän puolesta, Dariusz Maciej Grabowski UEN-ryhmän puolesta, Umberto Guidoni GUE/NGL-ryhmän puolesta, Bernard Wojciechowski IND/DEM-ryhmän puolesta, sitoutumaton Jana Bobošíková, Erika Mann, Sarah Ludford, Karl von Wogau, Antolín Sánchez Presedo, Sophia in 't Veld, Urszula Gacek, Pervenche Berès, Corien Wortmann-Kool, Benoît Hamon, Malcolm Harbour ja Małgorzata Handzlik.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Czesław Adam Siekierski, Corina Creţu ja Peter Skinner.

Günter Verheugen käytti puheenvuoron.

Puhetta johti
varapuhemies Manuel António dos SANTOS

Työjärjestyksen 103 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

- Annemie Neyts-Uyttebroeck ja Alexander Lambsdorff ALDE-ryhmän puolesta transatlanttisesta talousneuvostosta (B6-0209/2008)

- Jonathan Evans, Elmar Brok, Corien Wortmann-Kool, Malcolm Harbour, Alexander Radwan, Robert Sturdy, James Elles, Andreas Schwab ja Urszula Gacek PPE-DE-ryhmän puolesta transatlanttisesta talousneuvostosta (B6-0210/2008)

- Adam Bielan ja Dariusz Maciej Grabowski UEN-ryhmän puolesta transatlanttisesta talousneuvostosta (B6-0211/2008)

- Erika Mann ja Peter Skinner PSE-ryhmän puolesta transatlanttisesta talousneuvostosta (B6-0212/2008)

- Umberto Guidoni ja Marco Rizzo GUE/NGL-ryhmän puolesta transatlanttisesta talousneuvostosta (B6-0213/2008)

- Caroline Lucas Verts/ALE-ryhmän puolesta transatlanttisesta talousneuvostosta (B6-0214/2008).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 8.5.2008, kohta 5.6.


14. Eurooppalaisen yritysneuvoston perustamisesta annetun direktiivin muuttaminen (keskustelu)

Komission julkilausuma: Eurooppalaisen yritysneuvoston perustamisesta annetun direktiivin muuttaminen

Vladimír Špidla (komission jäsen) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Philip Bushill-Matthews PPE-DE-ryhmän puolesta, Harlem Désir PSE-ryhmän puolesta, Siiri Oviir ALDE-ryhmän puolesta, Ewa Tomaszewska UEN-ryhmän puolesta, Elisabeth Schroedter Verts/ALE-ryhmän puolesta, Francis Wurtz GUE/NGL-ryhmän puolesta, Ria Oomen-Ruijten, Jan Andersson, José Albino Silva Peneda, Harald Ettl, Alejandro Cercas, Karin Jöns, Proinsias De Rossa, Pier Antonio Panzeri ja Genowefa Grabowska.

Seuraava jäsen käytti "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Ilda Figueiredo.

Vladimír Špidla käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


Puhetta johti
varapuhemies Marek SIWIEC

15. Ihmisoikeusraportti 2007 ja EU:n ihmisoikeuspolitiikka - EU:n vaalitarkkailuvaltuuskunnat (keskustelu)

Mietintö: Vuosittainen ihmisoikeusraportti 2007 sekä Euroopan unionin ihmisoikeuspolitiikka [2007/2274(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Marco Cappato (A6-0153/2008)

Mietintö: Euroopan unionin vaalitarkkailuvaltuuskunnat: tavoitteet, käytännöt ja tulevat haasteet [2007/2217(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Yhteisesittelijät: Véronique De Keyser ja José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A6-0138/2008)

Marco Cappato esitteli laatimansa mietinnön.

Véronique De Keyser ja José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra esittelivät laatimansa mietinnön.

Puheenvuorot: Janez Lenarčič (neuvoston puheenjohtaja) ja Benita Ferrero-Waldner (komission jäsen).

Puheenvuorot: Thijs Berman (DEVE-valiokunnan lausunnon valmistelija), Giusto Catania (LIBE-valiokunnan lausunnon valmistelija), Laima Liucija Andrikienė PPE-DE-ryhmän puolesta, Csaba Sándor Tabajdi PSE-ryhmän puolesta, Janusz Onyszkiewicz ALDE-ryhmän puolesta, Konrad Szymański UEN-ryhmän puolesta, Hélène Flautre Verts/ALE-ryhmän puolesta, Vittorio Agnoletto GUE/NGL-ryhmän puolesta, sitoutumaton Frank Vanhecke, Zbigniew Zaleski, Józef Pinior, Fiona Hall ja Raül Romeva i Rueda.

Puhetta johti
varapuhemies Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ

Puheenvuorot: Luisa Morgantini, Hélène Goudin, Jim Allister, Ari Vatanen, Richard Howitt, Ona Juknevičienė, Margrete Auken, Willy Meyer Pleite, Kathy Sinnott, Urszula Gacek, Libor Rouček, Sarah Ludford, Maria da Assunção Esteves, Genowefa Grabowska, Maria Eleni Koppa, Marios Matsakis ja Corina Creţu.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Marianne Mikko, Marie Anne Isler Béguin ja Katrin Saks.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 8.5.2008, kohta 5.7 ja istunnon pöytäkirja 8.5.2008, kohta 5.8.


16. Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista

Puhemies myönsi työjärjestyksen 144 artiklan nojalla minuutin puheenvuoron seuraaville jäsenille, jotka halusivat kiinnittää parlamentin huomion poliittisesti tärkeään asiaan:

Mairead McGuinness, Marianne Mikko, Danutė Budreikaitė, Mikel Irujo Amezaga, Zdzisław Zbigniew Podkański ja Diamanto Manolakou.

Puhetta johti
varapuhemies Alejo VIDAL-QUADRAS

Puheenvuorot: Csaba Sándor Tabajdi, Marco Pannella, Ilda Figueiredo, Silvia-Adriana Ţicău, Marco Cappato, Pedro Guerreiro, Marios Matsakis, Genowefa Grabowska, Csaba Sógor ja Czesław Adam Siekierski.


17. Kauppa- ja taloussuhteet Kaakkois-Aasian valtioiden liittoon (ASEAN) (keskustelu)

Mietintö: Kauppa- ja taloussuhteet Kaakkois-Aasian valtioiden liittoon (ASEAN) [2007/2265(INI)] - Kansainvälisen kaupan valiokunta. Yhteisesittelijät: Glyn Ford ja Vincenzo Aita (A6-0151/2008)

Glyn Ford esitteli laatimansa mietinnön.

Peter Mandelson (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Francisco José Millán Mon (AFET-valiokunnan lausunnon valmistelija), John Purvis (ITRE-valiokunnan lausunnon valmistelija), Peter Šťastný PPE-DE-ryhmän puolesta, David Martin PSE-ryhmän puolesta, Nathalie Griesbeck ALDE-ryhmän puolesta, Leopold Józef Rutowicz UEN-ryhmän puolesta, Bastiaan Belder IND/DEM-ryhmän puolesta, Daniel Varela Suanzes-Carpegna, Antolín Sánchez Presedo, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Jerzy Buzek ja Pierre Pribetich.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Mairead McGuinness, Czesław Adam Siekierski, Stavros Arnaoutakis ja Jean-Pierre Audy.

Glyn Ford käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 8.5.2008, kohta 5.9.


18. Maataloustuottajien tukijärjestelmät (puuvillan tukijärjestelmä) * (keskustelu)

Mietintö: Ehdotus neuvoston asetukseksi yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä maataloustuottajien tukijärjestelmistä annetun asetuksen (EY) N:o 1782/2003 muuttamisesta puuvillan tukijärjestelmän osalta [KOM(2007)0701 - C6-0447/2007 - 2007/0242(CNS)] - Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta. Esittelijä: Ioannis Gklavakis (A6-0166/2008)

Mariann Fischer Boel (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Ioannis Gklavakis esitteli laatimansa mietinnön.

Puheenvuorot: Carmen Fraga Estévez PPE-DE-ryhmän puolesta, María Isabel Salinas García PSE-ryhmän puolesta, Diamanto Manolakou GUE/NGL-ryhmän puolesta, Nils Lundgren IND/DEM-ryhmän puolesta ja Katerina Batzeli.

Seuraava jäsen käytti "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf.

Puheenvuorot: Mariann Fischer Boel ja Ioannis Gklavakis.

Puhetta johti
varapuhemies Gérard ONESTA

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 8.5.2008, kohta 5.5.


19. Syvänmeren kalakantojen hoito (keskustelu)

Mietintö: Syvänmeren kalakantojen hoito [2007/2110(INI)] - Kalatalousvaliokunta. Esittelijä: Rosa Miguélez Ramos (A6-0103/2008)

Struan Stevenson käytti puheenvuoron keskustelujen järjestämisestä (puhemies vastasi, että hän välittää kommentit puheenjohtajakokoukselle).

Rosa Miguélez Ramos esitteli laatimansa mietinnön.

Joe Borg (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Marios Matsakis (ENVI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Struan Stevenson PPE-DE-ryhmän puolesta, Paulo Casaca PSE-ryhmän puolesta, Pedro Guerreiro GUE/NGL-ryhmän puolesta, Carmen Fraga Estévez, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Avril Doyle, Joe Borg ja Rosa Miguélez Ramos.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 8.5.2008, kohta 5.10.


20. Taloudellisia etuja koskeva ilmoitus

Seuraavat jäsenet eivät vielä ole päivittäneet taloudellisia etuja koskevaa ilmoitustaan vuodelta 2007 työjärjestyksen liitteen I 2 artiklan 5 kohdan mukaisesti:

Jean-Luc Bennahmias, Graham Booth, Małgorzata Handzlik, Kurt Lechner, Jules Maaten, José Javier Pomés Ruiz, Teresa Riera Madurell, Britta Thomsen, Catherine Trautmann ja John Whittaker.


21. Seuraavan istunnon esityslista

Huomisen istunnon esityslista on vahvistettu (ks. ”Esityslista” PE 406.217/OJ).


22. Istunnon päättäminen

Istunto päättyi klo 23.05.

Harald Rømer

Martine Roure

pääsihteeri

varapuhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Allekirjoittaneet:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelilli, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Aylward, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Baeva, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Belder, Belet, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Binev, Blokland, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Bonsignore, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Boştinaru, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brie, Brok, Budreikaitė, Buitenweg, Bullmann, Bulzesc, van den Burg, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busquin, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carlshamre, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Casini, Caspary, Catania, Cavada, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Chukolov, Claeys, Clark, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Corlăţean, Paolo Costa, Cottigny, Cremers, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Daul, Davies, De Blasio, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Dombrovskis, Donnici, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Filip, Flasarová, Flautre, Foglietta, Ford, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, Fraile Cantón, França, Frassoni, Freitas, Friedrich, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Georgiou, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gibault, Giertych, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, de Grandes Pascual, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Hedh, Hegyi, Hénin, Hennis-Plasschaert, Hieronymi, Higgins, Holm, Honeyball, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, in 't Veld, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Jouye de Grandmaison, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Klamt, Klaß, Klinz, Konrad, Koppa, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Lambert, Lambrinidis, Landsbergis, Lang, De Lange, Langen, Laperrouze, La Russa, Lauk, Lavarra, Lax, Lechner, Le Foll, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lienemann, Liotard, Lipietz, Locatelli, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Luque Aguilar, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Mănescu, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Manolakou, Marinescu, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Matsakis, Matsouka, Mavrommatis, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mladenov, Mölzer, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morin, Mote, Mulder, Musacchio, Muscat, Musotto, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Öger, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patriciello, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Pflüger, Piecyk, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirker, Piskorski, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Plumb, Podestà, Podimata, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Pomés Ruiz, Mihaela Popa, Nicolae Vlad Popa, Portas, Posselt, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rübig, Rutowicz, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sanz Palacio, Sartori, Saryusz-Wolski, Savi, Schaldemose, Schapira, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Segelström, Seppänen, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sógor, Sommer, Sornosa Martínez, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Strož, Sudre, Sumberg, Surján, Svensson, Swoboda, Szájer, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Titley, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Urutchev, Vakalis, Vanhecke, Van Lancker, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, de Villiers, Virrankoski, Visser, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Whittaker, Wieland, Wiersma, Wijkman, Willmott, Iuliu Winkler, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zappalà, Ždanoka, Zdravkova, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zvěřina, Zwiefka

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö