Index 
Jegyzőkönyv
PDF 178kWORD 99k
2008. május 7., Szerda - Brüsszel
1.Az ülésszak folytatása
 2.Az elnök nyilatkozata
 3.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 4.A Parlament tagjai
 5.Mikrohitel (írásbeli nyilatkozat)
 6.Helyesbítés (az eljárási szabályzat 204a. cikke)
 7.A Parlament álláspontjaival és állásfoglalásaival kapcsolatos további intézkedések
 8.Dokumentumok benyújtása
 9.Szóbeli választ igénylő kérdések és írásbeli nyilatkozatok (benyújtás)
 10.Ügyrend
 11.EMU@10 - Az Európai Gazdasági és Monetáris Unió első tíz éve (a Bizottság közleménye)
 12.A grúziai helyzet súlyosbodása (vita)
 13.Transzatlanti Gazdasági Tanács (vita)
 14.Az európai üzemi tanács létrehozására vonatkozó irányelv módosítása (vita)
 15.Az emberi jogok világbeli helyzete (2007) és az Európai Unió politikája - Az EU választási megfigyelési küldetései: célok, gyakorlati lépések és a jövőbeni kihívások (vita)
 16.Egyperces felszólalások fontos politikai kérdésekben
 17.Gazdasági és kereskedelmi kapcsolatok a délkelet-ázsiai országokkal (ASEAN) (vita)
 18.A mezőgazdasági termelők részére meghatározott támogatási rendszerek (gyapottámogatás) * (vita)
 19.A mélytengeri halállományok kezelése (vita)
 20.Nyilatkozat pénzügyi érdekeltségekről
 21.A következő ülésnap napirendje
 22.Az ülés berekesztése
 JELENLÉTI ÍV


EURÓPAI PARLAMENT

ÜLÉSSZAK: 2008 - 2009

2008. május 7-8-i ülések

BRÜSSZEL

JEGYZŐKÖNYV

ELNÖKÖL: Hans-Gert PÖTTERING
elnök

1. Az ülésszak folytatása

Az ülést 15.05 órakor nyitják meg.


2. Az elnök nyilatkozata

Az elnök a Parlament szolidaritását fejezi ki a Burmában múlt szombaton pusztító Nargis ciklon számos áldozatával; elvárja a burmai kormánytól egyrészt a nemzetközi segítségnyújtás teljesítésének megkönnyítését, másrészt Aung San Suu Kyi, a Szaharov-díj 1990-es elnyerője szabadon bocsátását.


3. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadták.

°
° ° °

Richard Seeber közli, hogy egyéb kötelezettségei miatt nem lehetett jelen ezen üléshét két ülésén.


4. A Parlament tagjai

Alfonso Andria, Renato Brunetta, Mario Mantovani, Lapo Pistelli és Luciana Sbarbati közlik, hogy megválasztották őket az olasz parlament tagjaivá, és úgy döntöttek, hogy ezen megbízatást elfogadják.

A Parlament az Európai Parlament képviselőinek közvetlen és általános választójog alapján történő választásáról szóló okmány 7. cikke (2) bekezdésének, valamint eljárási szabályzata 4. cikke (1) bekezdésének megfelelően ezt tudomásul veszi, és megállapítja képviselői mandátumuk 2008. április 29-i hatállyal történő megüresedését.

Ezen kívül, a nyilvánosság számára hozzáférhető források alapján ellenőrizhető tények lehetővé tették annak megállapítását, hogy Umberto Bossi, Alessandra Mussolini és Adriana Poli Bortone képviselőket megválasztották az olasz parlament tagjaivá, és részt vesznek annak munkájában.

A Parlament az Európai Parlament képviselőinek közvetlen és általános választójog alapján történő választásáról szóló okmány 7. cikke (2) bekezdésének, valamint eljárási szabályzata 4. cikke (1) bekezdésének megfelelően, eljárási szabályzata 3. cikke (2) bekezdésének második albekezdését alkalmazva ezt tudomásul veszi, és megállapítja képviselői mandátumuk 2008. április 29-i hatállyal történő megüresedését.


5. Mikrohitel (írásbeli nyilatkozat)

A 0002/2008. számú, Jamila Madeira, Ana Maria Gomes, Anna Záborská, Luisa Morgantini és Miguel Angel Martínez Martínez által benyújtott, a mikrohitelről szóló nyilatkozat megkapta a Parlament képviselői többségének aláírását, így azt az eljárási szabályzat 116. cikke (4) bekezdésének megfelelően megküldik a címzetteknek, és az aláírók nevével együtt közzéteszik a 2008.05.08-i ülés jegyzőkönyvében az elfogadott szövegek között.


6. Helyesbítés (az eljárási szabályzat 204a. cikke)

Az illetékes bizottság a következő helyesbítést nyújtotta be az Európai Parlament által elfogadott egyik szöveghez:

- Helyesbítés az Európai Parlament első olvasatban 2007. december 11-én elfogadott álláspontjához a közösségi vasúti rendszer kölcsönös átjárhatóságáról szóló 2008/.../EK európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadása tekintetében (átdolgozott szöveg) - P6_TA-PROV(2007)0597 - (COM(2006)0783 – C6-0474/2006 – 2006/0273(COD)).

Az eljárási szabályzat 204a. cikkének (4) bekezdése értelmében a helyesbítést elfogadottnak kell tekinteni, ha a bejelentésétől számított negyvennyolc órán belül sem egy képviselőcsoport, sem legalább negyven képviselő nem nyújt be kérelmet szavazásra bocsátására.

A helyesbítés az „Ülés élőben” honlapon rendelkezésre áll.


7. A Parlament álláspontjaival és állásfoglalásaival kapcsolatos további intézkedések

Az „Úton a gyermekek jogaira vonatkozó európai stratégia felé” című, a Parlament által a 2008. januári I. ülésen elfogadott, nem jogalkotási állásfoglalással kapcsolatos további lépésekről szóló bizottsági közlemény az „Ülés élőben” honlapon hozzáférhető.


8. Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumokat nyújtották be:

1) a parlamenti bizottságok

1.1) jelentések:

- ***I Jelentés a közúti infrastruktúra biztonságkezeléséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2006)0569 - C6-0331/2006 - 2006/0182(COD)) - TRAN bizottság - Előadó: Helmuth Markov (A6-0050/2008)

- * Jelentés az Európai Közösség és a Seychelle Köztársaság közötti megállapodásban előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás 2005. január 18-tól 2011. január 17-ig terjedő időtartamra történő megállapításáról szóló jegyzőkönyv módosításáról szóló, levélváltás formájában létrejött megállapodás megkötéséről szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2007)0664 - C6-0430/2007 - 2007/0232(CNS)) - PECH bizottság - Előadó: Josu Ortuondo Larrea (A6-0085/2008)

- ***I Jelentés a Szerződés 251. cikkében meghatározott eljárás alá tartozó egyes jogi aktusok ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás tekintetében történő, a 2006/512/EK határozattal módosított 1999/468/EK tanácsi határozat szerinti kiigazításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról – első rész (COM(2007)0741 - C6-0432/2007 - 2007/0262(COD)) - JURI bizottság - Előadó: József Szájer (A6-0088/2008)

- Jelentés a társaságok számára biztosított egyszerűsített üzleti környezetről a társasági jog, a számvitel és a könyvvizsgálat területén (COM(2007)0394 - 2007/2254(INI)) - JURI bizottság - Előadó: Klaus-Heiner Lehne (A6-0101/2008)

- Jelentés a mélytengeri halállományok kezeléséről (COM(2007)0030 - 2007/2110(INI)) - PECH bizottság - Előadó: Rosa Miguélez Ramos (A6-0103/2008)

- Jelentés az európai intézmények érdekképviseletei (lobbisták) tevékenységei keretének fejlesztéséről (COM(2007)0127 - 2007/2115(INI)) - AFCO bizottság - Előadó: Alexander Stubb (A6-0105/2008)

- Jelentés a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, a 2006/512/EK határozattal módosított 1999/468/EK tanácsi határozat végrehajtási eljárásaival kapcsolatos, az Európai Parlament és a Bizottság között létrejött intézményközi megállapodás megkötéséről (N6-0001/2008 - C6-0009/2008 - 2008/2002(ACI)) - AFCO bizottság - Előadó: Monica Frassoni (A6-0107/2008)

- Jelentés az Európai Parlament eljárási szabályzata 81. cikkének módosításáról (2008/2027(REG)) - AFCO bizottság - Előadó: Monica Frassoni (A6-0108/2008)

- Jelentés az EU választási megfigyelő misszióiról: célkitűzések, gyakorlatok és jövőbeni kihívások (2007/2217(INI)) - AFET bizottság (A6-0138/2008)

- ***I Jelentés az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződés 79. cikke (3) bekezdésének végrehajtása keretében a fuvardíjakban és a fuvarozási feltételek terén alkalmazott hátrányos megkülönböztetés megszüntetéséről szóló 11. rendelet és az élelmiszer-higiéniáról szóló 852/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2007)0090 [[02]] - C6-0211/2007 - 2007/0037B(COD)) - ENVI bizottság - Előadó: Horst Schnellhardt (A6-0143/2008)

- * Jelentés Portugália számára a Madeira autonóm régióban előállított sör tekintetében kedvezményes jövedékiadó-mérték alkalmazásának engedélyezéséről szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2007)0772 - C6-0012/2008 - 2007/0273(CNS)) - REGI bizottság - Előadó: Sérgio Marques (A6-0146/2008)

- Jelentés a sportról szóló fehér könyvről (COM(2007)0391 - 2007/2261(INI)) - CULT bizottság - Előadó: Manolis Mavrommatis (A6-0149/2008)

- Jelentés a Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetségével (ASEAN) folytatott kereskedelmi és gazdasági kapcsolatokról (COM(2006)0567 - 2007/2265(INI)) - INTA bizottság - Előadó: Glyn Ford (A6-0151/2008)

- Jelentés az emberi jogok világbeli helyzetéről szóló 2007. évi éves jelentésről és az Európai Unió ezzel kapcsolatos politikájáról (2007/2274(INI)) - AFET bizottság - Előadó: Marco Cappato (A6-0153/2008)

- Jelentés a közösségi fogyasztóügyi politikai stratégiáról (2007–2013) (COM(2007)0099 - 2007/2189(INI)) - IMCO bizottság - Előadó: Lasse Lehtinen (A6-0155/2008)

- * Jelentés a közös agrárpolitika keretébe tartozó közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott támogatási rendszerek létrehozásáról szóló 1782/2003/EK rendeletnek a gyapot támogatási rendszerének tekintetében történő módosítására irányuló tanácsi rendeletről (COM(2007)0701 - C6-0447/2007 - 2007/0242(CNS)) - AGRI bizottság - Előadó: Ioannis Gklavakis (A6-0166/2008)


9. Szóbeli választ igénylő kérdések és írásbeli nyilatkozatok (benyújtás)

A képviselők az alábbi dokumentumokat nyújtották be:

1) szóbeli választ igénylő kérdések (az eljárási szabályzat 108. cikke)

- Arlene McCarthy, az IMCO bizottság nevében, a Tanácshoz: Félrevezető katalóguscégek (pl. "European City Guide") (B6-0152/2008)

2) nyilvántartásba vett írásbeli nyilatkozatok (az eljárási szabályzat 116. cikke)

- Urszula Krupa és Witold Tomczak az élet védelmének támogatásáról (0039/2008),

- Benoît Hamon, Sarah Ludford, Jan Marinus Wiersma, Alain Hutchinson és Pierre Pribetich a fiatalkorúakat elriasztó „Mosquito” készülék forgalmazásának és használatának betiltásáról (0040/2008),

- Bogusław Rogalski Tibetről (0041/2008),

- Andreas Mölzer a kényszerházasságokról (0042/2008),

- Tomáš Zatloukal, Eva Lichtenberger, Grażyna Staniszewska, Zita Pleštinská és Holger Krahmer a Duna–Odera–Elba-csatornáról (0043/2008),

- Marianne Mikko, Christopher Beazley, Inese Vaidere, Zita Gurmai és Alexander Alvaro augusztus 23-ának a sztálinizmus és a nácizmus áldozatai európai emléknapjává való nyilvánításáról (0044/2008),

- Yannick Vaugrenard, Maria Matsouka, Bernard Poignant, Alejandro Cercas és Harlem Désir a „kiküldött” munkavállalók jogainak tiszteletben tartásáról Európában (0045/2008).


10. Ügyrend

A következő napirendi pont az ügyrend megállapítása.

Kiosztották a 2008. májusi I. plenáris ülés végleges napirendtervezetét (PE 406.217/PDOJ). Módosítására a következő javaslatokat tették (az eljárási szabályzat 132. cikke):

Ülések: 2008.05.07 és 2008.05.08

szerda

A PPE-DE képviselőcsoport kérelme, amely szerint a napirend második pontjába vegyék fel a Tanács és a Bizottság nyilatkozatait a grúziai helyzet súlyosbodásáról, és a vitát állásfoglalásra irányuló indítványokkal zárják le, amelyeket a júniusi I. ülésen bocsássanak majd szavazásra.

A Parlament jóváhagyja a kérelmet.

Mivel a Tanács nem lehet jelen 20 óra után a „Félrevezető katalóguscégek” című, szóbeli választ igénylő kérdés megválaszolására (az előzetes napirendtervezet 24. pontja), ezért javasolják ezen pont következő ülésre történő halasztását.

Felszólal: Hannes Swoboda, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, és Simon Busuttil, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében.

A Parlament jóváhagyja a javaslatot.

csütörtök

A Klaus-Heiner Lehne-jelentésre (A6-0101/2008) (az előzetes napirendtervezet 19. pontja) és a Kyösti Virrankoski-jelentésre (az előzetes napirendtervezet 20. pontja) vonatkozó szavazást a következő ülésre halasztják.

°
° ° °

Az ügyrendet megállapították.


11. EMU@10 - Az Európai Gazdasági és Monetáris Unió első tíz éve (a Bizottság közleménye)

A Bizottság közleménye: A Bizottság jelentése az Európai Gazdasági és Monetáris Unió első tíz évéről

Joaquín Almunia (a Bizottság tagja) közleményt tesz.

Felszólal: Werner Langen, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, és Pervenche Berès, a(z) PSE képviselőcsoport nevében.

ELNÖKÖL: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
alelnök

Felszólal: Wolf Klinz, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Alain Lipietz, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Mario Borghezio, a(z) UEN képviselőcsoport nevében, Adamos Adamou, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, és Jens-Peter Bonde, a(z) IND/DEM képviselőcsoport nevében.

Felszólal a "catch the eye" eljárás szerint: Reinhard Rack, Monika Beňová, Olle Schmidt, Othmar Karas, Zita Pleštinská, Danutė Budreikaitė, Gerard Batten, Zsolt László Becsey, Antolín Sánchez Presedo és Zbigniew Zaleski.

Felszólal: Joaquín Almunia.


12. A grúziai helyzet súlyosbodása (vita)

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: A grúziai helyzet súlyosbodása

Janez Lenarčič (a Tanács soros elnöke) és Benita Ferrero-Waldner (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Jacek Saryusz-Wolski, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, Hannes Swoboda, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, Georgs Andrejevs, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Marie Anne Isler Béguin, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Konrad Szymański, a(z) UEN képviselőcsoport nevében, Miloslav Ransdorf, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Ria Oomen-Ruijten, Jan Marinus Wiersma, Árpád Duka-Zólyomi, Józef Pinior, Charles Tannock, Alessandro Battilocchio, Corien Wortmann-Kool, Robert Evans és Vytautas Landsbergis.

Felszólal a "catch the eye" eljárás szerint: Urszula Gacek, Katrin Saks, Ewa Tomaszewska, Janusz Onyszkiewicz, Tunne Kelam, Siiri Oviir és Zbigniew Zaleski.

Felszólal: Janez Lenarčič.

ELNÖKÖL: Mechtild ROTHE
alelnök

Felszólal: Benita Ferrero-Waldner.

Mivel a benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok még nem állnak rendelkezésre, azok kihirdetésére egy későbbi időpontban kerül sor.

A vitát berekesztik.

Szavazás: júniusi I. ülés.


13. Transzatlanti Gazdasági Tanács (vita)

A Bizottság nyilatkozata: Transzatlanti Gazdasági Tanács

Günter Verheugen (a Bizottság alelnöke) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Jonathan Evans, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, Jan Marinus Wiersma, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, Annemie Neyts-Uyttebroeck, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Dariusz Maciej Grabowski, a(z) UEN képviselőcsoport nevében, Umberto Guidoni, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Bernard Wojciechowski, a(z) IND/DEM képviselőcsoport nevében, Jana Bobošíková, független, Erika Mann, Sarah Ludford, Karl von Wogau, Antolín Sánchez Presedo, Sophia in 't Veld, Urszula Gacek, Pervenche Berès, Corien Wortmann-Kool, Benoît Hamon, Malcolm Harbour és Małgorzata Handzlik.

Felszólal a "catch the eye" eljárás szerint: Czesław Adam Siekierski, Corina Creţu és Peter Skinner.

Felszólal: Günter Verheugen.

ELNÖKÖL: Manuel António dos SANTOS
alelnök

A vita lezárását követően az eljárási szabályzat 103. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok:

- Annemie Neyts-Uyttebroeck és Alexander Lambsdorff, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, a Transzatlanti Gazdasági Tanácsról (B6-0209/2008);

- Jonathan Evans, Elmar Brok, Corien Wortmann-Kool, Malcolm Harbour, Alexander Radwan, Robert Sturdy, James Elles, Andreas Schwab és Urszula Gacek, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, a Transzatlanti Gazdasági Tanácsról (B6-0210/2008);

- Adam Bielan és Dariusz Maciej Grabowski, a(z) UEN képviselőcsoport nevében, a Transzatlanti Gazdasági Tanácsról (B6-0211/2008);

- Erika Mann és Peter Skinner, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, a Transzatlanti Gazdasági Tanácsról (B6-0212/2008);

- Umberto Guidoni és Marco Rizzo, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, a Transzatlanti Gazdasági Tanácsról (B6-0213/2008);

- Caroline Lucas, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében a Transzatlanti Gazdasági Tanácsról (B6-0214/2008).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2008.05.08-i jegyzőkönyv 5.6. pont .


14. Az európai üzemi tanács létrehozására vonatkozó irányelv módosítása (vita)

A Bizottság nyilatkozata: Az európai üzemi tanács létrehozására vonatkozó irányelv módosítása

Vladimír Špidla (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Philip Bushill-Matthews, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, Harlem Désir, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, Siiri Oviir, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Ewa Tomaszewska, a(z) UEN képviselőcsoport nevében, Elisabeth Schroedter, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Francis Wurtz, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Ria Oomen-Ruijten, Jan Andersson, José Albino Silva Peneda, Harald Ettl, Alejandro Cercas, Karin Jöns, Proinsias De Rossa, Pier Antonio Panzeri és Genowefa Grabowska.

Felszólal a "catch the eye" eljárás szerint: Ilda Figueiredo.

Felszólal: Vladimír Špidla.

A vitát berekesztik.


ELNÖKÖL: Marek SIWIEC
alelnök

15. Az emberi jogok világbeli helyzete (2007) és az Európai Unió politikája - Az EU választási megfigyelési küldetései: célok, gyakorlati lépések és a jövőbeni kihívások (vita)

Jelentés az emberi jogok világbeli helyzetéről szóló 2007-es éves jelentésről és az EU ezzel kapcsolatos politikájáról [2007/2274(INI)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Marco Cappato (A6-0153/2008)

Jelentés az EU választási megfigyelési küldetéseiről: célok, gyakorlati lépések és a jövőbeni kihívások [2007/2217(INI)] - Külügyi Bizottság. Társelőadók: Véronique De Keyser és José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A6-0138/2008)

Marco Cappato előterjeszti a jelentést.

Véronique De Keyser és José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra előterjesztik a jelentésüket.

Felszólal: Janez Lenarčič (a Tanács soros elnöke) és Benita Ferrero-Waldner (a Bizottság tagja).

Felszólal: Thijs Berman (a DEVE bizottság véleményének előadója), Giusto Catania (a LIBE bizottság véleményének előadója), Laima Liucija Andrikienė, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, Csaba Sándor Tabajdi, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, Janusz Onyszkiewicz, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Konrad Szymański, a(z) UEN képviselőcsoport nevében, Hélène Flautre, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Vittorio Agnoletto, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Frank Vanhecke, független, Zbigniew Zaleski, Józef Pinior, Fiona Hall és Raül Romeva i Rueda.

ELNÖKÖL: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
alelnök

Felszólal: Luisa Morgantini, Hélène Goudin, Jim Allister, Ari Vatanen, Richard Howitt, Ona Juknevičienė, Margrete Auken, Willy Meyer Pleite, Kathy Sinnott, Urszula Gacek, Libor Rouček, Sarah Ludford, Maria da Assunção Esteves, Genowefa Grabowska, Maria Eleni Koppa, Marios Matsakis és Corina Creţu.

Felszólal a "catch the eye" eljárás szerint: Marianne Mikko, Marie Anne Isler Béguin és Katrin Saks.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2008.05.08-i jegyzőkönyv 5.7. pont és 2008.05.08-i jegyzőkönyv 5.8. pont .


16. Egyperces felszólalások fontos politikai kérdésekben

Az eljárási szabályzat 144. cikke jogcímén az alábbi képviselők, akik fontos politikai ügyekre kívánják felhívni a Parlament figyelmét, tesznek egyperces felszólalást:

Mairead McGuinness, Marianne Mikko, Danutė Budreikaitė, Mikel Irujo Amezaga, Zdzisław Zbigniew Podkański és Diamanto Manolakou.

ELNÖKÖL: Alejo VIDAL-QUADRAS
alelnök

Felszólal: Csaba Sándor Tabajdi, Marco Pannella, Ilda Figueiredo, Silvia-Adriana Ţicău, Marco Cappato, Pedro Guerreiro, Marios Matsakis, Genowefa Grabowska, Csaba Sógor és Czesław Adam Siekierski.


17. Gazdasági és kereskedelmi kapcsolatok a délkelet-ázsiai országokkal (ASEAN) (vita)

Jelentés a délkelet-ázsiai országokkal (ASEAN) fenntartott gazdasági és kereskedelmi kapcsolatokról [2007/2265(INI)] - Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság. Társelőadók: Glyn Ford és Vincenzo Aita (A6-0151/2008)

Glyn Ford előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Peter Mandelson (a Bizottság tagja).

Felszólal: Francisco José Millán Mon (az AFET bizottság véleményének előadója), John Purvis (az ITRE bizottság véleményének előadója), Peter Šťastný, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, David Martin, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, Nathalie Griesbeck, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Leopold Józef Rutowicz, a(z) UEN képviselőcsoport nevében, Bastiaan Belder, a(z) IND/DEM képviselőcsoport nevében, Daniel Varela Suanzes-Carpegna, Antolín Sánchez Presedo, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Jerzy Buzek és Pierre Pribetich.

Felszólal a "catch the eye" eljárás szerint: Mairead McGuinness, Czesław Adam Siekierski, Stavros Arnaoutakis és Jean-Pierre Audy.

Felszólal: Glyn Ford.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2008.05.08-i jegyzőkönyv 5.9. pont .


18. A mezőgazdasági termelők részére meghatározott támogatási rendszerek (gyapottámogatás) * (vita)

Jelentés, amelynek a tárgya javaslat a Tanács rendeletére a közös agrárpolitika keretébe tartozó közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott támogatási rendszerek létrehozásáról szóló 1782/2003/EK rendeletnek a gyapot támogatási rendszerének tekintetében történő módosításáról [COM(2007)0701 - C6-0447/2007 - 2007/0242(CNS)] - Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság. Előadó: Ioannis Gklavakis (A6-0166/2008)

Felszólal: Mariann Fischer Boel (a Bizottság tagja).

Ioannis Gklavakis előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Carmen Fraga Estévez, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, María Isabel Salinas García, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, Diamanto Manolakou, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Nils Lundgren, a(z) IND/DEM képviselőcsoport nevében, és Katerina Batzeli.

Felszólal a "catch the eye" eljárás szerint: Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf.

Felszólal: Mariann Fischer Boel és Ioannis Gklavakis.

ELNÖKÖL: Gérard ONESTA
alelnök

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2008.05.08-i jegyzőkönyv 5.5. pont .


19. A mélytengeri halállományok kezelése (vita)

Jelentés a mélytengeri halállományok kezeléséről [2007/2110(INI)] - Halászati Bizottság. Előadó: Rosa Miguélez Ramos (A6-0103/2008)

Felszólal: Struan Stevenson a viták rendjéről (az elnök azt válaszolja, hogy észrevételeit továbbítani fogja az Elnökök Értekezletéhez).

Rosa Miguélez Ramos előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Joe Borg (a Bizottság tagja).

Felszólal: Marios Matsakis (az ENVI bizottság véleményének előadója), Struan Stevenson, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, Paulo Casaca, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, Pedro Guerreiro, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Carmen Fraga Estévez, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Avril Doyle, Joe Borg és Rosa Miguélez Ramos.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2008.05.08-i jegyzőkönyv 5.10. pont .


20. Nyilatkozat pénzügyi érdekeltségekről

A következő képviselők még nem aktualizálták pénzügyi érdekeltségeikről szóló 2007. évi nyilatkozatukat az eljárási szabályzat I. melléklete 2. cikkének (5) bekezdése alapján:

Jean-Luc Bennahmias, Graham Booth, Małgorzata Handzlik, Kurt Lechner, Jules Maaten, José Javier Pomés Ruiz, Teresa Riera Madurell, Britta Thomsen, Catherine Trautmann és John Whittaker.


21. A következő ülésnap napirendje

A következő napi ülés napirendjét megállapították („Napirend” dokumentum PE 406.217/OJ).


22. Az ülés berekesztése

Az ülést 23.05 órakor berekesztik.

Harald Rømer

Martine Roure

főtitkár

alelnök


JELENLÉTI ÍV

Aláírók:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelilli, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Aylward, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Baeva, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Belder, Belet, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Binev, Blokland, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Bonsignore, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Boştinaru, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brie, Brok, Budreikaitė, Buitenweg, Bullmann, Bulzesc, van den Burg, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busquin, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carlshamre, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Casini, Caspary, Catania, Cavada, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Chukolov, Claeys, Clark, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Corlăţean, Paolo Costa, Cottigny, Cremers, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Daul, Davies, De Blasio, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Dombrovskis, Donnici, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Filip, Flasarová, Flautre, Foglietta, Ford, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, Fraile Cantón, França, Frassoni, Freitas, Friedrich, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Georgiou, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gibault, Giertych, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, de Grandes Pascual, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Hedh, Hegyi, Hénin, Hennis-Plasschaert, Hieronymi, Higgins, Holm, Honeyball, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, in 't Veld, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Jouye de Grandmaison, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Klamt, Klaß, Klinz, Konrad, Koppa, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Lambert, Lambrinidis, Landsbergis, Lang, De Lange, Langen, Laperrouze, La Russa, Lauk, Lavarra, Lax, Lechner, Le Foll, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lienemann, Liotard, Lipietz, Locatelli, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Luque Aguilar, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Mănescu, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Manolakou, Marinescu, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Matsakis, Matsouka, Mavrommatis, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mladenov, Mölzer, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morin, Mote, Mulder, Musacchio, Muscat, Musotto, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Öger, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patriciello, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Pflüger, Piecyk, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirker, Piskorski, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Plumb, Podestà, Podimata, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Pomés Ruiz, Mihaela Popa, Nicolae Vlad Popa, Portas, Posselt, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rübig, Rutowicz, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sanz Palacio, Sartori, Saryusz-Wolski, Savi, Schaldemose, Schapira, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Segelström, Seppänen, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sógor, Sommer, Sornosa Martínez, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Strož, Sudre, Sumberg, Surján, Svensson, Swoboda, Szájer, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Titley, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Urutchev, Vakalis, Vanhecke, Van Lancker, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, de Villiers, Virrankoski, Visser, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Whittaker, Wieland, Wiersma, Wijkman, Willmott, Iuliu Winkler, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zappalà, Ždanoka, Zdravkova, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zvěřina, Zwiefka

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat