Rodyklė 
Protokolas
PDF 174kWORD 94k
Trečiadienis, 2008 m. gegužės 7 d. - Briuselis
1.Sesijos atnaujinimas
 2.Pirmininko pareiškimas
 3.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 4.Parlamento sudėtis
 5.Mikrokreditas (rašytinis pareiškimas)
 6.Klaidų ištaisymas (Darbo tvarkos taisyklių 204a straipsnis)
 7.Veiksmai, kurių buvo imtasi įgyvendinant Parlamento pozicijas ir rezoliucijas
 8.Gauti dokumentai
 9.Žodiniai klausimai ir rašytiniai pareiškimai (gauti dokumentai)
 10.Darbų programa
 11.EMU@10 - Ekonominės ir pinigų sąjungos pirmasis dešimtmetis (Komisijos pranešimas)
 12.Situacijos Gruzijoje pablogėjimas (diskusijos)
 13.Transatlantinė ekonomikos taryba (diskusijos)
 14.Direktyvos dėl Europos darbų tarybos steigimo peržiūrėjimas (diskusijos)
 15.Žmogaus teisių padėtis pasaulyje 2007 m. ir Europos Sąjungos politika. ES rinkimų stebėjimo misijos: tikslai, praktika ir ateities uždaviniai (diskusijos)
 16.Vienos minutės kalbos svarbiais politiniais klausimais
 17.Prekybiniai ir ekonominiai santykiai su Pietryčių Azijos šalimis (ASEAN) (diskusijos)
 18.Paramos schemos ūkininkams (parama už medvilnę) * (diskusijos)
 19.Giliavandenių žuvų išteklių valdymas (diskusijos)
 20.Finansinių interesų deklaracija
 21.Kito posėdžio darbotvarkė
 22.Posėdžio pabaiga
 DALYVIŲ SĄRAŠAS


PIRMININKAVO: Hans-Gert PÖTTERING
Pirmininkas

1. Sesijos atnaujinimas

Posėdis pradėtas 15.05 val.


2. Pirmininko pareiškimas

Pirmininkas išreiškė Parlamento solidarumą su nuo ciklono „Nargis“, kuris praėjusį šeštadienį nusiaubė Birmą, nukentėjusiais žmonėmis. Jis laukia, kad Birmos vyriausybė palengvintų tarptautinės paramos priemonių įgyvendinimą ir kad būtų išlaisvinta 1990 m. Sacharovo premijos laureatė Aung San Suu Kyi.


3. Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Ankstesnio posėdžio protokolas patvirtintas.

°
° ° °

Richard Seeber pranešė, kad dėl savo įsipareigojimų negalėjo dalyvauti dviejuose šios sesijos posėdžiuose.


4. Parlamento sudėtis

Alfonso Andria, Renato Brunetta, Mario Mantovani, Lapo Pistelli ir Luciana Sbarbati pranešė apie tai, kad jie išrinkti į Italijos parlamentą, ir apie savo sprendimą pasirinkti šias pareigas.

Vadovaudamasis Akto dėl atstovų į Europos Parlamentą rinkimų remiantis tiesiogine visuotine rinkimo teise 7 straipsnio 2 dalimi ir Darbo tvarkos taisyklių 4 straipsnio 1 ir 4 dalimis, Parlamentas į tai atsižvelgė ir konstatavo, kad nuo 2008 m. balandžio 29 d. yra laisvos šių Parlamento narių vietos.

Be to, iš faktų, kuriuos galima patikrinti visuomenei prieinamuose šaltiniuose, buvo pastebėta, kad Umberto Bossi, Alessandra Mussolini ir Adriana Poli Bortone buvo išrinkti į Italijos parlamentą ir jau dalyvauja pastarojo darbuose.

Pagal Akto dėl atstovų į Europos Parlamentą rinkimų remiantis tiesiogine visuotine rinkimo teise 7 straipsnio 2 dalį ir Darbo tvarkos taisyklių 4 straipsnio 1 dalį Parlamentas, taikydamas minėtųjų taisyklių 3 straipsnio 2 dalies antros pastraipos nuostatas, į tai atsižvelgė ir konstatavo, kad nuo 2008 m. balandžio 29 d. yra laisvos šių Parlamento narių vietos.


5. Mikrokreditas (rašytinis pareiškimas)

Parlamento narių Jamila Madeira, Ana Maria Gomes, Anna Záborská, Luisa Morgantini ir Miguel Angel Martínez Martínez pateiktą pareiškimą 0002/2008 dėl mikrokredito pasirašė dauguma visų Parlamento narių. Todėl, remiantis Darbo tvarkos taisyklių 116 straipsnio 4 dalimi, jis bus perduotas adresatams ir paskelbtas kartu su pasirašiusiųjų pavardėmis 2008 05 08 posėdžio Priimtuose tekstuose.


6. Klaidų ištaisymas (Darbo tvarkos taisyklių 204a straipsnis)

Atsakingas komitetas perdavė šį Europos Parlamento priimto teksto klaidų ištaisymą:

- Europos Parlamento pozicijos, priimtos per pirmąjį svarstymą siekiant priimti 2007 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2008/.../EB dėl Bendrijos geležinkelių sistemos sąveikos (kodifikuota redakcija), klaidų ištaisymas - P6_TA-PROV(2007)0597 - (COM(2006)0783 – C6-0474/2006 – 2006/0273(COD)).

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 204a straipsnio 4 dalį laikoma, kad šiam klaidų ištaisymui pritarta, jeigu per 48 valandas frakcija arba ne mažiau kaip 40 Parlamento narių nepareikalauja, kad dėl jo būtų balsuojama.

Su klaidų ištaisymu galima susipažinti tinklalapyje Séance en direct.


7. Veiksmai, kurių buvo imtasi įgyvendinant Parlamento pozicijas ir rezoliucijas

Su Komisijos komunikatu dėl veiksmų, kurių buvo imtasi įgyvendinant Europos Parlamento per 2008 m. sausio mėn. sesiją priimtą rezoliuciją dėl ES vaiko teisių strategijos kūrimo galima susipažinti tinklalapyje Séance en direct.


8. Gauti dokumentai

Gauti šie dokumentai:

1) Parlamento komitetų:

1.1) pranešimai:

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl kelių infrastruktūros saugumo valdymo (COM(2006)0569 - C6-0331/2006 - 2006/0182(COD)) - TRAN komitetas - Pranešėjas: Helmuth Markov (A6-0050/2008)

- * Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento dėl susitarimo, sudaromo pasikeičiant laiškais, kuriuo iš dalies keičiamas Protokolas, nustatantis Europos bendrijos ir Seišelių Respublikos susitarime numatytas žvejybos galimybes ir finansinį įnašą laikotarpiu nuo 2005 m. sausio 18 d. iki 2011 m. sausio 17 d. (COM(2007)0664 - C6-0430/2007 - 2007/0232(CNS)) - PECH komitetas - Pranešėjas: Josu Ortuondo Larrea (A6-0085/2008)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl kai kurių teisės aktų, kuriems galioja Sutarties 251 straipsnyje nustatyta tvarka, nuostatų, susijusių su reguliavimo procedūra su tikrinimu, suderinimo su Tarybos sprendimu 1999/468/EB su pakeitimais, padarytais Sprendimu 2006/512/EB. Pirmoji dalis (COM(2007)0741 - C6-0432/2007 - 2007/0262(COD)) - JURI komitetas - Pranešėjas: József Szájer (A6-0088/2008)

- Pranešimas dėl supaprastintos bendrovių verslo aplinkos bendrovių teisės, apskaitos ir audito srityse (COM(2007)0394 - 2007/2254(INI)) - JURI komitetas - Pranešėjas: Klaus-Heiner Lehne (A6-0101/2008)

- Pranešimas dėl giliavandenių žuvų išteklių valdymo (COM(2007)0030 - 2007/2110(INI)) - PECH komitetas - Pranešėja: Rosa Miguélez Ramos (A6-0103/2008)

- Pranešimas dėl interesų grupių atstovų (lobistų) veiklos Europos institucijose pagrindo sukūrimo (COM(2007)0127 - 2007/2115(INI)) - AFCO komitetas - Pranešėjas: Alexander Stubb (A6-0105/2008)

- Pranešimas dėl tarpinstitucinio Europos Parlamento ir Komisijos susitarimo dėl Tarybos sprendimo 1999/468/EB, iš dalies pakeisto Sprendimu 2006/512/EB, nustatančio Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką, įgyvendinimo taisyklių sudarymo (N6-0001/2008 - C6-0009/2008 - 2008/2002(ACI)) - AFCO komitetas - Pranešėja: Monica Frassoni (A6-0107/2008)

- Pranešimas dėl Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklių 81 straipsnio pakeitimo (2008/2027(REG)) - AFCO komitetas - Pranešėja: Monica Frassoni (A6-0108/2008)

- Pranešimas dėl ES rinkimų stebėjimo misijų: tikslai, patirtis ir būsimi iššūkiai (2007/2217(INI)) - AFET komitetas (A6-0138/2008)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Reglamentą Nr. 11 dėl diskriminacijos panaikinimo transporto įkainių ir sąlygų atžvilgiu įgyvendinant Europos ekonominės bendrijos steigimo sutarties 79 straipsnio 3 dalį ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 852/2004 dėl maisto produktų higienos (COM(2007)0090 [[02]] - C6-0211/2007 - 2007/0037B(COD)) - ENVI komitetas - Pranešėjas: Horst Schnellhardt (A6-0143/2008)

- * Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl leidimo Portugalijai taikyti lengvatinį akcizo tarifą Madeiros autonominėje srityje pagamintam alui (COM(2007)0772 - C6-0012/2008 - 2007/0273(CNS)) - REGI komitetas - Pranešėjas: Sérgio Marques (A6-0146/2008)

- Pranešimas dėl Baltosios knygos dėl sporto (COM(2007)0391 - 2007/2261(INI)) - CULT komitetas - Pranešėjas: Manolis Mavrommatis (A6-0149/2008)

- Pranešimas dėl prekybos ir ekonominių santykių su Pietryčių Azijos valstybių asociacija (ASEAN) (COM(2006)0567 - 2007/2265(INI)) - INTA komitetas - Pranešėjas: Glyn Ford (A6-0151/2008)

- Pranešimas dėl 2007 m. metinės ataskaitos dėl žmogaus teisių pasaulyje ir ES politikos šioje srityje (2007/2274(INI)) - AFET komitetas - Pranešėjas: Marco Cappato (A6-0153/2008)

- Pranešimas dėl 2007–2013 m. ES vartotojų politikos strategijos (COM(2007)0099 - 2007/2189(INI)) - IMCO komitetas - Pranešėjas: Lasse Lehtinen (A6-0155/2008)

- * Pranešimas dėl Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Reglamento (EB) Nr. 1782/2003, nustatančio bendrąsias tiesioginės paramos schemų pagal bendrą žemės ūkio politiką taisykles ir nustatančio tam tikras paramos schemas ūkininkams, nuostatas dėl paramos už medvilnę schemos (COM(2007)0701 - C6-0447/2007 - 2007/0242(CNS)) - AGRI komitetas - Pranešėjas: Ioannis Gklavakis (A6-0166/2008)


9. Žodiniai klausimai ir rašytiniai pareiškimai (gauti dokumentai)

Gauti šie dokumentai iš narių:

1) žodiniai klausimai (Darbo tvarkos taisyklių 108 straipsnis)

- Arlene McCarthy IMCO komiteto vardu – Tarybai: Klaidinančios įmonės, rengiančios katalogus (pvz., „Europos miestų vadovai“) (B6-0152/2008).

2) Į registrą įtraukti rašytiniai pareiškimai (Darbo tvarkos taisyklių 116 straipsnis)

- Urszula Krupa ir Witold Tomczak – dėl paramos gyvybei apsaugoti (0039/2008),

- Benoît Hamon, Sarah Ludford, Jan Marinus Wiersma, Alain Hutchinson ir Pierre Pribetich – dėl draudimo pardavinėti ir naudoti ultragarso prietaisus, atbaidančius jaunus žmones (0040/2008),

- Bogusław Rogalski – dėl Tibeto (0041/2008),

- Andreas Mölzer – dėl priverstinių santuokų (0042/2008),

- Tomáš Zatloukal, Eva Lichtenberger, Grażyna Staniszewska, Zita Pleštinská ir Holger Krahmer – dėl Dunojaus, Oderio ir Elbės kanalo (0043/2008),

- Marianne Mikko, Christopher Beazley, Inese Vaidere, Zita Gurmai ir Alexander Alvaro – dėl rugpjūčio 23 d. paskelbimo Europos stalinizmo ir nacizmo aukų atminimo diena (0044/2008),

- Yannick Vaugrenard, Maria Matsouka, Bernard Poignant, Alejandro Cercas ir Harlem Désir – dėl komandiruojamų darbuotojų teisių užtikrinimo Europoje (0045/2008).


10. Darbų programa

Kitas darbotvarkės punktas – darbų programa.

Buvo išdalytas galutinis 2008 m. gegužės mėn. antrosios sesijos plenarinių posėdžių darbotvarkės projektas (PE 406.217/PDOJ) ir pasiūlyti šie jo pakeitimai (Darbo tvarkos taisyklių 132 straipsnis):

2008 05 07 ir 2008 05 08 posėdžiai.

trečiadienis

PPE-DE frakcijos prašymas į darbotvarkės 2 punktą įtraukti Tarybos ir Komisijos pareiškimus dėl padėties Gruzijoje pablogėjimo ir užbaigti diskusijas pateikiant pasiūlymus dėl rezoliucijos, kurie buvo pateikti balsuoti birželio mėn. pirmoje sesijoje.

Parlamentas patenkino šį prašymą.

Kadangi Tarybos atstovai negalėjo dalyvauti po 20 val. ir atsakyti į žodinį klausimą dėl klaidinančių įmonių, rengiančių katalogus (darbotvarkės projekto 24 punktas), buvo pasiūlyta šį klausimą atidėti kitai sesijai.

Kalbėjo: Hannes Swoboda PSE frakcijos vardu ir Simon Busuttil PPE-DE frakcijos vardu.

Parlamentas pritarė pasiūlymui.

ketvirtadienis

Balsavimas dėl Klaus-Heiner Lehne (A6-0101/2008) (darbotvarkės projekto 19 punktas) ir Kyösti Virrankoski (darbotvarkės projekto 20 punktas) pranešimų atidėtas kitai sesijai.

°
° ° °

Darbų programa buvo patvirtinta.


11. EMU@10 - Ekonominės ir pinigų sąjungos pirmasis dešimtmetis (Komisijos pranešimas)

Komisijos pranešimas: Komisijos pranešimas dėl Ekonominės ir pinigų sąjungos pirmojo dešimtmečio

Joaquín Almunia (Komisijos narys) perskaitė pranešimą.

Kalbėjo: Werner Langen PPE-DE frakcijos vardu ir Pervenche Berès PSE frakcijos vardu.

PIRMININKAVO: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Wolf Klinz ALDE frakcijos vardu, Alain Lipietz Verts/ALE frakcijos vardu, Mario Borghezio UEN frakcijos vardu, Adamos Adamou GUE/NGL frakcijos vardu ir Jens-Peter Bonde IND/DEM frakcijos vardu.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Reinhard Rack, Monika Beňová, Olle Schmidt, Othmar Karas, Zita Pleštinská, Danutė Budreikaitė, Gerard Batten, Zsolt László Becsey, Antolín Sánchez Presedo ir Zbigniew Zaleski.

Kalbėjo Joaquín Almunia.


12. Situacijos Gruzijoje pablogėjimas (diskusijos)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Situacijos Gruzijoje pablogėjimas

Janez Lenarčič (einantis Tarybos Pirmininko pareigas) ir Benita Ferrero-Waldner (Komisijos narė) padarė pareiškimus.

Kalbėjo: Jacek Saryusz-Wolski PPE-DE frakcijos vardu, Hannes Swoboda PSE frakcijos vardu, Georgs Andrejevs ALDE frakcijos vardu, Marie Anne Isler Béguin Verts/ALE frakcijos vardu, Konrad Szymański UEN frakcijos vardu, Miloslav Ransdorf GUE/NGL frakcijos vardu, Ria Oomen-Ruijten, Jan Marinus Wiersma, Árpád Duka-Zólyomi, Józef Pinior, Charles Tannock, Alessandro Battilocchio, Corien Wortmann-Kool, Robert Evans ir Vytautas Landsbergis.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Urszula Gacek, Katrin Saks, Ewa Tomaszewska, Janusz Onyszkiewicz, Tunne Kelam, Siiri Oviir ir Zbigniew Zaleski.

Kalbėjo Janez Lenarčič.

PIRMININKAVO: Mechtild ROTHE
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo Benita Ferrero-Waldner.

Su pateiktais pasiūlymais dėl rezoliucijos dar nebuvo galima susipažinti; jie bus paskelbti vėliau.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: birželio I sesija.


13. Transatlantinė ekonomikos taryba (diskusijos)

Komisijos pareiškimas: Transatlantinė ekonomikos taryba

Günter Verheugen (Komisijos Pirmininko pavaduotojas) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: Jonathan Evans PPE-DE frakcijos vardu, Jan Marinus Wiersma PSE frakcijos vardu, Annemie Neyts-Uyttebroeck ALDE frakcijos vardu, Dariusz Maciej Grabowski UEN frakcijos vardu, Umberto Guidoni GUE/NGL frakcijos vardu, Bernard Wojciechowski IND/DEM frakcijos vardu, nepriklausoma Parlamento narė Jana Bobošíková, Erika Mann, Sarah Ludford, Karl von Wogau, Antolín Sánchez Presedo, Sophia in 't Veld, Urszula Gacek, Pervenche Berès, Corien Wortmann-Kool, Benoît Hamon, Malcolm Harbour ir Małgorzata Handzlik.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Czesław Adam Siekierski, Corina Creţu ir Peter Skinner.

Kalbėjo Günter Verheugen.

PIRMININKAVO: Manuel António dos SANTOS
Pirmininko pavaduotojas

Pasiūlymai dėl rezoliucijos, pateikti remiantis Darbo tvarkos taisyklių 103 straipsnio 2 dalimi baigiantis diskusijoms:

- Annemie Neyts-Uyttebroeck ir Alexander Lambsdorff ALDE frakcijos vardu – dėl Transatlantinės ekonomikos tarybos (B6-0209/2008);

- Jonathan Evans, Elmar Brok, Corien Wortmann-Kool, Malcolm Harbour, Alexander Radwan, Robert Sturdy, James Elles, Andreas Schwab ir Urszula Gacek PPE-DE frakcijos vardu – dėl Transatlantinės ekonomikos tarybos (B6-0210/2008);

- Adam Bielan ir Dariusz Maciej Grabowski UEN frakcijos vardu – dėl Transatlantinės ekonomikos tarybos (B6-0211/2008);

- Erika Mann ir Peter Skinner PSE frakcijos vardu – dėl Transatlantinės ekonomikos tarybos (B6-0212/2008);

- Umberto Guidoni ir Marco Rizzo GUE/NGL frakcijos vardu – dėl Transatlantinės ekonomikos tarybos (B6-0213/2008);

- Caroline Lucas Verts/ALE frakcijos vardu – dėl Transatlantinės ekonomikos tarybos (B6-0214/2008).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 5.6 protokolo 08.05.2008.


14. Direktyvos dėl Europos darbų tarybos steigimo peržiūrėjimas (diskusijos)

Komisijos pareiškimas: Direktyvos dėl Europos darbų tarybos steigimo peržiūrėjimas

Vladimír Špidla (Komisijos narys) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: Philip Bushill-Matthews PPE-DE frakcijos vardu, Harlem Désir PSE frakcijos vardu, Siiri Oviir ALDE frakcijos vardu, Ewa Tomaszewska UEN frakcijos vardu, Elisabeth Schroedter Verts/ALE frakcijos vardu, Francis Wurtz GUE/NGL frakcijos vardu, Ria Oomen-Ruijten, Jan Andersson, José Albino Silva Peneda, Harald Ettl, Alejandro Cercas, Karin Jöns, Proinsias De Rossa, Pier Antonio Panzeri ir Genowefa Grabowska.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Ilda Figueiredo.

Kalbėjo Vladimír Špidla.

Diskusijos baigtos.


PIRMININKAVO: Marek SIWIEC
Pirmininko pavaduotojas

15. Žmogaus teisių padėtis pasaulyje 2007 m. ir Europos Sąjungos politika. ES rinkimų stebėjimo misijos: tikslai, praktika ir ateities uždaviniai (diskusijos)

Pranešimas dėl 2007 m. metinės ataskaitos dėl žmogaus teisių pasaulyje ir ES politika šioje srityje [2007/2274(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėjas: Marco Cappato (A6-0153/2008).

Pranešimas dėl Europos Sąjungos rinkimų stebėjimo misijų: tikslai, praktika ir ateities uždaviniai [2007/2217(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėjai: Véronique De Keyser ir José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A6-0138/2008).

Marco Cappato pristatė pranešimą.

Véronique De Keyser ir José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo: Janez Lenarčič (einantis Tarybos Pirmininko pareigas) ir Benita Ferrero-Waldner (Komisijos narė).

Kalbėjo: Thijs Berman (DEVE komiteto nuomonės referentas), Giusto Catania (LIBE komiteto nuomonės referentas), Laima Liucija Andrikienė PPE-DE frakcijos vardu, Csaba Sándor Tabajdi PSE frakcijos vardu, Janusz Onyszkiewicz ALDE frakcijos vardu, Konrad Szymański UEN frakcijos vardu, Hélène Flautre Verts/ALE frakcijos vardu, Vittorio Agnoletto GUE/NGL frakcijos vardu, Frank Vanhecke , nepriklausomas Parlamento narys, Zbigniew Zaleski, Józef Pinior, Fiona Hall ir Raül Romeva i Rueda.

PIRMININKAVO: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Luisa Morgantini, Hélène Goudin, Jim Allister, Ari Vatanen, Richard Howitt, Ona Juknevičienė, Margrete Auken, Willy Meyer Pleite, Kathy Sinnott, Urszula Gacek, Libor Rouček, Sarah Ludford, Maria da Assunção Esteves, Genowefa Grabowska, Maria Eleni Koppa, Marios Matsakis ir Corina Creţu.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Marianne Mikko, Marie Anne Isler Béguin ir Katrin Saks.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 5.7 protokolo 08.05.2008 ir punktas 5.8 protokolo 08.05.2008.


16. Vienos minutės kalbos svarbiais politiniais klausimais

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 144 straipsnį po vieną minutę kalbėjo šie Parlamento nariai, siekiantys atkreipti Parlamento dėmesį į svarbius politinius klausimus:

Mairead McGuinness, Marianne Mikko, Danutė Budreikaitė, Mikel Irujo Amezaga, Zdzisław Zbigniew Podkański ir Diamanto Manolakou.

PIRMININKAVO: Alejo VIDAL-QUADRAS
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Csaba Sándor Tabajdi, Marco Pannella, Ilda Figueiredo, Silvia-Adriana Ţicău, Marco Cappato, Pedro Guerreiro, Marios Matsakis, Genowefa Grabowska, Csaba Sógor ir Czesław Adam Siekierski.


17. Prekybiniai ir ekonominiai santykiai su Pietryčių Azijos šalimis (ASEAN) (diskusijos)

Pranešimas dėl prekybinių ir ekonominių santykių su Pietryčių Azijos šalimis (ASEAN) [2007/2265(INI)] - Tarptautinės prekybos komitetas. Pranešėjai: Glyn Ford ir Vincenzo Aita (A6-0151/2008).

Glyn Ford pristatė pranešimą.

Kalbėjo Peter Mandelson (Komisijos narys).

Kalbėjo: Francisco José Millán Mon (AFET komiteto nuomonės referentas), John Purvis (ITRE komiteto nuomonės referentas), Peter Šťastný PPE-DE frakcijos vardu, David Martin PSE frakcijos vardu, Nathalie Griesbeck ALDE frakcijos vardu, Leopold Józef Rutowicz UEN frakcijos vardu, Bastiaan Belder IND/DEM frakcijos vardu, Daniel Varela Suanzes-Carpegna, Antolín Sánchez Presedo, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Jerzy Buzek ir Pierre Pribetich.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Mairead McGuinness, Czesław Adam Siekierski, Stavros Arnaoutakis ir Jean-Pierre Audy.

Kalbėjo Glyn Ford.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 5.9 protokolo 08.05.2008.


18. Paramos schemos ūkininkams (parama už medvilnę) * (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento iš dalies keičiančio Reglamento (EB) Nr. 1782/2003, nustatančio bendrąsias tiesioginės paramos schemų pagal bendrą žemės ūkio politiką taisykles ir nustatančio tam tikras paramos schemas ūkininkams, nuostatas dėl paramos už medvilnę schemos [COM(2007)0701 - C6-0447/2007 - 2007/0242(CNS)] - Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas. Pranešėjas: Ioannis Gklavakis (A6-0166/2008).

Kalbėjo Mariann Fischer Boel (Komisijos narė).

Ioannis Gklavakis pristatė pranešimą.

Kalbėjo: Carmen Fraga Estévez PPE-DE frakcijos vardu, María Isabel Salinas García PSE frakcijos vardu, Diamanto Manolakou GUE/NGL frakcijos vardu, Nils Lundgren IND/DEM frakcijos vardu, ir Katerina Batzeli.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf.

Kalbėjo: Mariann Fischer Boel ir Ioannis Gklavakis.

PIRMININKAVO: Gérard ONESTA
Pirmininko pavaduotojas

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 5.5 protokolo 08.05.2008.


19. Giliavandenių žuvų išteklių valdymas (diskusijos)

Pranešimas dėl giliavandenių žuvų išteklių valdymo [2007/2110(INI)] - Žuvininkystės komitetas. Pranešėja: Rosa Miguélez Ramos (A6-0103/2008).

Kalbėjo Struan Stevenson dėl diskusijų organizavimo (Pirmininkas atsakė, kad perduos šias pastabas Pirmininkų sueigai).

Rosa Miguélez Ramos pristatė pranešimą.

Kalbėjo Joe Borg (Komisijos narys).

Kalbėjo: Marios Matsakis (ENVI komiteto nuomonės referentas), Struan Stevenson PPE-DE frakcijos vardu, Paulo Casaca PSE frakcijos vardu, Pedro Guerreiro GUE/NGL frakcijos vardu, Carmen Fraga Estévez, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Avril Doyle, Joe Borg ir Rosa Miguélez Ramos.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 5.10 protokolo 08.05.2008.


20. Finansinių interesų deklaracija

Kaip numatyta Darbo tvarkos taisyklių I priedo 2 straipsnio 5 pastraipoje, šie nariai dar nepateikė savo finansinių interesų deklaracijos už 2007 metus:

Jean-Luc Bennahmias, Graham Booth, Małgorzata Handzlik, Kurt Lechner, Jules Maaten, José Javier Pomés Ruiz, Teresa Riera Madurell, Britta Thomsen, Catherine Trautmann ir John Whittaker.


21. Kito posėdžio darbotvarkė

Kitos dienos darbotvarkė patvirtinta (dokumentas „Darbotvarkė“, PE 406.217/OJ).


22. Posėdžio pabaiga

Posėdis baigtas 23.05 val.

Harald Rømer

Martine Roure

Generalinis sekretorius

Pirmininko pavaduotoja


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Pasirašė:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelilli, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Aylward, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Baeva, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Belder, Belet, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Binev, Blokland, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Bonsignore, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Boştinaru, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brie, Brok, Budreikaitė, Buitenweg, Bullmann, Bulzesc, van den Burg, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busquin, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carlshamre, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Casini, Caspary, Catania, Cavada, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Chukolov, Claeys, Clark, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Corlăţean, Paolo Costa, Cottigny, Cremers , Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Daul, Davies, De Blasio, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Dombrovskis, Donnici, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Filip, Flasarová, Flautre, Foglietta, Ford, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, Fraile Cantón, França, Frassoni, Freitas, Friedrich, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Georgiou, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gibault, Giertych, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, de Grandes Pascual, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Hedh, Hegyi, Hénin, Hennis-Plasschaert, Hieronymi, Higgins, Holm, Honeyball, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, in 't Veld, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Jouye de Grandmaison, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Klamt, Klaß, Klinz, Konrad, Koppa, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Lambert, Lambrinidis, Landsbergis, Lang, De Lange, Langen, Laperrouze, La Russa, Lauk, Lavarra, Lax, Lechner, Le Foll, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lienemann, Liotard, Lipietz, Locatelli, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Luque Aguilar, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Mănescu, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Manolakou, Marinescu, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Matsakis, Matsouka, Mavrommatis, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mladenov, Mölzer, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morin, Mote, Mulder, Musacchio, Muscat, Musotto, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Öger, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patriciello, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Pflüger, Piecyk, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirker, Piskorski, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Plumb, Podestà, Podimata, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Pomés Ruiz, Mihaela Popa, Nicolae Vlad Popa, Portas, Posselt, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rübig, Rutowicz, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sanz Palacio, Sartori, Saryusz-Wolski, Savi, Schaldemose, Schapira, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Segelström, Seppänen, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sógor, Sommer, Sornosa Martínez, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Strož, Sudre, Sumberg, Surján, Svensson, Swoboda, Szájer, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Titley, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Urutchev, Vakalis, Vanhecke, Van Lancker, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, de Villiers, Virrankoski, Visser, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Whittaker, Wieland, Wiersma, Wijkman, Willmott, Iuliu Winkler, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zappalà, Ždanoka, Zdravkova, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zvěřina, Zwiefka

Teisinė informacija - Privatumo politika