Indekss 
Protokols
PDF 175kWORD 93k
Trešdiena, 2008. gada 7. maijs - Brisele
1.Sesijas atsākšana
 2.Priekšsēdētāja paziņojums
 3.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 4.Parlamenta sastāvs
 5.Mikrokredīts (rakstiska deklarācija)
 6.Kļūdas labojums (Reglamenta 204.a pants)
 7.Saistībā ar Parlamenta nostājām un rezolūcijām veiktie pasākumi
 8.Dokumentu iesniegšana
 9.Jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski, un rakstiskas deklarācijas (iesniegšana)
 10.Darba kārtība
 11.EMS@10 - Ekonomikas un monetārās savienības pirmie desmit gadi (Komisijas paziņojums)
 12.Situācijas pasliktināšanās Gruzijā (debates)
 13.Transatlantiskā ekonomikas padome (debates)
 14.Direktīvas par to, kā izveidot Eiropas Uzņēmumu padomi, pārskatīšana (debates)
 15.Cilvēktiesības pasaulē 2007. gadā un ES politika šajā jomā - ES vēlēšanu novērošanas misijas - mērķi, prakse un uzdevumi nākotnē (debates)
 16.Vienas minūtes runas par politiski svarīgiem jautājumiem
 17.Tirdzniecības un ekonomiskās attiecības ar Dienvidaustrumu Āzijas valstu asociāciju (ASEAN) (debates)
 18.Atbalsta shēmas lauksaimniekiem (atbalsts attiecībā uz kokvilnu) * (debates)
 19.Dziļjūras zivju krājumu pārvaldība (debates)
 20.Finansiālo interešu deklarācija
 21.Nākamās sēdes darba kārtība
 22.Sēdes slēgšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS


SĒDI VADA: Hans-Gert PÖTTERING
Priekšsēdētājs

1. Sesijas atsākšana

Sēde tika atklāta plkst. 15.05.


2. Priekšsēdētāja paziņojums

Priekšsēdētājs pauda Parlamenta solidaritāti ar daudzajiem upuriem, kas pagājušajā sestdienā Mjanmā cietuši no ciklona Nargis izraisītās viesuļvētras; viņš sagaida, ka Mjanmas valdība, no vienas puses, atvieglos starptautiskās palīdzības pasākumu īstenošanu un, no otras puses, atbrīvos 1990. gada Saharova balvas laureātu Aung San Suu Kyi.


3. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Iepriekšējās sēdes protokols tika apstiprināts.

°
° ° °

Richard Seeber paziņoja, ka savu pienākumu dēļ viņš nevarēs piedalīties pašreizējās sesijas divās plenārsēdēs.


4. Parlamenta sastāvs

Alfonso Andria, Renato Brunetta, Mario Mantovani, Lapo Pistelli un Luciana Sbarbati ir paziņojuši, ka viņi ir ievēlēti Itālijas parlamentā un izvēlējušies saglabāt šo mandātu.

Saskaņā ar 7. panta 2. punktu Aktā par Eiropas Parlamenta deputātu ievēlēšanu tiešās vispārējās vēlēšanās un Reglamenta 4. panta 1. un 4. punktu Parlaments šo informāciju pieņēma zināšanai un paziņoja, ka viņu vietas ir atbrīvojušās, sākot ar 2008. gada 29. aprīli.

Turklāt publiski pieejamos avotos pārbaudāma informācija liecina, ka Umberto Bossi, Alessandra Mussolini un Adriana Poli Bortone ir ievēlēti Itālijas parlamentā un piedalās tā darbā.

Ievērojot Reglamenta 3. panta 2. punkta otro daļu un saskaņā ar 7. panta 2. punktu Aktā par Eiropas Parlamenta deputātu ievēlēšanu tiešās vispārējās vēlēšanās un Reglamenta 4. panta 1. punktu Parlaments to pieņēma zināšanai un paziņoja, ka viņu vietas ir atbrīvojušās, sākot ar 2008. gada 29. aprīli.


5. Mikrokredīts (rakstiska deklarācija)

Rakstisko deklarāciju 0002/2008 par mikrokredītu, kuru iesniedza Jamila Madeira, Ana Maria Gomes, Anna Záborská, Luisa Morgantini un Miguel Angel Martínez Martínez, parakstīja Parlamenta deputātu vairākums. Tādējādi saskaņā ar Reglamenta 116. panta 4. punktu to nosūtīs adresātiem un, norādot parakstītāju vārdus, publicēs 08.05.2008. sēdes protokolam pievienotajā pieņemto tekstu apkopojumā.


6. Kļūdas labojums (Reglamenta 204.a pants)

Atbildīgā komiteja ir iesniegusi šādu kļūdas labojumu Eiropas Parlamenta pieņemtajā tekstā.

- Kļūdas labojums Eiropas Parlamenta nostājai, kas pieņemta pirmajā lasījumā 2007. gada 11. decembrī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2008/.../EK par Kopienas dzelzceļu sistēmas savstarpēju izmantojamību (pārstrādātā versija) - P6_TA-PROV(2007)0597 - (COM(2006)0783 – C6-0474/2006 – 2006/0273(COD)).

Saskaņā ar Reglamenta 204.a panta 4. punktu šo kļūdas labojumu uzskata par apstiprinātu, ja ne vēlāk kā četrdesmit astoņas stundas pēc tā izsludināšanas kāda no politiskajām grupām vai vismaz četrdesmit deputātu nav pieprasījuši par to balsot.

Kļūdas labojums pieejams EP tīmekļa vietnes sadaļā “Sēdes tiešraidē”.


7. Saistībā ar Parlamenta nostājām un rezolūcijām veiktie pasākumi

Komisijas paziņojums par pasākumiem, kas veikti saistībā ar Eiropas Parlamenta 2008. gada janvāra pirmajā sesijā pieņemto nenormatīvo rezolūciju “Ceļā uz ES stratēģiju par bērnu tiesībām”, ir pieejams EP tīmekļa vietnes sadaļā “Sēdes tiešraidē”.


8. Dokumentu iesniegšana

Tika iesniegti turpmāk minētie dokumenti.

1. Parlamenta komitejas

1.1. Ziņojumi

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par ceļu infrastruktūras drošības pārvaldību (COM(2006)0569 - C6-0331/2006 - 2006/0182(COD)) - TRAN komiteja - Referents: Helmuth Markov (A6-0050/2008).

- * Ziņojums par priekšlikumu Padomes regulai par tāda nolīguma vēstuļu apmaiņas veidā noslēgšanu, kas paredz izdarīt grozījumus protokolā, ar kuru laika posmam no 2005. gada 18. janvāra līdz 2011. gada 17. janvārim nosaka zvejas iespējas un finansiālo ieguldījumu, kas paredzēts Eiropas Kopienas un Seišelu Salu Republikas nolīgumā (COM(2007)0664 - C6-0430/2007 - 2007/0232(CNS)) - PECH komiteja - Referents: Josu Ortuondo Larrea (A6-0085/2008).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko atsevišķus tiesību aktus, kuriem piemēro EK līguma 251. pantā minēto procedūru, pielāgo Padomes Lēmumam 1999/468/EK, kurā grozījumi izdarīti ar Lēmumu 2006/512/EK, attiecībā uz regulatīvo kontroles procedūru, pirmā daļa (COM(2007)0741 - C6-0432/2007 - 2007/0262(COD)) - JURI komiteja - Referents: József Szájer (A6-0088/2008).

- Ziņojums par vienkāršotu uzņēmējdarbības vidi uzņēmējdarbības tiesību, grāmatvedības un revīzijas jomās (COM(2007)0394 - 2007/2254(INI)) - JURI komiteja - Referents: Klaus-Heiner Lehne (A6-0101/2008).

- Ziņojums par dziļjūras zivju krājumu pārvaldību (COM(2007)0030 - 2007/2110(INI)) - PECH komiteja - Referente: Rosa Miguélez Ramos (A6-0103/2008).

- Ziņojums par pamatsistēmas izstrādi interešu pārstāvju (lobētāju) darbības reglamentēšanai Eiropas Savienības iestādēs (COM(2007)0127 - 2007/2115(INI)) - AFCO komiteja - Referents: Alexander Stubb (A6-0105/2008).

- Ziņojums par Iestāžu nolīguma slēgšanu starp Eiropas Parlamentu un Komisiju par procedūrām, lai īstenotu Padomes Lēmumu 1999/468/EK, ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību un kas grozīts ar Lēmumu 2006/512/EK (N6-0001/2008 - C6-0009/2008 - 2008/2002(ACI)) - AFCO komiteja - Referente: Monica Frassoni (A6-0107/2008).

- Ziņojums par Eiropas Parlamenta Reglamenta 81. panta grozīšanu (2008/2027(REG)) - AFCO komiteja - Referente: Monica Frassoni (A6-0108/2008).

- Ziņojums par ES vēlēšanu novērošanas misijām — mērķi, prakse un uzdevumi nākotnē (2007/2217(INI)) - AFET komiteja (A6-0138/2008).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu Nr. 11 par diskriminācijas atcelšanu pārvadājumu cenās un nosacījumos, īstenojot Eiropas Ekonomikas kopienas dibināšanas līguma 79. panta 3. punktu, un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 852/2004 par pārtikas produktu higiēnu (COM(2007)0090 [[02]] - C6-0211/2007 - 2007/0037B(COD)) - ENVI komiteja - Referents: Horst Schnellhardt (A6-0143/2008).

- * Ziņojums par priekšlikumu Padomes lēmumam, ar ko Portugālei atļauj piemērot pazeminātu akcīzes nodokļa likmi vietējā ražojuma alum Madeiras autonomajā apgabalā (COM(2007)0772 - C6-0012/2008 - 2007/0273(CNS)) - REGI komiteja - Referents: Sérgio Marques (A6-0146/2008).

- Ziņojums par Balto grāmatu par sportu (COM(2007)0391 - 2007/2261(INI)) - CULT komiteja - Referents: Manolis Mavrommatis (A6-0149/2008).

- Ziņojums par tirdzniecību un ekonomiskajām attiecībām ar Dienvidaustrumu Āzijas valstu asociāciju (ASEAN) (COM(2006)0567 - 2007/2265(INI)) - INTA komiteja - Referents: Glyn Ford (A6-0151/2008).

- Ziņojums par gada ziņojumu par cilvēktiesībām pasaulē 2007. gadā un ES politiku šajā jomā (2007/2274(INI)) - AFET komiteja - Referents: Marco Cappato (A6-0153/2008).

- Ziņojums par ES Patērētāju politikas stratēģiju 2007.–2013. gadam (COM(2007)0099 - 2007/2189(INI)) - IMCO komiteja - Referents: Lasse Lehtinen (A6-0155/2008).

- * Ziņojums par priekšlikumu Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1782/2003, ar ko izveido kopīgus tiešā atbalsta shēmu noteikumus saskaņā ar kopējo lauksaimniecības politiku un izveido dažas atbalsta shēmas lauksaimniekiem attiecībā uz kokvilnas atbalsta shēmu (COM(2007)0701 - C6-0447/2007 - 2007/0242(CNS)) - AGRI komiteja - Referents: Ioannis Gklavakis (A6-0166/2008).


9. Jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski, un rakstiskas deklarācijas (iesniegšana)

Deputāti ir iesnieguši turpmāk minētos dokumentus.

1. Jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski (Reglamenta 108. pants)

- Arlene McCarthy IMCO komitejas vārdā Padomei: Maldinošas "uzziņu sabiedrības" (piemēram, "European City Guides") (B6-0152/2008).

2. Rakstiskas deklarācijas iekļaušanai reģistrā (Reglamenta 116. pants)

- Urszula Krupa un Witold Tomczak - par atbalstu dzīvības aizsardzībai (0039/2008).

- Benoît Hamon, Sarah Ludford, Jan Marinus Wiersma, Alain Hutchinson un Pierre Pribetich - par aizliegumu pārdot un izmantot skaņas ierīces, kas kalpo jauniešu aizbaidīšanai (0040/2008).

- Bogusław Rogalski - par Tibetu (0041/2008).

- Andreas Mölzer - par piespiedu laulībām (0042/2008).

- Tomáš Zatloukal, Eva Lichtenberger, Grażyna Staniszewska, Zita Pleštinská un Holger Krahmer par Donavas, Oderas un Elbas kanālu (0043/2008).

- Marianne Mikko, Christopher Beazley, Inese Vaidere, Zita Gurmai un Alexander Alvaro - par 23. augusta pasludināšanu par Eiropas staļinisma un nacisma upuru atceres dienu (0044/2008).

- Yannick Vaugrenard, Maria Matsouka, Bernard Poignant, Alejandro Cercas un Harlem Désir - par Eiropā norīkoto darba ņēmēju tiesību ievērošanu (0045/2008).


10. Darba kārtība

Nākamais punkts bija darba kārtība.

Izdalīja 2008. gada maija pirmās plenārsēdes galīgo darba kārtības projektu (PE 406.217/PDOJ), kurā ierosināja turpmāk minētos grozījumus (Reglamenta 132. pants).

07.05.2008. un 08.05.2008. sēdes

Trešdiena

PPE-DE grupas pieprasījums iekļaut darba kārtības otrajā punktā Padomes un Komisijas paziņojumus par situācijas pasliktināšanos Gruzijā un noslēgt debates ar rezolūcijas priekšlikumu iesniegšanu, par kuriem balsos jūnija pirmajā sesijā.

Parlaments šo pieprasījumu apstiprināja.

Tā kā Padome nevar piedalīties sēdē pēc plkst. 20.00, lai atbildētu uz mutisko jautājumu par maldinošajām „uzziņu sabiedrībām” (galīgā darba kārtības projekta 24. punkts), tika ierosināts pārcelt šo punktu uz nākamo sesiju.

Uzstājās Hannes Swoboda PSE grupas vārdā un Simon Busuttil PPE-DE grupas vārdā.

Parlaments šo ierosinājumu apstiprināja.

Ceturtdiena

Balsošana par Klaus-Heiner Lehne ziņojumu (A6-0101/2008) (galīgā darba kārtības projekta 19. punkts) un Kyösti Virrankoski ziņojumu (galīgā darba kārtības projekta 20. punkts) ir pārcelta uz nākamo sesiju.

°
° ° °

Tādējādi darba kārtība tika noteikta.


11. EMS@10 - Ekonomikas un monetārās savienības pirmie desmit gadi (Komisijas paziņojums)

Komisijas paziņojums: Komisijas ziņojums par Ekonomikas un monetārās savienības pirmajiem desmit gadiem.

Joaquín Almunia (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Werner Langen PPE-DE grupas vārdā un Pervenche Berès PSE grupas vārdā.

SĒDI VADA: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Wolf Klinz ALDE grupas vārdā, Alain Lipietz Verts/ALE grupas vārdā, Mario Borghezio UEN grupas vārdā, Adamos Adamou GUE/NGL grupas vārdā un Jens-Peter Bonde IND/DEM grupas vārdā.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Reinhard Rack, Monika Beňová, Olle Schmidt, Othmar Karas, Zita Pleštinská, Danutė Budreikaitė, Gerard Batten, Zsolt László Becsey, Antolín Sánchez Presedo un Zbigniew Zaleski.

Uzstājās Joaquín Almunia.


12. Situācijas pasliktināšanās Gruzijā (debates)

Padomes un Komisijas paziņojumi: Situācijas pasliktināšanās Gruzijā.

Janez Lenarčič (Padomes pašreizējais priekšsēdētājs) un Benita Ferrero-Waldner (Komisijas locekle) sniedza paziņojumus.

Uzstājās Jacek Saryusz-Wolski PPE-DE grupas vārdā, Hannes Swoboda PSE grupas vārdā, Georgs Andrejevs ALDE grupas vārdā, Marie Anne Isler Béguin Verts/ALE grupas vārdā, Konrad Szymański UEN grupas vārdā, Miloslav Ransdorf GUE/NGL grupas vārdā, Ria Oomen-Ruijten, Jan Marinus Wiersma, Árpád Duka-Zólyomi, Józef Pinior, Charles Tannock, Alessandro Battilocchio, Corien Wortmann-Kool, Robert Evans un Vytautas Landsbergis.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Urszula Gacek, Katrin Saks, Ewa Tomaszewska, Janusz Onyszkiewicz, Tunne Kelam, Siiri Oviir un Zbigniew Zaleski.

Uzstājās Janez Lenarčič.

SĒDI VADA: Mechtild ROTHE
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Benita Ferrero-Waldner.

Tā kā ierosinātie rezolūcijas priekšlikumi vēl nav pieejami, tos paziņos vēlāk.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: jūnija pirmajā sesijā.


13. Transatlantiskā ekonomikas padome (debates)

Komisijas paziņojums: Transatlantiskā ekonomikas padome.

Günter Verheugen (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Jonathan Evans PPE-DE grupas vārdā, Jan Marinus Wiersma PSE grupas vārdā, Annemie Neyts-Uyttebroeck ALDE grupas vārdā, Dariusz Maciej Grabowski UEN grupas vārdā, Umberto Guidoni GUE/NGL grupas vārdā, Bernard Wojciechowski IND/DEM grupas vārdā, Jana Bobošíková, pie grupām nepiederoša deputāte, Erika Mann, Sarah Ludford, Karl von Wogau, Antolín Sánchez Presedo, Sophia in 't Veld, Urszula Gacek, Pervenche Berès, Corien Wortmann-Kool, Benoît Hamon, Malcolm Harbour un Małgorzata Handzlik.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Czesław Adam Siekierski, Corina Creţu un Peter Skinner.

Uzstājās Günter Verheugen.

SĒDI VADA: Manuel António dos SANTOS
Priekšsēdētāja vietnieks

Rezolūcijas priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 103. panta 2. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā:

- Annemie Neyts-Uyttebroeck un Alexander Lambsdorff ALDE grupas vārdā - par Transatlantisko ekonomikas padomi (B6-0209/2008);

- Jonathan Evans, Elmar Brok, Corien Wortmann-Kool, Malcolm Harbour, Alexander Radwan, Robert Sturdy, James Elles, Andreas Schwab un Urszula Gacek PPE-DE grupas vārdā - par Transatlantisko ekonomikas padomi (B6-0210/2008);

- Adam Bielan un Dariusz Maciej Grabowski UEN grupas vārdā - par Transatlantisko ekonomikas padomi (B6-0211/2008);

- Erika Mann un Peter Skinner PSE grupas vārdā - par Transatlantisko ekonomikas padomi (B6-0212/2008);

- Umberto Guidoni un Marco Rizzo GUE/NGL grupas vārdā - par Transatlantisko ekonomikas padomi (B6-0213/2008);

- Caroline Lucas Verts/ALE grupas vārdā - par Transatlantisko Ekonomikas padomi (B6-0214/2008).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2008. gada 8. maija protokola 5.6. punkts.


14. Direktīvas par to, kā izveidot Eiropas Uzņēmumu padomi, pārskatīšana (debates)

Komisijas paziņojums: Direktīvas par to, kā izveidot Eiropas Uzņēmumu padomi, pārskatīšana.

Vladimír Špidla (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Philip Bushill-Matthews PPE-DE grupas vārdā, Harlem Désir PSE grupas vārdā, Siiri Oviir ALDE grupas vārdā, Ewa Tomaszewska UEN grupas vārdā, Elisabeth Schroedter Verts/ALE grupas vārdā, Francis Wurtz GUE/NGL grupas vārdā, Ria Oomen-Ruijten, Jan Andersson, José Albino Silva Peneda, Harald Ettl, Alejandro Cercas, Karin Jöns, Proinsias De Rossa, Pier Antonio Panzeri un Genowefa Grabowska.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Ilda Figueiredo.

Uzstājās Vladimír Špidla.

Debates tika slēgtas.


SĒDI VADA: Marek SIWIEC
Priekšsēdētāja vietnieks

15. Cilvēktiesības pasaulē 2007. gadā un ES politika šajā jomā - ES vēlēšanu novērošanas misijas - mērķi, prakse un uzdevumi nākotnē (debates)

Ziņojums par gada ziņojumu par cilvēktiesībām pasaulē 2007. gadā un ES politiku šajā jomā [2007/2274(INI)] - Ārlietu komiteja. Referents: Marco Cappato (A6-0153/2008).

Ziņojums par ES vēlēšanu novērošanas misijām - mērķi, prakse un uzdevumi nākotnē [2007/2217(INI)] - Ārlietu komiteja. Līdzreferenti: Véronique De Keyser un José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A6-0138/2008).

Marco Cappato iepazīstināja ar ziņojumu.

Véronique De Keyser un José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Janez Lenarčič (Padomes pašreizējais priekšsēdētājs) un Benita Ferrero-Waldner (Komisijas locekle).

Uzstājās Thijs Berman (DEVE komitejas atzinuma sagatavotājs), Giusto Catania (LIBE komitejas atzinuma sagatavotājs), Laima Liucija Andrikienė PPE-DE grupas vārdā, Csaba Sándor Tabajdi PSE grupas vārdā, Janusz Onyszkiewicz ALDE grupas vārdā, Konrad Szymański UEN grupas vārdā, Hélène Flautre Verts/ALE grupas vārdā, Vittorio Agnoletto GUE/NGL grupas vārdā, Frank Vanhecke, pie grupām nepiederošs deputāts, Zbigniew Zaleski, Józef Pinior, Fiona Hall un Raül Romeva i Rueda.

SĒDI VADA: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Luisa Morgantini, Hélène Goudin, Jim Allister, Ari Vatanen, Richard Howitt, Ona Juknevičienė, Margrete Auken, Willy Meyer Pleite, Kathy Sinnott, Urszula Gacek, Libor Rouček, Sarah Ludford, Maria da Assunção Esteves, Genowefa Grabowska, Maria Eleni Koppa, Marios Matsakis un Corina Creţu.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Marianne Mikko, Marie Anne Isler Béguin un Katrin Saks.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2008.05.08. protokola 5.7. punkts un 2008.05.08. protokola 5.8. punkts .


16. Vienas minūtes runas par politiski svarīgiem jautājumiem

Saskaņā ar Reglamenta 144. pantu ar vienu minūti ilgu runu uzstājās šādi deputāti, kuri vēlējās pievērst Parlamenta uzmanību politiski svarīgiem jautājumiem:

Mairead McGuinness, Marianne Mikko, Danutė Budreikaitė, Mikel Irujo Amezaga, Zdzisław Zbigniew Podkański un Diamanto Manolakou.

SĒDI VADA: Alejo VIDAL-QUADRAS
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Csaba Sándor Tabajdi, Marco Pannella, Ilda Figueiredo, Silvia-Adriana Ţicău, Marco Cappato, Pedro Guerreiro, Marios Matsakis, Genowefa Grabowska, Csaba Sógor un Czesław Adam Siekierski.


17. Tirdzniecības un ekonomiskās attiecības ar Dienvidaustrumu Āzijas valstu asociāciju (ASEAN) (debates)

Ziņojums par tirdzniecības un ekonomiskām attiecībām ar Dienvidaustrumu Āzijas valstu asociāciju (ASEAN) [2007/2265(INI)] - Starptautiskās tirdzniecības komiteja. Līdzreferenti: Glyn Ford un Vincenzo Aita (A6-0151/2008).

Glyn Ford iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Peter Mandelson (Komisijas loceklis).

Uzstājās Francisco José Millán Mon (AFET komitejas atzinuma sagatavotājs), John Purvis (ITRE komitejas atzinuma sagatavotājs), Peter Šťastný PPE-DE grupas vārdā, David Martin PSE grupas vārdā, Nathalie Griesbeck ALDE grupas vārdā, Leopold Józef Rutowicz UEN grupas vārdā, Bastiaan Belder IND/DEM grupas vārdā, Daniel Varela Suanzes-Carpegna, Antolín Sánchez Presedo, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Jerzy Buzek un Pierre Pribetich.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Mairead McGuinness, Czesław Adam Siekierski, Stavros Arnaoutakis un Jean-Pierre Audy.

Uzstājās Glyn Ford.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2008. gada 8. maija protokola 5.9. punkts.


18. Atbalsta shēmas lauksaimniekiem (atbalsts attiecībā uz kokvilnu) * (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1782/2003, ar ko izveido kopīgus tiešā atbalsta shēmu noteikumus saskaņā ar kopējo lauksaimniecības politiku un izveido dažas atbalsta shēmas lauksaimniekiem, attiecībā uz kokvilnas atbalsta shēmu [COM(2007)0701 - C6-0447/2007 - 2007/0242(CNS)] - Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja. Referents: Ioannis Gklavakis (A6-0166/2008).

Uzstājās Mariann Fischer Boel (Komisijas locekle).

Ioannis Gklavakis iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Carmen Fraga Estévez PPE-DE grupas vārdā, María Isabel Salinas García PSE grupas vārdā, Diamanto Manolakou GUE/NGL grupas vārdā, Nils Lundgren IND/DEM grupas vārdā un Katerina Batzeli.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf.

Uzstājās Mariann Fischer Boel un Ioannis Gklavakis.

SĒDI VADA: Gérard ONESTA
Priekšsēdētāja vietnieks

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2008. gada 8. maija protokola 5.5. punkts.


19. Dziļjūras zivju krājumu pārvaldība (debates)

Ziņojums par dziļjūras zivju krājumu pārvaldību [2007/2110(INI)] - Zivsaimniecības komiteja. Referente: Rosa Miguélez Ramos (A6-0103/2008).

Uzstājās Struan Stevenson par debašu norises kārtību (sēdes vadītājs atbildēja, ka šos komentārus iesniegs Priekšsēdētāju konferencei).

Rosa Miguélez Ramos iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Joe Borg (Komisijas loceklis).

Uzstājās Marios Matsakis (ENVI komitejas atzinuma sagatavotājs), Struan Stevenson PPE-DE grupas vārdā, Paulo Casaca PSE grupas vārdā, Pedro Guerreiro GUE/NGL grupas vārdā, Carmen Fraga Estévez, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Avril Doyle, Joe Borg un Rosa Miguélez Ramos.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2008. gada 8. maija protokola 5.10. punkts.


20. Finansiālo interešu deklarācija

Deputāti, kas nav vēl iesnieguši finansiālo interešu deklarāciju par 2007. gadu saskaņā ar Reglamenta I pielikuma 2. panta piekto daļu:

Jean-Luc Bennahmias, Graham Booth, Małgorzata Handzlik, Kurt Lechner, Jules Maaten, José Javier Pomés Ruiz, Teresa Riera Madurell, Britta Thomsen, Catherine Trautmann un John Whittaker.


21. Nākamās sēdes darba kārtība

Tika noteikta nākamās dienas sēdes darba kārtība (dokuments Darba kārtība PE 406.217/OJ).


22. Sēdes slēgšana

Sēde tika slēgta plkst. 23.05.

Harald Rømer

Martine Roure

Ģenerālsekretārs

Priekšsēdētāja vietniece


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Parakstīja:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelilli, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Aylward, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Baeva, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Belder, Belet, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Binev, Blokland, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Bonsignore, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Boştinaru, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brie, Brok, Budreikaitė, Buitenweg, Bullmann, Bulzesc, van den Burg, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busquin, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carlshamre, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Casini, Caspary, Catania, Cavada, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Chukolov, Claeys, Clark, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Corlăţean, Paolo Costa, Cottigny, Cremers, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Daul, Davies, De Blasio, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Dombrovskis, Donnici, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Filip, Flasarová, Flautre, Foglietta, Ford, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, Fraile Cantón, França, Frassoni, Freitas, Friedrich, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Georgiou, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gibault, Giertych, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, de Grandes Pascual, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Hedh, Hegyi, Hénin, Hennis-Plasschaert, Hieronymi, Higgins, Holm, Honeyball, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, in 't Veld, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Jouye de Grandmaison, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Klamt, Klaß, Klinz, Konrad, Koppa, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Lambert, Lambrinidis, Landsbergis, Lang, De Lange, Langen, Laperrouze, La Russa, Lauk, Lavarra, Lax, Lechner, Le Foll, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lienemann, Liotard, Lipietz, Locatelli, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Luque Aguilar, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Mănescu, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Manolakou, Marinescu, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Matsakis, Matsouka, Mavrommatis, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mladenov, Mölzer, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morin, Mote, Mulder, Musacchio, Muscat, Musotto, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Öger, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patriciello, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Pflüger, Piecyk, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirker, Piskorski, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Plumb, Podestà, Podimata, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Pomés Ruiz, Mihaela Popa, Nicolae Vlad Popa, Portas, Posselt, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rübig, Rutowicz, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sanz Palacio, Sartori, Saryusz-Wolski, Savi, Schaldemose, Schapira, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Segelström, Seppänen, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sógor, Sommer, Sornosa Martínez, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Strož, Sudre, Sumberg, Surján, Svensson, Swoboda, Szájer, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Titley, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Urutchev, Vakalis, Vanhecke, Van Lancker, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, de Villiers, Virrankoski, Visser, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Whittaker, Wieland, Wiersma, Wijkman, Willmott, Iuliu Winkler, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zappalà, Ždanoka, Zdravkova, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zvěřina, Zwiefka

Juridisks paziņojums - Privātuma politika