Index 
Notulen
PDF 192kWORD 101k
Woensdag 7 mei 2008 - Brussel
1.Hervatting van de zitting
 2.Verklaring van de Voorzitter
 3.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 4.Samenstelling Parlement
 5.Mikrokrediet (schriftelijke verklaring)
 6.Rectificatie (artikel 204 bis van het Reglement)
 7.Aan de standpunten en resoluties van het Parlement gegeven uitvoering
 8.Ingekomen stukken
 9.Mondelinge vragen en schriftelijke verklaringen (indiening)
 10.Regeling van de werkzaamheden
 11.EMU@10 - De eerste tien jaar van de Economische en Monetaire Unie (mededeling van de Commissie)
 12.Verslechtering van de situatie in Georgië (debat)
 13.Transatlantische Economische Raad (debat)
 14.Herziening van de richtlijn betreffende de instelling van een Europese ondernemingsraad (debat)
 15.Mensenrechten in de wereld (2007) en het EU-beleid inzake de mensenrechten - EU-verkiezingswaarneming: doelstellingen, praktijk en uitdagingen voor de toekomst (debat)
 16.Spreektijd van één minuut over kwesties van politiek belang
 17.Commerciële en economische betrekkingen met de ASEAN (debat)
 18.Steunregelingen voor landbouwers (steunregeling voor katoen) * (debat)
 19.Beheer van diepzeevisbestanden (debat)
 20.Opgave van financiële belangen
 21.Agenda van de volgende vergadering
 22.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST


VOORZITTER: Hans-Gert PÖTTERING
Voorzitter

1. Hervatting van de zitting

De vergadering wordt om 15.05 uur geopend.


2. Verklaring van de Voorzitter

De Voorzitter betuigt de solidariteit van het Parlement met de talloze slachtoffers van de cycloon Nargis, die zaterdag jongstleden Birma heeft getroffen; hij verwacht van de Birmese regering dat deze enerzijds de tenuitvoerlegging van internationale steunmaatregelen bevordert en anderzijds Aung San Suu Kyi, winnares van de Sacharov-prijs in 1990, vrijlaat.


3. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.

°
° ° °

Richard Seeber heeft laten weten dat hij wegens verplichtingen elders niet bij twee vergaderingen van de huidige vergaderperiode aanwezig kan zijn.


4. Samenstelling Parlement

Alfonso Andria, Renato Brunetta, Mario Mantovani, Lapo Pistelli en Luciana Sbarbati hebben kennis gegeven van hun verkiezing in het Italiaans parlement en van hun besluit dat mandaat op zich te nemen.

Overeenkomstig artikel 7, lid 2, van de Akte betreffende de verkiezing van de leden van het Europees Parlement door middel van rechtstreekse algemene verkiezingen en artikel 4, leden 1 en 4, van het Reglement, neemt het Parlement hiervan kennis en constateert dat deze zetels met ingang van 29.04.2008 vacant zijn.

Anderzijds kon aan de hand van uit publiek toegankelijke bronnen te verifiëren feiten worden vastgesteld dat Umberto Bossi, Alessandra Mussolini en Adriana Poli Bortone in het Italiaans parlement zijn verkozen en aan de werkzaamheden van voornoemd parlement deelnemen.

Overeenkomstig artikel 7, lid 2, van de Akte betreffende de verkiezing van de leden van het Europees Parlement door middel van rechtstreekse algemene verkiezingen en artikel 4, lid 1, van het Reglement, neemt het Parlement, in toepassing van artikel 3, lid 2, tweede alinea, van het Reglement, hiervan kennis en constateert dat deze zetels met ingang van 29.04.2008 vacant zijn.


5. Mikrokrediet (schriftelijke verklaring)

Schriftelijke verklaring 0002/2008 ingediend door de leden Jamila Madeira, Ana Maria Gomes, Anna Záborská, Luisa Morgantini en Miguel Angel Martínez Martínez over mikrokrediet is door de meerderheid van de leden van het Parlement ondertekend en zal bijgevolg overeenkomstig artikel 116, lid 4 van het Reglement worden toegezonden aan degenen voor wie ze bestemd is en met vermelding van de namen van de ondertekenaars worden gepubliceerd in de aangenomen teksten van de vergadering van 08.05.2008.


6. Rectificatie (artikel 204 bis van het Reglement)

De bevoegde commissie heeft kennis gegeven van de volgende rectificatie op een door het Europees Parlement aangenomen tekst:

- Rectificatie op in eerste lezing op 11 december 2007 vastgestelde standpunt van het Europees Parlement met het oog op de aanneming van Richtlijn 2008/.../EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de interoperabiliteit van het communautaire spoorwegsysteem (herschikking) - P6_TA-PROV(2007)0597 - (COM(2006)0783 – C6-0474/2006 – 2006/0273(COD)).

Overeenkomstig artikel 204 bis, lid 4 van het Reglement wordt deze rectificatie geacht te zijn goedgekeurd, tenzij een fractie of ten minste veertig leden binnen achtenveertig uur verzoeken deze in stemming te brengen.

De rectificatie is beschikbaar op de website Séance en direct.


7. Aan de standpunten en resoluties van het Parlement gegeven uitvoering

De mededeling van de Commissie betreffende de door haar gegeven uitvoering aan de tijdens de vergaderperiode van januari I 2008 door het Parlement aangenomen resolutie van niet-wetgevende aard over «Naar een EU-strategie voor de rechten van het kind», is beschikbaar op de website “Séance en direct”.


8. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen:

1) van de parlementaire commissies

1.1) verslagen

- ***I Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende het veiligheidsbeheer van wegeninfrastructuur (COM(2006)0569 - C6-0331/2006 - 2006/0182(COD)) - Commissie TRAN - Rapporteur: Helmuth Markov (A6-0050/2008)

- * Verslag over het voorstel voor een verordening van de Raad betreffende de sluiting van de overeenkomst in de vorm van een briefwisseling inzake de wijziging van het protocol tot vaststelling, voor de periode van 18 januari 2005 tot en met 17 januari 2011, van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie, zoals bedoeld in de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek der Seychellen (COM(2007)0664 - C6-0430/2007 - 2007/0232(CNS)) - Commissie PECH - Rapporteur: Josu Ortuondo Larrea (A6-0085/2008)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot aanpassing aan Besluit 1999/468/EG van de Raad, zoals gewijzigd bij Besluit 2006/512/EG, van een aantal besluiten waarop de procedure van artikel 251 van het Verdrag van toepassing is, wat de regelgevingsprocedure met toetsing betreft – Deel 1 (COM(2007)0741 - C6-0432/2007 - 2007/0262(COD)) - Commissie JURI - Rapporteur: József Szájer (A6-0088/2008)

- Verslag over een vereenvoudiging van het ondernemingsklimaat op het gebied van vennootschapsrecht, financiële verslaglegging en controle van jaarrekeningen (COM(2007)0394 - 2007/2254(INI)) - Commissie JURI - Rapporteur: Klaus-Heiner Lehne (A6-0101/2008)

- Verslag over het beheer van de diepzeebestanden (COM(2007)0030 - 2007/2110(INI)) - Commissie PECH - Rapporteur: Rosa Miguélez Ramos (A6-0103/2008)

- Verslag over de ontwikkeling van het kader voor de activiteiten van belangenvertegenwoordigers (lobbyisten) in de Europese instellingen (COM(2007)0127 - 2007/2115(INI)) - Commissie AFCO - Rapporteur: Alexander Stubb (A6-0105/2008)

- Verslag over de sluiting van een interinstitutioneel akkoord tussen het Europees Parlement en de Commissie over de wijze van toepassing van Besluit 1999/468/EG, als gewijzigd bij Besluit 2006/512/EG, tot vaststelling van de voorwaarden voor de uitoefening van de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden (N6-0001/2008 - C6-0009/2008 - 2008/2002(ACI)) - Commissie AFCO - Rapporteur: Monica Frassoni (A6-0107/2008)

- Verslag tot wijziging van artikel 81 van het Reglement van het Europees Parlement (2008/2027(REG)) - Commissie AFCO - Rapporteur: Monica Frassoni (A6-0108/2008)

- Verslag betreffende verkiezingswaarnemingsmissies van de EU: doelstellingen, praktijken en uitdagingen voor de toekomst (2007/2217(INI)) - Commissie AFET (A6-0138/2008)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van verordening nr. 11 ter uitvoering van artikel 79, lid 3, van het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap betreffende de opheffing van discriminaties inzake vrachtprijzen en vervoervoorwaarden en Verordening (EG) nr. 852/2004 van het Europees Parlement en de Raad inzake levensmiddelenhygiëne (COM(2007)0090 [[02]] - C6-0211/2007 - 2007/0037B(COD)) - Commissie ENVI - Rapporteur: Horst Schnellhardt (A6-0143/2008)

- * Verslag over het voorstel voor een beschikking van de Raad waarbij Portugal wordt gemachtigd om in de autonome regio Madeira een verlaagd accijnstarief toe te passen op aldaar geproduceerd bier (COM(2007)0772 - C6-0012/2008 - 2007/0273(CNS)) - Commissie REGI - Rapporteur: Sérgio Marques (A6-0146/2008)

- Verslag over het Witboek Sport (COM(2007)0391 - 2007/2261(INI)) - Commissie CULT - Rapporteur: Manolis Mavrommatis (A6-0149/2008)

- Verslag over de commerciële en economische betrekkingen met de Associatie van Zuidoost-Aziatische staten (ASEAN) (COM(2006)0567 - 2007/2265(INI)) - Commissie INTA - Rapporteur: Glyn Ford (A6-0151/2008)

- Verslag over het jaarverslag over de mensenrechten in de wereld (2007) en het mensenrechtenbeleid van de Europese Unie (2007/2274(INI)) - Commissie AFET - Rapporteur: Marco Cappato (A6-0153/2008)

- Verslag over de EU-strategie voor het consumentenbeleid 2007-2013 (COM(2007)0099 - 2007/2189(INI)) - Commissie IMCO - Rapporteur: Lasse Lehtinen (A6-0155/2008)

- * Verslag over het voorstel voor een verordening van de Raad houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1782/2003 tot vaststelling van gemeenschappelijke voorschriften voor regelingen inzake rechtstreekse steunverlening in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot vaststelling van bepaalde steunregelingen voor landbouwers, wat de steunregeling voor katoen betreft (COM(2007)0701 - C6-0447/2007 - 2007/0242(CNS)) - Commissie AGRI - Rapporteur: Ioannis Gklavakis (A6-0166/2008)


9. Mondelinge vragen en schriftelijke verklaringen (indiening)

De volgende stukken zijn ontvangen van de leden:

1) mondelinge vragen (artikel 108 van het Reglement):

- Arlene McCarthy, namens de Commissie IMCO, aan de Raad: Misleidende adresboekondernemingen (d.w.z. European City Guides) (B6-0152/2008)

2) schriftelijke verklaring ter inschrijving in het register (artikel 116 van het Reglement):

- Urszula Krupa en Witold Tomczak over de ondersteuning van de bescherming van het menselijk leven (0039/2008),

- Benoît Hamon, Sarah Ludford, Jan Marinus Wiersma, Alain Hutchinson en Pierre Pribetich over een verbod op het in de handel brengen en het gebruik van mosquito's (0040/2008),

- Bogusław Rogalski over Tibet (0041/2008),

- Andreas Mölzer over gedwongen huwelijken (0042/2008),

- Tomáš Zatloukal, Eva Lichtenberger, Grażyna Staniszewska, Zita Pleštinská en Holger Krahmer over het Donau-Oder-Elbe-kanaal (0043/2008),

- Marianne Mikko, Christopher Beazley, Inese Vaidere, Zita Gurmai en Alexander Alvaro over de proclamatie van 23 augustus als Europese herdenkingsdag voor slachtoffers van stalinisme en nazisme (0044/2008),

- Yannick Vaugrenard, Maria Matsouka, Bernard Poignant, Alejandro Cercas en Harlem Désir over de naleving van de rechten van "verplaatste" werknemers in Europa (0045/2008).


10. Regeling van de werkzaamheden

Aan de orde is de regeling van de werkzaamheden.

De definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergaderingen van mei I 2008 (PE 406.217/PDOJ) is rondgedeeld; hierop worden de volgende wijzigingen voorgesteld (artikel 132 van het Reglement):

Vergaderingen van 07.05.2008 en 08.05.2008

woensdag

Verzoek van de PPE-DE-Fractie om inschrijving als tweede punt op de agenda van verklaringen van de Raad en de Commissie over de verslechtering van de situatie in Georgië en het debat te besluiten met de indiening van tijdens de vergaderperiode van juni I in stemming te brengen ontwerpresoluties.

Het Parlement willigt het verzoek in.

Aangezien de Raad ná 20.00 uur niet meer aanwezig kan zijn om de mondelinge vraag over misleidende adresboekondernemingen (punt 24 PDOJ) te beantwoorden, wordt voorgesteld dit punt tot de volgende vergaderperiode uit te stellen.

Het woord wordt gevoerd door Hannes Swoboda, namens de PSE-Fractie, en Simon Busuttil, namens de PPE-DE-Fractie.

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan dit voorstel.

donderdag

De stemming over de verslagen Klaus-Heiner Lehne (A6-0101/2008) (punt 19 PDOJ) en Kyösti Virrankoski (punt 20 PDOJ) wordt uitgesteld tot de volgende vergaderperiode.

°
° ° °

De agenda wordt aldus vastgesteld.


11. EMU@10 - De eerste tien jaar van de Economische en Monetaire Unie (mededeling van de Commissie)

Mededeling van de Commissie: Verslag van de Commissie over de eerste tien jaar van de Economische en Monetaire Unie

Joaquín Almunia (lid van de Commissie) presenteert de mededeling.

Het woord wordt gevoerd door Werner Langen, namens de PPE-DE-Fractie, en Pervenche Berès, namens de PSE-Fractie.

VOORZITTER: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Wolf Klinz, namens de ALDE-Fractie, Alain Lipietz, namens de Verts/ALE-Fractie, Mario Borghezio, namens de UEN-Fractie, Adamos Adamou, namens de GUE/NGL-Fractie, en Jens-Peter Bonde, namens de IND/DEM-Fractie.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Reinhard Rack, Monika Beňová, Olle Schmidt, Othmar Karas, Zita Pleštinská, Danutė Budreikaitė, Gerard Batten, Zsolt László Becsey, Antolín Sánchez Presedo en Zbigniew Zaleski.

Het woord wordt gevoerd door Joaquín Almunia.


12. Verslechtering van de situatie in Georgië (debat)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Verslechtering van de situatie in Georgië

Janez Lenarčič (fungerend voorzitter van de Raad) en Benita Ferrero-Waldner (lid van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Jacek Saryusz-Wolski, namens de PPE-DE-Fractie, Hannes Swoboda, namens de PSE-Fractie, Georgs Andrejevs, namens de ALDE-Fractie, Marie Anne Isler Béguin, namens de Verts/ALE-Fractie, Konrad Szymański, namens de UEN-Fractie, Miloslav Ransdorf, namens de GUE/NGL-Fractie, Ria Oomen-Ruijten, Jan Marinus Wiersma, Árpád Duka-Zólyomi, Józef Pinior, Charles Tannock, Alessandro Battilocchio, Corien Wortmann-Kool, Robert Evans en Vytautas Landsbergis.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Urszula Gacek, Katrin Saks, Ewa Tomaszewska, Janusz Onyszkiewicz, Tunne Kelam, Siiri Oviir en Zbigniew Zaleski.

Het woord wordt gevoerd door Janez Lenarčič.

VOORZITTER: Mechtild ROTHE
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Benita Ferrero-Waldner.

Aangezien de ingediende ontwerpresoluties nog niet beschikbaar zijn, zullen deze op een later tijdstip worden bekendgemaakt.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: vergaderperiode van juni I.


13. Transatlantische Economische Raad (debat)

Verklaring van de Commissie: Transatlantische Economische Raad

Günter Verheugen (vice-voorzitter van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Jonathan Evans, namens de PPE-DE-Fractie, Jan Marinus Wiersma, namens de PSE-Fractie, Annemie Neyts-Uyttebroeck, namens de ALDE-Fractie, Dariusz Maciej Grabowski, namens de UEN-Fractie, Umberto Guidoni, namens de GUE/NGL-Fractie, Bernard Wojciechowski, namens de IND/DEM-Fractie, Jana Bobošíková, niet-ingeschrevene, Erika Mann, Sarah Ludford, Karl von Wogau, Antolín Sánchez Presedo, Sophia in 't Veld, Urszula Gacek, Pervenche Berès, Corien Wortmann-Kool, Benoît Hamon, Malcolm Harbour en Małgorzata Handzlik.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Czesław Adam Siekierski, Corina Creţu en Peter Skinner.

Het woord wordt gevoerd door Günter Verheugen.

VOORZITTER: Manuel António dos SANTOS
Ondervoorzitter

Ontwerpresoluties ingediend overeenkomstig artikel 103, lid 2 van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Annemie Neyts-Uyttebroeck en Alexander Lambsdorff, namens de ALDE-Fractie, over de Transatlantische Economische Raad (B6-0209/2008);

- Jonathan Evans, Elmar Brok, Corien Wortmann-Kool, Malcolm Harbour, Alexander Radwan, Robert Sturdy, James Elles, Andreas Schwab en Urszula Gacek, namens de PPE-DE-Fractie, over de Transatlantische Europese Raad (B6-0210/2008);

- Adam Bielan en Dariusz Maciej Grabowski, namens de UEN-Fractie, over de Transatlantische Economische Raad (B6-0211/2008);

- Erika Mann en Peter Skinner, namens de PSE-Fractie, over de Transatlantische Economische Raad (B6-0212/2008);

- Umberto Guidoni en Marco Rizzo, namens de GUE/NGL-Fractie, over de Transatlantische Economische Raad (B6-0213/2008);

- Caroline Lucas, namens de Verts/ALE-Fractie over de Transatlantische Economische Raad (B6-0214/2008).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 5.6 van de notulen van 08.05.2008.


14. Herziening van de richtlijn betreffende de instelling van een Europese ondernemingsraad (debat)

Verklaring van de Commissie: Herziening van de richtlijn betreffende de instelling van een Europese ondernemingsraad

Vladimír Špidla (lid van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Philip Bushill-Matthews, namens de PPE-DE-Fractie, Harlem Désir, namens de PSE-Fractie, Siiri Oviir, namens de ALDE-Fractie, Ewa Tomaszewska, namens de UEN-Fractie, Elisabeth Schroedter, namens de Verts/ALE-Fractie, Francis Wurtz, namens de GUE/NGL-Fractie, Ria Oomen-Ruijten, Jan Andersson, José Albino Silva Peneda, Harald Ettl, Alejandro Cercas, Karin Jöns, Proinsias De Rossa, Pier Antonio Panzeri en Genowefa Grabowska.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Ilda Figueiredo.

Het woord wordt gevoerd door Vladimír Špidla

Het debat wordt gesloten.


VOORZITTER: Marek SIWIEC
Ondervoorzitter

15. Mensenrechten in de wereld (2007) en het EU-beleid inzake de mensenrechten - EU-verkiezingswaarneming: doelstellingen, praktijk en uitdagingen voor de toekomst (debat)

Verslag over het jaarverslag over de mensenrechten in de wereld 2007 en het EU-beleid inzake de mensenrechten [2007/2274(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Marco Cappato (A6-0153/2008)

Verslag over EU-verkiezingswaarneming: doelstellingen, praktijk en uitdagingen voor de toekomst [2007/2217(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Co-rapporteurs: Véronique De Keyser en José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A6-0138/2008)

Marco Cappato leidt het verslag in.

Véronique De Keyser en José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra leiden hun verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Janez Lenarčič (fungerend voorzitter van de Raad) en Benita Ferrero-Waldner (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Thijs Berman (rapporteur voor advies van de Commissie DEVE), Giusto Catania (rapporteur voor advies van de Commissie LIBE), Laima Liucija Andrikienė, namens de PPE-DE-Fractie, Csaba Sándor Tabajdi, namens de PSE-Fractie, Janusz Onyszkiewicz, namens de ALDE-Fractie, Konrad Szymański, namens de UEN-Fractie, Hélène Flautre, namens de Verts/ALE-Fractie, Vittorio Agnoletto, namens de GUE/NGL-Fractie, Frank Vanhecke, niet-ingeschrevene, Zbigniew Zaleski, Józef Pinior, Fiona Hall en Raül Romeva i Rueda.

VOORZITTER: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Luisa Morgantini, Hélène Goudin, Jim Allister, Ari Vatanen, Richard Howitt, Ona Juknevičienė, Margrete Auken, Willy Meyer Pleite, Kathy Sinnott, Urszula Gacek, Libor Rouček, Sarah Ludford, Maria da Assunção Esteves, Genowefa Grabowska, Maria Eleni Koppa, Marios Matsakis en Corina Creţu.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Marianne Mikko, Marie Anne Isler Béguin en Katrin Saks.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 5.7 van de notulen van 08.05.2008 en punt 5.8 van de notulen van 08.05.2008.


16. Spreektijd van één minuut over kwesties van politiek belang

Uit hoofde van artikel 144 van het Reglement wordt voor één minuut het woord verleend aan de volgende leden die de aandacht van het Parlement op kwesties van politiek belang willen vestigen:

Mairead McGuinness, Marianne Mikko, Danutė Budreikaitė, Mikel Irujo Amezaga, Zdzisław Zbigniew Podkański en Diamanto Manolakou.

VOORZITTER: Alejo VIDAL-QUADRAS
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Csaba Sándor Tabajdi, Marco Pannella, Ilda Figueiredo, Silvia-Adriana Ţicău, Marco Cappato, Pedro Guerreiro, Marios Matsakis, Genowefa Grabowska, Csaba Sógor en Czesław Adam Siekierski.


17. Commerciële en economische betrekkingen met de ASEAN (debat)

Verslag over de commerciële en economische betrekkingen met de Associatie van Zuidoost-Aziatische staten (ASEAN) [2007/2265(INI)] - Commissie internationale handel. Co-rapporteurs: Glyn Ford en Vincenzo Aita (A6-0151/2008)

Glyn Ford leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Peter Mandelson (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Francisco José Millán Mon (rapporteur voor advies van de Commissie AFET), John Purvis (rapporteur voor advies van de Commissie ITRE), Peter Šťastný, namens de PPE-DE-Fractie, David Martin, namens de PSE-Fractie, Nathalie Griesbeck, namens de ALDE-Fractie, Leopold Józef Rutowicz, namens de UEN-Fractie, Bastiaan Belder, namens de IND/DEM-Fractie, Daniel Varela Suanzes-Carpegna, Antolín Sánchez Presedo, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Jerzy Buzek en Pierre Pribetich.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Mairead McGuinness, Czesław Adam Siekierski, Stavros Arnaoutakis en Jean-Pierre Audy.

Het woord wordt gevoerd door Glyn Ford.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 5.9 van de notulen van 08.05.2008.


18. Steunregelingen voor landbouwers (steunregeling voor katoen) * (debat)

Verslag over het voorstel voor een verordening van de Raad houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1782/2003 tot vaststelling van gemeenschappelijke voorschriften voor regelingen inzake rechtstreekse steunverlening in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot vaststelling van bepaalde steunregelingen voor landbouwers, wat de steunregeling voor katoen betreft [COM(2007)0701 - C6-0447/2007 - 2007/0242(CNS)] - Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling. Rapporteur: Ioannis Gklavakis (A6-0166/2008)

Het woord wordt gevoerd door Mariann Fischer Boel (lid van de Commissie).

Ioannis Gklavakis leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Carmen Fraga Estévez, namens de PPE-DE-Fractie, María Isabel Salinas García, namens de PSE-Fractie, Diamanto Manolakou, namens de GUE/NGL-Fractie, Nils Lundgren, namens de IND/DEM-Fractie, en Katerina Batzeli.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf.

Het woord wordt gevoerd door Mariann Fischer Boel en Ioannis Gklavakis.

VOORZITTER: Gérard ONESTA
Ondervoorzitter

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 5.5 van de notulen van 08.05.2008.


19. Beheer van diepzeevisbestanden (debat)

Verslag over het beheer van diepzeevisbestanden [2007/2110(INI)] - Commissie visserij. Rapporteur: Rosa Miguélez Ramos (A6-0103/2008)

Het woord wordt gevoerd door Struan Stevenson over de organisatie van de debatten (de Voorzitter antwoordt dat hij zijn opmerkingen zal overbrengen aan de Conferentie van voorzitters).

Rosa Miguélez Ramos leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Joe Borg (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Marios Matsakis (rapporteur voor advies van de Commissie ENVI), Struan Stevenson, namens de PPE-DE-Fractie, Paulo Casaca, namens de PSE-Fractie, Pedro Guerreiro, namens de GUE/NGL-Fractie, Carmen Fraga Estévez, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Avril Doyle, Joe Borg en Rosa Miguélez Ramos.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 5.10 van de notulen van 08.05.2008.


20. Opgave van financiële belangen

De volgende leden hebben nog geen opgave gedaan van hun financiële belangen voor 2007, overeenkomstig bijlage I, artikel 2, vijfde alinea, van het Reglement:

Jean-Luc Bennahmias, Graham Booth, Małgorzata Handzlik, Kurt Lechner, Jules Maaten, José Javier Pomés Ruiz, Teresa Riera Madurell, Britta Thomsen, Catherine Trautmann en John Whittaker.


21. Agenda van de volgende vergadering

De agenda voor de vergadering van morgen is vastgesteld (PE 406.217/OJ).


22. Sluiting van de vergadering

De vergadering wordt om 23.05 uur gesloten.

Harald Rømer

Martine Roure

Secretaris-generaal

Ondervoorzitter


PRESENTIELIJST

Ondertekend door:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelilli, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Aylward, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Baeva, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Belder, Belet, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Binev, Blokland, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Bonsignore, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Boştinaru, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brie, Brok, Budreikaitė, Buitenweg, Bullmann, Bulzesc, van den Burg, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busquin, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carlshamre, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Casini, Caspary, Catania, Cavada, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Chukolov, Claeys, Clark, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Corlăţean, Paolo Costa, Cottigny, Cremers, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Daul, Davies, De Blasio, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Dombrovskis, Donnici, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Filip, Flasarová, Flautre, Foglietta, Ford, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, Fraile Cantón, França, Frassoni, Freitas, Friedrich, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Georgiou, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gibault, Giertych, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, de Grandes Pascual, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Hedh, Hegyi, Hénin, Hennis-Plasschaert, Hieronymi, Higgins, Holm, Honeyball, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, in 't Veld, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Jouye de Grandmaison, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Klamt, Klaß, Klinz, Konrad, Koppa, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Lambert, Lambrinidis, Landsbergis, Lang, De Lange, Langen, Laperrouze, La Russa, Lauk, Lavarra, Lax, Lechner, Le Foll, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lienemann, Liotard, Lipietz, Locatelli, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Luque Aguilar, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Mănescu, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Manolakou, Marinescu, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Matsakis, Matsouka, Mavrommatis, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mladenov, Mölzer, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morin, Mote, Mulder, Musacchio, Muscat, Musotto, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Öger, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patriciello, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Pflüger, Piecyk, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirker, Piskorski, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Plumb, Podestà, Podimata, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Pomés Ruiz, Mihaela Popa, Nicolae Vlad Popa, Portas, Posselt, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rübig, Rutowicz, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sanz Palacio, Sartori, Saryusz-Wolski, Savi, Schaldemose, Schapira, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Segelström, Seppänen, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sógor, Sommer, Sornosa Martínez, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Strož, Sudre, Sumberg, Surján, Svensson, Swoboda, Szájer, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Titley, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Urutchev, Vakalis, Vanhecke, Van Lancker, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, de Villiers, Virrankoski, Visser, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Whittaker, Wieland, Wiersma, Wijkman, Willmott, Iuliu Winkler, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zappalà, Ždanoka, Zdravkova, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zvěřina, Zwiefka

Juridische mededeling - Privacybeleid