Indeks 
Protokół
PDF 178kWORD 95k
Środa, 7 maja 2008 r. - Bruksela
1.Wznowienie sesji
 2.Oświadczenie Przewodniczącego
 3.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia
 4.Skład Parlamentu
 5.Mikrokredyt (oświadczenie pisemne)
 6.Sprostowanie (art. 204a Regulaminu)
 7.Działania podjęte w związku ze stanowiskami i rezolucjami Parlamentu
 8.Składanie dokumentów
 9.Pytania ustne i oświadczenia pisemne (składanie dokumentów)
 10.Porządek obrad
 11.UGW@10 - pierwszych dziesięć lat Unii Gospodarczej i Monetarnej (komunikat Komisji)
 12.Zaostrzenie sytuacji w Gruzji (debata)
 13.Transatlantycka rada gospodarcza (debata)
 14.Przegląd dyrektywy w sprawie ustanowienia Europejskiej Rady Zakładowej (debata)
 15.Prawa człowieka na świecie (2007) i polityka Unii Europejskiej w tej dziedzinie - Misje obserwacyjne wyborów UE: cele, praktyka i przyszłe wyzwania (debata)
 16.Jednominutowe wystąpienia w znaczących kwestiach politycznych
 17.Stosunki handlowe i gospodarcze z krajami Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN) (debata)
 18.Systemy wsparcia dla rolników (wsparcie w sektorze bawełny) * (debata)
 19.Zarządzanie głębinowymi zasobami rybnymi (debata)
 20.Oświadczenie o korzyściach majątkowych
 21.Porządek obrad następnego posiedzenia
 22.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI


PRZEWODNICTWO: Hans-Gert PÖTTERING
Przewodniczący

1. Wznowienie sesji

Posiedzenie zostało otwarte o godzinie 15.05.


2. Oświadczenie Przewodniczącego

Przewodniczący przekazał wyrazy solidarności Parlamentu Europejskiego z ofiarami cyklonu Nargis, który przeszedł w ubiegłą sobotę nad Birmą. Przewodniczący oczekuje, że rząd Birmy z jednej strony ułatwi proces wprowadzania środków pomocy międzynarodowej, a z drugiej doprowadzi do uwolnienia laureatki nagrody Sacharowa za rok 1990 Aung San Suu Kyi.


3. Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.

°
° ° °

Richard Seeber zakomunikował, że jego obowiązki nie pozwalają mu uczestniczyć w dwóch posiedzeniach obecnej sesji.


4. Skład Parlamentu

Alfonso Andria, Renato Brunetta, Mario Mantovani, Lapo Pistelli i Luciana Sbarbati poinformowali o wybraniu ich na posłów do parlamentu włoskiego oraz o zamiarze przyjęcia wspomnianego mandatu.

Zgodnie z art. 7 ust. 2 Aktu o powszechnych i bezpośrednich wyborach do Parlamentu Europejskiego oraz z art. 4 ust. 1 i 4 Regulaminu, Parlament przyjął ten fakt do wiadomości i stwierdził zaistnienie wakatów z dniem 29.04.2008.

Ponadto dzięki wiarygodnym i publicznie dostępnym źródłom ustalono, że Umberto Bossi, Alessandra Mussolini i Adriana Poli Bortone zostali wybrani na posłów do parlamentu włoskiego i uczestniczą obecnie w jego pracach.

Zgodnie z art. 7 ust. 2 Aktu o powszechnych i bezpośrednich wyborach do Parlamentu Europejskiego oraz z art. 4 ust. 1 Regulaminu, w myśl postanowień art. 3 ust. 2 akapit drugi, Parlament przyjął ten fakt do wiadomości i stwierdził zaistnienie wakatów z dniem 29.04.2008.


5. Mikrokredyt (oświadczenie pisemne)

Oświadczenie pisemne 0002/2008 złożone przez posłów Jamila Madeira, Anę Maria Gomes, Annę Záborską, Luisę Morgantini i Miguel Angela Martínez Martíneza na temat mikrokredytu uzyskało podpisy większości posłów do PE, w związku z czym, zgodnie z art. 116 ust. 4 Regulaminu, zostanie ono przekazane adresatom i opublikowane, ze wskazaniem nazwisk sygnatariuszy, w tekstach przyjętych w protokole z obrad z 08.05.2008.


6. Sprostowanie (art. 204a Regulaminu)

Komisja przedmiotowo właściwa przedstawiła następujące sprostowanie do dokumentu przyjętego przez Parlament Europejski:

- Sprostowanie do stanowiska Parlamentu Europejskiego przyjętego w pierwszym czytaniu w dniu 11 grudnia 2007 r. z zakresu przyjęcia dyrektywy 2008/.../WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie interoperacyjności wspólnotowego systemu kolei (przekształcenie) - P6_TA-PROV(2007)0597 - (COM(2006)0783 – C6-0474/2006 – 2006/0273(COD)).

Zgodnie z art. 204a ust. 4 Regulaminu sprostowanie to uważa się za zatwierdzone, z zastrzeżeniem sytuacji, gdy w terminie czterdziestu ośmiu godzin grupa polityczna lub co najmniej czterdziestu posłów złoży wniosek o poddanie go pod głosowanie.

Sprostowanie jest dostępne na stronie internetowej Séance en direct.


7. Działania podjęte w związku ze stanowiskami i rezolucjami Parlamentu

Komunikat Komisji w sprawie działań podjętych w następstwie rezolucji nielegislacyjnej zatytułowanej „W kierunku strategii UE na rzecz praw dziecka”, przyjętej przez Parlament Europejski w trakcie okresu sesyjnego styczeń I 2008, dostępny jest na stronie internetowej Séance en direct.


8. Składanie dokumentów

Następujące dokumenty zostały złożone:

1) przez komisje parlamentarne

1.1) sprawozdania:

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury drogowej (COM(2006)0569 - C6-0331/2006 - 2006/0182(COD)) - komisja TRAN - Sprawozdawca: Helmuth Markov (A6-0050/2008)

- * Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie zawarcia porozumienia w formie wymiany listów dotyczącego zmian w Protokole ustalającym, na okres od dnia 18 stycznia 2005 r. do dnia 17 stycznia 2011 r., wielkości dopuszczalne połowów oraz rekompensatę finansową przewidziane w Umowie pomiędzy Wspólnotą Europejską a Republiką Seszeli (COM(2007)0664 - C6-0430/2007 - 2007/0232(CNS)) - komisja PECH - Sprawozdawca: Josu Ortuondo Larrea (A6-0085/2008)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dostosowującego do decyzji Rady 1999/468/WE zmienionej decyzją 2006/512/WE niektóre akty podlegające procedurze, o której mowa w art. 251 Traktatu, w zakresie do procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą (COM(2007)0741 - C6-0432/2007 - 2007/0262(COD)) - komisja JURI - Sprawozdawca: József Szájer (A6-0088/2008)

- Sprawozdanie w sprawie uproszczonego otoczenia biznesu dla przedsiębiorstw w dziedzinie prawa spółek, rachunkowości i audytu (COM(2007)0394 - 2007/2254(INI)) - komisja JURI - Sprawozdawca: Klaus-Heiner Lehne (A6-0101/2008)

- Sprawozdanie w sprawie zarządzania głębinowymi zasobami rybnymi (COM(2007)0030 - 2007/2110(INI)) - komisja PECH - Sprawozdawczyni: Rosa Miguélez Ramos (A6-0103/2008)

- Sprawozdanie w sprawie określenia ram dla działalności grup interesu (lobbystów) w instytucjach europejskich (COM(2007)0127 - 2007/2115(INI)) - komisja AFCO - Sprawozdawca: Alexander Stubb (A6-0105/2008)

- Sprawozdanie w sprawie zawarcia przez Parlament Europejski i Komisję porozumienia międzyinstytucjonalnego w sprawie procedur wprowadzania w życie decyzji Rady 1999/468/WE ustanawiającej warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji, zmienionej decyzją 2006/512/WE (N6-0001/2008 - C6-0009/2008 - 2008/2002(ACI)) - komisja AFCO - Sprawozdawczyni: Monica Frassoni (A6-0107/2008)

- Sprawozdanie w sprawie wprowadzenia zmian do art. 81 Regulaminu Parlamentu Europejskiego (2008/2027(REG)) - komisja AFCO - Sprawozdawczyni: Monica Frassoni (A6-0108/2008)

- Sprawozdanie w sprawie misji obserwacji wyborów UE: cele, praktyka i przyszłe wyzwania (2007/2217(INI)) - komisja AFET (A6-0138/2008)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie nr 11 dotyczące zniesienia dyskryminacji w stawkach i warunkach transportu, w związku z wykonaniem art. 79 ust. 3 Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Gospodarczą, oraz rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie higieny środków spożywczych (COM(2007)0090 [[02]] - C6-0211/2007 - 2007/0037B(COD)) - komisja ENVI - Sprawozdawca: Horst Schnellhardt (A6-0143/2008)

- * Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady upoważniającej Portugalię do stosowania obniżonej stawki podatku akcyzowego w odniesieniu do piwa produkowanego na terenie autonomicznego regionu Madera (COM(2007)0772 - C6-0012/2008 - 2007/0273(CNS)) - komisja REGI - Sprawozdawca: Sérgio Marques (A6-0146/2008)

- Sprawozdanie w sprawie białej księgi na temat sportu (COM(2007)0391 - 2007/2261(INI)) - komisja CULT - Sprawozdawca: Manolis Mavrommatis (A6-0149/2008)

- Sprawozdanie w sprawie stosunków handlowych i gospodarczych ze Stowarzyszeniem Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN) (COM(2006)0567 - 2007/2265(INI)) - komisja INTA - Sprawozdawca: Glyn Ford (A6-0151/2008)

- Sprawozdanie w sprawie rocznego sprawozdania z zakresu sytuacji praw człowieka na świecie w roku 2007 i polityki UE w tej dziedzinie (2007/2274(INI)) - komisja AFET - Sprawozdawca: Marco Cappato (A6-0153/2008)

- Sprawozdanie w sprawie strategii polityki konsumenckiej UE na lata 2007-2013 (COM(2007)0099 - 2007/2189(INI)) - komisja IMCO - Sprawozdawca: Lasse Lehtinen (A6-0155/2008)

- * Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników, w odniesieniu do systemu wsparcia w sektorze bawełny (COM(2007)0701 - C6-0447/2007 - 2007/0242(CNS)) - komisja AGRI - Sprawozdawca: Ioannis Gklavakis (A6-0166/2008)


9. Pytania ustne i oświadczenia pisemne (składanie dokumentów)

Złożone zostały następujące dokumenty:

1) pytania ustne (art. 108 Regulaminu):

- Arlene McCarthy, w imieniu komisji IMCO, do Rady: Nieuczciwe przedsiębiorstwa oferujące wpisy do katalogów i książek telefonicznych (np.„European City Guide”) (B6-0152/2008)

2) pisemne oświadczenia celem wpisania ich do rejestru (art. 116 Regulaminu):

- Urszula Krupa i Witold Tomczak w sprawie poparcia dla ochrony życia (0039/2008),

- Benoît Hamon, Sarah Ludford, Jan Marinus Wiersma, Alain Hutchinson i Pierre Pribetich w sprawie zakazu sprzedaży i stosowania urządzeń dźwiękowych do odstraszania młodzieży(0040/2008),

- Bogusław Rogalski w sprawie Tybetu (0041/2008),

- Andreas Mölzer w sprawie przymusowych małżeństw (0042/2008),

- Tomáš Zatloukal, Eva Lichtenberger, Grażyna Staniszewska, Zita Pleštinská i Holger Krahmer w sprawie kanału Dunaj-Odra-Łaba (0043/2008),

- Marianne Mikko, Christopher Beazley, Inese Vaidere, Zita Gurmai i Alexander Alvaro w sprawie ogłoszenia dnia 23 sierpnia Europejskim Dniem Pamięci Ofiar Stalinizmu i Nazizmu (0044/2008),

- Yannick Vaugrenard, Maria Matsouka, Bernard Poignant, Alejandro Cercas i Harlem Désir w sprawie poszanowania w Europie praw pracowników przedsiębiorstw, które przenoszą produkcję za granicę (0045/2008).


10. Porządek obrad

Następnym punktem porządku obrad było ustalenie porządku prac.

Końcowy projekt porządku obrad posiedzeń plenarnych okresu sesyjnego maj I 2008 (PE 406.217/PDOJ) został rozesłany, a zgodnie z art. 132 Regulaminu zaproponowano następujące zmiany:

Posiedzenia w dniach 07.05.2008 i 08.05.2008

środa

Wniosek grupy PPE-DE o wpisanie w ramach drugiego punktu porządku dziennego oświadczeń Rady i Komisji w sprawie zaostrzenia sytuacji w Gruzji oraz o zamknięcie debaty przedłożeniem projektów rezolucji poddawanych pod głosowanie w trakcie okresu sesyjnego czerwiec I.

Parlament przyjął wniosek.

Propozycja przełożenia do czasu kolejnego okresu sesyjnego punktu związanego z odpowiedzią na zapytanie ustne w sprawie nieuczciwych przedsiębiorstw oferujących wpisy do katalogów i książek telefonicznych” (pkt 24 porządku dziennego) ze względu na niemożność uczestniczenia w obradach po godz. 20.00 przedstawicieli Rady.

Głos zabrali: Hannes Swoboda w imieniu grupy PSE, Simon Busuttil w imieniu grupy PPE-DE.

Parlament wyraził zgodę na tę propozycję.

czwartek

Głosowanie nad sprawozdaniami autorstwa Klausa Heinera Lehnego (A6-0101/2008) (pkt 19 porządku dziennego) i Kyosti Virrankoskiego (pkt 20 porządku dziennego) zostało przełożone do czasu kolejnego okresu sesyjnego.

°
° ° °

Niniejszym porządek obrad został ustalony.


11. UGW@10 - pierwszych dziesięć lat Unii Gospodarczej i Monetarnej (komunikat Komisji)

Komunikat Komisji: Sprawozdanie Komisji w sprawie pierwszych dziesięciu lat Unii Gospodarczej i Monetarnej

Joaquín Almunia (członek Komisji) przedstawił komunikat.

Głos zabrali: Werner Langen, w imieniu grupy PPE-DE, i Pervenche Berès w imieniu grupy PSE.

PRZEWODNICTWO: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Wolf Klinz w imieniu grupy ALDE, Alain Lipietz w imieniu grupy Verts/ALE, Mario Borghezio w imieniu grupy UEN, Adamos Adamou w imieniu grupy GUE/NGL i Jens-Peter Bonde w imieniu grupy IND/DEM.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Reinhard Rack, Monika Beňová, Olle Schmidt, Othmar Karas, Zita Pleštinská, Danutė Budreikaitė, Gerard Batten, Zsolt László Becsey, Antolín Sánchez Presedo i Zbigniew Zaleski.

Głos zabrał Joaquín Almunia.


12. Zaostrzenie sytuacji w Gruzji (debata)

Oświadczenia Rady i Komisji: Zaostrzenie sytuacji w Gruzji

Janez Lenarčič (urzędujący przewodniczący Rady) i Benita Ferrero-Waldner (członkini Komisji) złożyli oświadczenia.

Głos zabrali: Jacek Saryusz-Wolski w imieniu grupy PPE-DE, Hannes Swoboda w imieniu grupy PSE, Georgs Andrejevs w imieniu grupy ALDE, Marie Anne Isler Béguin w imieniu grupy Verts/ALE, Konrad Szymański w imieniu grupy UEN, Miloslav Ransdorf w imieniu grupy GUE/NGL, Ria Oomen-Ruijten, Jan Marinus Wiersma, Árpád Duka-Zólyomi, Józef Pinior, Charles Tannock, Alessandro Battilocchio, Corien Wortmann-Kool, Robert Evans i Vytautas Landsbergis.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Urszula Gacek, Katrin Saks, Ewa Tomaszewska, Janusz Onyszkiewicz, Tunne Kelam, Siiri Oviir i Zbigniew Zaleski.

Głos zabrał Janez Lenarčič.

PRZEWODNICTWO: Mechtild ROTHE
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrała Benita Ferrero-Waldner.

Złożone projekty rezolucji, które nie są jeszcze dostępne, zostaną ogłoszone w późniejszym terminie.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: okres sesyjny czerwiec I.


13. Transatlantycka rada gospodarcza (debata)

Oświadczenie Komisji: Transatlantycka rada gospodarcza

Günter Verheugen (wiceprzewodniczący Komisji) złożył oświadczenie.

Głos zabrali: Jonathan Evans w imieniu grupy PPE-DE, Jan Marinus Wiersma w imieniu grupy PSE, Annemie Neyts-Uyttebroeck w imieniu grupy ALDE, Dariusz Maciej Grabowski w imieniu grupy UEN, Umberto Guidoni w imieniu grupy GUE/NGL, Bernard Wojciechowski w imieniu grupy IND/DEM, Jana Bobošíková, niezrzeszona, Erika Mann, Sarah Ludford, Karl von Wogau, Antolín Sánchez Presedo, Sophia in 't Veld, Urszula Gacek, Pervenche Berès, Corien Wortmann-Kool, Benoît Hamon, Malcolm Harbour i Małgorzata Handzlik.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Czesław Adam Siekierski, Corina Creţu i Peter Skinner.

Głos zabrał Günter Verheugen.

PRZEWODNICTWO: Manuel António dos SANTOS
Wiceprzewodniczący

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 103 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Annemie Neyts-Uyttebroeck i Alexander Lambsdorff, w imieniu grupy ALDE, w sprawie Transatlantyckiej Rady Gospodarczej (B6-0209/2008);

- Jonathan Evans, Elmar Brok, Corien Wortmann-Kool, Malcolm Harbour, Alexander Radwan, Robert Sturdy, James Elles, Andreas Schwab i Urszula Gacek, w imieniu grupy PPE-DE, w sprawie Transatlantyckiej Rady Gospodarczej (B6-0210/2008);

- Adam Bielan i Dariusz Maciej Grabowski, w imieniu grupy UEN, w sprawie Transatlantyckiej Rady Gospodarczej (B6-0211/2008);

- Erika Mann i Peter Skinner, w imieniu grupy PSE, w sprawie Transatlantyckiej Rady Gospodarczej (B6-0212/2008);

- Umberto Guidoni i Marco Rizzo, w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie Transatlantyckiej Rady Gospodarczej (B6-0213/2008);

- Caroline Lucas, w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie Transatlantyckiej Rady Gospodarczej (B6-0214/2008).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 5.6 protokołu z dnia 08.05.2008.


14. Przegląd dyrektywy w sprawie ustanowienia Europejskiej Rady Zakładowej (debata)

Oświadczenie Komisji: Przegląd dyrektywy w sprawie ustanowienia Europejskiej Rady Zakładowej

Vladimír Špidla (członek Komisji) złożył oświadczenie.

Głos zabrali: Philip Bushill-Matthews w imieniu grupy PPE-DE, Harlem Désir w imieniu grupy PSE, Siiri Oviir w imieniu grupy ALDE, Ewa Tomaszewska w imieniu grupy UEN, Elisabeth Schroedter w imieniu grupy Verts/ALE, Francis Wurtz w imieniu grupy GUE/NGL, Ria Oomen-Ruijten, Jan Andersson, José Albino Silva Peneda, Harald Ettl, Alejandro Cercas, Karin Jöns, Proinsias De Rossa, Pier Antonio Panzeri i Genowefa Grabowska.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrała Ilda Figueiredo.

Głos zabrał Vladimír Špidla.

Debata została zamknięta.


PRZEWODNICTWO: Marek SIWIEC
Wiceprzewodniczący

15. Prawa człowieka na świecie (2007) i polityka Unii Europejskiej w tej dziedzinie - Misje obserwacyjne wyborów UE: cele, praktyka i przyszłe wyzwania (debata)

Sprawozdanie w sprawie sprawozdania rocznego w sprawie praw człowieka na świecie w 2007 r. i w sprawie polityki UE w tej dziedzinie [2007/2274(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Marco Cappato (A6-0153/2008)

Sprawozdanie w sprawie misji obserwacyjnych wyborów UE: cele, praktyka i przyszłe wyzwania [2007/2217(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Współsprawozdawcy: Véronique De Keyser i José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A6-0138/2008)

Marco Cappato przedstawił sprawozdanie.

Véronique De Keyser i José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra przedstawili sprawozdanie.

Głos zabrali: Janez Lenarčič (urzędujący przewodniczący Rady) i Benita Ferrero-Waldner (członkini Komisji).

Głos zabrali: Thijs Berman (sprawozdawca komisji opiniodawczej DEVE), Giusto Catania (sprawozdawca komisji opiniodawczej LIBE), Laima Liucija Andrikienė w imieniu grupy PPE-DE, Csaba Sándor Tabajdi w imieniu grupy PSE, Janusz Onyszkiewicz w imieniu grupy ALDE, Konrad Szymański w imieniu grupy UEN, Hélène Flautre w imieniu grupy Verts/ALE, Vittorio Agnoletto w imieniu grupy GUE/NGL, Frank Vanhecke, niezrzeszony, Zbigniew Zaleski, Józef Pinior, Fiona Hall i Raül Romeva i Rueda.

PRZEWODNICTWO: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Luisa Morgantini, Hélène Goudin, Jim Allister, Ari Vatanen, Richard Howitt, Ona Juknevičienė, Margrete Auken, Willy Meyer Pleite, Kathy Sinnott, Urszula Gacek, Libor Rouček, Sarah Ludford, Maria da Assunção Esteves, Genowefa Grabowska, Maria Eleni Koppa, Marios Matsakis i Corina Creţu.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Marianne Mikko, Marie Anne Isler Béguin i Katrin Saks.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 5.7 protokołu z dnia 08.05.2008 i pkt 5.8 protokołu z dnia 08.05.2008.


16. Jednominutowe wystąpienia w znaczących kwestiach politycznych

Na podstawie art. 144 Regulaminu następujący posłowie w jednominutowych wystąpieniach zwrócili uwagę Parlamentu na ważne kwestie polityczne:

Mairead McGuinness, Marianne Mikko, Danutė Budreikaitė, Mikel Irujo Amezaga, Zdzisław Zbigniew Podkański i Diamanto Manolakou.

PRZEWODNICTWO: Alejo VIDAL-QUADRAS
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Csaba Sándor Tabajdi, Marco Pannella, Ilda Figueiredo, Silvia-Adriana Ţicău, Marco Cappato, Pedro Guerreiro, Marios Matsakis, Genowefa Grabowska, Csaba Sógor i Czesław Adam Siekierski.


17. Stosunki handlowe i gospodarcze z krajami Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN) (debata)

Sprawozdanie w sprawie stosunków handlowych i gospodarczych z krajami Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN) [2007/2265(INI)] - Komisja Handlu Międzynarodowego. Współsprawozdawcy: Glyn Ford i Vincenzo Aita (A6-0151/2008)

Glyn Ford przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrał Peter Mandelson (członek Komisji).

Głos zabrali: Francisco José Millán Mon (sprawozdawca komisji opiniodawczej AFET), John Purvis (sprawozdawca komisji opiniodawczej ITRE), Peter Šťastný w imieniu grupy PPE-DE, David Martin w imieniu grupy PSE, Nathalie Griesbeck w imieniu grupy ALDE, Leopold Józef Rutowicz w imieniu grupy UEN, Bastiaan Belder w imieniu grupy IND/DEM, Daniel Varela Suanzes-Carpegna, Antolín Sánchez Presedo, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Jerzy Buzek i Pierre Pribetich.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Mairead McGuinness, Czesław Adam Siekierski, Stavros Arnaoutakis i Jean-Pierre Audy.

Głos zabrał Glyn Ford.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 5.9 protokołu z dnia 08.05.2008.


18. Systemy wsparcia dla rolników (wsparcie w sektorze bawełny) * (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników, w odniesieniu do systemu wsparcia w sektorze bawełny [COM(2007)0701 - C6-0447/2007 - 2007/0242(CNS)] - Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Sprawozdawca: Ioannis Gklavakis (A6-0166/2008)

Głos zabrała Mariann Fischer Boel (członkini Komisji).

Ioannis Gklavakis przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrali: Carmen Fraga Estévez w imieniu grupy PPE-DE, María Isabel Salinas García w imieniu grupy PSE, Diamanto Manolakou w imieniu grupy GUE/NGL, Nils Lundgren w imieniu grupy IND/DEM i Katerina Batzeli.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrał Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf.

Głos zabrali: Mariann Fischer Boel i Ioannis Gklavakis.

PRZEWODNICTWO: Gérard ONESTA
Wiceprzewodniczący

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 5.5 protokołu z dnia 08.05.2008.


19. Zarządzanie głębinowymi zasobami rybnymi (debata)

Sprawozdanie w sprawie zarządzania głębinowymi zasobami rybnymi [2007/2110(INI)] - Komisja Rybołówstwa. Sprawozdawca: Rosa Miguélez Ramos (A6-0103/2008)

Głos zabrał Struan Stevenson w sprawie organizacji debat (Przewodniczący odpowiedział, że otrzymane uwagi przedstawi Konferencji Przewodniczących).

Rosa Miguélez Ramos przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrał Joe Borg (członek Komisji).

Głos zabrali: Marios Matsakis (sprawozdawca komisji opiniodawczej ENVI), Struan Stevenson w imieniu grupy PPE-DE, Paulo Casaca w imieniu grupy PSE, Pedro Guerreiro w imieniu grupy GUE/NGL, Carmen Fraga Estévez, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Avril Doyle, Joe Borg i Rosa Miguélez Ramos.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 5.10 protokołu z dnia 08.05.2008.


20. Oświadczenie o korzyściach majątkowych

Następujący posłowie nie dokonali jeszcze wymaganej zgodnie z załącznikiem I art. 2 ust. 5 Regulaminu aktualizacji deklaracji o korzyściach majątkowych za rok 2007:

Jean-Luc Bennahmias, Graham Booth, Małgorzata Handzlik, Kurt Lechner, Jules Maaten, José Javier Pomés Ruiz, Teresa Riera Madurell, Britta Thomsen, Catherine Trautmann i John Whittaker.


21. Porządek obrad następnego posiedzenia

Ustalony został porządek obrad posiedzenia w kolejnym dniu (dokument Porządek obrad” PE 406.217/OJ).


22. Zamknięcie posiedzenia

Posiedzenie zostało zamknięte o godzinie 23.05.

Harald Rømer

Martine Roure

Sekretarz Generalny

Wiceprzewodnicząca


LISTA OBECNOŚCI

Podpisali:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelilli, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Aylward, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Baeva, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Belder, Belet, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Binev, Blokland, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Bonsignore, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Boştinaru, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brie, Brok, Budreikaitė, Buitenweg, Bullmann, Bulzesc, van den Burg, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busquin, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carlshamre, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Casini, Caspary, Catania, Cavada, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Chukolov, Claeys, Clark, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Corlăţean, Paolo Costa, Cottigny, Cremers, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Daul, Davies, De Blasio, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Dombrovskis, Donnici, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Filip, Flasarová, Flautre, Foglietta, Ford, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, Fraile Cantón, França, Frassoni, Freitas, Friedrich, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Georgiou, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gibault, Giertych, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, de Grandes Pascual, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Hedh, Hegyi, Hénin, Hennis-Plasschaert, Hieronymi, Higgins, Holm, Honeyball, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, in 't Veld, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Jouye de Grandmaison, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Klamt, Klaß, Klinz, Konrad, Koppa, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Lambert, Lambrinidis, Landsbergis, Lang, De Lange, Langen, Laperrouze, La Russa, Lauk, Lavarra, Lax, Lechner, Le Foll, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lienemann, Liotard, Lipietz, Locatelli, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Luque Aguilar, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Mănescu, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Manolakou, Marinescu, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Matsakis, Matsouka, Mavrommatis, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mladenov, Mölzer, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morin, Mote, Mulder, Musacchio, Muscat, Musotto, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Öger, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patriciello, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Pflüger, Piecyk, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirker, Piskorski, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Plumb, Podestà, Podimata, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Pomés Ruiz, Mihaela Popa, Nicolae Vlad Popa, Portas, Posselt, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rübig, Rutowicz, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sanz Palacio, Sartori, Saryusz-Wolski, Savi, Schaldemose, Schapira, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Segelström, Seppänen, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sógor, Sommer, Sornosa Martínez, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Strož, Sudre, Sumberg, Surján, Svensson, Swoboda, Szájer, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Titley, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Urutchev, Vakalis, Vanhecke, Van Lancker, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, de Villiers, Virrankoski, Visser, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Whittaker, Wieland, Wiersma, Wijkman, Willmott, Iuliu Winkler, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zappalà, Ždanoka, Zdravkova, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zvěřina, Zwiefka

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności