Kazalo 
Zapisnik
PDF 170kWORD 92k
Sreda, 7. maj 2008 - Bruselj
1.Nadaljevanje zasedanja
 2.Izjava predsedujočega
 3.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 4.Sestava Parlamenta
 5.Mikrokredit (pisna izjava)
 6.Popravek (člen 204a Poslovnika)
 7.Nadaljnje obravnavanje stališč in resolucij Parlamenta
 8.Predložitev dokumentov
 9.Vprašanja za ustni odgovor in pisne izjave (predložitev)
 10.Razpored dela
 11.EMU@10 - prvih deset let Ekonomske in monetarne unije (sporočilo Komisije)
 12.Poslabšanje razmer v Gruziji (razprava)
 13.Čezatlantski gospodarski svet (razprava)
 14.Revizija Direktive o ustanovitvi Evropskega sveta delavcev (razprava)
 15.Človekove pravice v svetu za leto 2007 in politika EU na tem področju - Misija EU za spremljanje volitev (razprava)
 16.Enominutni govori o zadevah političnega pomena
 17.Trgovinski in gospodarski odnosi z državami jugovzhodne Azije (ASEAN) (razprava)
 18.Sheme podpor za kmete (podpora za bombaž) * (razprava)
 19.Upravljanje staležev globokomorskih rib (razprava)
 20.Izjava o finančnih interesih
 21.Dnevni red naslednje seje
 22.Zaključek seje
 SEZNAM NAVZOČIH


PREDSEDSTVO: Hans-Gert PÖTTERING
predsednik

1. Nadaljevanje zasedanja

Seja se je začela ob 15.05.


2. Izjava predsedujočega

Predsednik je v imenu Parlamenta izrazil solidarnost s številnimi žrtvami ciklona Nargis, ki je v soboto prizadel Burmo. Izrazil je tudi pričakovanje, da bodo tamkajšnje oblasti olajšale izvajanje ukrepov mednarodne pomoči in da bo dobitnica nagrade Saharova za leto 1990 Aung San Su Či izpuščena.


3. Sprejetje zapisnika predhodne seje

Sprejet je bil zapisnik predhodne seje.

°
° ° °

Richard Seeber je povedal, da zaradi obveznosti ne bo mogel biti navzoč na dveh sejah tekočega delnega zasedanja.


4. Sestava Parlamenta

Alfonso Andria, Renato Brunetta, Mario Mantovani, Lapo Pistelli in Luciana Sbarbati so obvestili, da so bili izvoljeni v italijanski parlament in da so se odločili sprejeti mandat v njem.

Parlament se je z odločitvijo seznanil v skladu s členom 7(2) Akta o volitvah poslancev Evropskega parlamenta s splošnimi neposrednimi volitvami ter s členom 4(1) in (2) Poslovnika in je potrdil sprostitev njihovih sedežev z začetkom veljavnosti 29.4.2008.

Na osnovi podatkov, preverljivih v javnosti dostopnih virih, pa je bilo mogoče ugotoviti, da so bili tudi Umberto Bossi, Alessandra Mussolini in Adriana Poli Bortone izvoljeni v italijanski parlament in da sodelujejo pri njegovem delu.

V skladu s členom 7(2) Akta o volitvah poslancev Evropskega parlamenta s splošnimi neposrednimi volitvami ter s členom 4(1) Poslovnika se je Parlament, v skladu z drugo alineo člena 3(2) Poslovnika, s tem seznanil in je potrdil sprostitev njihovih sedežev z začetkom veljavnosti 29.4.2008.


5. Mikrokredit (pisna izjava)

Pisno izjavo 0002/2008, ki so jo vložili poslanci Jamila Madeira, Ana Maria Gomes, Anna Záborská, Luisa Morgantini in Miguel Angel Martínez Martínez o mikrokreditu, je podpisala večina poslancev Parlamenta in bo zato v skladu s členom 116(4) Poslovnika posredovana naslovnikom in objavljena skupaj z imeni podpisnikov v Sprejetih besedilih seje z dne 8.5.2008.


6. Popravek (člen 204a Poslovnika)

Pristojni odbor je podal popravek besedila, ki ga je sprejel Evropski parlament.

- Popravek stališča Evropskega parlamenta, sprejetega na prvi obravnavi dne 11. decembra 2007 z namenom sprejetja Direktive 2007/.../ES Evropskega parlamenta in Sveta o interoperabilnosti železniškega sistema v Skupnosti (preoblikovanje) - P6_TA-PROV(2007)0597 - (KOM(2006)0783 – C6-0474/2006 – 2006/0273(COD)).

V skladu s členom 204a(4) Poslovnika se popravek šteje za sprejetega, razen če politična skupina ali najmanj 40 poslancev v 48 urah o njem ne zahteva glasovanja.

Popravek je na razpolago na spletni strani Séance en direct.


7. Nadaljnje obravnavanje stališč in resolucij Parlamenta

Sporočilo Komisije o nadaljnjem obravnavanju nezakonodajne resolucije “Strategiji EU o otrokovih pravicah naproti”, ki jo je Evropski parlament sprejel med prvim januarskim delnim zasedanjem 2008, je na voljo na spletnih straneh Séance en direct.


8. Predložitev dokumentov

Prejeli smo naslednje dokumente

1) od odborov

1.1) poročila:

- ***I Poročilo o predlogu Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o izboljšanju varnosti cestne infrastrukture (COM(2006)0569 - C6-0331/2006 - 2006/0182(COD)) - Odbor TRAN - Poročevalec: Helmuth Markov (A6-0050/2008)

- * Poročilo o predlogu Uredbe Sveta o sklenitvi Sporazuma v obliki izmenjave pisem glede sprememb Protokola, ki za obdobje od 18. januarja 2005 do 17. januarja 2011 določa ribolovne možnosti in finančni prispevek v skladu s Sporazumom med Evropsko skupnostjo in Republiko Sejšeli (COM(2007)0664 - C6-0430/2007 - 2007/0232(CNS)) - Odbor PECH - Poročevalec: Josu Ortuondo Larrea (A6-0085/2008)

- ***I Poročilo o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o prilagoditvi nekaterih aktov, za katere se uporablja postopek iz člena 251 Pogodbe, Sklepu Sveta 1999/468/ES, kakor je bil spremenjen s Sklepom 2006/512/ES, glede regulativnega postopka s pregledom (COM(2007)0741 - C6-0432/2007 - 2007/0262(COD)) - Odbor JURI - Poročevalec: József Szájer (A6-0088/2008)

- Poročilo o poenostavljenem poslovnem okolju za podjetja na področjih prava družb, računovodstva in revidiranja (COM(2007)0394 - 2007/2254(INI)) - Odbor JURI - Poročevalec: Klaus-Heiner Lehne (A6-0101/2008)

- Poročilo o upravljanju staležev globokomorskih rib (OM(2007)0030 - 2007/2110(INI)) - Odbor PECH - Poročevalka: Rosa Miguélez Ramos (A6-0103/2008)

- Poročilo o pripravi okvira za dejavnosti zastopnikov interesov (lobistov) v evropskih institucijah (COM(2007)0127 - 2007/2115(INI)) - Odbor AFCO - Poročevalec: Alexander Stubb (A6-0105/2008)

- Poročilo o sklenitvi Medinstitucionalnega dogovora med Evropskim parlamentom in Komisijo o postopkih za izvedbo Sklepa Sveta 1999/468/ES o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil, kakor je bil spremenjen s Sklepom 2006/512/ES (N6-0001/2008 - C6-0009/2008 - 2008/2002(ACI)) - Odbor AFCO - Poročevalka: Monica Frassoni (A6-0107/2008)

- Poročilo o spremembi člena 81 Poslovnika Parlamenta (2008/2027(REG)) - Odbor AFCO - Poročevalka: Monica Frassoni (A6-0108/2008)

- Poročilo o misiji EU za spremljanje volitev: cilji, postopki delovanja in prihodnji izzivi (2007/2217(INI)) - Odbor AFET (A6-0138/2008)

- ***I Poročilo o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe št. 11 o odpravi diskriminacije pri prevozninah in pogojih za prevoz za izvajanje člena 79(3) Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti in Uredbe (ES) št. 852/2004 Evropskega parlamenta in Sveta o higieni živil (COM(2007)0090 [[02]] - C6-0211/2007 - 2007/0037B(COD)) - Odbor ENVI - Poročevalec: Horst Schnellhardt (A6-0143/2008)

- * Poročilo o predlogu Odločbe Sveta o dovoljenju Portugalski, da uporabi nižjo trošarinsko stopnjo za lokalno proizvedeno pivo v avtonomni pokrajini Madeira (COM(2007)0772 - C6-0012/2008 - 2007/0273(CNS)) - Odbor REGI - Poročevalec: Sérgio Marques (A6-0146/2008)

- Poročilo o beli knjigi o športu (COM(2007)0391 - 2007/2261(INI)) - Odbor CULT - Poročevalec: Manolis Mavrommatis (A6-0149/2008)

- Poročilo o trgovinskih in gospodarskih odnosih z državami jugovzhodne Azije (ASEAN) (COM(2006)0567 - 2007/2265(INI)) - Odbor INTA - Poročevalec: Glyn Ford (A6-0151/2008)

- Poročilo o letnem poročilu o človekovih pravicah v svetu za leto 2007 in politiki EU na tem področju (2007/2274(INI)) - Odbor AFET - Poročevalec: Marco Cappato (A6-0153/2008)

- Poročilo o strategiji potrošnike politike EU 2007–2013 (COM(2007)0099 - 2007/2189(INI)) - Odbor IMCO - Poročevalec: Lasse Lehtinen (A6-0155/2008)

- * Poročilo o predlogu Uredbe Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1782/2003 o skupnih pravilih za sheme neposrednih podpor v okviru skupne kmetijske politike in o uvedbi nekaterih shem podpor za kmete, glede sheme podpore za bombaž (COM(2007)0701 - C6-0447/2007 - 2007/0242(CNS)) - Odbor AGRI - Poročevalec: Ioannis Gklavakis (A6-0166/2008)


9. Vprašanja za ustni odgovor in pisne izjave (predložitev)

Od poslancev smo prejeli naslednje dokumente:

1) vprašanja za ustni odgovor (člen 108 Poslovnika)

- Arlene McCarthy v imenu odbora IMCO Svetu: zavajajoča podjetja, ki ponujajo imeniške storitve (na primer podjetje European City Guides) (B6-0152/2008)

2) pisne izjave za zabeležbo v registru (člen 116 Poslovnika)

- Urszula Krupa in Witold Tomczak o podpiranju varovanja življenja (0039/2008),

- Benoît Hamon, Sarah Ludford, Jan Marinus Wiersma, Alain Hutchinson in Pierre Pribetich o prepovedi prodaje in uporabe naprave za odganjanje mladih, imenovane „komar“ (0040/2008),

- Bogusław Rogalski o Tibetu (0041/2008),

- Andreas Mölzer o prisilnih zakonih (0042/2008),

- Tomáš Zatloukal, Eva Lichtenberger, Grażyna Staniszewska, Zita Pleštinská in Holger Krahmer o kanalu Donava–Odra–Elba (0043/2008),

- Marianne Mikko, Christopher Beazley, Inese Vaidere, Zita Gurmai in Alexander Alvaro o razglasitvi 23. avgusta kot evropskega dneva spomina na žrtve stalinizma in nacizma (0044/2008),

- Yannick Vaugrenard, Maria Matsouka, Bernard Poignant, Alejandro Cercas in Harlem Désir o spoštovanju pravic „preseljenih“ delavcev v Evropi (0045/2008).


10. Razpored dela

Po dnevnem redu sledi določitev razporeda dela.

Končni osnutek dnevnega reda za prvo majsko zasedanje 2008 (PE 406.217/PDOJ) je bil razdeljen. Predlagane so bile naslednje spremembe (člen 132 Poslovnika):

Seje z dne 7.5.2008 in 8.5.2008

sreda

Zahteva skupine PPE-DE, da se v drugo točko dnevnega reda uvrstita izjavi Sveta in Komisije o poslabšanju razmer v Gruziji in da se razprava zaključi z vložitvijo predlogov resolucije, o katerih naj bi se glasovalo na prvem delnem junijskem zasedanju.

Parlament je odobril zahtevo.

Ker po 20.00 tega dne Svet ne more biti prisoten in odgovoriti na ustno vprašanje o zavajajočih podjetjih, ki posredujejo imeniške storitve (točka 24 končnega osnutka dnevnega reda), je bil podan predlog, da se ta točka preloži na naslednje delno zasedanje.

Govorila sta Hannes Swoboda v imenu skupine PSE, in Simon Busuttil v imenu skupine PPE-DE.

Parlament je izjavil, da se strinja s predlogom.

četrtek

Glasovanje o poročilih Klaus-Heiner Lehne (A6-0101/2008) (točka 19 končnega osnutka dnevnega reda) in Kyösti Virrankoski (točka 20 končnega osnutka dnevnega reda) se preloži na naslednje delno zasedanje.

°
° ° °

S tem je bil določen razpored dela.


11. EMU@10 - prvih deset let Ekonomske in monetarne unije (sporočilo Komisije)

Sporočilo Komisije: Poročilo Komisije o prvih desetih letih Ekonomske in monetarne unije

Joaquín Almunia (član Komisije) je podal sporočilo.

Govorila sta Werner Langen v imenu skupine PPE-DE, in Pervenche Berès v imenu skupine PSE.

PREDSEDSTVO: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
podpredsednica

Govorili so Wolf Klinz v imenu skupine ALDE, Alain Lipietz v imenu skupine Verts/ALE, Mario Borghezio v imenu skupine UEN, Adamos Adamou v imenu skupine GUE/NGL, in Jens-Peter Bonde v imenu skupine IND/DEM.

Po postopku "catch the eye" so govorili Reinhard Rack, Monika Beňová, Olle Schmidt, Othmar Karas, Zita Pleštinská, Danutė Budreikaitė, Gerard Batten, Zsolt László Becsey, Antolín Sánchez Presedo in Zbigniew Zaleski.

Govoril je Joaquín Almunia.


12. Poslabšanje razmer v Gruziji (razprava)

Izjavi Sveta in Komisije: Poslabšanje razmer v Gruziji

Janez Lenarčič (predsedujoči Svetu) in Benita Ferrero-Waldner (članica Komisije) sta podala izjavi.

Govorili so Jacek Saryusz-Wolski v imenu skupine PPE-DE, Hannes Swoboda v imenu skupine PSE, Georgs Andrejevs v imenu skupine ALDE, Marie Anne Isler Béguin v imenu skupine Verts/ALE, Konrad Szymański v imenu skupine UEN, Miloslav Ransdorf v imenu skupine GUE/NGL, Ria Oomen-Ruijten, Jan Marinus Wiersma, Árpád Duka-Zólyomi, Józef Pinior, Charles Tannock, Alessandro Battilocchio, Corien Wortmann-Kool, Robert Evans in Vytautas Landsbergis.

Po postopku "catch the eye" so govorili Urszula Gacek, Katrin Saks, Ewa Tomaszewska, Janusz Onyszkiewicz, Tunne Kelam, Siiri Oviir in Zbigniew Zaleski.

Govoril je Janez Lenarčič.

PREDSEDSTVO: Mechtild ROTHE
podpredsednica

Govorila je Benita Ferrero-Waldner.

Vloženi predlogi resolucij še niso bili na voljo, zato bodo razglašeni naknadno.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: prvo junijsko delno zasedanje.


13. Čezatlantski gospodarski svet (razprava)

Izjava Komisije: Čezatlantski gospodarski svet

Günter Verheugen (podpredsednik Komisije) je podal izjavo.

Govorili so Jonathan Evans v imenu skupine PPE-DE, Jan Marinus Wiersma v imenu skupine PSE, Annemie Neyts-Uyttebroeck v imenu skupine ALDE, Dariusz Maciej Grabowski v imenu skupine UEN, Umberto Guidoni v imenu skupine GUE/NGL, Bernard Wojciechowski v imenu skupine IND/DEM, Jana Bobošíková samostojna poslanka, Erika Mann, Sarah Ludford, Karl von Wogau, Antolín Sánchez Presedo, Sophia in 't Veld, Urszula Gacek, Pervenche Berès, Corien Wortmann-Kool, Benoît Hamon, Malcolm Harbour in Małgorzata Handzlik.

Po postopku "catch the eye" so govorili Czesław Adam Siekierski, Corina Creţu in Peter Skinner.

Govoril je Günter Verheugen.

PREDSEDSTVO: Manuel António dos SANTOS
podpredsednik

Vloženi predlogi resolucije, s katero se v skladu s členom 103(2) Poslovnika zaključi razprava:

- Annemie Neyts-Uyttebroeck in Alexander Lambsdorff v imenu skupine ALDE o čezatlantskem ekonomskem svetu (B6-0209/2008);

- Jonathan Evans, Elmar Brok, Corien Wortmann-Kool, Malcolm Harbour, Alexander Radwan, Robert Sturdy, James Elles, Andreas Schwab in Urszula Gacek v imenu skupine PPE-DE o čezatlantskem ekonomskem svetu (B6-0210/2008);

- Adam Bielan in Dariusz Maciej Grabowski v imenu skupine UEN o čezatlantskem ekonomskem svetu (B6-0211/2008);

- Erika Mann in Peter Skinner v imenu skupine PSE o čezatlantskem ekonomskem svetu (B6-0212/2008);

- Umberto Guidoni in Marco Rizzo v imenu skupine GUE/NGL o čezatlantskem ekonomskem svetu (B6-0213/2008);

- Caroline Lucas v imenu skupine Verts/ALE o čezatlantskem ekonomskem svetu (B6-0214/2008).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 5.6 zapisnika z dne 08.05.2008.


14. Revizija Direktive o ustanovitvi Evropskega sveta delavcev (razprava)

Izjava Komisije: Revizija Direktive o ustanovitvi Evropskega sveta delavcev

Vladimír Špidla (član Komisije) je podal izjavo.

Govorili so Philip Bushill-Matthews v imenu skupine PPE-DE, Harlem Désir v imenu skupine PSE, Siiri Oviir v imenu skupine ALDE, Ewa Tomaszewska v imenu skupine UEN, Elisabeth Schroedter v imenu skupine Verts/ALE, Francis Wurtz v imenu skupine GUE/NGL, Ria Oomen-Ruijten, Jan Andersson, José Albino Silva Peneda, Harald Ettl, Alejandro Cercas, Karin Jöns, Proinsias De Rossa, Pier Antonio Panzeri in Genowefa Grabowska.

Po postopku "catch the eye" je govorila Ilda Figueiredo.

Govoril je Vladimír Špidla

Razprava se je zaključila.


PREDSEDSTVO: Marek SIWIEC
podpredsednik

15. Človekove pravice v svetu za leto 2007 in politika EU na tem področju - Misija EU za spremljanje volitev (razprava)

Poročilo: Letno poročilo o človekovih pravicah v svetu za leto 2007 in politika EU na tem področju [2007/2274(INI)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalec: Marco Cappato (A6-0153/2008)

Poročilo: Misija EU za spremljanje volitev: cilji, postopki delovanja in prihodnji izzivi [2007/2217(INI)] - Odbor za zunanje zadeve. soporočevalca: Véronique De Keyser in José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A6-0138/2008)

Marco Cappato je predstavil poročilo.

Véronique De Keyser in José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra sta predstavila svoje poročilo.

Govorila sta Janez Lenarčič (predsedujoči Svetu) in Benita Ferrero-Waldner (članica Komisije).

Govorili so Thijs Berman (pripravljalec mnenja odbora DEVE), Giusto Catania (pripravljalec mnenja odbora LIBE), Laima Liucija Andrikienė v imenu skupine PPE-DE, Csaba Sándor Tabajdi v imenu skupine PSE, Janusz Onyszkiewicz v imenu skupine ALDE, Konrad Szymański v imenu skupine UEN, Hélène Flautre v imenu skupine Verts/ALE, Vittorio Agnoletto v imenu skupine GUE/NGL, Frank Vanhecke samostojni poslanec, Zbigniew Zaleski, Józef Pinior, Fiona Hall in Raül Romeva i Rueda.

PREDSEDSTVO: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
podpredsednik

Govorili so Luisa Morgantini, Hélène Goudin, Jim Allister, Ari Vatanen, Richard Howitt, Ona Juknevičienė, Margrete Auken, Willy Meyer Pleite, Kathy Sinnott, Urszula Gacek, Libor Rouček, Sarah Ludford, Maria da Assunção Esteves, Genowefa Grabowska, Maria Eleni Koppa, Marios Matsakis in Corina Creţu.

Po postopku "catch the eye" so govorili Marianne Mikko, Marie Anne Isler Béguin in Katrin Saks.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 5.7 zapisnika z dne 08.05.2008 in točka 5.8 zapisnika z dne 08.05.2008.


16. Enominutni govori o zadevah političnega pomena

V skladu s členom 144 Poslovnika o enominutnih govorih so govorili naslednji poslanci, ki želijo Parlament opozoriti na zadeve političnega pomena:

Mairead McGuinness, Marianne Mikko, Danutė Budreikaitė, Mikel Irujo Amezaga, Zdzisław Zbigniew Podkański in Diamanto Manolakou.

PREDSEDSTVO: Alejo VIDAL-QUADRAS
podpredsednik

Govorili so Csaba Sándor Tabajdi, Marco Pannella, Ilda Figueiredo, Silvia-Adriana Ţicău, Marco Cappato, Pedro Guerreiro, Marios Matsakis, Genowefa Grabowska, Csaba Sógor in Czesław Adam Siekierski.


17. Trgovinski in gospodarski odnosi z državami jugovzhodne Azije (ASEAN) (razprava)

Poročilo: Trgovinski in gospodarski odnosi z državami jugovzhodne Azije (ASEAN) [2007/2265(INI)] - Odbor za mednarodno trgovino. soporočevalca: Glyn Ford in Vincenzo Aita (A6-0151/2008)

Glyn Ford je predstavil poročilo.

Govoril je Peter Mandelson (član Komisije).

Govorili so Francisco José Millán Mon (pripravljalec mnenja odbora AFET), John Purvis (pripravljalec mnenja odbora ITRE), Peter Šťastný v imenu skupine PPE-DE, David Martin v imenu skupine PSE, Nathalie Griesbeck v imenu skupine ALDE, Leopold Józef Rutowicz v imenu skupine UEN, Bastiaan Belder v imenu skupine IND/DEM, Daniel Varela Suanzes-Carpegna, Antolín Sánchez Presedo, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Jerzy Buzek in Pierre Pribetich.

Po postopku "catch the eye" so govorili Mairead McGuinness, Czesław Adam Siekierski, Stavros Arnaoutakis in Jean-Pierre Audy.

Govoril je Glyn Ford.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 5.9 zapisnika z dne 08.05.2008.


18. Sheme podpor za kmete (podpora za bombaž) * (razprava)

Poročilo: Predlog Uredbe Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1782/2003 o skupnih pravilih za sheme neposrednih podpor v okviru skupne kmetijske politike in o uvedbi nekaterih shem podpor za kmete, glede sheme podpore za bombaž [COM(2007)0701 - C6-0447/2007 - 2007/0242(CNS)] - Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja. Poročevalec: Ioannis Gklavakis (A6-0166/2008)

Govorila je Mariann Fischer Boel (članica Komisije).

Ioannis Gklavakis je predstavil poročilo.

Govorili so Carmen Fraga Estévez v imenu skupine PPE-DE, María Isabel Salinas García v imenu skupine PSE, Diamanto Manolakou v imenu skupine GUE/NGL, Nils Lundgren v imenu skupine IND/DEM, in Katerina Batzeli.

Po postopku "catch the eye" je govoril Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf.

Govorila sta Mariann Fischer Boel in Ioannis Gklavakis.

PREDSEDSTVO: Gérard ONESTA
podpredsednik

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 5.5 zapisnika z dne 08.05.2008.


19. Upravljanje staležev globokomorskih rib (razprava)

Poročilo: Upravljanje staležev globokomorskih rib [2007/2110(INI)] - Odbor za ribištvo. Poročevalka: Rosa Miguélez Ramos (A6-0103/2008)

Govoril je Struan Stevenson o organiziranju razprav (predsednik je odgovoril, da bo njegove pripombe posredoval konferenci predsednikov).

Rosa Miguélez Ramos je predstavila poročilo.

Govoril je Joe Borg (član Komisije).

Govorili so Marios Matsakis (pripravljalec mnenja odbora ENVI), Struan Stevenson v imenu skupine PPE-DE, Paulo Casaca v imenu skupine PSE, Pedro Guerreiro v imenu skupine GUE/NGL, Carmen Fraga Estévez, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Avril Doyle, Joe Borg in Rosa Miguélez Ramos.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 5.10 zapisnika z dne 08.05.2008.


20. Izjava o finančnih interesih

Naslednji poslanci še niso izpolnili prijave finančnih interesov za leto 2007 v skladu s petim odstavkom člena 2 Priloge I Poslovnika.

Jean-Luc Bennahmias, Graham Booth, Małgorzata Handzlik, Kurt Lechner, Jules Maaten, José Javier Pomés Ruiz, Teresa Riera Madurell, Britta Thomsen, Catherine Trautmann in John Whittaker.


21. Dnevni red naslednje seje

Določen je bil dnevni red za jutrišnjo sejo (dokument "Dnevni red" PE 406.217/OJ).


22. Zaključek seje

Seja se je zaključila ob 23.05.

Harald Rømer

Martine Roure

generalni sekretar

podpredsednica


SEZNAM NAVZOČIH

Podpisali so se:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelilli, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Aylward, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Baeva, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Belder, Belet, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Binev, Blokland, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Bonsignore, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Boştinaru, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brie, Brok, Budreikaitė, Buitenweg, Bullmann, Bulzesc, van den Burg, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busquin, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carlshamre, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Casini, Caspary, Catania, Cavada, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Chukolov, Claeys, Clark, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Corlăţean, Paolo Costa, Cottigny, Cremers , Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Daul, Davies, De Blasio, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Dombrovskis, Donnici, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Filip, Flasarová, Flautre, Foglietta, Ford, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, Fraile Cantón, França, Frassoni, Freitas, Friedrich, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Georgiou, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gibault, Giertych, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, de Grandes Pascual, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Hedh, Hegyi, Hénin, Hennis-Plasschaert, Hieronymi, Higgins, Holm, Honeyball, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, in 't Veld, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Jouye de Grandmaison, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Klamt, Klaß, Klinz, Konrad, Koppa, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Lambert, Lambrinidis, Landsbergis, Lang, De Lange, Langen, Laperrouze, La Russa, Lauk, Lavarra, Lax, Lechner, Le Foll, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lienemann, Liotard, Lipietz, Locatelli, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Luque Aguilar, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Mănescu, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Manolakou, Marinescu, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Matsakis, Matsouka, Mavrommatis, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mladenov, Mölzer, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morin, Mote, Mulder, Musacchio, Muscat, Musotto, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Öger, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patriciello, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Pflüger, Piecyk, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirker, Piskorski, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Plumb, Podestà, Podimata, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Pomés Ruiz, Mihaela Popa, Nicolae Vlad Popa, Portas, Posselt, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rübig, Rutowicz, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sanz Palacio, Sartori, Saryusz-Wolski, Savi, Schaldemose, Schapira, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Segelström, Seppänen, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sógor, Sommer, Sornosa Martínez, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Strož, Sudre, Sumberg, Surján, Svensson, Swoboda, Szájer, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Titley, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Urutchev, Vakalis, Vanhecke, Van Lancker, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, de Villiers, Virrankoski, Visser, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Whittaker, Wieland, Wiersma, Wijkman, Willmott, Iuliu Winkler, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zappalà, Ždanoka, Zdravkova, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zvěřina, Zwiefka

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov