Index 
Protokoll
PDF 175kWORD 96k
Onsdagen den 7 maj 2008 - Bryssel
1.Återupptagande av sessionen
 2.Uttalande av talmannen
 3.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 4.Parlamentets sammansättning
 5.Microkrediter (skriftlig förklaring)
 6.Rättelse (artikel 204 a i arbetsordningen)
 7.Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets ståndpunkter och resolutioner
 8.Inkomna dokument
 9.Muntliga frågor och skriftliga förklaringar (ingivande)
 10.Arbetsplan
 11.EMU@10 - Monetära unionens tio första år (meddelande från kommissionen)
 12.Försämring av situationen i Georgien (debatt)
 13.Transatlantiska ekonomiska rådet (debatt)
 14.Översyn av direktivet om inrättandet av ett europeiskt företagsråd (debatt)
 15.Årsrapport om de mänskliga rättigheterna i världen 2007 och EU:s politik på området - EU:s valobservatörsuppdrag: mål, tillvägagångssätt och framtida utmaningar (debatt)
 16.Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt
 17.Handel och ekonomiska förbindelser med länderna i Sydostasien (Asean) (debatt)
 18.Stödsystem för jordbrukare (bomullsstöd) * (debatt)
 19.Förvaltningen av djuphavsbestånd (debatt)
 20.Uppgifter om ekonomiska intressen
 21.Föredragningslista för nästa sammanträde
 22.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA


ORDFÖRANDESKAP: Hans-Gert PÖTTERING
Talman

1. Återupptagande av sessionen

Sammanträdet öppnades kl. 15.05.


2. Uttalande av talmannen

Talmannen uttryckte parlamentets medkänsla med de många offren för cyklonen Nagris som drabbat Burma under den gångna lördagen. Han förväntade sig av den burmesiska regeringen att den dels skulle underlätta för de internationella hjälpinsatserna, dels frige 1990 års Sacharovpristagare Aung San Suu Kyi.


3. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Protokollet från föregående sammanträde justerades.

°
° ° °

Richard Seeber hade låtit meddela att han på grund av sina åtaganden inte skulle kunna närvara vid de två sammanträdena under innevarande sammanträdesperiod.


4. Parlamentets sammansättning

Alfonso Andria, Renato Brunetta, Mario Mantovani, Lapo Pistelli och Luciana Sbarbati hade meddelat att de blivit invalda i det italienska parlamentet och att de beslutat sig för att acceptera detta mandat.

I enlighet med artikel 7.2 i akten om allmänna direkta val av ledamöter av Europaparlamentet och artikel 4.1 och 4.4 i arbetsordningen noterade parlamentet detta och fastställde att deras platser var vakanta med verkan från och med 29.4.2008.

Dessutom har det på grundval av offentligt tillängliga uppgifter kunnat konstateras att Umberto Bossi, Alessandra Mussolini och Adriana Poli Bortone hade valts till det italienska parlamentet och var aktiva i detta parlament.

I enlighet med artikel 7.2 i akten om allmänna direkta val av ledamöter av Europaparlamentet och artikel 4.1 noterade parlamentet detta, i enlighet med artikel 3.2 andra stycket i arbetsordningen, och fastställde att deras platser var vakanta med verkan från och med 29.4.2008.


5. Microkrediter (skriftlig förklaring)

Den skriftliga förklaringen nr 0002/2008 som ingivits av Jamila Madeira, Ana Maria Gomes, Anna Záborská, Luisa Morgantini och Miguel Angel Martínez Martínez om mikrokrediter hade undertecknats av en majoritet av parlamentets ledamöter och skulle följaktligen, i enlighet med artikel 116.4 i arbetsordningen, översändas till mottagarna. Förklaringen skulle offentliggöras, tillsammans med namnen på undertecknarna, i dokumentet Antagna texter från sammanträdet den 8.5.2008.


6. Rättelse (artikel 204 a i arbetsordningen)

Det ansvariga utskottet hade översänt följande rättelse till en text som antagits av Europaparlamentet:

- Rättelse till Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 11 december 2007 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/.../EG om driftskompatibiliteten hos järnvägssystemet inom gemenskapen (omarbetning) - P6_TA-PROV(2007)0597 - (KOM(2006)0783 – C6-0474/2006 – 2006/0273(COD)).

I enlighet med artikel 204 a.4 i arbetsordningen ska denna rättelse anses ha godkänts om det inte senast 48 timmar efter tillkännagivandet inkommit en begäran från en politisk grupp eller minst 40 ledamöter om att den ska bli föremål för omröstning.

Rättelsen finns tillgänglig på webbplatsen Séance en direct.


7. Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets ståndpunkter och resolutioner

Kommissionens meddelande om de åtgärder som kommissionen vidtagit till följd av den resolution, som inte rör lagstiftning, med titeln ”Mot en EU-strategi för barnets rättigheter” som parlamentet antog under sammanträdesperioden januari I 2008 finns tillgängligt på webbplatsen Séance en direct.


8. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument:

1) från parlamentets utskott

1.1) betänkanden:

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om samlade åtgärder för säkrare vägar (KOM(2006)0569 - C6-0331/2006 - 2006/0182(COD)) - utskottet TRAN - Föredragande: Helmuth Markov (A6-0050/2008)

- * Betänkande om förslaget till rådets förordning om ingående av avtalet genom skriftväxling om ändring av protokollet om fastställande för perioden 18 januari 2005 -17 januari 2011 av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i avtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Republiken Seychellerna (KOM(2007)0664 - C6-0430/2007 - 2007/0232(CNS)) - utskottet PECH - Föredragande: Josu Ortuondo Larrea (A6-0085/2008)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om anpassning till rådets beslut 1999/468/EG, ändrat genom beslut 2006/512/EG, av vissa rättsakter som omfattas av det förfarande som anges i artikel 251 i fördraget, med avseende på det föreskrivande förfarandet med kontroll – del I (KOM(2007)0741 - C6-0432/2007 - 2007/0262(COD)) - utskottet JURI - Föredragande: József Szájer (A6-0088/2008)

- Betänkande om ett förenklat företagsklimat på områdena bolagsrätt, redovisning och revision (KOM(2007)0394 - 2007/2254(INI)) - utskottet JURI - Föredragande: Klaus-Heiner Lehne (A6-0101/2008)

- Betänkande om förvaltningen av djuphavsbestånd (KOM(2007)0030 - 2007/2110(INI)) - utskottet PECH - Föredragande: Rosa Miguélez Ramos (A6-0103/2008)

- Betänkande om utvecklingen av en ram för den verksamhet som bedrivs av företrädare för intressegrupper (lobbyverksamhet) vid Europeiska unionens institutioner (KOM(2007)0127 - 2007/2115(INI)) - utskottet AFCO - Föredragande: Alexander Stubb (A6-0105/2008)

- Betänkande om ingående av ett interinstitutionellt avtal mellan Europaparlamentet och kommissionen om tillämpningsföreskrifter till rådets beslut 1999/468/EG om de förfaranden som ska tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter, ändrat genom beslut 2006/512/EG (N6-0001/2008 - C6-0009/2008 - 2008/2002(ACI)) - utskottet AFCO - Föredragande: Monica Frassoni (A6-0107/2008)

- Betänkande om att ändra artikel 81 i Europaparlamentets arbetsordning (2008/2027(REG)) - utskottet AFCO - Föredragande: Monica Frassoni (A6-0108/2008)

- Betänkande om EU:s valobservatörsuppdrag: mål, tillvägagångssätt och framtida utmaningar (2007/2217(INI)) - utskottet AFET (A6-0138/2008)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning nr 11 om avskaffande av diskriminering såvitt avser fraktsatser och befordringsvillkor enligt artikel 79.3 i fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen och av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 om livsmedelshygien (KOM(2007)0090 [[02]] - C6-0211/2007 - 2007/0037B(COD)) - utskottet ENVI - Föredragande: Horst Schnellhardt (A6-0143/2008)

- * Betänkande om förslaget till rådets beslut om tillstånd för Portugal att tillämpa en nedsatt punktskattesats för öl som produceras lokalt i den autonoma regionen Madeira (KOM(2007)0772 - C6-0012/2008 - 2007/0273(CNS)) - utskottet REGI - Föredragande: Sérgio Marques (A6-0146/2008)

- Betänkande om vitboken om idrott (KOM(2007)0391 - 2007/2261(INI)) - utskottet CULT - Föredragande: Manolis Mavrommatis (A6-0149/2008)

- Betänkande om handel och ekonomiska förbindelser med Sydostasiatiska nationers förbund (Asean) (KOM(2006)0567 - 2007/2265(INI)) - utskottet INTA - Föredragande: Glyn Ford (A6-0151/2008)

- Betänkande om den årliga rapporten om de mänskliga rättigheterna i världen 2007 och EU:s politik på området (2007/2274(INI)) - utskottet AFET - Föredragande: Marco Cappato (A6-0153/2008)

- Betänkande om EU:s strategi för konsumentpolitiken 2007–2013 (KOM(2007)0099 - 2007/2189(INI)) - utskottet IMCO - Föredragande: Lasse Lehtinen (A6-0155/2008)

- * Betänkande om förslaget till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1782/2003 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare när det gäller bomullsstödet (KOM(2007)0701 - C6-0447/2007 - 2007/0242(CNS)) - utskottet AGRI - Föredragande: Ioannis Gklavakis (A6-0166/2008)


9. Muntliga frågor och skriftliga förklaringar (ingivande)

Talmannen hade mottagit följande dokument från ledamöterna:

1) muntliga frågor (artikel 108 i arbetsordningen)

- Arlene McCarthy, för utskottet IMCO, till rådet: Vilseledande "katalogföretag" (alltså "European City Guides") (B6-0152/2008)

2) skriftliga förklaringar införda i registret (artikel 116 i arbetsordningen)

- Urszula Krupa och Witold Tomczak om stöd för skydd av livet (0039/2008),

- Benoît Hamon, Sarah Ludford, Jan Marinus Wiersma, Alain Hutchinson och Pierre Pribetich om förbud mot saluföring och användning av ljudanordningen ”Mosquito” riktad mot ungdom (0040/2008),

- Bogusław Rogalski om Tibet (0041/2008),

- Andreas Mölzer om tvångsäktenskap (0042/2008),

- Tomáš Zatloukal, Eva Lichtenberger, Grażyna Staniszewska, Zita Pleštinská och Holger Krahmer om Donau-Oder-Elbe-kanalen (0043/2008),

- Marianne Mikko, Christopher Beazley, Inese Vaidere, Zita Gurmai och Alexander Alvaro om en europeisk minnesdag den 23 augusti för att hedra minnet av stalinismens och nazismens offer (0044/2008),

- Yannick Vaugrenard, Maria Matsouka, Bernard Poignant, Alejandro Cercas och Harlem Désir om skyddet av utstationerade arbetstagares rättigheter i Europa (0045/2008).


10. Arbetsplan

Nästa punkt på föredragningslistan var fastställandet av arbetsplanen.

Det slutgiltiga förslaget till föredragningslista för sammanträdesperioden maj I 2008 (PE 406.217/PDOJ) hade delats ut. Följande ändringar hade föreslagits i enlighet med artikel 132 i arbetsordningen:

Sammanträdena den 07.05.200808.05.2008.

onsdag

PPE-DE-gruppen begärde att det som andra punkt på föredragningslistan skulle föras in en punkt med uttalanden av rådet och kommissionen om försämringen av situationen i Georgien och att debatten skulle avslutas med ingivande av resolutionsförslag som skulle gå till omröstning under sammanträdesperioden juni I.

Parlamentet godkände denna begäran.

Eftersom rådet inte kunde närvara efter kl. 20.00 för att besvara den muntliga frågan om vilseledande ”katalogföretag” (punkt 24, PDOJ), föreslogs det att denna punkt skulle skjutas upp till nästa sammanträdesperiod.

Talare: Hannes Swoboda för PSE-gruppen, och Simon Busuttil för PPE-DE-gruppen.

Parlamentet gav sitt samtycke till detta förslag.

torsdag

Omröstningen om betänkandena av Klaus-Heiner Lehne (A6-0101/2008) (punkt 19, PDOJ) och Kyösti Virrankoski (punkt 20, PDOJ) sköts upp till påföljande sammanträdesperiod.

°
° ° °

Arbetsplanen var därmed fastställd.


11. EMU@10 - Monetära unionens tio första år (meddelande från kommissionen)

Meddelande från kommissionen: Kommissionens rapport om ekonomiska och monetära unionens tio första år

Joaquín Almunia (ledamot av kommissionen) redogjorde för meddelandet.

Talare: Werner Langen för PPE-DE-gruppen, och Pervenche Berès för PSE-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Vice talman

Talare: Wolf Klinz för ALDE-gruppen, Alain Lipietz för Verts/ALE-gruppen, Mario Borghezio för UEN-gruppen, Adamos Adamou för GUE/NGL-gruppen, och Jens-Peter Bonde för IND/DEM-gruppen.

Följande talare yttrade sig i enlighet med förfarandet "catch the eye": Reinhard Rack, Monika Beňová, Olle Schmidt, Othmar Karas, Zita Pleštinská, Danutė Budreikaitė, Gerard Batten, Zsolt László Becsey, Antolín Sánchez Presedo och Zbigniew Zaleski.

Talare: Joaquín Almunia.


12. Försämring av situationen i Georgien (debatt)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Försämring av situationen i Georgien

Janez Lenarčič (rådets tjänstgörande ordförande) och Benita Ferrero-Waldner (ledamot av kommissionen) gjorde uttalanden.

Talare: Jacek Saryusz-Wolski för PPE-DE-gruppen, Hannes Swoboda för PSE-gruppen, Georgs Andrejevs för ALDE-gruppen, Marie Anne Isler Béguin för Verts/ALE-gruppen, Konrad Szymański för UEN-gruppen, Miloslav Ransdorf för GUE/NGL-gruppen, Ria Oomen-Ruijten, Jan Marinus Wiersma, Árpád Duka-Zólyomi, Józef Pinior, Charles Tannock, Alessandro Battilocchio, Corien Wortmann-Kool, Robert Evans och Vytautas Landsbergis.

Följande talare yttrade sig i enlighet med förfarandet "catch the eye": Urszula Gacek, Katrin Saks, Ewa Tomaszewska, Janusz Onyszkiewicz, Tunne Kelam, Siiri Oviir och Zbigniew Zaleski.

Talare: Janez Lenarčič.

ORDFÖRANDESKAP: Mechtild ROTHE
Vice talman

Talare: Benita Ferrero-Waldner.

Då de resolutionsförslag som lagts fram ännu inte fanns tillgängliga, skulle de tillkännages vid en senare tidpunkt.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: sammanträdesperioden juni I.


13. Transatlantiska ekonomiska rådet (debatt)

Uttalande av kommissionen: Transatlantiska ekonomiska rådet

Günter Verheugen (kommissionens vice ordförande) gjorde ett uttalande.

Talare: Jonathan Evans för PPE-DE-gruppen, Jan Marinus Wiersma för PSE-gruppen, Annemie Neyts-Uyttebroeck för ALDE-gruppen, Dariusz Maciej Grabowski för UEN-gruppen, Umberto Guidoni för GUE/NGL-gruppen, Bernard Wojciechowski för IND/DEM-gruppen, Jana Bobošíková, grupplös, Erika Mann, Sarah Ludford, Karl von Wogau, Antolín Sánchez Presedo, Sophia in 't Veld, Urszula Gacek, Pervenche Berès, Corien Wortmann-Kool, Benoît Hamon, Malcolm Harbour och Małgorzata Handzlik.

Följande talare yttrade sig i enlighet med förfarandet "catch the eye": Czesław Adam Siekierski, Corina Creţu och Peter Skinner.

Talare: Günter Verheugen.

ORDFÖRANDESKAP: Manuel António dos SANTOS
Vice talman

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 103.2 i arbetsordningen):

- Annemie Neyts-Uyttebroeck och Alexander Lambsdorff för ALDE-gruppen, om det transatlantiska ekonomiska rådet (B6-0209/2008);

- Jonathan Evans, Elmar Brok, Corien Wortmann-Kool, Malcolm Harbour, Alexander Radwan, Robert Sturdy, James Elles, Andreas Schwab och Urszula Gacek för PPE-DE-gruppen, om det transatlantiska ekonomiska rådet (B6-0210/2008),

- Adam Bielan och Dariusz Maciej Grabowski för UEN-gruppen, om det transatlantiska ekonomiska rådet (B6-0211/2008),

- Erika Mann och Peter Skinner för PSE-gruppen, om det transatlantiska ekonomiska rådet (B6-0212/2008),

- Umberto Guidoni och Marco Rizzo för GUE/NGL-gruppen, om det transatlantiska ekonomiska rådet (B6-0213/2008),

- Caroline Lucas för Verts/ALE-gruppen om det transatlantiska ekonomiska rådet (B6-0214/2008).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 5.6 i protokollet av den 08.05.2008.


14. Översyn av direktivet om inrättandet av ett europeiskt företagsråd (debatt)

Uttalande av kommissionen: Översyn av direktivet om inrättandet av ett europeiskt företagsråd

Vladimír Špidla (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: Philip Bushill-Matthews för PPE-DE-gruppen, Harlem Désir för PSE-gruppen, Siiri Oviir för ALDE-gruppen, Ewa Tomaszewska för UEN-gruppen, Elisabeth Schroedter för Verts/ALE-gruppen, Francis Wurtz för GUE/NGL-gruppen, Ria Oomen-Ruijten, Jan Andersson, José Albino Silva Peneda, Harald Ettl, Alejandro Cercas, Karin Jöns, Proinsias De Rossa, Pier Antonio Panzeri och Genowefa Grabowska.

Följande talare yttrade sig i enlighet med förfarandet "catch the eye": Ilda Figueiredo.

Talare: Vladimír Špidla.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


ORDFÖRANDESKAP: Marek SIWIEC
Vice talman

15. Årsrapport om de mänskliga rättigheterna i världen 2007 och EU:s politik på området - EU:s valobservatörsuppdrag: mål, tillvägagångssätt och framtida utmaningar (debatt)

Betänkande om årsrapporten om de mänskliga rättigheterna i världen 2007 och EU:s politik på området [2007/2274(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Marco Cappato (A6-0153/2008)

Betänkande om EU:s valövervakningsuppdrag: mål, tillvägagångssätt och framtida utmaningar [2007/2217(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Véronique De Keyser och José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A6-0138/2008)

Marco Cappato redogjorde för sitt betänkande.

Véronique De Keyser och José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Janez Lenarčič (rådets tjänstgörande ordförande) och Benita Ferrero-Waldner (ledamot av kommissionen).

Talare: Thijs Berman (föredragande av yttrande från utskottet DEVE), Giusto Catania (föredragande av yttrande från utskottet LIBE), Laima Liucija Andrikienė för PPE-DE-gruppen, Csaba Sándor Tabajdi för PSE-gruppen, Janusz Onyszkiewicz för ALDE-gruppen, Konrad Szymański för UEN-gruppen, Hélène Flautre för Verts/ALE-gruppen, Vittorio Agnoletto för GUE/NGL-gruppen, Frank Vanhecke, grupplös, Zbigniew Zaleski, Józef Pinior, Fiona Hall och Raül Romeva i Rueda.

ORDFÖRANDESKAP: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Vice talman

Talare: Luisa Morgantini, Hélène Goudin, Jim Allister, Ari Vatanen, Richard Howitt, Ona Juknevičienė, Margrete Auken, Willy Meyer Pleite, Kathy Sinnott, Urszula Gacek, Libor Rouček, Sarah Ludford, Maria da Assunção Esteves, Genowefa Grabowska, Maria Eleni Koppa, Marios Matsakis och Corina Creţu.

Följande talare yttrade sig i enlighet med förfarandet "catch the eye": Marianne Mikko, Marie Anne Isler Béguin och Katrin Saks.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 5.7 i protokollet av den 08.05.2008 och punkt 5.8 i protokollet av den 08.05.2008.


16. Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt

Följande ledamöter höll, i enlighet med artikel 144 i arbetsordningen, ett anförande på en minut för att uppmärksamma parlamentet på frågor av politisk vikt:

Mairead McGuinness, Marianne Mikko, Danutė Budreikaitė, Mikel Irujo Amezaga, Zdzisław Zbigniew Podkański och Diamanto Manolakou.

ORDFÖRANDESKAP: Alejo VIDAL-QUADRAS
Vice talman

Talare: Csaba Sándor Tabajdi, Marco Pannella, Ilda Figueiredo, Silvia-Adriana Ţicău, Marco Cappato, Pedro Guerreiro, Marios Matsakis, Genowefa Grabowska, Csaba Sógor och Czesław Adam Siekierski.


17. Handel och ekonomiska förbindelser med länderna i Sydostasien (Asean) (debatt)

Betänkande om handel och ekonomiska förbindelser med länderna i Sydostasien (Asean) [2007/2265(INI)] - Utskottet för internationell handel. medföredragande: Glyn Ford och Vincenzo Aita (A6-0151/2008)

Glyn Ford redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Peter Mandelson (ledamot av kommissionen).

Talare: Francisco José Millán Mon (föredragande av yttrande från utskottet AFET), John Purvis (föredragande av yttrande från utskottet ITRE), Peter Šťastný för PPE-DE-gruppen, David Martin för PSE-gruppen, Nathalie Griesbeck för ALDE-gruppen, Leopold Józef Rutowicz för UEN-gruppen, Bastiaan Belder för IND/DEM-gruppen, Daniel Varela Suanzes-Carpegna, Antolín Sánchez Presedo, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Jerzy Buzek och Pierre Pribetich.

Följande talare yttrade sig i enlighet med förfarandet "catch the eye": Mairead McGuinness, Czesław Adam Siekierski, Stavros Arnaoutakis och Jean-Pierre Audy.

Talare: Glyn Ford.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 5.9 i protokollet av den 08.05.2008.


18. Stödsystem för jordbrukare (bomullsstöd) * (debatt)

Betänkande om förslaget till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1782/2003 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare när det gäller bomullsstödet [KOM(2007)0701 - C6-0447/2007 - 2007/0242(CNS)] - Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling. Föredragande: Ioannis Gklavakis (A6-0166/2008)

Talare: Mariann Fischer Boel (ledamot av kommissionen).

Ioannis Gklavakis redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Carmen Fraga Estévez för PPE-DE-gruppen, María Isabel Salinas García för PSE-gruppen, Diamanto Manolakou för GUE/NGL-gruppen, Nils Lundgren för IND/DEM-gruppen, och Katerina Batzeli.

Följande talare yttrade sig i enlighet med förfarandet "catch the eye": Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf.

Talare: Mariann Fischer Boel och Ioannis Gklavakis.

ORDFÖRANDESKAP: Gérard ONESTA
Vice talman

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 5.5 i protokollet av den 08.05.2008.


19. Förvaltningen av djuphavsbestånd (debatt)

Betänkande om förvaltningen av djuphavsbestånd [2007/2110(INI)] - Fiskeriutskottet. Föredragande: Rosa Miguélez Ramos (A6-0103/2008)

Talare: Struan Stevenson yttrade sig om organisationen av debatterna (talmannen svarade att han skulle vidarebefordra dessa kommentarer till talmanskonferensen).

Rosa Miguélez Ramos redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Joe Borg (ledamot av kommissionen).

Talare: Marios Matsakis (föredragande av yttrande från utskottet ENVI), Struan Stevenson för PPE-DE-gruppen, Paulo Casaca för PSE-gruppen, Pedro Guerreiro för GUE/NGL-gruppen, Carmen Fraga Estévez, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Avril Doyle, Joe Borg och Rosa Miguélez Ramos.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 5.10 i protokollet av den 08.05.2008.


20. Uppgifter om ekonomiska intressen

Följande ledamöter hade ännu inte lämnat uppgifter om ekonomiska intressen för år 2007, i enlighet med artikel 2 femte stycket i bilaga I till arbetsordningen:

Jean-Luc Bennahmias, Graham Booth, Małgorzata Handzlik, Kurt Lechner, Jules Maaten, José Javier Pomés Ruiz, Teresa Riera Madurell, Britta Thomsen, Catherine Trautmann och John Whittaker.


21. Föredragningslista för nästa sammanträde

Föredragningslistan för nästa sammanträde fastställdes ("Föredragningslista" PE 406.217/OJ).


22. Avslutande av sammanträdet

Sammanträdet avslutades kl. 23.05.

Harald Rømer

Martine Roure

Generalsekreterare

Vice talman


NÄRVAROLISTA

Följande skrev på:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelilli, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Aylward, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Baeva, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Belder, Belet, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Binev, Blokland, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Bonsignore, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Boştinaru, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brie, Brok, Budreikaitė, Buitenweg, Bullmann, Bulzesc, van den Burg, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busquin, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carlshamre, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Casini, Caspary, Catania, Cavada, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Chukolov, Claeys, Clark, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Corlăţean, Paolo Costa, Cottigny, Cremers , Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Daul, Davies, De Blasio, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Dombrovskis, Donnici, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Filip, Flasarová, Flautre, Foglietta, Ford, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, Fraile Cantón, França, Frassoni, Freitas, Friedrich, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Georgiou, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gibault, Giertych, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, de Grandes Pascual, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Hedh, Hegyi, Hénin, Hennis-Plasschaert, Hieronymi, Higgins, Holm, Honeyball, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, in 't Veld, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Jouye de Grandmaison, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Klamt, Klaß, Klinz, Konrad, Koppa, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Lambert, Lambrinidis, Landsbergis, Lang, De Lange, Langen, Laperrouze, La Russa, Lauk, Lavarra, Lax, Lechner, Le Foll, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lienemann, Liotard, Lipietz, Locatelli, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Luque Aguilar, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Mănescu, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Manolakou, Marinescu, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Matsakis, Matsouka, Mavrommatis, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mladenov, Mölzer, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morin, Mote, Mulder, Musacchio, Muscat, Musotto, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Öger, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patriciello, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Pflüger, Piecyk, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirker, Piskorski, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Plumb, Podestà, Podimata, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Pomés Ruiz, Mihaela Popa, Nicolae Vlad Popa, Portas, Posselt, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rübig, Rutowicz, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sanz Palacio, Sartori, Saryusz-Wolski, Savi, Schaldemose, Schapira, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Segelström, Seppänen, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sógor, Sommer, Sornosa Martínez, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Strož, Sudre, Sumberg, Surján, Svensson, Swoboda, Szájer, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Titley, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Urutchev, Vakalis, Vanhecke, Van Lancker, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, de Villiers, Virrankoski, Visser, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Whittaker, Wieland, Wiersma, Wijkman, Willmott, Iuliu Winkler, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zappalà, Ždanoka, Zdravkova, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zvěřina, Zwiefka

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy