Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Четвъртък, 8 май 2008 г. - Брюксел

2.  Внесени документи

Внесени са следните документи

1) от Съвета и Комисията

- Предложение за директива на Европейския парламент и Съвета за изменение на Директива 2006/66/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно батерии и акумулатори и отпадъци от батерии и акумулатори и по-специално на член 6, параграф 2 за пускането на пазара на батерии и акумулатори (COM(2008)0211 - C6-0165/2008 - 2008/0081(COD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

подпомагаща :

ITRE, IMCO

- Решение на Съвета за сключване на Протокол към Евросредиземноморското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и държавата Израел, от друга страна, относно Рамково споразумение между Европейската общност и държавата Израел за общите принципи на участие на държавата Израел в програмите на Общността (05471/2008 - C6-0180/2008 - 2007/0241(AVC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

AFET

подпомагаща :

INTA

- Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 98/26/ЕО относно окончателността на сетълмента в платежните системи и в системите за сетълмент на ценни книжа и на Директива 2002/47/ЕО относно финансовите обезпечения по отношение на свързаните системи и вземанията по кредити (COM(2008)0213 - C6-0181/2008 - 2008/0082(COD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

подпомагаща :

JURI

- Предложение за решение на Съвета относно това доколко подходящи са държавите от Централна Азия съгласно Решение 2006/1016/ЕО на Съвета за предоставяне на гаранция от Общността на Европейската инвестиционна банка в случай на загуби по заеми и гаранции по заеми за проекти, осъществявани извън Общността (COM(2008)0172 - C6-0182/2008 - 2008/0067(CNS))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

подпомагаща :

AFET, INTA

- Предложение за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 423/2004 по отношение възстановяването на запасите от атлантическа треска и за изменение на Регламент (ЕИО) № 2847/93 (COM(2008)0162 - C6-0183/2008 - 2008/0063(CNS))

Разглеждане в комисия:

водеща :

PECH

подпомагаща :

ENVI

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити DEC 10/2008 - Раздел III - Комисия (SEC(2008)0410 - C6-0185/2008 - 2008/2110(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

Правна информация - Политика за поверителност