Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 8 Μαΐου 2008 - Βρυξέλλες

2. Κατάθεση εγγράφωv

Κατατέθηκαν τα ακόλουθα έγγραφα

1) από το Συμβούλιο και την Επιτροπή

- Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Kοινοβουλίου και του Συμβουλίου με αντικείμενο την τροποποίηση της οδηγίας 2006/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών, όσον αφορά τις διατάξεις του άρθρου 6 παράγραφος 2 για την τοποθέτηση ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών στην αγορά (COM(2008)0211 - C6-0165/2008 - 2008/0081(COD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

γνωμοδότηση :

ITRE, IMCO

- Απόφαση του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη πρωτοκόλλου της ευρωμεσογειακής συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και του Κράτους του Ισραήλ, αφετέρου, για μια συμφωνία-πλαίσιο μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Κράτους του Ισραήλ σχετικά με τις γενικές αρχές που διέπουν τη συμμετοχή του Κράτους του Ισραήλ στα κοινοτικά προγράμματα (05471/2008 - C6-0180/2008 - 2007/0241(AVC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

AFET

γνωμοδότηση :

INTA

- Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Kοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 98/26/EΚ σχετικά με το αμετάκλητο του διακανονισμού στα συστήματα πληρωμών και στα συστήματα διακανονισμού αξιογράφων καθώς και της οδηγίας 2002/47/EΚ για τις συμφωνίες παροχής χρηματοοικονομικής ασφάλειας, όσον αφορά τα συνδεδεμένα συστήματα και τις πιστωτικές απαιτήσεις (COM(2008)0213 - C6-0181/2008 - 2008/0082(COD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

γνωμοδότηση :

JURI

- Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με την επιλεξιμότητα των χωρών της Κεντρικής Ασίας δυνάμει της απόφασης 2006/1016/EΚ του Συμβουλίου για την παροχή εγγύησης της Κοινότητας στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων σε περίπτωση ζημιών από δάνεια και εγγυήσεις δανείων που χορηγούνται για έργα εκτός της Κοινότητας (COM(2008)0172 - C6-0182/2008 - 2008/0067(CNS))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

γνωμοδότηση :

AFET, INTA

- Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου περί τροποποίησης του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 423/2004 όσον αφορά την αποκατάσταση των αποθεμάτων γάδου και περί τροποποίησης του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93 (COM(2008)0162 - C6-0183/2008 - 2008/0063(CNS))

αναπομπή

επί της ουσίας :

PECH

γνωμοδότηση :

ENVI

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 10/2008 - Τμήμα III – Επιτροπή (SEC(2008)0410 - C6-0185/2008 - 2008/2110(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου