Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 8 mei 2008 - Brussel

2. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen:

1) van Raad en Commissie

- Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2006/66/EG van het Europees Parlement en de Raad inzake batterijen en accu's, alsook afgedankte batterijen en accu’s, en met name van artikel 6, lid 2, inzake het op de markt brengen van batterijen en accu's (COM(2008)0211 - C6-0165/2008 - 2008/0081(COD))

verwezen naar

ten principale :

ENVI

advies :

ITRE, IMCO

- Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van een protocol bij de Euro-mediterrane overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de staat Israël, anderzijds, inzake een kaderovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de staat Israël over de algemene beginselen van de deelname van de staat Israël aan communautaire programma's (05471/2008 - C6-0180/2008 - 2007/0241(AVC))

verwezen naar

ten principale :

AFET

advies :

INTA

- Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 98/26/EG betreffende het definitieve karakter van de afwikkeling van betalingen en effectentransacties in betalings- en afwikkelingssystemen en Richtlijn 2002/47/EG betreffende financiëlezekerheidsovereenkomsten wat gekoppelde systemen en kredietvorderingen betreft (COM(2008)0213 - C6-0181/2008 - 2008/0082(COD))

verwezen naar

ten principale :

ECON

advies :

JURI

- Voorstel voor een besluit van de Raad inzake de toepasselijkheid op de Centraal-Aziatische landen van Besluit 2006/1016/EG van de Raad tot verlening van een garantie van de Gemeenschap voor verliezen van de Europese Investeringsbank op leningen en garanties voor projecten buiten de Gemeenschap (COM(2008)0172 - C6-0182/2008 - 2008/0067(CNS))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

advies :

AFET, INTA

- Voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 423/2004, wat betreft het herstel van kabeljauwbestanden, en tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2847/93 (COM(2008)0162 - C6-0183/2008 - 2008/0063(CNS))

verwezen naar

ten principale :

PECH

advies :

ENVI

- Voorstel tot kredietoverschrijving DEC 10/2008 - Afdeling III – Commissie (SEC(2008)0410 - C6-0185/2008 - 2008/2110(GBD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

Juridische mededeling - Privacybeleid