Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2007/2115(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0105/2008

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0105/2008

Συζήτηση :

PV 08/05/2008 - 3
CRE 08/05/2008 - 3

Ψηφοφορία :

PV 08/05/2008 - 5.11
CRE 08/05/2008 - 5.11
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2008)0197

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 8 Μαΐου 2008 - Βρυξέλλες

3. Η ανάπτυξη του πλαισίου που διέπει τις δραστηριότητες των εκπροσώπων ομάδων συμφερόντων στα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την ανάπτυξη του πλαισίου που διέπει τις δραστηριότητες των εκπροσώπων ομάδων συμφερόντων στα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης [2007/2115(INI)] Εισηγητής: Ingo Friedrich (πρώην έκθεση Alexander Stubb) (A6-0105/2008)

Ο Ingo Friedrich παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει ο Siim Kallas (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι José Javier Pomés Ruiz (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής CONT), Pervenche Berès (εισηγήτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής ECON), Claude Turmes (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής ENVI), Diana Wallis (εισηγήτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής JURI), Søren Bo Søndergaard (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής LIBE), Philip Bradbourn, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Carlos Carnero González, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Anneli Jäätteenmäki, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Ryszard Czarnecki, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Monica Frassoni, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Sylvia-Yvonne Kaufmann, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Jens-Peter Bonde, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, Andreas Mölzer, μη εγγεγραμμένος, Reinhard Rack, Richard Corbett, Luca Romagnoli, Astrid Lulling, Jo Leinen και Κώστας Μποτόπουλος.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Zita Pleštinská, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Paul Rübig, Carl Schlyter και David Hammerstein.

Παρεμβαίνουν οι Siim Kallas και Ingo Friedrich.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 5.11 των Συνοπτικών Πρακτικών της 08.05.2008.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου