Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2007/2261(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0149/2008

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0149/2008

Συζήτηση :

PV 08/05/2008 - 4
CRE 08/05/2008 - 4

Ψηφοφορία :

PV 08/05/2008 - 5.12
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2008)0198

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 8 Μαΐου 2008 - Βρυξέλλες

4. Λευκή Βίβλος για τον αθλητισμό (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με τη Λευκή Βίβλο για τον αθλητισμό [2007/2261(INI)] - Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας. Εισηγητής: Μανώλης Μαυρομμάτης (A6-0149/2008)

Ο Μανώλης Μαυρομμάτης παρουσιάζει την έκθεσή του.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Mario MAURO
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνει ο Vladimír Špidla (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Emine Bozkurt (εισηγήτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής EMPL), Toine Manders, Gerardo Galeote (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής REGI), Neena Gill (εισηγήτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής JURI), Esther De Lange (εισηγήτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής LIBE), Pál Schmitt, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Hannu Takkula, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Zdzisław Zbigniew Podkański, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Jean-Luc Bennahmias, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Věra Flasarová, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Thomas Wise, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, Slavi Binev, μη εγγεγραμμένος, Ivo Belet, Emine Bozkurt, Ramona Nicole Mănescu, Sebastiano (Nello) Musumeci, Doris Pack, Christa Prets, Sharon Bowles, Ryszard Czarnecki, Tadeusz Zwiefka, Richard Corbett, Grażyna Staniszewska, Christopher Heaton-Harris, ο οποίος προβαίνει επίσης σε δήλωση οικονομικών συμφερόντων, Donato Tommaso Veraldi και Christofer Fjellner.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Mihaela Popa, Κώστας Μποτόπουλος, Toomas Savi και Antonio De Blasio.

Παρεμβαίνουν οι Vladimír Špidla, Μανώλης Μαυρομμάτης και Martin Schulz, ο οποίος, αφού εκφράζει παράπονα για το θόρυβο που επικρατούσε στο ημικύκλιο στο τέλος της συζητήσεως, ζητεί, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, να σεβασθεί το Προεδρείο τη διακοπή των πέντε λεπτών που προβλέπεται πριν από την ψηφοφορία.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 5.12 των Συνοπτικών Πρακτικών της 08.05.2008.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου