Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2007/0242(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0166/2008

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0166/2008

Συζήτηση :

PV 07/05/2008 - 18
CRE 07/05/2008 - 18

Ψηφοφορία :

PV 08/05/2008 - 5.5
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2008)0191

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 8 Μαΐου 2008 - Βρυξέλλες

5.5. Καθεστώτα άμεσης στήριξης για τους γεωργούς (στήριξη για το βαμβάκι) * (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου περί τροποποιήσεως του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 για τη θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης στήριξης στα πλαίσια της κοινής γεωργικής πολιτικής και για τη θέσπιση ορισμένων καθεστώτων στήριξης για τους γεωργούς, όσον αφορά το καθεστώς στήριξης για το βαμβάκι [COM(2007)0701 - C6-0447/2007 - 2007/0242(CNS)] - Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου. Εισηγητής: Ιωάννης Γκλαβάκης (A6-0166/2008)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 7)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P6_TA(2008)0191)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2008)0191)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου