Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B6-0209/2008

Συζήτηση :

PV 07/05/2008 - 13
CRE 07/05/2008 - 13

Ψηφοφορία :

PV 08/05/2008 - 5.6
CRE 08/05/2008 - 5.6
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 8 Μαΐου 2008 - Βρυξέλλες

5.6. Διατλαντικό Oικονομικό Συμβούλιο (ψηφοφορία)
CRE

Προτάσεις ψηφίσματος B6-0209/2008, B6-0210/2008, B6-0211/2008, B6-0212/2008, B6-0213/2008 και B6-0214/2008

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 8)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B6-0209/2008

(αντικαθιστά τις B6-0209/2008, B6-0210/2008, B6-0211/2008, B6-0212/2008 και B6-0214/2008):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

Jonathan Evans, Elmar Brok, Corien Wortmann-Kool, James Elles, Andreas Schwab και Urszula Gacek, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE,

Erika Mann, Peter Skinner, Jan Marinus Wiersma και Benoît Hamon, εξ ονόματος της Ομάδας PSE,

Annemie Neyts-Uyttebroeck και Alexander Lambsdorff, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE,

Heide Rühle, Kathalijne Maria Buitenweg και Pierre Jonckheer, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE,

Adam Bielan και Cristiana Muscardini, εξ ονόματος της Ομάδας UEN

(Ο Bernard Wojciechowski την έχει συνυπογράψει αυτόνομα)

Εγκρίνεται (P6_TA(2008)0192)

(Η πρόταση ψηφίσματος B6-0213/2008 καταπίπτει.)

Παρεμβάσεις επί της ψηφοφορίας:

Η Erika Mann, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, προτείνει προφορική τροπολογία στην παράγραφο 13, η οποία κρατείται.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου