Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2007/2115(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0105/2008

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0105/2008

Συζήτηση :

PV 08/05/2008 - 3
CRE 08/05/2008 - 3

Ψηφοφορία :

PV 08/05/2008 - 5.11
CRE 08/05/2008 - 5.11
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2008)0197

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 8 Μαΐου 2008 - Βρυξέλλες

5.11. Η ανάπτυξη του πλαισίου που διέπει τις δραστηριότητες των εκπροσώπων ομάδων συμφερόντων στα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ψηφοφορία)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την ανάπτυξη του πλαισίου που διέπει τις δραστηριότητες των εκπροσώπων ομάδων συμφερόντων στα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης [2007/2115(INI)] Εισηγητής: Ingo Friedrich (πρώην έκθεση Alexander Stubb) (A6-0105/2008)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 13)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Παρεμβαίνει ο Hartmut Nassauer.

Εγκρίνεται (P6_TA(2008)0197)

Παρεμβάσεις επί της ψηφοφορίας:

Ο Hartmut Nassauer, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, ζητεί η τροπολογία 3 και η παράγραφος 10, 2ο μέρος, να τεθούν σε ψηφοφορία με ονομαστική κλήση (αν και εκπρόθεσμο, το αίτημα αυτό γίνεται δεκτό)·

Ο Mario Mauro προτείνει προφορική τροπολογία στην παράγραφο 10, η οποία δεν κρατείται, δεδομένου ότι περισσότεροι των σαράντα βουλευτών προβάλλουν αντιρρήσεις στο να ληφθεί υπόψη·

Η Adina-Ioana Vălean προτείνει προφορική τροπολογία στην τροπολογία 3, η οποία δεν κρατείται, δεδομένου ότι περισσότεροι των σαράντα βουλευτών προβάλλουν αντιρρήσεις στο να ληφθεί υπόψη (παρεμβαίνει η Monica Frassoni επί του αποτελέσματος αυτού)·

Η Monica Frassoni, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, δηλώνει ότι η ομάδα της αποσύρει την τροπολογία 15.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου