Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 8 Μαΐου 2008 - Βρυξέλλες
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Κατάθεση εγγράφωv
 3.Η ανάπτυξη του πλαισίου που διέπει τις δραστηριότητες των εκπροσώπων ομάδων συμφερόντων στα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (συζήτηση)
 4.Λευκή Βίβλος για τον αθλητισμό (συζήτηση)
 5.Ώρα των ψηφοφοριών
  
5.1.Τροποποίηση των αλιευτικών δυνατοτήτων και της χρηματικής αντιπαροχής που προβλέπονται στη συμφωνία ΕΚ/Σεϋχελλών * (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
5.2.Συντελεστής ειδικού φόρου κατανάλωσης για την μπύρα της Μαδέρας * (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
5.3.Συμφωνία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με τις λεπτομέρειες εφαρμογής της επιτροπολογίας (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
5.4.Tροποποίηση του άρθρου 81 του Kανονισμού του Ευρωπαϊκού Kοινοβουλίου (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
5.5.Καθεστώτα άμεσης στήριξης για τους γεωργούς (στήριξη για το βαμβάκι) * (ψηφοφορία)
  
5.6.Διατλαντικό Oικονομικό Συμβούλιο (ψηφοφορία)
  
5.7.Aνθρώπινα δικαιώματα στον κόσμο (2007) και πολιτική της ΕΕ στον τομέα αυτόν (ψηφοφορία)
  
5.8.Αποστολές της ΕΕ για την παρακολούθηση των εκλογών: στόχοι, πρακτικές και μελλοντικές προκλήσεις (ψηφοφορία)
  
5.9.Oικονομικές και εμπορικές σχέσεις με τις χώρες της νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN) (ψηφοφορία)
  
5.10.Η διαχείριση των ιχθυαποθεμάτων βαθέων υδάτων (ψηφοφορία)
  
5.11.Η ανάπτυξη του πλαισίου που διέπει τις δραστηριότητες των εκπροσώπων ομάδων συμφερόντων στα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ψηφοφορία)
  
5.12.Λευκή Βίβλος για τον αθλητισμό (ψηφοφορία)
 6.Σύνθεση του Σώματος
 7.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών
 8.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 9.Αιτιολογήσεις ψήφου
 10.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 11.Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα
 12.Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση
 13.Χρονοδιάγραμμα των προσεχών συνεδριάσεων
 14.Διακοπή της συνόδου
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ
Συνοπτικά πρακτικά (149 kb) Κατάσταση παρόντων (58 kb)       
 
Συνοπτικά πρακτικά (103 kb) Κατάσταση παρόντων (22 kb) Αποτελέσματα ψηφοφοριών (542 kb) Ονομαστικές ψηφοφορίες (1739 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (186 kb) Κατάσταση παρόντων (71 kb) Αποτελέσματα ψηφοφοριών (192 kb) Ονομαστικές ψηφοφορίες (525 kb) 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου