Indeks 
Protokol
PDF 169kWORD 97k
Torsdag den 8. maj 2008 - Bruxelles
1.Åbning af mødet
 2.Modtagne dokumenter
 3.Lobbyister (forhandling)
 4.Hvidbog om idræt (forhandling)
 5.Afstemningstid
  
5.1.Fiskeriaftale EF/Seychellerne * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
5.2.Punktafgift på øl fra Madeira * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
5.3.Anvendelse af komitologi (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
5.4.Ændring af forretningsordenens artikel 81 (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
5.5.Støtteordninger for landbrugere (bomuldsstøtte) * (afstemning)
  
5.6.Det Transatlantiske Økonomiske Råd (afstemning)
  
5.7.Menneskerettigheder (afstemning)
  
5.8.Valgobservationsmissioner (afstemning)
  
5.9.ASEAN (afstemning)
  
5.10.Forvaltning af dybhavsfiskebestande (afstemning)
  
5.11.Lobbyister (afstemning)
  
5.12.Hvidbog om idræt (afstemning)
 6.Parlamentets sammensætning
 7.Udvalgenes og delegationernes sammensætning
 8.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 9.Stemmeforklaringer
 10.Stemmerettelser og -intentioner
 11.Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter
 12.Fremsendelse af tekster vedtaget under dette møde
 13.Tidspunkt for næste møde
 14.Afbrydelse af sessionen
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE


FORSÆDE: Edward McMILLAN-SCOTT
næstformand

1. Åbning af mødet

Formanden åbnede mødet kl. 09.00.


2. Modtagne dokumenter

Formanden havde modtaget:

1) fra Rådet og Kommissionen

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/66/EF om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer, for så vidt angår artikel 6, stk. 2, vedrørende markedsføring af batterier og akkumulatorer (KOM(2008)0211 - C6-0165/2008 - 2008/0081(COD))

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

rådg.udv. :

ITRE, IMCO

- Rådets afgørelse om indgåelse af en protokol til Euro-Middelhavsaftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Staten Israel på den anden side vedrørende en rammeaftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Staten Israel om de almindelige betingelser for Staten Israels deltagelse i Fællesskabets programmer (05471/2008 - C6-0180/2008 - 2007/0241(AVC))

henvist til:

kor.udv. :

AFET

rådg.udv. :

INTA

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 98/26/EF om endelig afregning i betalingssystemer og værdipapirafviklingssystemer og direktiv 2002/47/EF om aftaler om finansiel sikkerhedsstillelse for så vidt angår forbundne systemer og fordringer (KOM(2008)0213 - C6-0181/2008 - 2008/0082(COD))

henvist til:

kor.udv. :

ECON

rådg.udv. :

JURI

- Forslag til Rådets afgørelse om centralasiatiske landes ret til finansiering efter Rådets afgørelse 2006/1016/EF om en fællesskabsgaranti til Den Europæiske Investeringsbank mod tab i forbindelse med lån til og lånegarantier for projekter uden for Fællesskabet (KOM(2008)0172 - C6-0182/2008 - 2008/0067(CNS))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

rådg.udv. :

AFET, INTA

- Forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 423/2004 for så vidt angår genopretning af torskebestande og om ændring af forordning (EØF) nr. 2847/93 (KOM(2008)0162 - C6-0183/2008 - 2008/0063(CNS))

henvist til:

kor.udv. :

PECH

rådg.udv. :

ENVI

- Forslag om bevillingsoverførsel DEC 10/2008 - Sektion III - Kommissionen (SEK(2008)0410 - C6-0185/2008 - 2008/2110(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG


3. Lobbyister (forhandling)

Betænkning: Udvikling af rammer for interesserepræsentanters (lobbyisters) virksomhed i EU-institutionerne [2007/2115(INI)] Ordfører: Ingo Friedrich (tidligere betænkning af Alexander Stubb) (A6-0105/2008)

Ingo Friedrich forelagde sin betænkning.

Siim Kallas (næstformand i Kommissionen) tog ordet .

Talere: José Javier Pomés Ruiz (ordfører for udtalelse fra CONT), Pervenche Berès (ordfører for udtalelse fra ECON), Claude Turmes (ordfører for udtalelse fra ENVI), Diana Wallis (ordfører for udtalelse fra JURI), Søren Bo Søndergaard (ordfører for udtalelse fra LIBE), Philip Bradbourn for PPE-DE-Gruppen, Carlos Carnero González for PSE-Gruppen, Anneli Jäätteenmäki for ALDE-Gruppen, Ryszard Czarnecki for UEN-Gruppen, Monica Frassoni for Verts/ALE-Gruppen, Sylvia-Yvonne Kaufmann for GUE/NGL-Gruppen, Jens-Peter Bonde for IND/DEM-Gruppen, Andreas Mölzer, løsgænger, Reinhard Rack, Richard Corbett, Luca Romagnoli, Astrid Lulling, Jo Leinen og Costas Botopoulos.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Zita Pleštinská, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Paul Rübig, Carl Schlyter og David Hammerstein.

Talere: Siim Kallas og Ingo Friedrich.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 5.11 i protokollen af 08.05.2008.


4. Hvidbog om idræt (forhandling)

Betænkning: Hvidbog om idræt [2007/2261(INI)] - Kultur- og Uddannelsesudvalget. Ordfører: Manolis Mavrommatis (A6-0149/2008)

Manolis Mavrommatis forelagde sin betænkning.

FORSÆDE: Mario MAURO
næstformand

Vladimír Špidla (medlem af Kommissionen) tog ordet.

Talere: Emine Bozkurt (ordfører for udtalelse fra EMPL), Toine Manders, Gerardo Galeote (ordfører for udtalelse fra REGI), Neena Gill (ordfører for udtalelse fra JURI), Esther De Lange (ordfører for udtalelse fra LIBE), Pál Schmitt for PPE-DE-Gruppen, Hannu Takkula for ALDE-Gruppen, Zdzisław Zbigniew Podkański for UEN-Gruppen, Jean-Luc Bennahmias for Verts/ALE-Gruppen, Věra Flasarová for GUE/NGL-Gruppen, Thomas Wise for IND/DEM-Gruppen, Slavi Binev, løsgænger, Ivo Belet, Emine Bozkurt, Ramona Nicole Mănescu, Sebastiano (Nello) Musumeci, Doris Pack, Christa Prets, Sharon Bowles, Ryszard Czarnecki, Tadeusz Zwiefka, Richard Corbett, Grażyna Staniszewska, Christopher Heaton-Harris, der endvidere afgav en erklæring om økonomiske interesser, Donato Tommaso Veraldi og Christofer Fjellner.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Mihaela Popa, Costas Botopoulos, Toomas Savi og Antonio De Blasio.

Talere: Vladimír Špidla, Manolis Mavrommatis og Martin Schulz, der, efter at have klaget over den generelle uro i salen ved forhandlingens afslutning, for PSE-Gruppen henstillede, at Præsidient sørgede for, at pausen på fem minutter inden afstemningen blev respekteret.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 5.12 i protokollen af 08.05.2008.


FORSÆDE: Martine ROURE
næstformand

°
° ° °

Formanden glædede sig over det litauiske parlaments ratifikation af Lissabontraktaten.

°
° ° °

Jens-Peter Bonde tog ordet i anledning af, at han for sidste gang deltog i en afstemningstid.

5. Afstemningstid

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.

Resultaterne af afstemningerne ved navneopråb, som er vedføjet protokollen, foreligger kun elektronisk og kan konsulteres på Europarl.


5.1. Fiskeriaftale EF/Seychellerne * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Betænkning: Forslag til Rådets forordning om indgåelse af en aftale i form af brevveksling om ændring af protokollen om fastsættelse for perioden 18. januar 2005 - 17. januar 2011 af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Seychellerne [KOM(2007)0664 - C6-0430/2007 - 2007/0232(CNS)] - Fiskeriudvalget. Ordfører: Josu Ortuondo Larrea (A6-0085/2008)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 1)

KOMMISSIONENS FORSLAG, ÆNDRINGSFORSLAG og FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P6_TA(2008)0187)


5.2. Punktafgift på øl fra Madeira * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Betænkning: Forslag til Rådets beslutning om bemyndigelse af Portugal til at anvende en reduceret punktafgiftssats for lokalt produceret øl i den selvstyrende region Madeira [KOM(2007)0772 - C6-0012/2008 - 2007/0273(CNS)] - Regionaludviklingsudvalget. Ordfører: Sérgio Marques (A6-0146/2008)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 2)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P6_TA(2008)0188)


5.3. Anvendelse af komitologi (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Betænkning: Indgåelse af en interinstitutionel aftale mellem Europa-Parlamentet og Kommissionen om gennemførelsesbestemmelser til Rådets afgørelse 1999/468/EF om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen, som ændret ved afgørelse 2006/512/EF [C6-0009/2008 – 2008/2002(ACI)] - Udvalget om Konstitutionelle Anliggender. Ordfører: Monica Frassoni (A6-0107/2008)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 5)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

László Kovács (medlem af Kommissionen) tog ordet.

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P6_TA(2008)0189)


5.4. Ændring af forretningsordenens artikel 81 (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Betænkning: Ændring af forretningsordenens artikel 81 [2008/2027(REG)] - Udvalget om Konstitutionelle Anliggender. Ordfører: Monica Frassoni (A6-0108/2008)

(Kvalificeret flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 6)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P6_TA(2008)0190)


5.5. Støtteordninger for landbrugere (bomuldsstøtte) * (afstemning)

Betænkning: Forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1782/2003 om fastlæggelse af fælles regler for den fælles landbrugspolitiks ordninger for direkte støtte og om fastlæggelse af visse støtteordninger for landbrugere for så vidt angår støtteordningen for bomuld [KOM(2007)0701 - C6-0447/2007 - 2007/0242(CNS)] - Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter. Ordfører: Ioannis Gklavakis (A6-0166/2008)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 7)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Godkendt som ændret (P6_TA(2008)0191)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P6_TA(2008)0191)


5.6. Det Transatlantiske Økonomiske Råd (afstemning)

Forslag til beslutning B6-0209/2008, B6-0210/2008, B6-0211/2008, B6-0212/2008, B6-0213/2008 og B6-0214/2008

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 8)

FORSLAG TIL BESLUTNING RC-B6-0209/2008

(erstatter B6-0209/2008, B6-0210/2008, B6-0211/2008, B6-0212/2008 og B6-0214/2008):

stillet af:

Jonathan Evans, Elmar Brok, Corien Wortmann-Kool, James Elles, Andreas Schwab og Urszula Gacek for PPE-DE-Gruppen,

Erika Mann, Peter Skinner, Jan Marinus Wiersma og Benoît Hamon for PSE-Gruppen,

Annemie Neyts-Uyttebroeck og Alexander Lambsdorff for ALDE-Gruppen,

Heide Rühle, Kathalijne Maria Buitenweg og Pierre Jonckheer for Verts/ALE-Gruppen,

Adam Bielan og Cristiana Muscardini for UEN-Gruppen

(Bernard Wojciechowski, som medunderskriver i eget navn)

Vedtaget (P6_TA(2008)0192)

(Forslag til beslutning B6-0213/2008 bortfaldt).

Indlæg til afstemningen:

Erika Mann for PSE-Gruppen havde stillet et mundtligt ændringsforslag til punkt 13, hvilket var blevet godtaget.


5.7. Menneskerettigheder (afstemning)

Betænkning: Årsberetningen om menneskerettighederne i verden 2007 og EU's menneskerettighedspolitik [2007/2274(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Marco Cappato (A6-0153/2008)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 9)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P6_TA(2008)0193)

Indlæg til afstemningen:

Hannes Swoboda for PSE-Gruppen havde meddelt, at hans gruppe taget sit ændringsforslag 3 tilbage.

Marco Cappato (ordfører) havde stillet et mundtligt ændringsforslag til ændringsforslag 7, hvilket var blevet godtaget.

Hélène Flautre havde stillet et mundtligt ændringsforslag til ændringsforslag 22, hvilket var blevet godtaget.


5.8. Valgobservationsmissioner (afstemning)

Betænkning: EU-valgobservationsmissioner: mål, praksis og fremtidige udfordringer [2007/2217(INI)] - Udenrigsudvalget. medordførere: Véronique De Keyser og José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A6-0138/2008)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 10)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P6_TA(2008)0194)

Indlæg til afstemningen:

- Michael Gahler havde stillet et mundtligt ændringsforslag om at indsætte et nyt punkt 6a, hvilket var blevet godtaget.


5.9. ASEAN (afstemning)

Betænkning: Handel og økonomiske forbindelser med landene i Sydøstasien (ASEAN) [2007/2265(INI)] - Udvalget om International Handel. medordførere: Glyn Ford og Vincenzo Aita (A6-0151/2008)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 11)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P6_TA(2008)0195)

Indlæg til afstemningen:

Glyn Ford (ordfører) havde inden afstemningen meddelt, at han havde taget ændringsforslag 11 tilbage, og havde anmodet om, at ændringsforslag 12 blev betragtet som en tilføjelse (formanden konstaterede, at der ikke blev gjort indsigelse).


5.10. Forvaltning af dybhavsfiskebestande (afstemning)

Betænkning: Forvaltning af dybhavsfiskebestande [2007/2110(INI)] - Fiskeriudvalget. Ordfører: Rosa Miguélez Ramos (A6-0103/2008)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 12)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P6_TA(2008)0196)


5.11. Lobbyister (afstemning)

Betænkning: Udvikling af rammer for interesserepræsentanters (lobbyisters) virksomhed i EU-institutionerne [2007/2115(INI)] Ordfører: Ingo Friedrich (tidligere betænkning af Alexander Stubb) (A6-0105/2008)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 13)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Hartmut Nassauer tog ordet.

Vedtaget (P6_TA(2008)0197)

Indlæg til afstemningen:

Hartmut Nassauer for PPE-DE-Gruppen hvade anmodet om, at ændringsforslag 3 og punkt 10, 2. del, blev sat under afstemning ved navneopråb (anmodningen var blevet godtaget, selvom den var blevet fremsat efter fristens udløb)

Mario Mauro havde stillet et mundtligt ændringsforslag til punkt 10, hvilket ikke var blevet godtaget, da mere end 40 medlemmer havde gjort indsigelse imod, at det blev taget under behandling

Adina-Ioana Vălean havde stillet et mundtligt ændringsforslag til ændringsforslag 3, hvilket ikke var blevet godtaget, da mere end 40 medlemmer havde gjort indsigelse imod, at det blev taget under behandling (Monica Frassoni med en bemærkning om dette resultat)

Monica Frassoni for Verts/ALE-Gruppen havde meddelt, at hendes gruppe tog ændringsforslag 15 tilbage.


5.12. Hvidbog om idræt (afstemning)

Betænkning: Hvidbog om idræt [2007/2261(INI)] - Kultur- og Uddannelsesudvalget. Ordfører: Manolis Mavrommatis (A6-0149/2008)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 14)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P6_TA(2008)0198)


6. Parlamentets sammensætning

Edith Mastenbroek, Jens-Peter Bonde og Adeline Hazan havde skriftligt meddelt, at de med virkning fra henholdsvis den 30.04.2008, 09.05.2008 og 18.05.2008 hver især nedlagde deres mandat som medlem af Parlamentet.

Parlamentet konstaterede i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 4, stk. 1, at disse mandater var ledige, og gav de pågældende medlemsstater meddelelse herom.

De kompetente nederlandske myndigheder havde meddelt, at Jan Cremers var blevet medlem af Europa-Parlamentet i stedet for Edith Mastenbroek med virkning fra den 30.04.2008.

De kompetente danske myndigheder havde meddelt, at Hanne Dahl var blevet medlem af Europa-Parlamentet i stedet for Jens-Peter Bonde med virkning fra den 09.05.2008.

Jan Cremers og Hanne Dahl deltager i Parlamentets og dets organers møder med fulde rettigheder, jf. forretningsordenens artikel 3, stk. 2, så længe deres mandater endnu ikke er prøvet, eller der ikke er truffet afgørelse om en eventuel indsigelse, såfremt de forinden skriftligt har afgivet en erklæring om, at de ikke bestrider et hverv, der er uforeneligt med hvervet som medlem af Europa-Parlamentet.


7. Udvalgenes og delegationernes sammensætning

Efter anmodning fra PSE, UEN-Gruppen og IND/DEM-Gruppen godkendte Parlamentet følgende udnævnelser:

CONT: Ieke van den Burg

EMPL: Jan Cremers i stedet for Emine Bozkurt

LIBE: Emine Bozkurt

AFCO: Hanne Dahl

Delegationen til Den Parlamentariske Forsamling for Euro-Middelhavsområdet : Cristiana Muscardini

Delegationen for Forbindelserne med Schweiz, Island og Norge og Det Blandede EØS-Parlamentarikerudvalg: Hanne Dahl

Delegationen for Forbindelserne med Israel: Jan Cremers.


8. Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Protokollen fra det foregående møde godkendtes.


FORSÆDE: Luisa MORGANTINI
næstformand

9. Stemmeforklaringer

Skriftlige stemmeforklaringer:

De skriftlige stemmeforklaringer, jf. forretningsordenens artikel 163, stk. 3, var indeholdt i det fuldstændige forhandlingsreferat fra mødet.

Mundtlige stemmeforklaringer:

Betænkning: Ioannis Gklavakis - A6-0166/2008: Katerina Batzeli

Det Transatlantiske Økonomiske Råd - RC-B6-0209/2008: Syed Kamall

Betænkning: Marco Cappato - A6-0153/2008: Milan Horáček, Tunne Kelam, Dimitar Stoyanov

Betænkning: Véronique De Keyser og José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra - A6-0138/2008: Martin Callanan

Betænkning: Glyn Ford og Vincenzo Aita - A6-0151/2008: Syed Kamall

Betænkning: Ingo Friedrich - A6-0105/2008: Carlo Fatuzzo, Christopher Heaton-Harris, Daniel Hannan, Othmar Karas

Betænkning: Manolis Mavrommatis - A6-0149/2008: Czesław Adam Siekierski, Christopher Heaton-Harris, Ewa Tomaszewska, Christopher Beazley, Hannu Takkula, Othmar Karas.


10. Stemmerettelser og -intentioner

”Stemmerettelser og -intentioner” findes på websiden ”Séance en direct”, ”Résultats des votes (appels nominaux)/Results of votes (Roll-call votes)” og i den trykte udgave af bilaget ”Resultat af afstemningerne ved navneopråb”.

Den elektroniske udgave på Europarl vil blive ajourført regelmæssigt i en periode på højst 2 uger efter afstemningsdagen.

Efter udløbet af denne frist vil listen over stemmerettelser og -intentioner blive afsluttet med henblik på oversættelse og offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

°
° ° °

Karl-Heinz Florenz havde meddelt, at han havde været til stede under dagens møde, men at han ikke havde deltaget i afstemningen.


11. Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter

Udvalgshenvisninger

IMCO-Udvalget

- Ændret forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om fremme af renere og mere energieffektive vejtransportkøretøjer (KOM(2007)0817 - C6-0008/2008 - 2005/0283(COD))

renvoyé

fond :

ENVI

avis :

ITRE, TRAN, IMCO


12. Fremsendelse af tekster vedtaget under dette møde

I overensstemmelse med forretningsordenens artikel 172, stk. 2, ville protokollen fra dette møde blive forelagt Parlamentet til godkendelse ved begyndelsen af næste møde.

Med Parlamentets godkendelse ville de vedtagne tekster allerede nu blive fremsendt til de heri nævnte instanser.


13. Tidspunkt for næste møde

Formanden meddelte, at næste møde ville finde sted den 19.05.2008 - 22.05.2008.


14. Afbrydelse af sessionen

Formanden erklærede Europa-Parlamentets session for afbrudt.

Formanden hævede mødet kl. 12.25.

Harald Rømer

Hans-Gert Pöttering

generalsekretær

formand


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Følgende skrev under:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Angelakas, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Baeva, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Belder, Belet, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, Berlato, Berman, Bielan, Binev, Blokland, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Bonsignore, Booth, Borghezio, Boştinaru, Botopoulos, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brie, Budreikaitė, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, van den Burg, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Busquin, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Chukolov, Claeys, Clark, Cocilovo, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Corda, Paolo Costa, Cottigny, Cramer, Cremers, Corina Creţu, Crowley, Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Daul, Davies, De Blasio, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, Deprez, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Dombrovskis, Donnici, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Filip, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, Fraile Cantón, França, Frassoni, Friedrich, Gahler, Gaľa, Galeote, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Griesbeck, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guidoni, Gurmai, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein, Hamon, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Hasse Ferreira, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Helmer, Hénin, Hennis-Plasschaert, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, in 't Veld, Iotova, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Jouye de Grandmaison, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Klamt, Klaß, Klinz, Knapman, Koch, Konrad, Koppa, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Lamassoure, Lambrinidis, Landsbergis, Lang, De Lange, Langen, Langendries, La Russa, Lauk, Lavarra, Lebech, Lechner, Lefrançois, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Marine Le Pen, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, López-Istúriz White, Losco, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Luque Aguilar, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Mănescu, Maňka, Thomas Mann, Manolakou, Marinescu, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Matsakis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mölzer, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Morin, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musumeci, Myller, Napoletano, Naranjo Escobar, Nassauer, Nattrass, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Öger, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pahor, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patriciello, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Piotrowski, Pirker, Piskorski, Pittella, Pleštinská, Plumb, Podestà, Podimata, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Polfer, Pomés Ruiz, Mihaela Popa, Nicolae Vlad Popa, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Pribetich, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sanz Palacio, Sartori, Saryusz-Wolski, Savi, Schaldemose, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Strož, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Titley, Toia, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Vălean, Vanhecke, Van Lancker, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Veneto, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vigenin, Visser, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Whittaker, Wieland, Wiersma, Wijkman, Willmott, Iuliu Winkler, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zappalà, Ždanoka, Zdravkova, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zvěřina, Zwiefka

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik