Märksõnaregister 
Protokoll
PDF 167kWORD 97k
Neljapäev, 8. mai 2008 - Brüssel
1.Istungi algus
 2.Esitatud dokumendid
 3.Huvigruppide esindajate (lobistide) tegevust Euroopa institutsioonides käsitlev raamistik (arutelu)
 4.Valge raamat spordi kohta (arutelu)
 5.Hääletused
  
5.1.EÜ ja Seišellide vahelises kokkuleppes sätestatud kalapüügivõimaluste ja rahalise toetuse muutmine * (kodukorra artikkel 131) (hääletus)
  
5.2.Madeira õlle aktsiisimäär * (kodukorra artikkel 131) (hääletus)
  
5.3.Komisjoni rakendusvolituste kasutamine (kodukorra artikkel 131) (hääletus)
  
5.4.Euroopa Parlamendi kodukorra artikli 81 (rakendusmeetmed) muutmine (kodukorra artikkel 131) (hääletus)
  
5.5.Toetuskavad põllumajandustootjate jaoks (puuvilla toetuskava) * (hääletus)
  
5.6.Atlandi-ülene majandusnõukogu (hääletus)
  
5.7.Inimõigused maailmas (2007) ja ELi poliitika selles valdkonnas (hääletus)
  
5.8.ELi valimisvaatlusmissioonid (hääletus)
  
5.9.Kaubandus- ja majandussuhted Kagu-Aasia (ASEANi) riikidega (hääletus)
  
5.10.Süvamere kalavarude majandamine (hääletus)
  
5.11.Huvigruppide esindajate (lobistide) tegevust Euroopa institutsioonides käsitlev raamistik (hääletus)
  
5.12.Valge raamat spordi kohta (hääletus)
 6.Parlamendi koosseis
 7.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis
 8.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 9.Selgitused hääletuse kohta
 10.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 11.Teatavaid dokumente puudutavad otsused
 12.Istungil vastu võetud tekstide edastamine
 13.Järgmiste istungite ajakava
 14.Istungjärgu vaheaeg
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI


ISTUNGI JUHATAJA: Edward McMILLAN-SCOTT
asepresident

1. Istungi algus

Istung algas kell 09.00.


2. Esitatud dokumendid

Järgmised dokumendid on Euroopa Parlamendile esitanud

1) nõukogu ja komisjon

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2006/66/EÜ, mis käsitleb patareisid ja akusid ning patarei- ja akujäätmeid, seoses patareide või akude turulelaskmist hõlmava artikli 6 lõikega 2 (KOM(2008)0211 - C6-0165/2008 - 2008/0081(COD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

nõuandvad komisjonid :

ITRE, IMCO

- Nõukogu otsus Euroopa – Vahemere piirkonna lepingu (millega luuakse assotsiatsioon ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Iisraeli Riigi vahel) protokolli (milles käsitletakse Euroopa Ühenduse ja Iisraeli Riigi vahelist raamlepingut Iisraeli Riigi ühenduse programmides osalemise üldpõhimõtete kohta) sõlmimise kohta (05471/2008 - C6-0180/2008 - 2007/0241(AVC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AFET

nõuandvad komisjonid :

INTA

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 98/26/EÜ arvelduse lõplikkuse kohta makse- ja väärtpaberiarveldussüsteemides ja direktiivi 2002/47/EÜ finantstagatiskokkulepete kohta seoses omavahel ühendatud süsteemide ja krediidinõuetega (KOM(2008)0213 - C6-0181/2008 - 2008/0082(COD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

nõuandvad komisjonid :

JURI

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus, milles sätestatakse, et Kesk-Aasia riigid vastavad nõukogu otsusega 2006/1016/EÜ (millega Euroopa Investeerimispangale antakse ühenduse tagatis ühendusevälistele projektidele antavatest laenudest ja laenutagatistest tekkida võiva kahjumi puhuks) kehtestatud tingimustele (KOM(2008)0172 - C6-0182/2008 - 2008/0067(CNS))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

nõuandvad komisjonid :

AFET, INTA

- Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 423/2004 seoses tursavarude taastamisega ning määrust (EMÜ) nr 2847/93 (KOM(2008)0162 - C6-0183/2008 - 2008/0063(CNS))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

PECH

nõuandvad komisjonid :

ENVI

- Assigneeringute ümberpaigutamise DEC 10/2008 ettepanek – III eelarveosa –Komisjon (SEC(2008)0410 - C6-0185/2008 - 2008/2110(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG


3. Huvigruppide esindajate (lobistide) tegevust Euroopa institutsioonides käsitlev raamistik (arutelu)

Raport huvigruppide esindajate (lobistide) tegevust Euroopa Liidu institutsioonides käsitleva raamistiku väljatöötamise kohta [2007/2115(INI)] Raportöör: Ingo Friedrich (endine raportöör Alexander Stubb) (A6-0105/2008)

Ingo Friedrich tutvustas raportit.

Sõna võttis Siim Kallas (komisjoni asepresident).

Sõna võtsid José Javier Pomés Ruiz (CONT komisjoni arvamuse koostaja), Pervenche Berès (ECON komisjoni arvamuse koostaja), Claude Turmes (ENVI komisjoni arvamuse koostaja), Diana Wallis (JURI komisjoni arvamuse koostaja), Søren Bo Søndergaard (LIBE komisjoni arvamuse koostaja), Philip Bradbourn fraktsiooni PPE-DE nimel, Carlos Carnero González fraktsiooni PSE nimel, Anneli Jäätteenmäki fraktsiooni ALDE nimel, Ryszard Czarnecki fraktsiooni UEN nimel, Monica Frassoni fraktsiooni Verts/ALE nimel, Sylvia-Yvonne Kaufmann fraktsiooni GUE/NGL nimel, Jens-Peter Bonde fraktsiooni IND/DEM nimel, Andreas Mölzer (fraktsioonilise kuuluvuseta), Reinhard Rack, Richard Corbett, Luca Romagnoli, Astrid Lulling, Jo Leinen ja Costas Botopoulos.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Zita Pleštinská, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Paul Rübig, Carl Schlyter ja David Hammerstein.

Sõna võtsid Siim Kallas ja Ingo Friedrich.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 08.05.2008protokoll punkt 5.11.


4. Valge raamat spordi kohta (arutelu)

Raport spordi valge raamatu kohta [2007/2261(INI)] - Kultuuri- ja hariduskomisjon. Raportöör: Manolis Mavrommatis (A6-0149/2008)

Manolis Mavrommatis tutvustas raportit.

ISTUNGI JUHATAJA: Mario MAURO
asepresident

Sõna võttis Vladimír Špidla (komisjoni liige).

Sõna võtsid Emine Bozkurt (EMPL komisjoni arvamuse koostaja), Toine Manders, Gerardo Galeote (REGI komisjoni arvamuse koostaja), Neena Gill (JURI komisjoni arvamuse koostaja), Esther De Lange (LIBE komisjoni arvamuse koostaja), Pál Schmitt fraktsiooni PPE-DE nimel, Hannu Takkula fraktsiooni ALDE nimel, Zdzisław Zbigniew Podkański fraktsiooni UEN nimel, Jean-Luc Bennahmias fraktsiooni Verts/ALE nimel, Věra Flasarová fraktsiooni GUE/NGL nimel, Thomas Wise fraktsiooni IND/DEM nimel, Slavi Binev (fraktsioonilise kuuluvuseta), Ivo Belet, Emine Bozkurt, Ramona Nicole Mănescu, Sebastiano (Nello) Musumeci, Doris Pack, Christa Prets, Sharon Bowles, Ryszard Czarnecki, Tadeusz Zwiefka, Richard Corbett, Grażyna Staniszewska, Christopher Heaton-Harris, kes tegi ka finantshuvi puudutava avalduse Donato Tommaso Veraldi ja Christofer Fjellner.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Mihaela Popa, Costas Botopoulos, Toomas Savi ja Antonio De Blasio.

Sõna võtsid Vladimír Špidla, Manolis Mavrommatis ja Martin Schulz, kes esmalt mõistis hukka istungisaalis arutelu järel alanud sumina ja palus seejärel fraktsiooni PSE nimel, et juhatus tagaks istungi viieminutilise kavandatud katkestamise enne hääletust.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 08.05.2008protokoll punkt 5.12.


ISTUNGI JUHATAJA: Martine ROURE
asepresident

°
° ° °

Asepresident tervitas Lissaboni lepingu ratifitseerimist Leedu parlamendis.

°
° ° °

Sõna võttis Jens-Peter Bonde seoses oma viimase osalemisega hääletusel.

5. Hääletused

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas „Hääletuste tulemused“.

Nimeliste hääletuste tulemused protokolli lisana on kättesaadavad ainult elektrooniliselt ja nendega saab tutvuda Europarl-veebilehel.


5.1. EÜ ja Seišellide vahelises kokkuleppes sätestatud kalapüügivõimaluste ja rahalise toetuse muutmine * (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus kirjavahetuse vormis lepingu sõlmimise kohta, milles käsitletakse protokolli (millega määratakse kindlaks Euroopa Ühenduse ja Seišelli Vabariigi vahelises kokkuleppes sätestatud kalapüügivõimalused ja rahaline toetus ajavahemikuks 18. jaanuarist 2005 kuni 17. jaanuarini 2011) muutmist [KOM(2007)0664 - C6-0430/2007 - 2007/0232(CNS)] - Kalanduskomisjon. Raportöör: Josu Ortuondo Larrea (A6-0085/2008)

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 1)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK, MUUDATUSETTEPANEKUD ja ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P6_TA(2008)0187)


5.2. Madeira õlle aktsiisimäär * (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus, millega lubatakse Portugalil kohaldada Madeira autonoomses piirkonnas seal toodetud õlle suhtes vähendatud aktsiisimäära [KOM(2007)0772 - C6-0012/2008 - 2007/0273(CNS)] - Regionaalarengukomisjon. Raportöör: Sérgio Marques (A6-0146/2008)

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 2)

ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P6_TA(2008)0188)


5.3. Komisjoni rakendusvolituste kasutamine (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

Raport institutsioonidevahelise kokkuleppe sõlmimise kohta Euroopa Parlamendi ja komisjoni vahel nõukogu otsuse 1999/468/EÜ (millega kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlused ja mida on muudetud otsusega 2006/512/EÜ) rakendamise korra kohta [C6-0009/2008 – 2008/2002(ACI)] - Põhiseaduskomisjon. Raportöör: Monica Frassoni (A6-0107/2008)

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 5)

OTSUSE ETTEPANEK

Sõna võttis László Kovács (komisjoni liige).

Vastu võetud tervikhääletusel (P6_TA(2008)0189)


5.4. Euroopa Parlamendi kodukorra artikli 81 (rakendusmeetmed) muutmine (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

Raport Euroopa Parlamendi kodukorra artikli 81 (rakendusmeetmed) muutmise kohta [2008/2027(REG)] - Põhiseaduskomisjon. Raportöör: Monica Frassoni (A6-0108/2008)

(Kvalifitseeritud häälteenamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 6)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P6_TA(2008)0190)


5.5. Toetuskavad põllumajandustootjate jaoks (puuvilla toetuskava) * (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1782/2003 (millega kehtestatakse ühise põllumajanduspoliitika raames kohaldatavate otsetoetuskavade ühiseeskirjad ja teatavad toetuskavad põllumajandustootjate jaoks) seoses puuvilla toetuskavaga [KOM(2007)0701 - C6-0447/2007 - 2007/0242(CNS)] - Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon. Raportöör: Ioannis Gklavakis (A6-0166/2008)

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 7)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK

Vastu võetud koos muudatustega (P6_TA(2008)0191)

ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P6_TA(2008)0191)


5.6. Atlandi-ülene majandusnõukogu (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B6-0209/2008, B6-0210/2008, B6-0211/2008, B6-0212/2008, B6-0213/2008 ja B6-0214/2008

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 8)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK RC-B6-0209/2008

(asendades B6-0209/2008, B6-0210/2008, B6-0211/2008, B6-0212/2008 ja B6-0214/2008),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

Jonathan Evans, Elmar Brok, Corien Wortmann-Kool, James Elles, Andreas Schwab ja Urszula Gacek fraktsiooni PPE-DE nimel,

Erika Mann, Peter Skinner, Jan Marinus Wiersma ja Benoît Hamon fraktsiooni PSE nimel,

Annemie Neyts-Uyttebroeck ja Alexander Lambsdorff fraktsiooni ALDE nimel,

Heide Rühle, Kathalijne Maria Buitenweg ja Pierre Jonckheer fraktsiooni Verts/ALE nimel,

Adam Bielan ja Cristiana Muscardini fraktsiooni UEN nimel

(Bernard Wojciechowski andis samuti oma allkirja enda nimel)

Vastu võetud (P6_TA(2008)0192)

(Resolutsiooni ettepanek B6-0213/2008 muutus kehtetuks.)

Sõnavõtud hääletuse kohta:

Erika Mann fraktsiooni PSE nimel esitas lõike 13 kohta suulise muudatusettepaneku, mis võeti vastu.


5.7. Inimõigused maailmas (2007) ja ELi poliitika selles valdkonnas (hääletus)

Raport aastaaruande kohta inimõiguste kohta maailmas 2007. aastal ja Euroopa Liidu poliitika kohta selles valdkonnas [2007/2274(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: Marco Cappato (A6-0153/2008)

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 9)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P6_TA(2008)0193)

Sõnavõtud hääletuse kohta:

Hannes Swoboda fraktsiooni PSE nimel märkis, et tema fraktsioon võttis tagasi oma muudatusettepaneku 3;

Marco Cappato (raportöör) esitas muudatusettepaneku 7 kohta suulise muudatusettepaneku, mis võeti vastu.

Hélène Flautre esitas muudatusettepaneku 22 kohta suulise muudatusettepaneku, mis võeti vastu.


5.8. ELi valimisvaatlusmissioonid (hääletus)

Raport ELi valimisvaatlusmissioonide kohta: eesmärgid, tavad ja tulevased väljakutsed [2007/2217(INI)] - Väliskomisjon. Kaasraportöörid: Véronique De Keyser ja José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A6-0138/2008)

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 10)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P6_TA(2008)0194)

Sõnavõtud hääletuse kohta:

Michael Gahler esitas suulise muudatusettepaneku lisada lõige 6 a (uus), mis võeti vastu.


5.9. Kaubandus- ja majandussuhted Kagu-Aasia (ASEANi) riikidega (hääletus)

Raport kaubandus- ja majandussuhete kohta Kagu-Aasia Maade Assotsiatsiooniga (ASEAN) [2007/2265(INI)] - Rahvusvahelise kaubanduse komisjon. Kaasraportöörid: Glyn Ford ja Vincenzo Aita (A6-0151/2008)

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 11)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P6_TA(2008)0195)

Sõnavõtud hääletuse kohta:

Glyn Ford (raportöör) märkis enne hääletust, et võtab tagasi oma muudatusettepaneku 11 ja taotles muudatusettepaneku 12 tõlgendamist lisana (asepresident märkis vastuseisu puudumist).


5.10. Süvamere kalavarude majandamine (hääletus)

Raport süvamere kalavarude majandamise kohta [2007/2110(INI)] - Kalanduskomisjon. Raportöör: Rosa Miguélez Ramos (A6-0103/2008)

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 12)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P6_TA(2008)0196)


5.11. Huvigruppide esindajate (lobistide) tegevust Euroopa institutsioonides käsitlev raamistik (hääletus)

Raport huvigruppide esindajate (lobistide) tegevust Euroopa Liidu institutsioonides käsitleva raamistiku väljatöötamise kohta [2007/2115(INI)] Raportöör: Ingo Friedrich (endine raportöör Alexander Stubb) (A6-0105/2008)

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 13)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Sõna võttis Hartmut Nassauer.

Vastu võetud (P6_TA(2008)0197)

Sõnavõtud hääletuse kohta:

Hartmut Nassauer fraktsiooni PPE-DE nimel taotles muudatusettepaneku 3 ja lõike 10 teise osa hääletamist nimelisel hääletusel (hoolimata tähtajavälisest esitamisest taotlus rahuldati);

Mario Mauro esitas lõike 10 kohta suulise muudatusettepaneku, mis lükati tagasi, kuna rohkem kui 40 parlamendiliiget oli selle arvesse võtmise vastu;

Adina-Ioana Vălean esitas muudatusettepaneku 3 kohta suulise muudatusettepaneku, mis lükati tagasi, kuna rohkem kui 40 parlamendiliiget oli selle arvesse võtmise vastu (Monica Frassoni võttis sõna seoses selle tulemusega);

Monica Frassoni fraktsiooni Verts/ALE nimel märkis, et tema fraktsioon võttis tagasi muudatusettepaneku 15.


5.12. Valge raamat spordi kohta (hääletus)

Raport spordi valge raamatu kohta [2007/2261(INI)] - Kultuuri- ja hariduskomisjon. Raportöör: Manolis Mavrommatis (A6-0149/2008)

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 14)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P6_TA(2008)0198)


6. Parlamendi koosseis

Edith Mastenbroek, Jens-Peter Bonde ja Adeline Hazan teatasid kirjalikult oma lahkumisest parlamendiliikme ametikohalt alates vastavalt 30.04.2008, 09.05.2008 ja 18.05.2008.

Vastavalt kodukorra artikli 4 lõikele 1 märkis parlament nende ametikohtade vabaksjäämist ja teavitab sellest asjassepuutuvat liikmesriiki.

Madalmaade pädevad ametiasutused on teatanud Edith Mastenbroeki asemel Jan Cremersi ametisse nimetamisest, kes hakkab täitma parlamendiliikme ülesandeid alates 30.04.2008.

Taani pädevad ametiasutused on teatanud Jens-Peter Bonde asemel Hanne Dahli ametisse nimetamisest, kes hakkab täitma parlamendiliikme ülesandeid alates 09.05.2008.

Kuna nende mandaadi kehtivust ei ole kontrollitud ja ei ole vastu võetud otsust mandaadi võimaliku vaidlustamise kohta, osalevad Jan Cremers et Hanne Dahl vastavalt kodukorra artikli 3 lõikele 2 täieõiguslikult parlamendi ja selle organite töös, tingimusel et nad on eelnevalt esitanud deklaratsiooni, milles kinnitavad, et ei täida ülesandeid, mis ei ole ühitatavad Euroopa Parlamendi liikme ametiga.


7. Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis

Fraktsioonide PSE, UEN ja IND/DEM taotlusel kinnitas parlament järgmised ametissenimetamised:

CONT komisjon: Ieke van den Burg

EMPL komisjon: Emine Bozkurti asemel Jan Cremers

LIBE komisjon: Emine Bozkurt

AFCO komisjon: Hanne Dahl

Delegatsioon Euroopa - Vahemere piirkonna parlamentaarses assamblees: Cristiana Muscardini

Delegatsioon Šveitsi, Islandi ja Norraga suhtlemiseks ning Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) parlamentaarses ühiskomisjonis: Hanne Dahl

Delegatsioon Iisraeliga suhtlemiseks: Jan Cremers.


8. Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Kinnitati eelmise istungi protokoll.


ISTUNGI JUHATAJA: Luisa MORGANTINI
asepresident

9. Selgitused hääletuse kohta

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta

Kodukorra artikli 163 lõike 3 alusel esitatud kirjalikud selgitused hääletuse kohta lisatakse käesoleva istungi stenogrammile.

Suulised selgitused hääletuse kohta:

Raport: Ioannis Gklavakis - A6-0166/2008: Katerina Batzeli

Atlandi-ülene majandusnõukogu - RC-B6-0209/2008: Syed Kamall

Raport: Marco Cappato - A6-0153/2008: Milan Horáček, Tunne Kelam, Dimitar Stoyanov

Raport: Véronique De Keyser ja José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra - A6-0138/2008: Martin Callanan

Raport: Glyn Ford ja Vincenzo Aita - A6-0151/2008: Syed Kamall

Raport: Ingo Friedrich - A6-0105/2008: Carlo Fatuzzo, Christopher Heaton-Harris, Daniel Hannan, Othmar Karas

Raport: Manolis Mavrommatis - A6-0149/2008: Czesław Adam Siekierski, Christopher Heaton-Harris, Ewa Tomaszewska, Christopher Beazley, Hannu Takkula, Othmar Karas.


10. Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused

Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused on toodud veebilehel „Séance en direct“, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)“ ja lisa „Nimelise hääletuse tulemused“ trükiversioonis.

Elektroonilist versiooni veebilehel Europarl ajakohastatakse korrapäraselt kuni kahe nädala jooksul pärast hääletuse toimumise kuupäeva.

Seejärel suletakse hääletuse paranduste nimekiri tõlkimiseks ja Euroopa Liidu Teatajas avaldamiseks.

°
° ° °

Karl-Heinz Florenz teatas, et viibis, kuid ei osalenud tänasel hääletusel.


11. Teatavaid dokumente puudutavad otsused

Parlamendikomisjonile menetlemiseks edastamine

IMCO komisjon

- Muudetud ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv keskkonnasõbralike ja energiatõhusate mootorsõidukite edendamise kohta (KOM(2007)0817 - C6-0008/2008 - 2005/0283(COD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

nõuandvad komisjonid :

ITRE, TRAN, IMCO


12. Istungil vastu võetud tekstide edastamine

Vastavalt kodukorra artikli 172 lõikele 2 esitatakse istungi protokoll parlamendile kinnitamiseks järgmise istungi alguses.

Parlamendi nõusolekul edastatakse vastu võetud tekstid asjaomastele asutustele ja isikutele.


13. Järgmiste istungite ajakava

Järgmised istungid toimuvad 19.05.2008 kuni 22.05.2008.


14. Istungjärgu vaheaeg

Euroopa Parlamendi istungjärk katkestati.

Istung lõppes kell 12.25.

Harald Rømer

Hans-Gert Pöttering

peasekretär

president


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Allakirjutanud:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Angelakas, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Baeva, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Belder, Belet, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, Berlato, Berman, Bielan, Binev, Blokland, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Bonsignore, Booth, Borghezio, Boştinaru, Botopoulos, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brie, Budreikaitė, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, van den Burg, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Busquin, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Chukolov, Claeys, Clark, Cocilovo, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Corda, Paolo Costa, Cottigny, Cramer, Cremers, Corina Creţu, Crowley, Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Daul, Davies, De Blasio, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, Deprez, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Dombrovskis, Donnici, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Filip, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, Fraile Cantón, França, Frassoni, Friedrich, Gahler, Gaľa, Galeote, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Griesbeck, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guidoni, Gurmai, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein, Hamon, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Hasse Ferreira, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Helmer, Hénin, Hennis-Plasschaert, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, in 't Veld, Iotova, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Jouye de Grandmaison, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Klamt, Klaß, Klinz, Knapman, Koch, Konrad, Koppa, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Lamassoure, Lambrinidis, Landsbergis, Lang, De Lange, Langen, Langendries, La Russa, Lauk, Lavarra, Lebech, Lechner, Lefrançois, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Marine Le Pen, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, López-Istúriz White, Losco, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Luque Aguilar, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Mănescu, Maňka, Thomas Mann, Manolakou, Marinescu, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Matsakis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mölzer, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Morin, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musumeci, Myller, Napoletano, Naranjo Escobar, Nassauer, Nattrass, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Öger, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pahor, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patriciello, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Piotrowski, Pirker, Piskorski, Pittella, Pleštinská, Plumb, Podestà, Podimata, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Polfer, Pomés Ruiz, Mihaela Popa, Nicolae Vlad Popa, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Pribetich, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sanz Palacio, Sartori, Saryusz-Wolski, Savi, Schaldemose, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Strož, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Titley, Toia, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Vălean, Vanhecke, Van Lancker, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Veneto, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vigenin, Visser, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Whittaker, Wieland, Wiersma, Wijkman, Willmott, Iuliu Winkler, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zappalà, Ždanoka, Zdravkova, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zvěřina, Zwiefka

Õigusteave - Privaatsuspoliitika