Hakemisto 
Pöytäkirja
PDF 167kWORD 100k
Torstai 8. toukokuuta 2008 - Bryssel
1.Istunnon avaaminen
 2.Vastaanotetut asiakirjat
 3.Sääntöjen kehittäminen edunvalvojien (lobbaajien) toiminnalle Euroopan unionin toimielimissä (keskustelu)
 4.Urheilua koskeva valkoinen kirja (keskustelu)
 5.Äänestykset
  
5.1.EY:n ja Seychellien välisessä sopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen muuttaminen * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  
5.2.Madeiralla tuotetun oluen valmisteverokanta * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  
5.3.Euroopan parlamentin ja komission sopimus komiteamenettelyn soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  
5.4.Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 81 artiklan muuttaminen) (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  
5.5.Maataloustuottajien tukijärjestelmät (puuvillan tukijärjestelmä) * (äänestys)
  
5.6.Transatlanttinen talousneuvosto (äänestys)
  
5.7.Ihmisoikeusraportti 2007 ja EU:n ihmisoikeuspolitiikka (äänestys)
  
5.8.EU:n vaalitarkkailuvaltuuskunnat (äänestys)
  
5.9.Kauppa- ja taloussuhteet Kaakkois-Aasian valtioiden liittoon (ASEAN) (äänestys)
  
5.10.Syvänmeren kalakantojen hoito (äänestys)
  
5.11.Sääntöjen kehittäminen edunvalvojien (lobbaajien) toiminnalle Euroopan unionin toimielimissä (äänestys)
  
5.12.Urheilua koskeva valkoinen kirja (äänestys)
 6.Parlamentin kokoonpano
 7.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano
 8.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 9.Äänestysselitykset
 10.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 11.Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset
 12.Tämän istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen
 13.Seuraavien istuntojen aikataulu
 14.Istuntokauden keskeyttäminen
 LÄSNÄOLOLISTA


Puhetta johti
varapuhemies Edward McMILLAN-SCOTT

1. Istunnon avaaminen

Istunto avattiin klo 9.00.


2. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu

1) neuvostolta ja komissiolta

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi paristoista ja akuista sekä käytetyistä paristoista ja akuista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/66/EY muuttamisesta paristojen ja akkujen markkinoille saattamista koskevan 6 artiklan 2 kohdan osalta (KOM(2008)0211 - C6-0165/2008 - 2008/0081(COD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

lausuntoa varten:

ITRE, IMCO

- Neuvoston päätös Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Israelin valtion välisestä assosiaatiosta tehtyyn Euro–Välimeri-sopimukseen liitettävän pöytäkirjan, joka koskee Euroopan yhteisön ja Israelin valtion välistä puitesopimusta Israelin valtion osallistumista yhteisön ohjelmiin säätelevistä yleisistä periaatteista, tekemisestä (05471/2008 - C6-0180/2008 - 2007/0241(AVC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AFET

lausuntoa varten:

INTA

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi selvityksen lopullisuudesta maksujärjestelmissä ja arvopaperien selvitysjärjestelmissä annetun direktiivin 98/26/EY ja rahoitusvakuusjärjestelyistä annetun direktiivin 2002/47/EY muuttamisesta linkitettyjen järjestelmien sekä lainasaamisten osalta (KOM(2008)0213 - C6-0181/2008 - 2008/0082(COD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ECON

lausuntoa varten:

JURI

- Ehdotus neuvoston päätökseksi Keski-Aasian maiden kelpoisuudesta saada rahoitusta yhteisön takuun myöntämisestä Euroopan investointipankille yhteisön ulkopuolella toteutettuihin hankkeisiin liittyvistä lainoista ja lainatakauksista mahdollisesti aiheutuvien tappioiden varalta tehdyn neuvoston päätöksen 2006/1016/EY nojalla (KOM(2008)0172 - C6-0182/2008 - 2008/0067(CNS))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

lausuntoa varten:

AFET, INTA

- Ehdotus neuvoston asetukseksi asetuksen (EY) N:o 423/2004 muuttamisesta turskakantojen elpymisen osalta ja asetuksen (ETY) N:o 2847/93 muuttamisesta (KOM(2008)0162 - C6-0183/2008 - 2008/0063(CNS))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

PECH

lausuntoa varten:

ENVI

- Määrärahasiirtoesitys DEC 10/2008 - Pääluokka III – Komissio (SEC(2008)0410 - C6-0185/2008 - 2008/2110(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG


3. Sääntöjen kehittäminen edunvalvojien (lobbaajien) toiminnalle Euroopan unionin toimielimissä (keskustelu)

Mietintö: Sääntöjen kehittäminen edunvalvojien (lobbaajien) toiminnalle Euroopan unionin toimielimissä [2007/2115(INI)] Esittelijä: Ingo Friedrich (aiempi esittelijä Alexander Stubb) (A6-0105/2008)

Ingo Friedrich esitteli laatimansa mietinnön.

Siim Kallas (komission varapuheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: José Javier Pomés Ruiz (CONT-valiokunnan lausunnon valmistelija), Pervenche Berès (ECON-valiokunnan lausunnon valmistelija), Claude Turmes (ENVI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Diana Wallis (JURI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Søren Bo Søndergaard (LIBE-valiokunnan lausunnon valmistelija), Philip Bradbourn PPE-DE-ryhmän puolesta, Carlos Carnero González PSE-ryhmän puolesta, Anneli Jäätteenmäki ALDE-ryhmän puolesta, Ryszard Czarnecki UEN-ryhmän puolesta, Monica Frassoni Verts/ALE-ryhmän puolesta, Sylvia-Yvonne Kaufmann GUE/NGL-ryhmän puolesta, Jens-Peter Bonde IND/DEM-ryhmän puolesta, sitoutumaton Andreas Mölzer, Reinhard Rack, Richard Corbett, Luca Romagnoli, Astrid Lulling, Jo Leinen ja Costas Botopoulos.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Zita Pleštinská, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Paul Rübig, Carl Schlyter ja David Hammerstein.

Puheenvuorot: Siim Kallas ja Ingo Friedrich.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 8.5.2008, kohta 5.11.


4. Urheilua koskeva valkoinen kirja (keskustelu)

Mietintö: Urheilua koskeva valkoinen kirja [2007/2261(INI)] - Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta. Esittelijä: Manolis Mavrommatis (A6-0149/2008)

Manolis Mavrommatis esitteli laatimansa mietinnön.

Puhetta johti
varapuhemies Mario MAURO

Vladimír Špidla (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Emine Bozkurt (EMPL-valiokunnan lausunnon valmistelija), Toine Manders, Gerardo Galeote (REGI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Neena Gill (JURI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Esther De Lange (LIBE-valiokunnan lausunnon valmistelija), Pál Schmitt PPE-DE-ryhmän puolesta, Hannu Takkula ALDE-ryhmän puolesta, Zdzisław Zbigniew Podkański UEN-ryhmän puolesta, Jean-Luc Bennahmias Verts/ALE-ryhmän puolesta, Věra Flasarová GUE/NGL-ryhmän puolesta, Thomas Wise IND/DEM-ryhmän puolesta, sitoutumaton Slavi Binev, Ivo Belet, Emine Bozkurt, Ramona Nicole Mănescu, Sebastiano (Nello) Musumeci, Doris Pack, Christa Prets, Sharon Bowles, Ryszard Czarnecki, Tadeusz Zwiefka, Richard Corbett, Grażyna Staniszewska, Christopher Heaton-Harris, joka antoi myös taloudellisia etujaan koskevan ilmoituksen, Donato Tommaso Veraldi ja Christofer Fjellner.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Mihaela Popa, Costas Botopoulos, Toomas Savi ja Antonio De Blasio.

Puheenvuorot: Vladimír Špidla, Manolis Mavrommatis ja Martin Schulz, joka istuntosalissa keskustelun lopulla ilmennyttä hälinää valitettuaan pyysi PSE-ryhmän puolesta puhemiehistöä pitämään kiinni siitä, että keskustelu päätetään viisi minuuttia ennen äänestystä.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 8.5.2008, kohta 5.12.


Puhetta johti
varapuhemies Martine ROURE

°
° ° °

Puhemies ilmaisi ilonsa siitä, että Liettuan parlamentti oli ratifioinut Lissabonin sopimuksen.

°
° ° °

Jens-Peter Bonde käytti puheenvuoron sen johdosta, että hän osallistui viimeistä kertaa äänestykseen.

5. Äänestykset

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta ‑äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.

Nimenhuutoäänestysten tulokset, jotka ovat pöytäkirjan liitteenä, ovat saatavana ainoastaan sähköisessä muodossa ja niihin voi tutustua Europarl-sivustolla.


5.1. EY:n ja Seychellien välisessä sopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen muuttaminen * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Mietintö: Ehdotus neuvoston asetukseksi Euroopan yhteisön ja Seychellien tasavallan välisessä sopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamisesta 18 päivän tammikuuta 2005 ja 17 päivän tammikuuta 2011 väliseksi ajaksi tehdyn pöytäkirjan muuttamista koskevan kirjeenvaihtona tehdyn sopimuksen tekemisestä [KOM(2007)0664 - C6-0430/2007 - 2007/0232(CNS)] - Kalatalousvaliokunta. Esittelijä: Josu Ortuondo Larrea (A6-0085/2008)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 1)

KOMISSION EHDOTUS, TARKISTUKSET ja LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P6_TA(2008)0187)


5.2. Madeiralla tuotetun oluen valmisteverokanta * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Mietintö: Ehdotus neuvoston päätökseksi luvan antamisesta Portugalille soveltaa alennettua valmisteverokantaa Madeiran itsehallintoalueella siellä tuotettuun olueen [KOM(2007)0772 - C6-0012/2008 - 2007/0273(CNS)] - Aluekehitysvaliokunta. Esittelijä: Sérgio Marques (A6-0146/2008)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 2)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P6_TA(2008)0188)


5.3. Euroopan parlamentin ja komission sopimus komiteamenettelyn soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Mietintö: Euroopan parlamentin ja komission välisen toimielinten sopimuksen tekeminen menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY, sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä 2006/512/EY, soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä [C6-0009/2008 – 2008/2002(ACI)] - Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta. Esittelijä: Monica Frassoni (A6-0107/2008)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 5)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

László Kovács (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P6_TA(2008)0189)


5.4. Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 81 artiklan muuttaminen) (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Mietintö: Euroopan parlamentin työjärjestyksen täytäntöönpanotoimenpiteitä koskevan 81 artiklan muuttaminen [2008/2027(REG)] - Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta. Esittelijä: Monica Frassoni (A6-0108/2008)

(määräenemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 6)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P6_TA(2008)0190)


5.5. Maataloustuottajien tukijärjestelmät (puuvillan tukijärjestelmä) * (äänestys)

Mietintö: Ehdotus neuvoston asetukseksi yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä maataloustuottajien tukijärjestelmistä annetun asetuksen (EY) N:o 1782/2003 muuttamisesta puuvillan tukijärjestelmän osalta [KOM(2007)0701 - C6-0447/2007 - 2007/0242(CNS)] - Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta. Esittelijä: Ioannis Gklavakis (A6-0166/2008)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 7)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin tarkistettuna (P6_TA(2008)0191)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P6_TA(2008)0191)


5.6. Transatlanttinen talousneuvosto (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B6-0209/2008, B6-0210/2008, B6-0211/2008, B6-0212/2008, B6-0213/2008 ja B6-0214/2008

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 8)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B6-0209/2008

(korvaa päätöslauselmaesitykset B6-0209/2008, B6-0210/2008, B6-0211/2008, B6-0212/2008 ja B6-0214/2008):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

Jonathan Evans, Elmar Brok, Corien Wortmann-Kool, James Elles, Andreas Schwab ja Urszula Gacek PPE-DE-ryhmän puolesta

Erika Mann, Peter Skinner, Jan Marinus Wiersma ja Benoît Hamon PSE-ryhmän puolesta

Annemie Neyts-Uyttebroeck ja Alexander Lambsdorff ALDE-ryhmän puolesta

Heide Rühle, Kathalijne Maria Buitenweg ja Pierre Jonckheer Verts/ALE-ryhmän puolesta

Adam Bielan ja Cristiana Muscardini UEN-ryhmän puolesta

(Bernard Wojciechowski on allekirjoittanut asiakirjan omissa nimissään)

Hyväksyttiin (P6_TA(2008)0192)

(Päätöslauselmaesitys B6-0213/2008 raukesi.)

Äänestystä koskevat puheenvuorot:

Erika Mann esitti PSE-ryhmän puolesta 13 kohtaan suullisen tarkistuksen, joka hyväksyttiin.


5.7. Ihmisoikeusraportti 2007 ja EU:n ihmisoikeuspolitiikka (äänestys)

Mietintö: Vuosittainen ihmisoikeusraportti 2007 sekä Euroopan unionin ihmisoikeuspolitiikka [2007/2274(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Marco Cappato (A6-0153/2008)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 9)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P6_TA(2008)0193)

Äänestystä koskevat puheenvuorot:

Hannes Swoboda ilmoitti PSE-ryhmän puolesta, että hänen ryhmänsä peruutti tarkistuksensa 3.

Marco Cappato (esittelijä) esitti tarkistukseen 7 suullisen tarkistuksen, joka hyväksyttiin.

Hélène Flautre esitti tarkistukseen 22 suullisen tarkistuksen, joka hyväksyttiin.


5.8. EU:n vaalitarkkailuvaltuuskunnat (äänestys)

Mietintö: Euroopan unionin vaalitarkkailuvaltuuskunnat: tavoitteet, käytännöt ja tulevat haasteet [2007/2217(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Yhteisesittelijät: Véronique De Keyser ja José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A6-0138/2008)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 10)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P6_TA(2008)0194)

Äänestystä koskevat puheenvuorot:

Michael Gahler esitti suullisen tarkistuksen, jolla tekstiin lisättiin uusi 6 a kohta ja joka hyväksyttiin.


5.9. Kauppa- ja taloussuhteet Kaakkois-Aasian valtioiden liittoon (ASEAN) (äänestys)

Mietintö: Kauppa- ja taloussuhteet Kaakkois-Aasian valtioiden liittoon (ASEAN) [2007/2265(INI)] - Kansainvälisen kaupan valiokunta. Yhteisesittelijät: Glyn Ford ja Vincenzo Aita (A6-0151/2008)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 11)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P6_TA(2008)0195)

Äänestystä koskevat puheenvuorot:

Glyn Ford (esittelijä) ilmoitti ennen äänestystä peruuttavansa tarkistuksen 11 ja pyysi, että tarkistus 12 katsottaisiin lisäykseksi (puhemies totesi, ettei kukaan vastustanut kyseistä pyyntöä).


5.10. Syvänmeren kalakantojen hoito (äänestys)

Mietintö: Syvänmeren kalakantojen hoito [2007/2110(INI)] - Kalatalousvaliokunta. Esittelijä: Rosa Miguélez Ramos (A6-0103/2008)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 12)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P6_TA(2008)0196)


5.11. Sääntöjen kehittäminen edunvalvojien (lobbaajien) toiminnalle Euroopan unionin toimielimissä (äänestys)

Mietintö: Sääntöjen kehittäminen edunvalvojien (lobbaajien) toiminnalle Euroopan unionin toimielimissä [2007/2115(INI)] Esittelijä: Ingo Friedrich (aiempi esittelijä Alexander Stubb) (A6-0105/2008)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 13)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hartmut Nassauer käytti puheenvuoron.

Hyväksyttiin (P6_TA(2008)0197)

Äänestystä koskevat puheenvuorot:

Hartmut Nassauer pyysi PPE-DE-ryhmän puolesta, että tarkistuksesta 3 ja 10 kohdan toisesta osasta toimitetaan nimenhuutoäänestys (kyseinen pyyntö hyväksyttiin, vaikka se oli esitetty määräajan jälkeen);

Mario Mauro esitti 10 kohtaan suullisen tarkistuksen, jota ei hyväksytty, koska yli 40 jäsentä vastusti sen huomioon ottamista;

Adina-Ioana Vălean esitti tarkistukseen 3 suullisen tarkistuksen, jota ei hyväksytty, koska yli 40 jäsentä vastusti sen huomioon ottamista (Monica Frassoni käytti puheenvuoron kyseisestä tuloksesta);

Monica Frassoni ilmoitti Verts/ALE-ryhmän puolesta, että hänen ryhmänsä peruutti tarkistuksen 15.


5.12. Urheilua koskeva valkoinen kirja (äänestys)

Mietintö: Urheilua koskeva valkoinen kirja [2007/2261(INI)] - Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta. Esittelijä: Manolis Mavrommatis (A6-0149/2008)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 14)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P6_TA(2008)0198)


6. Parlamentin kokoonpano

Edith Mastenbroek, Jens-Peter Bonde ja Adeline Hazan olivat ilmoittaneet kirjallisesti luopuvansa parlamentin jäsenen toimesta 30.4.2008, 9.5.2008 ja 18.5.2008 alkaen.

Parlamentti totesi työjärjestyksen 4 artiklan 1 kohdan mukaisesti heidän edustajantointensa vapautuneen ja ilmoitti asiasta kyseessä oleville jäsenvaltioille.

Toimivaltaiset Alankomaiden viranomaiset ovat ilmoittaneet, että Jan Cremers on nimitetty parlamentin jäseneksi Edith Mastenbroekin tilalle 30.4.2008 alkaen.

Toimivaltaiset Tanskan viranomaiset ovat ilmoittaneet, että Hanne Dahl on nimitetty parlamentin jäseneksi Jens-Peter Bonden tilalle 9.5.2008 alkaen.

Työjärjestyksen 3 artiklan 2 kohdan mukaisesti niin kauan kuin jäsenten valtakirjoja ei ole tarkastettu tai niitä koskevia muistutuksia ratkaistu, Jan Cremers ja Hanne Dahl osallistuvat parlamentin ja sen elinten istuntoihin täysin valtuuksin sillä edellytyksellä, että he ovat tätä ennen ilmoittaneet, että eivät harjoita tehtäviä, jotka ovat ristiriidassa Euroopan parlamentin jäsenen tehtävän kanssa.


7. Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano

Parlamentti vahvisti PSE, UEN- ja IND/DEM-ryhmien pyynnöstä seuraavat nimitykset:

CONT-valiokunta: Ieke van den Burg

EMPL-valiokunta: Jan Cremers Emine Bozkurtin tilalle

LIBE-valiokunta: Emine Bozkurt

AFCO-valiokunta: Hanne Dahl

Valtuuskunta parlamentaarisessa Euro-Välimeri-edustajakokouksessa: Cristiana Muscardini

Suhteista Sveitsiin, Islantiin ja Norjaan vastaava sekä Euroopan talousalueen (ETA) parlamentaarisessa sekavaliokunnassa toimiva valtuuskunta: Hanne Dahl

Suhteista Israeliin vastaava valtuuskunta: Jan Cremers.


8. Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisen istunnon pöytäkirja hyväksyttiin.


Puhetta johti
varapuhemies Luisa MORGANTINI

9. Äänestysselitykset

Kirjalliset äänestysselitykset:

Työjärjestyksen 163 artiklan 3 kohdan mukaiset kirjalliset äänestysselitykset julkaistaan tämän istunnon sanatarkoissa istuntoselostuksissa.

Suulliset äänestysselitykset:

Mietintö: Ioannis Gklavakis - A6-0166/2008: Katerina Batzeli

Transatlanttinen talousneuvosto - RC-B6-0209/2008: Syed Kamall

Mietintö: Marco Cappato - A6-0153/2008: Milan Horáček, Tunne Kelam, Dimitar Stoyanov

Mietintö: Véronique De Keyser ja José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra - A6-0138/2008: Martin Callanan

Mietintö: Glyn Ford ja Vincenzo Aita - A6-0151/2008: Syed Kamall

Mietintö: Ingo Friedrich - A6-0105/2008: Carlo Fatuzzo, Christopher Heaton-Harris, Daniel Hannan, Othmar Karas

Mietintö: Manolis Mavrommatis - A6-0149/2008: Czesław Adam Siekierski, Christopher Heaton-Harris, Ewa Tomaszewska, Christopher Beazley, Hannu Takkula, Othmar Karas.


10. Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset ovat nähtävissä verkkosivulla ”Séance en direct” kohdassa ”Résultats des votes (appels nominaux)/Results of votes (roll-call votes)” sekä liitteen ”Nimenhuutoäänestysten tulokset” painetussa versiossa.

Europarlin sähköistä versiota päivitetään säännöllisesti enintään kahden viikon ajan äänestyspäivästä.

Tämän määräajan jälkeen äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevien ilmoitusten luettelo on lopullinen, ja se toimitetaan käännettäväksi ja julkaistavaksi virallisessa lehdessä.

°
° ° °

Karl-Heinz Florenz ilmoitti, että hän oli läsnä tämän päivän istunnossa, mutta hän ei osallistunut äänestyksiin.


11. Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset

Valiokuntaan lähettäminen

IMCO-valiokunta

- Muutettu ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi puhtaiden ja energiatehokkaiden maantieajoneuvojen edistämisestä (KOM(2007)0817 - C6-0008/2008 - 2005/0283(COD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

lausuntoa varten:

ITRE, TRAN, IMCO


12. Tämän istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen

Työjärjestyksen 172 artiklan 2 kohdan mukaisesti tämän istunnon pöytäkirja annetaan parlamentin hyväksyttäväksi seuraavan istunnon alussa.

Hyväksytyt tekstit toimitetaan parlamentin hyväksynnällä asianomaisille tahoille.


13. Seuraavien istuntojen aikataulu

Seuraavat istunnot pidetään 19.5.2008 - 22.5.2008.


14. Istuntokauden keskeyttäminen

Euroopan parlamentin istuntokausi julistettiin keskeytetyksi.

Istunto päättyi klo 12.25.

Harald Rømer

Hans-Gert Pöttering

pääsihteeri

puhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Allekirjoittaneet:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Angelakas, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Baeva, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Belder, Belet, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, Berlato, Berman, Bielan, Binev, Blokland, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Bonsignore, Booth, Borghezio, Boştinaru, Botopoulos, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brie, Budreikaitė, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, van den Burg, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Busquin, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Chukolov, Claeys, Clark, Cocilovo, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Corda, Paolo Costa, Cottigny, Cramer, Cremers, Corina Creţu, Crowley, Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Daul, Davies, De Blasio, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, Deprez, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Dombrovskis, Donnici, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Filip, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, Fraile Cantón, França, Frassoni, Friedrich, Gahler, Gaľa, Galeote, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Griesbeck, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guidoni, Gurmai, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein, Hamon, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Hasse Ferreira, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Helmer, Hénin, Hennis-Plasschaert, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, in 't Veld, Iotova, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Jouye de Grandmaison, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Klamt, Klaß, Klinz, Knapman, Koch, Konrad, Koppa, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Lamassoure, Lambrinidis, Landsbergis, Lang, De Lange, Langen, Langendries, La Russa, Lauk, Lavarra, Lebech, Lechner, Lefrançois, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Marine Le Pen, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, López-Istúriz White, Losco, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Luque Aguilar, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Mănescu, Maňka, Thomas Mann, Manolakou, Marinescu, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Matsakis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mölzer, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Morin, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musumeci, Myller, Napoletano, Naranjo Escobar, Nassauer, Nattrass, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Öger, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pahor, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patriciello, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Piotrowski, Pirker, Piskorski, Pittella, Pleštinská, Plumb, Podestà, Podimata, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Polfer, Pomés Ruiz, Mihaela Popa, Nicolae Vlad Popa, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Pribetich, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sanz Palacio, Sartori, Saryusz-Wolski, Savi, Schaldemose, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Strož, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Titley, Toia, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Vălean, Vanhecke, Van Lancker, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Veneto, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vigenin, Visser, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Whittaker, Wieland, Wiersma, Wijkman, Willmott, Iuliu Winkler, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zappalà, Ždanoka, Zdravkova, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zvěřina, Zwiefka

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö