Rodyklė 
Protokolas
PDF 171kWORD 100k
Ketvirtadienis, 2008 m. gegužės 8 d. - Briuselis
1.Posėdžio pradžia
 2.Gauti dokumentai
 3.Interesų grupių atstovų (lobistų) veiklos Europos Sąjungos institucijose pagrindo sukūrimas (diskusijos)
 4.Baltoji knyga dėl sporto (diskusijos)
 5.Balsuoti skirtas laikas
  
5.1.Pakeitimai, susiję su Europos bendrijos ir Seišelių Respublikos susitarime numatytomis žvejybos galimybėmis ir finansiniu įnašu * (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  
5.2.Akcizo tarifas, taikomas Madeiros alui * (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  
5.3.Europos Parlamento ir Komisijos susitarimas dėl komitologijos taikymo taisyklių (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  
5.4.Įgyvendinimo priemonės (Darbo tvarkos taisyklių 81 straipsnio pakeitimas) (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  
5.5.Paramos schemos ūkininkams (parama už medvilnę) * (balsavimas)
  
5.6.Transatlantinė ekonomikos taryba (balsavimas)
  
5.7.Žmogaus teisių padėtis pasaulyje 2007 m. ir Europos Sąjungos politika (balsavimas)
  
5.8.ES rinkimų stebėjimo misijos: tikslai, praktika ir ateities uždaviniai (balsavimas)
  
5.9.Prekybiniai ir ekonominiai santykiai su Pietryčių Azijos šalimis (ASEAN) (balsavimas)
  
5.10.Giliavandenių žuvų išteklių valdymas (balsavimas)
  
5.11.Interesų grupių atstovų (lobistų) veiklos Europos Sąjungos institucijose pagrindo sukūrimas (balsavimas)
  
5.12.Baltoji knyga dėl sporto (balsavimas)
 6.Parlamento sudėtis
 7.Komitetų ir delegacijų sudėtis
 8.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 9.Paaiškinimai dėl balsavimo
 10.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 11.Sprendimai dėl kai kurių dokumentų
 12.Posėdžio metu priimtų tekstų perdavimas
 13.Kitų posėdžių kalendorinis planas
 14.Sesijos atidėjimas
 DALYVIŲ SĄRAŠAS


PIRMININKAVO: Edward McMILLAN-SCOTT
Pirmininko pavaduotojas

1. Posėdžio pradžia

Posėdis pradėtas 09.00 val.


2. Gauti dokumentai

Gauti šie dokumentai:

1) Tarybos ir Komisijos

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, iš dalies keičiančios Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/66/EB dėl baterijų ir akumuliatorių bei baterijų ir akumuliatorių atliekų 6 straipsnio 2 dalies nuostatas, susijusias su baterijų ir akumuliatorių pateikimu į rinką (COM(2008)0211 - C6-0165/2008 - 2008/0081(COD))

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

nuomonė :

ITRE, IMCO

- Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimo, įsteigiančio asociaciją tarp Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Izraelio Valstybės, protokolo dėl Europos bendrijos ir Izraelio Valstybės pagrindų susitarimo, nustatančio Izraelio Valstybės dalyvavimo Bendrijos programose bendruosius principus, sudarymo (05471/2008 - C6-0180/2008 - 2007/0241(AVC))

perduota

atsakingam komitetui :

AFET

nuomonė :

INTA

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, iš dalies keičiančios Direktyvos 98/26/EB dėl atsiskaitymų baigtinumo mokėjimų ir vertybinių popierių atsiskaitymų sistemose ir Direktyvos 2002/47/EB dėl susitarimų dėl finansinio įkaito nuostatas dėl susietųjų sistemų ir kredito reikalavimų (COM(2008)0213 - C6-0181/2008 - 2008/0082(COD))

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

nuomonė :

JURI

- Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl Centrinės Azijos šalių atitikties reikalavimams pagal Tarybos sprendimą 2006/1016/EB, suteikiantį Europos investicijų bankui Bendrijos garantiją paskolų ir paskolų garantijų, suteiktų projektams ne Bendrijoje, nuostoliams atlyginti (COM(2008)0172 - C6-0182/2008 - 2008/0067(CNS))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

nuomonė :

AFET, INTA

- Pasiūlymas dėl Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 423/2004 dėl menkių išteklių atkūrimo ir Reglamentą (EEB) Nr. 2847/93 (COM(2008)0162 - C6-0183/2008 - 2008/0063(CNS))

perduota

atsakingam komitetui :

PECH

nuomonė :

ENVI

- Paisūlymas perkelti DEC 10/2008 asignavimus. III skirsnis. Komisija (SEC(2008)0410 - C6-0185/2008 - 2008/2110(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG


3. Interesų grupių atstovų (lobistų) veiklos Europos Sąjungos institucijose pagrindo sukūrimas (diskusijos)

Pranešimas dėl interesų grupių atstovų (lobistų) veiklos Europos Sąjungos institucijose pagrindo sukūrimo [2007/2115(INI)] Pranešėjas: Ingo Friedrich (ankstesnis pranešimas Alexander Stubb) (A6-0105/2008)

Ingo Friedrich pristatė pranešimą.

Kalbėjo Siim Kallas (Komisijos Pirmininko pavaduotojas).

Kalbėjo: José Javier Pomés Ruiz (CONT komiteto nuomonės referentas), Pervenche Berès (ECON komiteto nuomonės referentas), Claude Turmes (ENVI komiteto nuomonės referentas), Diana Wallis (JURI komiteto nuomonės referentas), Søren Bo Søndergaard (LIBE komiteto nuomonės referentas), Philip Bradbourn PPE-DE frakcijos vardu, Carlos Carnero González PSE frakcijos vardu, Anneli Jäätteenmäki ALDE frakcijos vardu, Ryszard Czarnecki UEN frakcijos vardu, Monica Frassoni Verts/ALE frakcijos vardu, Sylvia-Yvonne Kaufmann GUE/NGL frakcijos vardu, Jens-Peter Bonde IND/DEM frakcijos vardu, Andreas Mölzer , nepriklausomas Parlamento narys, Reinhard Rack, Richard Corbett, Luca Romagnoli, Astrid Lulling, Jo Leinen ir Costas Botopoulos.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Zita Pleštinská, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Paul Rübig, Carl Schlyter ir David Hammerstein.

Kalbėjo: Siim Kallas ir Ingo Friedrich.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 5.11 protokolo 08.05.2008.


4. Baltoji knyga dėl sporto (diskusijos)

Pranešimas dėl Baltosios knygos dėl sporto [2007/2261(INI)] - Kultūros ir švietimo komitetas. Pranešėjas: Manolis Mavrommatis (A6-0149/2008)

Manolis Mavrommatis pristatė pranešimą.

PIRMININKAVO: Mario MAURO
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo Vladimír Špidla (Komisijos narys).

Kalbėjo: Emine Bozkurt (EMPL komiteto nuomonės referentas), Toine Manders, Gerardo Galeote (REGI komiteto nuomonės referentas), Neena Gill (JURI komiteto nuomonės referentas), Esther De Lange (LIBE komiteto nuomonės referentas), Pál Schmitt PPE-DE frakcijos vardu, Hannu Takkula ALDE frakcijos vardu, Zdzisław Zbigniew Podkański UEN frakcijos vardu, Jean-Luc Bennahmias Verts/ALE frakcijos vardu, Věra Flasarová GUE/NGL frakcijos vardu, Thomas Wise IND/DEM frakcijos vardu, Slavi Binev , nepriklausomas Parlamento narys, Ivo Belet, Emine Bozkurt, Ramona Nicole Mănescu, Sebastiano (Nello) Musumeci, Doris Pack, Christa Prets, Sharon Bowles, Ryszard Czarnecki, Tadeusz Zwiefka, Richard Corbett, Grażyna Staniszewska, Christopher Heaton-Harris – jis taip pat pranešė apie finansinius interesus, Donato Tommaso Veraldi ir Christofer Fjellner.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Mihaela Popa, Costas Botopoulos, Toomas Savi ir Antonio De Blasio.

Kalbėjo: Vladimír Špidla, Manolis Mavrommatis ir Martin Schulz – jis nusiskundė šurmuliu posėdžių salėje baigaintis diskusijoms ir PSE frakcijos vardu paprašė, kad biuras užtikrintų prieš balsavimą numatytą penkių minučių pertrauką.

.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 5.12 protokolo 08.05.2008.


PIRMININKAVO: Martine ROURE
Pirmininko pavaduotoja

°
° ° °

Pirmininkė išreiškė džiaugsmą, kad Lietuvos parlamentas ratifikavo Lisabonos sutartį.

°
° ° °

Kalbėjo Jens-Peter Bonde savo paskutinio dalyvavimo balsavime proga.

5. Balsuoti skirtas laikas

Išsamūs balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai ir balsavimai dėl atskirų teksto ar straipsnio dalių ir t. t.) pateikiami protokolo priede „Balsavimo rezultatai“.

Protokolo priede pateikiami vardinio balsavimo rezultatai prieinami tik elektronine forma ir su jais susipažinti galima interneto svetainėje Europarl.


5.1. Pakeitimai, susiję su Europos bendrijos ir Seišelių Respublikos susitarime numatytomis žvejybos galimybėmis ir finansiniu įnašu * (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento dėl susitarimo, sudaromo pasikeičiant laiškais, kuriuo iš dalies keičiamas Protokolas, nustatantis Europos bendrijos ir Seišelių Respublikos susitarime numatytas žvejybos galimybes ir finansinį įnašą laikotarpiu nuo 2005 m. sausio 18 d. iki 2011 m. sausio 17 d. [COM(2007)0664 - C6-0430/2007 - 2007/0232(CNS)] - Žuvininkystės komitetas. Pranešėjas: Josu Ortuondo Larrea (A6-0085/2008)

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 1)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS, PAKEITIMAI ir TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P6_TA(2008)0187)


5.2. Akcizo tarifas, taikomas Madeiros alui * (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl leidimo Portugalijai taikyti lengvatinį akcizo tarifą Madeiros autonominėje srityje pagamintam alui [COM(2007)0772 - C6-0012/2008 - 2007/0273(CNS)] - Regioninės plėtros komitetas. Pranešėjas: Sérgio Marques (A6-0146/2008)

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 2)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P6_TA(2008)0188)


5.3. Europos Parlamento ir Komisijos susitarimas dėl komitologijos taikymo taisyklių (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl tarpinstitucinio Europos Parlamento ir Komisijos susitarimo dėl Tarybos sprendimo 1999/468/EB, iš dalies pakeisto Sprendimu 2006/512/EB, nustatančio Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką, įgyvendinimo taisyklių sudarymo [C6-0009/2008 – 2008/2002(ACI)] - Konstitucinių reikalų komitetas. Pranešėja: Monica Frassoni (A6-0107/2008)

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 5)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Kalbėjo László Kovács (Komisijos narys).

Priimta vienu balsavimu (P6_TA(2008)0189)


5.4. Įgyvendinimo priemonės (Darbo tvarkos taisyklių 81 straipsnio pakeitimas) (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos Parlamento Darbo tvarkos taisyklių 81 straipsnio pakeitimo [2008/2027(REG)] - Konstitucinių reikalų komitetas. Pranešėja: Monica Frassoni (A6-0108/2008)

(Reikalinga kvalifikuota dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 6)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta vienu balsavimu (P6_TA(2008)0190)


5.5. Paramos schemos ūkininkams (parama už medvilnę) * (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento iš dalies keičiančio Reglamento (EB) Nr. 1782/2003, nustatančio bendrąsias tiesioginės paramos schemų pagal bendrą žemės ūkio politiką taisykles ir nustatančio tam tikras paramos schemas ūkininkams, nuostatas dėl paramos už medvilnę schemos [COM(2007)0701 - C6-0447/2007 - 2007/0242(CNS)] - Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas. Pranešėjas: Ioannis Gklavakis (A6-0166/2008)

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 7)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Patvirtintas su pakeitimais (P6_TA(2008)0191)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P6_TA(2008)0191)


5.6. Transatlantinė ekonomikos taryba (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijos B6-0209/2008, B6-0210/2008, B6-0211/2008, B6-0212/2008, B6-0213/2008 ir B6-0214/2008

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 8)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B6-0209/2008

(keičiama B6-0209/2008, B6-0210/2008, B6-0211/2008, B6-0212/2008 ir B6-0214/2008):

pateiktas šių Parlamento narių:

Jonathan Evans, Elmar Brok, Corien Wortmann-Kool, James Elles, Andreas Schwab ir Urszula Gacek PPE-DE frakcijos vardu,

Erika Mann, Peter Skinner, Jan Marinus Wiersma ir Benoît Hamon PSE frakcijos vardu,

Annemie Neyts-Uyttebroeck ir Alexander Lambsdorff ALDE frakcijos vardu,

Heide Rühle, Kathalijne Maria Buitenweg ir Pierre Jonckheer Verts/ALE frakcijos vardu,

Adam Bielan ir Cristiana Muscardini UEN frakcijos vardu

(Bernard Wojciechowski pasirašė savo vardu)

Priimta (P6_TA(2008)0192)

(Pasiūlymas dėl rezoliucijos B6-0213/2008 yra anuliuojamas.)

Kalbėjo dėl balsavimo:

Erika Mann PSE frakcijos vardu pateikė žodinį 13 dalies pakeitimą, kuris buvo patvirtintas.


5.7. Žmogaus teisių padėtis pasaulyje 2007 m. ir Europos Sąjungos politika (balsavimas)

Pranešimas dėl 2007 m. metinės ataskaitos dėl žmogaus teisių pasaulyje ir ES politika šioje srityje [2007/2274(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėjas: Marco Cappato (A6-0153/2008)

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 9)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P6_TA(2008)0193)

Kalbėjo dėl balsavimo:

Hannes Swoboda PSE frakcijos vardu pranešė, kad jo frakcija atsiėmė savo 3 pakeitimą;

Marco Cappato (pranešėjas) pateikė žodinį 7 pakeitimo pakeitimą, kuris buvo patvirtintas.

Hélène Flautre pateikė žodinį 22 pakeitimo pakeitimą, kuris buvo patvirtintas.


5.8. ES rinkimų stebėjimo misijos: tikslai, praktika ir ateities uždaviniai (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos Sąjungos rinkimų stebėjimo misijų: tikslai, praktika ir ateities uždaviniai [2007/2217(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėjai: Véronique De Keyser ir José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A6-0138/2008)

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 10)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P6_TA(2008)0194)

Kalbėjo dėl balsavimo:

Michael Gahler pateikė žodinį pakeitimą, kuriuo pridedama nauja 6 a dalis ir kuris buvo patvirtintas.


5.9. Prekybiniai ir ekonominiai santykiai su Pietryčių Azijos šalimis (ASEAN) (balsavimas)

Pranešimas dėl prekybinių ir ekonominių santykių su Pietryčių Azijos šalimis (ASEAN) [2007/2265(INI)] - Tarptautinės prekybos komitetas. Pranešėjai: Glyn Ford ir Vincenzo Aita (A6-0151/2008)

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 11)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P6_TA(2008)0195)

Kalbėjo dėl balsavimo:

Glyn Ford (pranešėjas) prieš balsavimą pažymėjo, kad jis atsiima 11 pakeitimą ir paprašė, kad 12 pakeitimas būtų laikomas papildymu. (Pirmininkė konstatavo, kad prieštaravimų nėra).


5.10. Giliavandenių žuvų išteklių valdymas (balsavimas)

Pranešimas dėl giliavandenių žuvų išteklių valdymo [2007/2110(INI)] - Žuvininkystės komitetas. Pranešėja: Rosa Miguélez Ramos (A6-0103/2008)

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 12)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P6_TA(2008)0196)


5.11. Interesų grupių atstovų (lobistų) veiklos Europos Sąjungos institucijose pagrindo sukūrimas (balsavimas)

Pranešimas dėl interesų grupių atstovų (lobistų) veiklos Europos Sąjungos institucijose pagrindo sukūrimo [2007/2115(INI)] Pranešėjas: Ingo Friedrich (ankstesnis pranešimas Alexander Stubb) (A6-0105/2008)

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 13)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Kalbėjo Hartmut Nassauer.

Priimta (P6_TA(2008)0197)

Kalbėjo dėl balsavimo:

Hartmut Nassauer PPE-DE frakcijos vardu paprašė, kad dėl 3 pakeitimo ir 10 pastraipos antros dalies būtų balsuojama vardiniu būdu (šis prašymas, nors ir pateiktas praėjus terminui, patenkintas);

Mario Mauro pateikė žodinį 10 dalies pakeitimą, tačiau jis nebuvo patvirtintas, nes daugiau negu keturiasdešimt narių nesutiko, kad būtų į jį atsižvelgta;

Adina-Ioana Vălean pateikė žodinį 3 dalies pakeitimą, tačiau jis nebuvo patvirtintas, nes daugiau negu keturiasdešimt narių nesutiko, kad būtų į jį atsižvelgta. (Monica Frassoni kalbėjo dėl šio rezultato);

Monica Frassoni Verts/ALE frakcijos vardu pažymėjo, kad jos frakcija atsiima 15 pakeitimą.


5.12. Baltoji knyga dėl sporto (balsavimas)

Pranešimas dėl Baltosios knygos dėl sporto [2007/2261(INI)] - Kultūros ir švietimo komitetas. Pranešėjas: Manolis Mavrommatis (A6-0149/2008)

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 14)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P6_TA(2008)0198)


6. Parlamento sudėtis

Edith Mastenbroek, Jens-Peter Bonde ir Adeline Hazan raštu pranešė, kad atsisako Parlamento nario mandato ir šis atsisakymas įsigalioja atitinkamai nuo 2008.04.30, 2008.05.09 ir 2008.05.18.

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 4 straipsnio 1 dalį Europos Parlamentas konstatuoja, jog jų vietos laisvos ir apie tai informuoja atitinkamas valstybes nares.

Kompetentingos Nyderlandų valdžios institucijos pranešė apie Jan Cremers, kuris pakeis Edith Mastenbroek, paskyrimą Parlamento nariu nuo 2008 04 30.

Kompetentingos Danijos valdžios institucijos pranešė apie Hanne Dahl, kuri pakeis Jens-Peter Bonde, paskyrimą Parlamento nare nuo 2008 05 09.

Remiantis Darbo tvarkos taisyklių 3 straipsnio 2 dalies nuostatomis, kol Jan Cremers ir Hanne Dahl įgaliojimai nebus patikrinti ir nebus priimtas sprendimas dėl ginčų, jie eis savo pareigas Parlamente ir jo organuose ir galės naudotis visomis su tuo susijusiomis teisėmis, jei prieš tai pateikė rašytinę deklaraciją, kad neužima pareigų, nesuderinamų su Europos Parlamento nario veikla.


7. Komitetų ir delegacijų sudėtis

PSE, UEN ir IND/DEM frakcijų prašymu Parlamentas patvirtino šiuos paskyrimus:

CONT komitetas: Ieke van den Burg

EMPL komitetas: Jan Cremers vietoj Emine Bozkurt

LIBE komitetas: Emine Bozkurt

AFCO komitetas: Hanne Dahl

Delegacija Europos ir Viduržemio jūros šalių parlamentinėje asamblėjoje: Cristiana Muscardini

Delegacija ryšiams su Šveicarija, Islandija ir Norvegija bei Europos ekonominės erdvės jungtiniame parlamentiniame komitete: Hanne Dahl

Delegacija ryšiams su Izraeliu: Jan Cremers.


8. Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Ankstesnio posėdžio protokolas patvirtintas.


PIRMININKAVO: Luisa MORGANTINI
Pirmininko pavaduotoja

9. Paaiškinimai dėl balsavimo

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo:

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 163 straipsnio 3 dalį raštu pateikti paaiškinimai dėl balsavimo įrašomi į šio posėdžio stenogramą.

Žodiniai paaiškinimai dėl balsavimo:

Pranešimas: Ioannis Gklavakis - A6-0166/2008: Katerina Batzeli

Transatlantinė ekonomikos taryba - RC-B6-0209/2008: Syed Kamall

Pranešimas: Marco Cappato - A6-0153/2008: Milan Horáček, Tunne Kelam, Dimitar Stoyanov

Pranešimas: Véronique De Keyser ir José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra - A6-0138/2008: Martin Callanan

Pranešimas: Glyn Ford ir Vincenzo Aita - A6-0151/2008: Syed Kamall

Pranešimas: Ingo Friedrich - A6-0105/2008: Carlo Fatuzzo, Christopher Heaton-Harris, Daniel Hannan, Othmar Karas

Pranešimas: Manolis Mavrommatis - A6-0149/2008: Czesław Adam Siekierski, Christopher Heaton-Harris, Ewa Tomaszewska, Christopher Beazley, Hannu Takkula, Othmar Karas.


10. Balsavimo pataisymai ir ketinimai

Balsavimo pataisymai ir ketinimai pateikiami tinklalapio „Séance en direct“ dalyje Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)“ ir priede „Vardinio balsavimo rezultatai“ (spausdintas variantas).

Dvi savaites nuo balsavimo dienos balsavimo pataisymų elektroninis variantas interneto svetainėje Europarl bus nuolat atnaujinamas.

Vėliau balsavimo pataisymų ir ketinimų sąrašas nebus keičiamas, kadangi jis bus verčiamas ir skelbiamas Oficialiajame leidinyje.

°
° ° °

Karl-Heinz Florenz pranešė, kad jis dalyvavo šios posėdyje, tačiau balsavome nedalyvavo.


11. Sprendimai dėl kai kurių dokumentų

Perdavimas komitetams

IMCO komitetas

- Persvarstytas pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl skatinimo naudoti įteisintą teršalų kiekį išmetančias ir efektyviai energiją vartojančias kelių transporto priemones (COM(2007)0817 - C6-0008/2008 - 2005/0283(COD))

perduota

atsakingam komitetui:

ENVI

nuomonė::

ITRE, TRAN, IMCO


12. Posėdžio metu priimtų tekstų perdavimas

Remiantis Darbo tvarkos taisyklių 172 straipsnio 2 dalimi, šios dienos posėdžio protokolas bus pateiktas Parlamentui patvirtinti kito posėdžio pradžioje.

Parlamentui sutinkant, priimti tekstai bus nedelsiant perduoti atitinkamoms institucijoms.


13. Kitų posėdžių kalendorinis planas

Kiti posėdžiai vyks nuo 2008 05 19 iki 2008 05 22.


14. Sesijos atidėjimas

Europos Parlamento sesija buvo atidėta.

Posėdis baigtas 12.25 val.

Harald Rømer

Hans-Gert Pöttering

Generalinis sekretorius

Pirmininkas


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Pasirašė:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Angelakas, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Baeva, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Belder, Belet, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, Berlato, Berman, Bielan, Binev, Blokland, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Bonsignore, Booth, Borghezio, Boştinaru, Botopoulos, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brie, Budreikaitė, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, van den Burg, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Busquin, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Chukolov, Claeys, Clark, Cocilovo, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Corda, Paolo Costa, Cottigny, Cramer, Cremers , Corina Creţu, Crowley, Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Daul, Davies, De Blasio, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, Deprez, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Dombrovskis, Donnici, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Filip, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, Fraile Cantón, França, Frassoni, Friedrich, Gahler, Gaľa, Galeote, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Griesbeck, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guidoni, Gurmai, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein, Hamon, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Hasse Ferreira, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Helmer, Hénin, Hennis-Plasschaert, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, in 't Veld, Iotova, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Jouye de Grandmaison, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Klamt, Klaß, Klinz, Knapman, Koch, Konrad, Koppa, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Lamassoure, Lambrinidis, Landsbergis, Lang, De Lange, Langen, Langendries, La Russa, Lauk, Lavarra, Lebech, Lechner, Lefrançois, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Marine Le Pen, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, López-Istúriz White, Losco, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Luque Aguilar, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Mănescu, Maňka, Thomas Mann, Manolakou, Marinescu, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Matsakis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mölzer, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Morin, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musumeci, Myller, Napoletano, Naranjo Escobar, Nassauer, Nattrass, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Öger, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pahor, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patriciello, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Piotrowski, Pirker, Piskorski, Pittella, Pleštinská, Plumb, Podestà, Podimata, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Polfer, Pomés Ruiz, Mihaela Popa, Nicolae Vlad Popa, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Pribetich, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sanz Palacio, Sartori, Saryusz-Wolski, Savi, Schaldemose, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Strož, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Titley, Toia, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Vălean, Vanhecke, Van Lancker, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Veneto, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vigenin, Visser, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Whittaker, Wieland, Wiersma, Wijkman, Willmott, Iuliu Winkler, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zappalà, Ždanoka, Zdravkova, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zvěřina, Zwiefka

Teisinė informacija - Privatumo politika