Indekss 
Protokols
PDF 173kWORD 98k
Ceturtdiena, 2008. gada 8. maijs - Brisele
1.Sēdes atklāšana
 2.Dokumentu iesniegšana
 3.Pamatsistēmas izstrāde interešu pārstāvju (lobētāju) darbības reglamentēšanai Eiropas Savienības iestādēs (debates)
 4.Baltā grāmata par sportu (debates)
 5.Balsošanas laiks
  
5.1.Grozījumi attiecībā uz zvejas iespējām un finansiālo ieguldījumu, kas paredzēts Eiropas Kopienas un Seišelu Salu Republikas nolīgumā * (Reglamenta 131. pants) (balsošana)
  
5.2.Akcīzes nodoklis Madeiras alum * (Reglamenta 131. pants) (balsošana)
  
5.3.Eiropas Parlamenta un Komisijas vienošanās par komitoloģijas īstenošanas kārtību (Reglamenta 131. pants) (balsošana)
  
5.4.Eiropas Parlamenta Reglamenta 81. panta grozīšana (Reglamenta 131. pants) (balsošana)
  
5.5.Atbalsta shēmas lauksaimniekiem (atbalsts attiecībā uz kokvilnu) * (balsošana)
  
5.6.Transatlantiskā ekonomikas padome (balsošana)
  
5.7.Cilvēktiesības pasaulē 2007. gadā un ES politika šajā jomā (balsošana)
  
5.8.ES vēlēšanu novērošanas misijas - mērķi, prakse un uzdevumi nākotnē (balsošana)
  
5.9.Tirdzniecības un ekonomiskās attiecības ar Dienvidaustrumu Āzijas valstu asociāciju (ASEAN) (balsošana)
  
5.10.Dziļjūras zivju krājumu pārvaldība (balsošana)
  
5.11.Pamatsistēmas izstrāde interešu pārstāvju (lobētāju) darbības reglamentēšanai Eiropas Savienības iestādēs (balsošana)
  
5.12.Baltā grāmata par sportu (balsošana)
 6.Parlamenta sastāvs
 7.Komiteju un delegāciju sastāvs
 8.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 9.Balsojumu skaidrojumi
 10.Balsojumu labojumi un nodomi balsot
 11.Lēmumi par atsevišķiem dokumentiem
 12.Sēdē pieņemto tekstu nosūtīšana
 13.Nākamo sēžu datumi
 14.Sesijas pārtraukšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS


SĒDI VADA: Edward McMILLAN-SCOTT
Priekšsēdētāja vietnieks

1. Sēdes atklāšana

Sēde tika atklāta plkst. 9.00.


2. Dokumentu iesniegšana

Tika iesniegti turpmāk minētie dokumenti.

1. Padome un Komisija

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko izdara grozījumus Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2006/66/EK par baterijām un akumulatoriem, un bateriju un akumulatoru atkritumiem attiecībā uz 6. panta 2. punktu par bateriju un akumulatoru laišanu tirgū (COM(2008)0211 - C6-0165/2008 – 2008/0081(COD)).

nodots

atbildīgajai komitejai :

ENVI

atzinums :

ITRE, IMCO

- Padomes lēmums par protokola noslēgšanu Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu nolīgumam, ar ko izveido asociāciju starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Izraēlas Valsti, no otras puses, par Pamatnolīgumu starp Eiropas Kopienu un Izraēlas Valsti, ar ko nosaka vispārējos principus Izraēlas Valsts dalībai Kopienas programmās (05471/2008 - C6-0180/2008 – 2007/0241(AVC)).

nodots

atbildīgajai komitejai :

AFET

atzinums :

INTA

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko attiecībā uz saistītām sistēmām un kredītprasībām groza Direktīvu 98/26/EK par norēķinu galīgumu maksājumu un vērtspapīru norēķinu sistēmās un Direktīvu 2002/47/EK par finanšu nodrošinājuma līgumiem (COM(2008)0213 - C6-0181/2008 – 2008/0082(COD)).

nodots

atbildīgajai komitejai :

ECON

atzinums :

JURI

- Priekšlikums Padomes lēmumam par Vidusāzijas valstu tiesībām saskaņā ar Padomes Lēmumu 2006/1016/EK, ar ko Eiropas Investīciju bankai paredz Kopienas garantiju attiecībā uz zaudējumiem, ko var radīt ārpus Kopienas īstenotiem projektiem piešķirti aizdevumi un aizdevumu garantijas (COM(2008)0172 - C6-0182/2008 – 2008/0067(CNS)).

nodots

atbildīgajai komitejai :

BUDG

atzinums :

AFET, INTA

- Priekšlikums Padomes regula, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 423/2004 attiecībā uz mencu krājumu atjaunošanu un Regulu (EEK) Nr. 2847/93 (COM(2008)0162 - C6-0183/2008 – 2008/0063(CNS)).

nodots

atbildīgajai komitejai :

PECH

atzinums :

ENVI

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam Nr. DEC 10/2008 - III iedaļa - Komisija (SEC(2008)0410 - C6-0185/2008 – 2008/2110(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai :

BUDG


3. Pamatsistēmas izstrāde interešu pārstāvju (lobētāju) darbības reglamentēšanai Eiropas Savienības iestādēs (debates)

Ziņojums par pamatsistēmas izstrādi interešu pārstāvju (lobētāju) darbības reglamentēšanai Eiropas Savienības iestādēs [2007/2115(INI)] Referents: Ingo Friedrich (iepriekšējais referents Alexander Stubb) (A6-0105/2008).

Ingo Friedrich iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Siim Kallas (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks).

Uzstājās José Javier Pomés Ruiz (CONT komitejas atzinuma sagatavotājs), Pervenche Berès (ECON komitejas atzinuma sagatavotāja), Claude Turmes (ENVI komitejas atzinuma sagatavotājs), Diana Wallis (JURI komitejas atzinuma sagatavotāja), Søren Bo Søndergaard (LIBE komitejas atzinuma sagatavotājs), Philip Bradbourn PPE-DE grupas vārdā, Carlos Carnero González PSE grupas vārdā, Anneli Jäätteenmäki ALDE grupas vārdā, Ryszard Czarnecki UEN grupas vārdā, Monica Frassoni Verts/ALE grupas vārdā, Sylvia-Yvonne Kaufmann GUE/NGL grupas vārdā, Jens-Peter Bonde IND/DEM grupas vārdā, Andreas Mölzer, pie grupām nepiederošs deputāts, Reinhard Rack, Richard Corbett, Luca Romagnoli, Astrid Lulling, Jo Leinen un Costas Botopoulos.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Zita Pleštinská, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Paul Rübig, Carl Schlyter un David Hammerstein.

Uzstājās Siim Kallas un Ingo Friedrich.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2008. gada 8. maija protokola 5.11. punkts.


4. Baltā grāmata par sportu (debates)

Ziņojums par Balto grāmatu par sportu [2007/2261(INI)] - Kultūras un izglītības komiteja. Referents: Manolis Mavrommatis (A6-0149/2008).

Manolis Mavrommatis iepazīstināja ar ziņojumu.

SĒDI VADA: Mario MAURO
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Vladimír Špidla (Komisijas loceklis).

Uzstājās Emine Bozkurt (EMPL komitejas atzinuma sagatavotāja), Toine Manders, Gerardo Galeote (REGI komitejas atzinuma sagatavotājs), Neena Gill (JURI komitejas atzinuma sagatavotāja), Esther De Lange (LIBE komitejas atzinuma sagatavotāja), Pál Schmitt PPE-DE grupas vārdā, Hannu Takkula ALDE grupas vārdā, Zdzisław Zbigniew Podkański UEN grupas vārdā, Jean-Luc Bennahmias Verts/ALE grupas vārdā, Věra Flasarová GUE/NGL grupas vārdā, Thomas Wise IND/DEM grupas vārdā, Slavi Binev, pie grupām nepiederošs deputāts, Ivo Belet, Emine Bozkurt, Ramona Nicole Mănescu, Sebastiano (Nello) Musumeci, Doris Pack, Christa Prets, Sharon Bowles, Ryszard Czarnecki, Tadeusz Zwiefka, Richard Corbett, Grażyna Staniszewska, Christopher Heaton-Harris, kurš arī iesniedza deklarāciju par finansiālajām interesēm, Donato Tommaso Veraldi un Christofer Fjellner.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Mihaela Popa, Costas Botopoulos, Toomas Savi un Antonio De Blasio.

Uzstājās Vladimír Špidla, Manolis Mavrommatis un Martin Schulz, kurš sūdzējās par troksni sēžu zālē debašu noslēgumā un pēc tam PSE grupas vārdā prasīja, lai Prezidijs nodrošina piecu minūšu pārtraukumu pirms balsošanas.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2008. gada 8. maija protokola 5.12. punkts.


SĒDI VADA: Martine ROURE
Priekšsēdētāja vietniece

°
° ° °

Sēdes vadītāja apsveica ar to, ka Lietuvas parlaments ir ratificējis Lisabonas līgumu.

°
° ° °

Uzstājās Jens-Peter Bonde par savu pēdējo piedalīšanos balsošanā.

5. Balsošanas laiks

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.

Rezultāti balsošanai pēc saraksta (protokola pielikumā) ir pieejami tikai elektroniski un apskatāmi tīmekļa vietnē „Europarl”.


5.1. Grozījumi attiecībā uz zvejas iespējām un finansiālo ieguldījumu, kas paredzēts Eiropas Kopienas un Seišelu Salu Republikas nolīgumā * (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Padomes regulai par tāda nolīguma vēstuļu apmaiņas veidā noslēgšanu, kas paredz izdarīt grozījumus protokolā, ar kuru laika posmam no 2005. gada 18. janvāra līdz 2011. gada 17. janvārim nosaka zvejas iespējas un finansiālo ieguldījumu, kas paredzēts Eiropas Kopienas un Seišelu Salu Republikas nolīgumā [COM(2007)0664 - C6-0430/2007 - 2007/0232(CNS)] - Zivsaimniecības komiteja. Referents: Josu Ortuondo Larrea (A6-0085/2008).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 1. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS, GROZĪJUMI un NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P6_TA(2008)0187).


5.2. Akcīzes nodoklis Madeiras alum * (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Padomes lēmumam, ar ko Portugālei atļauj piemērot pazeminātu akcīzes nodokļa likmi vietējā ražojuma alum Madeiras autonomajā apgabalā [COM(2007)0772 - C6-0012/2008 - 2007/0273(CNS)] - Reģionālās attīstības komiteja. Referents: Sérgio Marques (A6-0146/2008).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 2. punkts)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P6_TA(2008)0188).


5.3. Eiropas Parlamenta un Komisijas vienošanās par komitoloģijas īstenošanas kārtību (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

Ziņojums par Iestāžu nolīguma slēgšanu starp Eiropas Parlamentu un Komisiju par procedūrām, lai īstenotu Padomes Lēmumu 1999/468/EK, ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību un kas grozīts ar Lēmumu 2006/512/EK [C6-0009/2008 – 2008/2002(ACI)] - Konstitucionālo jautājumu komiteja. Referente: Monica Frassoni (A6-0107/2008).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 5. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Uzstājās László Kovács (Komisijas loceklis).

Pieņemts ar vienu balsojumu (P6_TA(2008)0189).


5.4. Eiropas Parlamenta Reglamenta 81. panta grozīšana (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Parlamenta Reglamenta 81. panta grozīšanu [2008/2027(REG)] - Konstitucionālo jautājumu komiteja. Referente: Monica Frassoni (A6-0108/2008).

(Vajadzīgs kvalificēts vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 6. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P6_TA(2008)0190).


5.5. Atbalsta shēmas lauksaimniekiem (atbalsts attiecībā uz kokvilnu) * (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1782/2003, ar ko izveido kopīgus tiešā atbalsta shēmu noteikumus saskaņā ar kopējo lauksaimniecības politiku un izveido dažas atbalsta shēmas lauksaimniekiem, attiecībā uz kokvilnas atbalsta shēmu [COM(2007)0701 - C6-0447/2007 - 2007/0242(CNS)] - Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja. Referents: Ioannis Gklavakis (A6-0166/2008).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 7. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Apstiprināts ar grozījumiem (P6_TA(2008)0191).

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P6_TA(2008)0191).


5.6. Transatlantiskā ekonomikas padome (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikumi B6-0209/2008, B6-0210/2008, B6-0211/2008, B6-0212/2008, B6-0213/2008 un B6-0214/2008.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 8. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B6-0209/2008

(aizstāj B6-0209/2008, B6-0210/2008, B6-0211/2008, B6-0212/2008 un B6-0214/2008)

Iesnieguši šādi deputāti:

Jonathan Evans, Elmar Brok, Corien Wortmann-Kool, James Elles, Andreas Schwab un Urszula Gacek PPE-DE grupas vārdā,

Erika Mann, Peter Skinner, Jan Marinus Wiersma un Benoît Hamon PSE grupas vārdā,

Annemie Neyts-Uyttebroeck un Alexander Lambsdorff ALDE grupas vārdā,

Heide Rühle, Kathalijne Maria Buitenweg un Pierre Jonckheer Verts/ALE grupas vārdā,

Adam Bielan un Cristiana Muscardini UEN grupas vārdā.

(Bernard Wojciechowski parakstīja priekšlikumu savā vārdā.)

Pieņemts (P6_TA(2008)0192).

(Rezolūcijas priekšlikums B6-0213/2008 vairs nav spēkā.)

Par balsojumu uzstājās:

Erika Mann PSE grupas vārdā iepazīstināja ar 13. punkta mutisku grozījumu, kuru iekļāva.


5.7. Cilvēktiesības pasaulē 2007. gadā un ES politika šajā jomā (balsošana)

Ziņojums par gada ziņojumu par cilvēktiesībām pasaulē 2007. gadā un ES politiku šajā jomā [2007/2274(INI)] - Ārlietu komiteja. Referents: Marco Cappato (A6-0153/2008).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 9. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P6_TA(2008)0193).

Par balsojumu uzstājās:

Hannes Swoboda PSE grupas vārdā paziņoja, ka viņa grupa atsauc savu grozījumu Nr. 3;

Marco Cappato (referents) iepazīstināja ar grozījuma Nr. 7 mutisku grozījumu, kuru iekļāva;

Hélène Flautre iepazīstināja ar grozījuma Nr. 22 mutisku grozījumu, kuru iekļāva.


5.8. ES vēlēšanu novērošanas misijas - mērķi, prakse un uzdevumi nākotnē (balsošana)

Ziņojums par ES vēlēšanu novērošanas misijām - mērķi, prakse un uzdevumi nākotnē [2007/2217(INI)] - Ārlietu komiteja. Līdzreferenti: Véronique De Keyser un José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A6-0138/2008).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 10. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P6_TA(2008)0194).

Par balsojumu uzstājās:

Michael Gahler iepazīstināja ar mutisku grozījumu, lai iekļautu jaunu 6.a punktu, kuru iekļāva.


5.9. Tirdzniecības un ekonomiskās attiecības ar Dienvidaustrumu Āzijas valstu asociāciju (ASEAN) (balsošana)

Ziņojums par tirdzniecības un ekonomiskām attiecībām ar Dienvidaustrumu Āzijas valstu asociāciju (ASEAN) [2007/2265(INI)] - Starptautiskās tirdzniecības komiteja. Līdzreferenti: Glyn Ford un Vincenzo Aita (A6-0151/2008).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 11. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P6_TA(2008)0195).

Par balsojumu uzstājās:

Glyn Ford (referents) pirms balsošanas paziņoja, ka atsauc grozījumu Nr. 11, un pieprasīja, lai grozījumu Nr. 12 uzskata par papildinājumu (sēdes vadītāja konstatēja, ka pret šo pieprasījumu iebildumu nav).


5.10. Dziļjūras zivju krājumu pārvaldība (balsošana)

Ziņojums par dziļjūras zivju krājumu pārvaldību [2007/2110(INI)] - Zivsaimniecības komiteja. Referente: Rosa Miguélez Ramos (A6-0103/2008).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 12. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P6_TA(2008)0196).


5.11. Pamatsistēmas izstrāde interešu pārstāvju (lobētāju) darbības reglamentēšanai Eiropas Savienības iestādēs (balsošana)

Ziņojums par pamatsistēmas izstrādi interešu pārstāvju (lobētāju) darbības reglamentēšanai Eiropas Savienības iestādēs [2007/2115(INI)] Referents: Ingo Friedrich (iepriekšējais referents Alexander Stubb) (A6-0105/2008).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 13. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Uzstājās Hartmut Nassauer.

Pieņemts (P6_TA(2008)0197).

Par balsojumu uzstājās:

Hartmut Nassauer PPE-DE grupas vārdā pieprasīja, lai par grozījumu Nr. 3 un 10. punkta otro daļu balso pēc saraksta (lai gan šis pieprasījums tika iesniegts pēc termiņa, to iekļāva);

Mario Mauro iepazīstināja ar 10. punkta mutisku grozījumu, kuru neiekļāva, jo pret to iebilda vairāk nekā 40 deputāti;

Adina-Ioana Vălean iepazīstināja ar grozījuma Nr. 3 mutisku grozījumu, kuru neiekļāva, jo pret to iebilda vairāk nekā 40 deputāti (Monica Frassoni uzstājās par šo iznākumu);

Monica Frassoni Verts/ALE grupas vārdā paziņoja, ka viņa grupa atsauc grozījumu Nr. 15.


5.12. Baltā grāmata par sportu (balsošana)

Ziņojums par Balto grāmatu par sportu [2007/2261(INI)] - Kultūras un izglītības komiteja. Referents: Manolis Mavrommatis (A6-0149/2008).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 14. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P6_TA(2008)0198).


6. Parlamenta sastāvs

Edith Mastenbroek, Jens-Peter Bonde un Adeline Hazan ir rakstiski paziņojuši par atkāpšanos no Parlamenta deputātu pienākumu pildīšanas, sākot attiecīgi ar 2008. gada 30. aprīli, 2008. gada 9. maiju un 2008. gada 18. maiju.

Saskaņā ar Reglamenta 4. panta 1. punktu Parlaments paziņo, ka deputātu vietas ir atbrīvojušās un par to informē attiecīgās dalībvalstis.

Nīderlandes kompetentās iestādes ir paziņojušas, ka Jan Cremers ir iecelts par Parlamenta deputātu Edith Mastenbroek vietā, sākot no 30.04.2008..

Dānijas kompetentās iestādes ir paziņojušas, ka Hanne Dahl ir iecelta par Parlamenta deputāti Jens-Peter Bonde vietā, sākot no 09.05.2008..

Saskaņā ar Reglamenta 3. panta 2. punktu, kamēr Jan Cremers et Hanne Dahl pilnvaras nav pārbaudītas vai kamēr nav pieņemts lēmums par strīdīgu jautājumu, viņi darbojas Parlamentā un tā struktūrvienībās, un uz viņiem attiecas visas ar šo darbību saistītās tiesības, ja viņi pirms tam ir parakstījuši rakstisku deklarāciju, ka neieņem ar deputāta mandātu nesavienojamu amatu.


7. Komiteju un delegāciju sastāvs

Pēc PSE, UEN grupas un IND/DEM grupas pieprasījuma Parlaments apstiprināja turpmāk minēto deputātu iecelšanu amatā.

CONT komiteja: Ieke van den Burg.

EMPL komiteja: Jan Cremers aizstāj Emine Bozkurt.

LIBE komiteja: Emine Bozkurt.

AFCO komiteja: Hanne Dahl.

Delegācija Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu parlamentārajā asamblejā: Cristiana Muscardini.

Delegācija sadarbībai ar Šveici, Islandi un Norvēģiju un Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) Apvienotajā parlamentārajā komitejā: Hanne Dahl.

Delegācija attiecībām ar Izraēlu: Jan Cremers.


8. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Iepriekšējās sēdes protokols tika apstiprināts.


SĒDI VADA: Luisa MORGANTINI
Priekšsēdētāja vietniece

9. Balsojumu skaidrojumi

Rakstiski balsojumu skaidrojumi

Balsojumu skaidrojumi, kas saskaņā ar Reglamenta 163. panta 3. punktu ir iesniegti rakstiski, ir iekļauti šīs sēdes stenogrammā.

Mutiski balsojumu skaidrojumi

Ioannis Gklavakis ziņojums - A6-0166/2008: Katerina Batzeli.

Transatlantiskā ekonomikas padome - RC-B6-0209/2008: Syed Kamall.

Marco Cappato ziņojums - A6-0153/2008: Milan Horáček, Tunne Kelam, Dimitar Stoyanov.

Véronique De Keyser un José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra ziņojums - A6-0138/2008: Martin Callanan.

Glyn Ford un Vincenzo Aita ziņojums - A6-0151/2008: Syed Kamall.

Ingo Friedrich ziņojums - A6-0105/2008: Carlo Fatuzzo, Christopher Heaton-Harris, Daniel Hannan, Othmar Karas.

Manolis Mavrommatis ziņojums - A6-0149/2008: Czesław Adam Siekierski, Christopher Heaton-Harris, Ewa Tomaszewska, Christopher Beazley, Hannu Takkula, Othmar Karas.


10. Balsojumu labojumi un nodomi balsot

Balsojumu labojumi un nodomi balsot ir pieejami vietnē “Séance en direct”, “Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes), kā arī protokola pielikuma “Rezultāti balsošanai pēc saraksta” drukātajā versijā.

Elektronisko versiju Parlamenta vietnē Europarl regulāri atjauninās ne ilgāk kā divas nedēļas pēc balsošanas dienas.

Pēc tam sagatavos balsojumu labojumu un nodomu balsot saraksta galīgo variantu, lai to varētu iztulkot un publicēt “Oficiālajā Vēstnesī”.

°
° ° °

Karl-Heinz Florenz paziņoja, ka viņš piedalījās šīs dienas sēdē, bet nepiedalījās balsošanā.


11. Lēmumi par atsevišķiem dokumentiem

Nodošana komitejām

IMCO komiteja

- Pārskatīts priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par videi nekaitīgu un energoefektīvu autotransporta līdzekļu izmantošanas veicināšanu (COM(2007)0817 - C6-0008/2008 – 2005/0283(COD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

atzinums:

ITRE, TRAN, IMCO


12. Sēdē pieņemto tekstu nosūtīšana

Saskaņā ar Reglamenta 172. panta 2. punktu šīs sēdes protokolu iesniegs Parlamentam apstiprināšanai nākamās sēdes sākumā.

Parlaments ir piekritis, ka pieņemtos tekstus nosūtīs tajos minētajām struktūrām.


13. Nākamo sēžu datumi

Nākamās sēdes notiks no 19.05.2008. līdz 22.05.2008.


14. Sesijas pārtraukšana

Eiropas Parlamenta sesija tika pārtraukta.

Sēde tika slēgta plkst. 12.25.

Harald Rømer

Hans-Gert Pöttering

Ģenerālsekretārs

Priekšsēdētājs


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Parakstīja:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Angelakas, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Baeva, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Belder, Belet, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, Berlato, Berman, Bielan, Binev, Blokland, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Bonsignore, Booth, Borghezio, Boştinaru, Botopoulos, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brie, Budreikaitė, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, van den Burg, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Busquin, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Chukolov, Claeys, Clark, Cocilovo, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Corda, Paolo Costa, Cottigny, Cramer, Cremers, Corina Creţu, Crowley, Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Daul, Davies, De Blasio, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, Deprez, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Dombrovskis, Donnici, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Filip, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, Fraile Cantón, França, Frassoni, Friedrich, Gahler, Gaľa, Galeote, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Griesbeck, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guidoni, Gurmai, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein, Hamon, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Hasse Ferreira, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Helmer, Hénin, Hennis-Plasschaert, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, in 't Veld, Iotova, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Jouye de Grandmaison, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Klamt, Klaß, Klinz, Knapman, Koch, Konrad, Koppa, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Lamassoure, Lambrinidis, Landsbergis, Lang, De Lange, Langen, Langendries, La Russa, Lauk, Lavarra, Lebech, Lechner, Lefrançois, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Marine Le Pen, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, López-Istúriz White, Losco, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Luque Aguilar, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Mănescu, Maňka, Thomas Mann, Manolakou, Marinescu, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Matsakis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mölzer, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Morin, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musumeci, Myller, Napoletano, Naranjo Escobar, Nassauer, Nattrass, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Öger, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pahor, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patriciello, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Piotrowski, Pirker, Piskorski, Pittella, Pleštinská, Plumb, Podestà, Podimata, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Polfer, Pomés Ruiz, Mihaela Popa, Nicolae Vlad Popa, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Pribetich, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sanz Palacio, Sartori, Saryusz-Wolski, Savi, Schaldemose, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Strož, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Titley, Toia, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Vălean, Vanhecke, Van Lancker, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Veneto, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vigenin, Visser, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Whittaker, Wieland, Wiersma, Wijkman, Willmott, Iuliu Winkler, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zappalà, Ždanoka, Zdravkova, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zvěřina, Zwiefka

Juridisks paziņojums - Privātuma politika