Index 
Notulen
PDF 178kWORD 102k
Donderdag 8 mei 2008 - Brussel
1.Opening van de vergadering
 2.Ingekomen stukken
 3.Ontwikkeling van het kader voor de activiteiten van belangenvertegenwoordigers (lobbyisten) bij de instellingen van de Europese Unie (debat)
 4.Witboek over sport (debat)
 5.Stemmingen
  
5.1.Wijziging van de visserijmogelijkheden en van de financiële tegenprestatie vastgelegd in de overeenkomst EG-Seychellen * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
5.2.Accijnstarief Madeira op aldaar geproduceerd bier * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
5.3.Akkoord tussen het Europees Parlement en de Commissie over de uitvoeringsvoorwaarden voor de comitologie (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
5.4.Uitvoeringsmaatregelen (wijziging van artikel 81 van het Reglement) (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
5.5.Steunregelingen voor landbouwers (steunregeling voor katoen) * (stemming)
  
5.6.Transatlantische Economische Raad (stemming)
  
5.7.Mensenrechten in de wereld (2007) en het EU-beleid inzake de mensenrechten (stemming)
  
5.8.EU-verkiezingswaarneming: doelstellingen, praktijk en uitdagingen voor de toekomst (stemming)
  
5.9.Commerciële en economische betrekkingen met de ASEAN (stemming)
  
5.10.Beheer van diepzeevisbestanden (stemming)
  
5.11.Ontwikkeling van het kader voor de activiteiten van belangenvertegenwoordigers (lobbyisten) bij de instellingen van de Europese Unie (stemming)
  
5.12.Witboek over sport (stemming)
 6.Samenstelling Parlement
 7.Samenstelling commissies en delegaties
 8.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 9.Stemverklaringen
 10.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 11.Besluiten inzake bepaalde documenten
 12.Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten
 13.Rooster van de volgende vergaderingen
 14.Onderbreking van de zitting
 PRESENTIELIJST


VOORZITTER: Edward McMILLAN-SCOTT
Ondervoorzitter

1. Opening van de vergadering

De vergadering wordt om 09.00 uur geopend.


2. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen:

1) van Raad en Commissie

- Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2006/66/EG van het Europees Parlement en de Raad inzake batterijen en accu's, alsook afgedankte batterijen en accu’s, en met name van artikel 6, lid 2, inzake het op de markt brengen van batterijen en accu's (COM(2008)0211 - C6-0165/2008 - 2008/0081(COD))

verwezen naar

ten principale :

ENVI

advies :

ITRE, IMCO

- Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van een protocol bij de Euro-mediterrane overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de staat Israël, anderzijds, inzake een kaderovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de staat Israël over de algemene beginselen van de deelname van de staat Israël aan communautaire programma's (05471/2008 - C6-0180/2008 - 2007/0241(AVC))

verwezen naar

ten principale :

AFET

advies :

INTA

- Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 98/26/EG betreffende het definitieve karakter van de afwikkeling van betalingen en effectentransacties in betalings- en afwikkelingssystemen en Richtlijn 2002/47/EG betreffende financiëlezekerheidsovereenkomsten wat gekoppelde systemen en kredietvorderingen betreft (COM(2008)0213 - C6-0181/2008 - 2008/0082(COD))

verwezen naar

ten principale :

ECON

advies :

JURI

- Voorstel voor een besluit van de Raad inzake de toepasselijkheid op de Centraal-Aziatische landen van Besluit 2006/1016/EG van de Raad tot verlening van een garantie van de Gemeenschap voor verliezen van de Europese Investeringsbank op leningen en garanties voor projecten buiten de Gemeenschap (COM(2008)0172 - C6-0182/2008 - 2008/0067(CNS))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

advies :

AFET, INTA

- Voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 423/2004, wat betreft het herstel van kabeljauwbestanden, en tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2847/93 (COM(2008)0162 - C6-0183/2008 - 2008/0063(CNS))

verwezen naar

ten principale :

PECH

advies :

ENVI

- Voorstel tot kredietoverschrijving DEC 10/2008 - Afdeling III – Commissie (SEC(2008)0410 - C6-0185/2008 - 2008/2110(GBD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG


3. Ontwikkeling van het kader voor de activiteiten van belangenvertegenwoordigers (lobbyisten) bij de instellingen van de Europese Unie (debat)

Verslag over de ontwikkeling van het kader voor de activiteiten van belangenvertegenwoordigers (lobbyisten) bij de instellingen van de Europese Unie [2007/2115(INI)] Rapporteur: Ingo Friedrich (voorheen verslag Alexander Stubb) (A6-0105/2008)

Ingo Friedrich leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Siim Kallas (vice-voorzitter van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door José Javier Pomés Ruiz (rapporteur voor advies van de Commissie CONT), Pervenche Berès (rapporteur voor advies van de Commissie ECON), Claude Turmes (rapporteur voor advies van de Commissie ENVI), Diana Wallis (rapporteur voor advies van de Commissie JURI), Søren Bo Søndergaard (rapporteur voor advies van de Commissie LIBE), Philip Bradbourn, namens de PPE-DE-Fractie, Carlos Carnero González, namens de PSE-Fractie, Anneli Jäätteenmäki, namens de ALDE-Fractie, Ryszard Czarnecki, namens de UEN-Fractie, Monica Frassoni, namens de Verts/ALE-Fractie, Sylvia-Yvonne Kaufmann, namens de GUE/NGL-Fractie, Jens-Peter Bonde, namens de IND/DEM-Fractie, Andreas Mölzer, niet-ingeschrevene, Reinhard Rack, Richard Corbett, Luca Romagnoli, Astrid Lulling, Jo Leinen en Costas Botopoulos.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Zita Pleštinská, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Paul Rübig, Carl Schlyter en David Hammerstein.

Het woord wordt gevoerd door Siim Kallas en Ingo Friedrich.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 5.11 van de notulen van 08.05.2008.


4. Witboek over sport (debat)

Verslag over het witboek over sport [2007/2261(INI)] - Commissie cultuur en onderwijs. Rapporteur: Manolis Mavrommatis (A6-0149/2008)

Manolis Mavrommatis leidt het verslag in.

VOORZITTER: Mario MAURO
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Vladimír Špidla (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Emine Bozkurt (rapporteur voor advies van de Commissie EMPL), Toine Manders, Gerardo Galeote (rapporteur voor advies van de Commissie REGI), Neena Gill (rapporteur voor advies van de Commissie JURI), Esther De Lange (rapporteur voor advies van de Commissie LIBE), Pál Schmitt, namens de PPE-DE-Fractie, Hannu Takkula, namens de ALDE-Fractie, Zdzisław Zbigniew Podkański, namens de UEN-Fractie, Jean-Luc Bennahmias, namens de Verts/ALE-Fractie, Věra Flasarová, namens de GUE/NGL-Fractie, Thomas Wise, namens de IND/DEM-Fractie, Slavi Binev, niet-ingeschrevene, Ivo Belet, Emine Bozkurt, Ramona Nicole Mănescu, Sebastiano (Nello) Musumeci, Doris Pack, Christa Prets, Sharon Bowles, Ryszard Czarnecki, Tadeusz Zwiefka, Richard Corbett, Grażyna Staniszewska, Christopher Heaton-Harris, die eveneens opgave doet van een financieel belang, Donato Tommaso Veraldi en Christofer Fjellner.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Mihaela Popa, Costas Botopoulos, Toomas Savi en Antonio De Blasio.

Het woord wordt gevoerd door Vladimír Špidla, Manolis Mavrommatis en Martin Schulz, die allereerst klaagt over het lawaai in de vergaderzaal aan het eind van het debat, en namens de PSE-Fractie het Bureau verzoekt om inachtneming van de onderbreking van vijf minuten vóór de stemmingen.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 5.12 van de notulen van 08.05.2008.


VOORZITTER: Martine ROURE
Ondervoorzitter

°
° ° °

De Voorzitter zegt verheugd te zijn over de ratificatie van het Verdrag van Lissabon door het Litouws parlement.

°
° ° °

Jens-Peter Bonde voert het woord ter gelegenheid van zijn laatste deelname aan de stemmingen.

5. Stemmingen

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op Europarl.


5.1. Wijziging van de visserijmogelijkheden en van de financiële tegenprestatie vastgelegd in de overeenkomst EG-Seychellen * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van de Raad betreffende de sluiting van de overeenkomst in de vorm van een briefwisseling inzake de wijziging van het protocol tot vaststelling, voor de periode van 18 januari 2005 tot en met 17 januari 2011, van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie, zoals bedoeld in de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek der Seychellen [COM(2007)0664 - C6-0430/2007 - 2007/0232(CNS)] - Commissie visserij. Rapporteur: Josu Ortuondo Larrea (A6-0085/2008)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 1)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE, AMENDEMENTEN en ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P6_TA(2008)0187)


5.2. Accijnstarief Madeira op aldaar geproduceerd bier * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een beschikking van de Raad waarbij Portugal wordt gemachtigd om in de autonome regio Madeira een verlaagd accijnstarief toe te passen op aldaar geproduceerd bier [COM(2007)0772 - C6-0012/2008 - 2007/0273(CNS)] - Commissie regionale ontwikkeling. Rapporteur: Sérgio Marques (A6-0146/2008)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 2)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P6_TA(2008)0188)


5.3. Akkoord tussen het Europees Parlement en de Commissie over de uitvoeringsvoorwaarden voor de comitologie (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Verslag over de sluiting van een interinstitutioneel akkoord tussen het Europees Parlement en de Commissie betreffende de wijze van toepassing van Besluit 1999/468/EG van de Raad tot vaststelling van de voorwaarden voor de uitoefening van de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden, gewijzigd bij Besluit 2006/512/EG [C6-0009/2008 – 2008/2002(ACI)] - Commissie constitutionele zaken. Rapporteur: Monica Frassoni (A6-0107/2008)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 5)

ONTWERPBESLUIT

Het woord wordt gevoerd door László Kovács (lid van de Commissie).

Aangenomen bij één enkele stemming (P6_TA(2008)0189)


5.4. Uitvoeringsmaatregelen (wijziging van artikel 81 van het Reglement) (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Verslag over de wijziging van artikel 81 van het Reglement van het Europees Parlement betreffende uitvoeringsmaatregelen [2008/2027(REG)] - Commissie constitutionele zaken. Rapporteur: Monica Frassoni (A6-0108/2008)

(Gekwalificeerde meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 6)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen bij één enkele stemming (P6_TA(2008)0190)


5.5. Steunregelingen voor landbouwers (steunregeling voor katoen) * (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van de Raad houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1782/2003 tot vaststelling van gemeenschappelijke voorschriften voor regelingen inzake rechtstreekse steunverlening in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot vaststelling van bepaalde steunregelingen voor landbouwers, wat de steunregeling voor katoen betreft [COM(2007)0701 - C6-0447/2007 - 2007/0242(CNS)] - Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling. Rapporteur: Ioannis Gklavakis (A6-0166/2008)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 7)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Als geamendeerd goedgekeurd (P6_TA(2008)0191)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2008)0191)


5.6. Transatlantische Economische Raad (stemming)

Ontwerpresoluties B6-0209/2008, B6-0210/2008, B6-0211/2008, B6-0212/2008, B6-0213/2008 en B6-0214/2008

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 8)

ONTWERPRESOLUTIE RC-B6-0209/2008

(ter vervanging van B6-0209/2008, B6-0210/2008, B6-0211/2008, B6-0212/2008 en B6-0214/2008):

ingediend door de volgende leden:

Jonathan Evans, Elmar Brok, Corien Wortmann-Kool, James Elles, Andreas Schwab en Urszula Gacek, namens de PPE-DE-Fractie,

Erika Mann, Peter Skinner, Jan Marinus Wiersma en Benoît Hamon, namens de PSE-Fractie,

Annemie Neyts-Uyttebroeck en Alexander Lambsdorff, namens de ALDE-Fractie,

Heide Rühle, Kathalijne Maria Buitenweg en Pierre Jonckheer, namens de Verts/ALE-Fractie,

Adam Bielan en Cristiana Muscardini, namens de UEN-Fractie

(Bernard Wojciechowski is medeondertekenaar uit eigen naam)

Aangenomen (P6_TA(2008)0192)

(Ontwerpresolutie B6-0213/2008 komt te vervallen.)

Opmerkingen in het kader van de stemming:

Erika Mann diende namens de PSE-Fractie een mondeling amendement in op paragraaf 13, dat in aanmerking werd genomen.


5.7. Mensenrechten in de wereld (2007) en het EU-beleid inzake de mensenrechten (stemming)

Verslag over het jaarverslag over de mensenrechten in de wereld 2007 en het EU-beleid inzake de mensenrechten [2007/2274(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Marco Cappato (A6-0153/2008)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 9)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2008)0193)

Opmerkingen in het kader van de stemming:

- Hannes Swoboda deelde namens de PSE-Fractie mede dat zijn fractie amendement 3 had ingetrokken;

- Marco Cappato (rapporteur) diende een mondeling amendement in op amendement 7, dat in aanmerking werd genomen.

- Hélène Flautre diende een mondeling amendement in op amendement 22, dat in aanmerking werd genomen.


5.8. EU-verkiezingswaarneming: doelstellingen, praktijk en uitdagingen voor de toekomst (stemming)

Verslag over EU-verkiezingswaarneming: doelstellingen, praktijk en uitdagingen voor de toekomst [2007/2217(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Co-rapporteurs: Véronique De Keyser en José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A6-0138/2008)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 10)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2008)0194)

Opmerkingen in het kader van de stemming:

- Michael Gahler diende een mondeling amendement in strekkende tot inlassing van een nieuwe paragraaf 6 bis, dat in aanmerking werd genomen.


5.9. Commerciële en economische betrekkingen met de ASEAN (stemming)

Verslag over de commerciële en economische betrekkingen met de Associatie van Zuidoost-Aziatische staten (ASEAN) [2007/2265(INI)] - Commissie internationale handel. Co-rapporteurs: Glyn Ford en Vincenzo Aita (A6-0151/2008)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 11)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2008)0195)

Opmerkingen in het kader van de stemming:

Glyn Ford (rapporteur) deelde vóór de stemming mede dat hij amendement 11 introk en wenste dat amendement 12 als toevoeging werd beschouwd (de Voorzitter stelde vast dat er hiertegen geen bezwaren waren).


5.10. Beheer van diepzeevisbestanden (stemming)

Verslag over het beheer van diepzeevisbestanden [2007/2110(INI)] - Commissie visserij. Rapporteur: Rosa Miguélez Ramos (A6-0103/2008)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 12)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2008)0196)


5.11. Ontwikkeling van het kader voor de activiteiten van belangenvertegenwoordigers (lobbyisten) bij de instellingen van de Europese Unie (stemming)

Verslag over de ontwikkeling van het kader voor de activiteiten van belangenvertegenwoordigers (lobbyisten) bij de instellingen van de Europese Unie [2007/2115(INI)] Rapporteur:: Ingo Friedrich (voorheen verslag Alexander Stubb) (A6-0105/2008)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 13)

ONTWERPRESOLUTIE

Het woord wordt gevoerd door Hartmut Nassauer.

Aangenomen (P6_TA(2008)0197)

Opmerkingen in het kader van de stemming:

Hartmut Nassauer wenste namens de PPE-DE-Fractie dat amendement 3 en paragraaf 10, 2de deel, hoofdelijk in stemming werden gebracht (ondanks het verstrijken van de termijn voor de indiening van een dergelijk verzoek, werd het verzoek ingewilligd);

Mario Mauro diende een mondeling amendement in op paragraaf 10, dat niet in aanmerking werd genomen, aangezien meer dan 40 leden hiertegen bezwaar maakten;

Adina-Ioana Vălean diende een mondeling amendement in op amendement 3, dat niet in aanmerking werd genomen, aangezien meer dan 40 leden hiertegen bezwaar maakten; (Monica Frassoni voerde hierover het woord);

Monica Frassoni deelde namens de Verts/ALE-Fractie mede dat haar fractie amendement 15 introk.


5.12. Witboek over sport (stemming)

Verslag over het witboek over sport [2007/2261(INI)] - Commissie cultuur en onderwijs. Rapporteur: Manolis Mavrommatis (A6-0149/2008)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 14)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2008)0198)


6. Samenstelling Parlement

Edith Mastenbroek, Jens-Peter Bonde en Adeline Hazan hebben schriftelijk kennis gegeven van hun ontslagneming als lid van het Parlement, met ingang van respectievelijk 30.04.2008, 09.05.2008 en 18.05.2008.

Overeenkomstig artikel 4, lid 1 van het Reglement constateert het Parlement dat deze zetels vacant zijn en brengt de betrokken lidstaten hiervan op de hoogte.

De bevoegde Nederlandse autoriteiten hebben kennis gegeven van de benoeming van Jan Cremers tot lid van het Parlement, in de plaats van Edith Mastenbroek, met ingang van 30.04.2008.

De bevoegde Deense autoriteiten hebben kennis gegeven van de benoeming van Hanne Dahl tot lid van het Parlement, in de plaats van Jens-Peter Bonde, met ingang van 09.05.2008.

Zolang de geloofsbrieven nog niet zijn onderzocht of over ingebrachte bezwaren nog niet is beslist, nemen Jan Cremers en Hanne Dahl, overeenkomstig artikel 3, lid 2 van het Reglement, met volledige rechten zitting in het Parlement en zijn organen, mits zij tevoren schriftelijk een verklaring hebben afgelegd dat zij geen functie bekleden die onverenigbaar is met de hoedanigheid van lid van het Europees Parlement.


7. Samenstelling commissies en delegaties

Op verzoek van de PSE-Fractie, de UEN-Fractie en de IND/DEM-Fractie bekrachtigt het Parlement de volgende benoemingen:

Commissie CONT: Ieke van den Burg

Commissie EMPL: Jan Cremers in de plaats van Emine Bozkurt

Commissie LIBE: Emine Bozkurt

Commissie AFCO: Hanne Dahl

Delegatie in de Euro-mediterrane Parlementaire Vergadering : Cristiana Muscardini

Delegatie voor de betrekkingen met Zwitserland, IJsland, Noorwegen en de Europese Economische Ruimte: Hanne Dahl

Delegatie voor de betrekkingen met Israël: Jan Cremers.


8. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.


VOORZITTER: Luisa MORGANTINI
Ondervoorzitter

9. Stemverklaringen

Schriftelijke stemverklaringen:

De schriftelijke stemverklaringen in de zin van artikel 163, lid 3, van het Reglement zijn opgenomen in het volledig verslag van deze vergadering.

Mondelinge stemverklaringen:

Verslag Ioannis Gklavakis - A6-0166/2008: Katerina Batzeli

Transatlantische Economische Raad - RC-B6-0209/2008: Syed Kamall

Verslag Marco Cappato - A6-0153/2008: Milan Horáček, Tunne Kelam, Dimitar Stoyanov

Verslag Véronique De Keyser en José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra - A6-0138/2008: Martin Callanan

Verslag Glyn Ford en Vincenzo Aita - A6-0151/2008: Syed Kamall

Verslag Ingo Friedrich - A6-0105/2008: Carlo Fatuzzo, Christopher Heaton-Harris, Daniel Hannan, Othmar Karas

Verslag Manolis Mavrommatis - A6-0149/2008: Czesław Adam Siekierski, Christopher Heaton-Harris, Ewa Tomaszewska, Christopher Beazley, Hannu Takkula, Othmar Karas.


10. Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

De rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag staan op de website “Séance en direct”, "Résultats des votes (appels nominaux)/Result of votes (Roll-call votes)" en in de gedrukte versie van bijlage “Uitslag van de hoofdelijke stemmingen”.

De elektronische versie op Europarl zal regelmatig tot uiterlijk twee weken na de dag van stemming worden bijgewerkt.

Na het verstrijken van deze termijn zal de lijst van rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag worden gesloten met het oog op vertaling en publicatie in het Publicatieblad.

°
° ° °

Karl-Heinz Florenz heeft laten weten dat hij weliswaar tijdens de vergadering van vandaag aanwezig was, maar dat hij niet aan de stemmingen heeft deelgenomen.


11. Besluiten inzake bepaalde documenten

Aanwijzing commissies

Commissie IMCO

- Gewijzigd voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake de bevordering van schone en energiezuinige wegvoertuigen (COM(2007)0817 - C6-0008/2008 - 2005/0283(COD))

verwezen naar

ten principale :

ENVI

advies :

ITRE, TRAN, IMCO


12. Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten

Overeenkomstig artikel 172, lid 2, van het Reglement zullen de notulen van de huidige vergadering aan het begin van de volgende vergadering aan het Parlement ter goedkeuring worden voorgelegd.

Met instemming van het Parlement zullen de aangenomen teksten reeds thans worden toegezonden aan degenen voor wie zij bestemd zijn.


13. Rooster van de volgende vergaderingen

De volgende vergaderingen vinden plaats van 19.05.2008 t/m 22.05.2008.


14. Onderbreking van de zitting

De zitting van het Europees Parlement wordt onderbroken.

De vergadering wordt om 12.25 uur gesloten.

Harald Rømer

Hans-Gert Pöttering

Secretaris-generaal

Voorzitter


PRESENTIELIJST

Ondertekend door:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Angelakas, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Baeva, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Belder, Belet, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, Berlato, Berman, Bielan, Binev, Blokland, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Bonsignore, Booth, Borghezio, Boştinaru, Botopoulos, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brie, Budreikaitė, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, van den Burg, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Busquin, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Chukolov, Claeys, Clark, Cocilovo, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Corda, Paolo Costa, Cottigny, Cramer, Cremers , Corina Creţu, Crowley, Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Daul, Davies, De Blasio, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, Deprez, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Dombrovskis, Donnici, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Filip, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, Fraile Cantón, França, Frassoni, Friedrich, Gahler, Gaľa, Galeote, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Griesbeck, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guidoni, Gurmai, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein, Hamon, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Hasse Ferreira, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Helmer, Hénin, Hennis-Plasschaert, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, in 't Veld, Iotova, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Jouye de Grandmaison, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Klamt, Klaß, Klinz, Knapman, Koch, Konrad, Koppa, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Lamassoure, Lambrinidis, Landsbergis, Lang, De Lange, Langen, Langendries, La Russa, Lauk, Lavarra, Lebech, Lechner, Lefrançois, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Marine Le Pen, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, López-Istúriz White, Losco, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Luque Aguilar, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Mănescu, Maňka, Thomas Mann, Manolakou, Marinescu, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Matsakis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mölzer, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Morin, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musumeci, Myller, Napoletano, Naranjo Escobar, Nassauer, Nattrass, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Öger, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pahor, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patriciello, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Piotrowski, Pirker, Piskorski, Pittella, Pleštinská, Plumb, Podestà, Podimata, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Polfer, Pomés Ruiz, Mihaela Popa, Nicolae Vlad Popa, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Pribetich, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sanz Palacio, Sartori, Saryusz-Wolski, Savi, Schaldemose, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Strož, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Titley, Toia, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Vălean, Vanhecke, Van Lancker, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Veneto, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vigenin, Visser, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Whittaker, Wieland, Wiersma, Wijkman, Willmott, Iuliu Winkler, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zappalà, Ždanoka, Zdravkova, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zvěřina, Zwiefka

Juridische mededeling - Privacybeleid