Indeks 
Protokół
PDF 175kWORD 100k
Czwartek, 8 maja 2008 r. - Bruksela
1.Otwarcie posiedzenia
 2.Składanie dokumentów
 3.Rozwój ram regulujących działalność przedstawicieli grup interesu (lobbystów) w instytucjach Unii Europejskiej (debata)
 4.Biała księga na temat sportu (debata)
 5.Głosowanie
  
5.1.Zmiany dopuszczalnych wielkości połowów oraz rekompensaty finansowej przewidziane w Umowie pomiędzy Wspólnotą Europejską a Republiką Seszeli * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
5.2.Podatek akcyzowy na piwo produkowane na Maderze * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
5.3.Porozumienie między Parlamentem Europejskim i Komisją w sprawie zasad stosowania procedury komitetu (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
5.4.Zmiana art. 81 Regulaminu Parlamentu Europejskiego (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
5.5.Systemy wsparcia dla rolników (wsparcie w sektorze bawełny) * (głosowanie)
  
5.6.Transatlantycka rada gospodarcza (głosowanie)
  
5.7.Prawa człowieka na świecie (2007) i polityka Unii Europejskiej w tej dziedzinie (głosowanie)
  
5.8.Misje obserwacyjne wyborów UE: cele, praktyka i przyszłe wyzwania (głosowanie)
  
5.9.Stosunki handlowe i gospodarcze z krajami Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN) (głosowanie)
  
5.10.Zarządzanie głębinowymi zasobami rybnymi (głosowanie)
  
5.11.Rozwój ram regulujących działalność przedstawicieli grup interesu (lobbystów) w instytucjach Unii Europejskiej (głosowanie)
  
5.12.Biała księga na temat sportu (głosowanie)
 6.Skład Parlamentu
 7.Skład komisji i delegacji
 8.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia
 9.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 10.Korekty do głosowania i zamiar głosowania
 11.Decyzje w sprawie niektórych dokumentów
 12.Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie obecnego posiedzenia
 13.Kalendarz następnych posiedzeń
 14.Przerwa w obradach
 LISTA OBECNOŚCI


PRZEWODNICTWO: Edward McMILLAN-SCOTT
Wiceprzewodniczący

1. Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godzinie 9:00.


2. Składanie dokumentów

Następujące dokumenty zostały złożone:

1) przez Radę i Komisję

- Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2006/66/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie baterii i akumulatorów oraz zużytych baterii i akumulatorów w odniesieniu do art. 6 ust. 2 dotyczącego wprowadzania baterii i akumulatorów do obrotu (COM(2008)0211 - C6-0165/2008 - 2008/0081(COD))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

ENVI

opinia :

ITRE, IMCO

- Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia Protokołu do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi z jednej strony a państwem Izrael z drugiej strony, w sprawie Umowy ramowej między Wspólnotą Europejską a państwem Izrael, dotyczącej zasad udziału państwa Izrael w programach wspólnotowych (05471/2008 - C6-0180/2008 - 2007/0241(AVC))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

AFET

opinia :

INTA

- Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 98/26/WE w sprawie zamknięcia rozliczeń w systemach płatności i rozrachunku papierów wartościowych oraz dyrektywę 2002/47/WE w sprawie uzgodnień dotyczących zabezpieczeń finansowych w odniesieniu do systemów powiązanych i do wierzytelności kredytowych (COM(2008)0213 - C6-0181/2008 - 2008/0082(COD))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

ECON

opinia :

JURI

- Wniosek dotyczacy decyzji Rady w sprawie kwalifikowalności krajów Azji Środkowej na mocy decyzji Rady 2006/1016/WE w sprawie udzielenia gwarancji wspólnotowej dla Europejskiego Banku Inwestycyjnego na pokrycie strat poniesionych w związku z pożyczkami i gwarancjami udzielonymi na zabezpieczenie pożyczek na potrzeby projektów poza granicami Wspólnoty (COM(2008)0172 - C6-0182/2008 - 2008/0067(CNS))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

BUDG

opinia :

AFET, INTA

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 423/2004 w odniesieniu do odnowienia zasobów dorsza oraz zmieniającego rozporządzenie (EWG) nr 2847/93 (COM(2008)0162 - C6-0183/2008 - 2008/0063(CNS))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

PECH

opinia :

ENVI

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 10/2008 - Sekcja III - Komisja (SEC(2008)0410 - C6-0185/2008 - 2008/2110(GBD))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

BUDG


3. Rozwój ram regulujących działalność przedstawicieli grup interesu (lobbystów) w instytucjach Unii Europejskiej (debata)

Sprawozdanie w sprawie rozwoju ram regulujących działalność przedstawicieli grup interesu (lobbystów) w instytucjach Unii Europejskiej [2007/2115(INI)] Sprawozdawca: Ingo Friedrich (dawne sprawozdanie Alexandra Stubba) (A6-0105/2008)

Ingo Friedrich przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrał Siim Kallas (wiceprzewodniczący Komisji).

Głos zabrali: José Javier Pomés Ruiz (sprawozdawca komisji opiniodawczej CONT), Pervenche Berès (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej ECON), Claude Turmes (sprawozdawca komisji opiniodawczej ENVI), Diana Wallis (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej JURI), Søren Bo Søndergaard (sprawozdawca komisji opiniodawczej LIBE), Philip Bradbourn w imieniu grupy PPE-DE, Carlos Carnero González w imieniu grupy PSE, Anneli Jäätteenmäki w imieniu grupy ALDE, Ryszard Czarnecki w imieniu grupy UEN, Monica Frassoni w imieniu grupy Verts/ALE, Sylvia-Yvonne Kaufmann w imieniu grupy GUE/NGL, Jens-Peter Bonde w imieniu grupy IND/DEM, Andreas Mölzer niezrzeszony, Reinhard Rack, Richard Corbett, Luca Romagnoli, Astrid Lulling, Jo Leinen i Costas Botopoulos.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Zita Pleštinská, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Paul Rübig, Carl Schlyter i David Hammerstein.

Głos zabrali: Siim Kallas i Ingo Friedrich.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 5.11 protokołu z dnia 08.05.2008.


4. Biała księga na temat sportu (debata)

Sprawozdanie w sprawie białej księgi na temat sportu [2007/2261(INI)] - Komisja Kultury i Edukacji. Sprawozdawca: Manolis Mavrommatis (A6-0149/2008)

Manolis Mavrommatis przedstawił sprawozdanie.

PRZEWODNICTWO: Mario MAURO
Wiceprzewodniczący

Głos zabrał Vladimír Špidla (członek Komisji).

Głos zabrali: Emine Bozkurt (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej EMPL), Toine Manders, Gerardo Galeote (sprawozdawca komisji opiniodawczej REGI), Neena Gill (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej JURI), Esther De Lange (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej LIBE), Pál Schmitt w imieniu grupy PPE-DE, Hannu Takkula w imieniu grupy ALDE, Zdzisław Zbigniew Podkański w imieniu grupy UEN, Jean-Luc Bennahmias w imieniu grupy Verts/ALE, Věra Flasarová w imieniu grupy GUE/NGL, Thomas Wise w imieniu grupy IND/DEM, Slavi Binev niezrzeszony, Ivo Belet, Emine Bozkurt, Ramona Nicole Mănescu, Sebastiano (Nello) Musumeci, Doris Pack, Christa Prets, Sharon Bowles, Ryszard Czarnecki, Tadeusz Zwiefka, Richard Corbett, Grażyna Staniszewska, Christopher Heaton-Harris, który ponadto dokonał oświadczenia o interesie finansowym, Donato Tommaso Veraldi i Christofer Fjellner.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Mihaela Popa, Costas Botopoulos, Toomas Savi i Antonio De Blasio.

Głos zabrali: Vladimír Špidla, Manolis Mavrommatis i Martin Schulz, który poskarżywszy się na hałas panujący w sali obrad pod koniec debaty, zwrócił się do Prezydium w imieniu grupy PSE o zachowanie pięciominutowej przerwy przed głosowaniem.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 5.12 protokołu z dnia 08.05.2008.


PRZEWODNICTWO: Martine ROURE
Wiceprzewodnicząca

°
° ° °

Przewodnicząca wyraziła swoje zadowolenie z ratyfikacji traktatu lizbońskiego przez parlament litewski.

°
° ° °

Głos zabrał Jens-Peter Bonde z okazji swojego ostatniego udziału w głosowaniu.

5. Głosowanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronach Europarl.


5.1. Zmiany dopuszczalnych wielkości połowów oraz rekompensaty finansowej przewidziane w Umowie pomiędzy Wspólnotą Europejską a Republiką Seszeli * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów dotyczącego zmian w Protokole ustalającym, na okres od dnia 18 stycznia 2005 r. do dnia 17 stycznia 2011 r., wielkości dopuszczalne połowów oraz rekompensatę finansową przewidziane w Umowie pomiędzy Wspólnotą Europejską a Republiką Seszeli [COM(2007)0664 - C6-0430/2007 - 2007/0232(CNS)] - Komisja Rybołówstwa. Sprawozdawca: Josu Ortuondo Larrea (A6-0085/2008)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 1)

WNIOSEK KOMISJI, POPRAWKI i PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P6_TA(2008)0187)


5.2. Podatek akcyzowy na piwo produkowane na Maderze * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady upoważniającej Portugalię do stosowania obniżonej stawki podatku akcyzowego w odniesieniu do piwa produkowanego na terenie autonomicznego regionu Madera [COM(2007)0772 - C6-0012/2008 - 2007/0273(CNS)] - Komisja Rozwoju Regionalnego. Sprawozdawca: Sérgio Marques (A6-0146/2008)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 2)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P6_TA(2008)0188)


5.3. Porozumienie między Parlamentem Europejskim i Komisją w sprawie zasad stosowania procedury komitetu (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie porozumienia między Parlamentem Europejskim i Komisją w sprawie zasad wykonywania decyzji Rady 1999/468/WE ustanawiającej warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji w wersji zmienionej decyzją 2006/512/WE [C6-0009/2008 – 2008/2002(ACI)] - Komisja Spraw Konstytucyjnych. Sprawozdawca: Monica Frassoni (A6-0107/2008)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 5)

PROJEKT DECYZJI

Głos zabrał László Kovács (członek Komisji).

Przyjęto w jednym głosowaniu (P6_TA(2008)0189)


5.4. Zmiana art. 81 Regulaminu Parlamentu Europejskiego (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie zmiany art. 81 Regulaminu Parlamentu Europejskiego [2008/2027(REG)] - Komisja Spraw Konstytucyjnych. Sprawozdawca: Monica Frassoni (A6-0108/2008)

(Wymagana większość kwalifikowana)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 6)

PROJEKT DECYZJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P6_TA(2008)0190)


5.5. Systemy wsparcia dla rolników (wsparcie w sektorze bawełny) * (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników, w odniesieniu do systemu wsparcia w sektorze bawełny [COM(2007)0701 - C6-0447/2007 - 2007/0242(CNS)] - Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Sprawozdawca: Ioannis Gklavakis (A6-0166/2008)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 7)

WNIOSEK KOMISJI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P6_TA(2008)0191)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto (P6_TA(2008)0191)


5.6. Transatlantycka rada gospodarcza (głosowanie)

Projekty rezolucji B6-0209/2008, B6-0210/2008, B6-0211/2008, B6-0212/2008, B6-0213/2008 i B6-0214/2008

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 8)

PROJEKT REZOLUCJI RC-B6-0209/2008

(zastępujący B6-0209/2008, B6-0210/2008, B6-0211/2008, B6-0212/2008 i B6-0214/2008):

złożony przez następujących posłów:

Jonathan Evans, Elmar Brok, Corien Wortmann-Kool, James Elles, Andreas Schwab i Urszula Gacek w imieniu grupy PPE-DE,

Erika Mann, Peter Skinner, Jan Marinus Wiersma i Benoît Hamon w imieniu grupy PSE,

Annemie Neyts-Uyttebroeck i Alexander Lambsdorff w imieniu grupy ALDE,

Heide Rühle, Kathalijne Maria Buitenweg i Pierre Jonckheer w imieniu grupy Verts/ALE,

Adam Bielan i Cristiana Muscardini w imieniu grupy UEN

(Bernard Wojciechowski złożył pod nim podpis we własnym imieniu)

Przyjęto (P6_TA(2008)0192)

(Wniosek w sprawie rezolucji B6-0213/2008 stał się bezprzedmiotowy.)

W związku z głosowaniem głos zabrali:

Erika Mann w imieniu grupy PSE, złożyła poprawkę ustną do ust. 13, którą uwzględniono.


5.7. Prawa człowieka na świecie (2007) i polityka Unii Europejskiej w tej dziedzinie (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie sprawozdania rocznego w sprawie praw człowieka na świecie w 2007 r. i w sprawie polityki UE w tej dziedzinie [2007/2274(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Marco Cappato (A6-0153/2008)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 9)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P6_TA(2008)0193)

W związku z głosowaniem głos zabrali:

Hannes Swoboda, w imieniu grupy PSE, zwrócił uwagę, że jego grupa wycofuje swoją poprawkę 3;

Marco Cappato (sprawozdawca) wniósł poprawkę ustną do poprawki 7, którą uwzględniono.

Hélène Flautre wniosła poprawkę ustną do poprawki 22, którą uwzględniono.


5.8. Misje obserwacyjne wyborów UE: cele, praktyka i przyszłe wyzwania (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie misji obserwacyjnych wyborów UE: cele, praktyka i przyszłe wyzwania [2007/2217(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Współsprawozdawcy: Véronique De Keyser i José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A6-0138/2008)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 10)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P6_TA(2008)0194)

W związku z głosowaniem głos zabrali:

Michael Gahler wniósł poprawkę ustną mającą na celu dodanie nowego ustępu 6a), którą uwzględniono.


5.9. Stosunki handlowe i gospodarcze z krajami Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie stosunków handlowych i gospodarczych z krajami Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN) [2007/2265(INI)] - Komisja Handlu Międzynarodowego. Współsprawozdawcy: Glyn Ford i Vincenzo Aita (A6-0151/2008)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 11)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P6_TA(2008)0195)

W związku z głosowaniem głos zabrali:

Glyn Ford (sprawozdawca) zwrócił uwagę przed głosowaniem, że wycofuje poprawkę 11 i poprosił, by poprawkę 2 uznano za dodatek (Przewodnicząca stwierdziła, że nie ma ku temu sprzeciwu).


5.10. Zarządzanie głębinowymi zasobami rybnymi (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie zarządzania głębinowymi zasobami rybnymi [2007/2110(INI)] - Komisja Rybołówstwa. Sprawozdawca: Rosa Miguélez Ramos (A6-0103/2008)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 12)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P6_TA(2008)0196)


5.11. Rozwój ram regulujących działalność przedstawicieli grup interesu (lobbystów) w instytucjach Unii Europejskiej (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie rozwoju ram regulujących działalność przedstawicieli grup interesu (lobbystów) w instytucjach Unii Europejskiej [2007/2115(INI)] Sprawozdawca: Ingo Friedrich (dawne sprawozdanie Alexandra Stubba) (A6-0105/2008)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 13)

PROJEKT REZOLUCJI

Głos zabrał Hartmut Nassauer.

Przyjęto (P6_TA(2008)0197)

W związku z głosowaniem głos zabrali:

Hartmut Nassauer w imieniu grupy PPE-DE poprosił, by poprawkę 3 i 2. część ust. 10 poddano pod głosowanie w głosowaniu imiennym (prośbę tą uwzględniono pomimo tego, iż złożono ją po upływie terminu);

Mario Mauro wniósł poprawkę ustną do ust. 10, której nie uwzględniono, gdyż przeszło czterdziestu posłów sprzeciwiło się jej zachowaniu;

Adina-Ioana Vălean wniosła poprawkę ustną do poprawki 3, której nie uwzględniono, gdyż przeszło czterdziestu posłów sprzeciwiło się jej zachowaniu (Monica Frassoni zabrała głos na temat tego wyniku);

Monica Frassoni w imieniu grupy Verts/ALE, zwróciła uwagę, że jej grupa wycofuje poprawkę 15.


5.12. Biała księga na temat sportu (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie białej księgi na temat sportu [2007/2261(INI)] - Komisja Kultury i Edukacji. Sprawozdawca: Manolis Mavrommatis (A6-0149/2008)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 14)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P6_TA(2008)0198)


6. Skład Parlamentu

Edith Mastenbroek, Jens-Peter Bonde i Adeline Hazan powiadomili pisemnie o swych dymisjach ze stanowiska posła do Parlamentu z dniem 30.04.2008, 09.05.2008 i18.05.2008 odpowiednio.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 Regulaminu, Parlament stwierdza powstanie wakatu na ich miejscach i powiadamia zainteresowane państwa członkowskie.

Właściwe organy holenderskie powiadomiły o powołaniu Jan Cremers w miejsce Edith Mastenbroek na posła do Parlamentu Europejskiego, ze skutkiem od dnia 30.04.2008.

Właściwe organy duńskie powiadomiły o powołaniu Hanne Dahl w miejsce Jens-Peter Bonde na stanowisko posłanki do Parlamentu Europejskiego, ze skutkiem od dnia 09.05.2008.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 regulaminu do czasu zweryfikowania mandatu lub wydania orzeczenia dotyczącego ewentualnego sporu Jan Cremers et Hanne Dahl biorą udział w posiedzeniach Parlamentu i jego organów, zachowując pełnię związanych z tym praw, pod warunkiem uprzedniego przedstawienia pisemnego oświadczenia, stwierdzającego, że nie sprawują żadnego stanowiska niepołączalnego ze sprawowaniem mandatu posła do Parlamentu Europejskiego.


7. Skład komisji i delegacji

Na wniosek grup PSE, UEN i IND/DEM, Parlament zatwierdził następujące nominacje:

komisja CONT: Ieke van den Burg

komisja EMPL: Jan Cremers zamiast Emine Bozkurt

komisja LIBE: Emine Bozkurt

komisja AFCO: Hanne Dahl

Delegacja do Eurośródziemnomorskiego Zgromadzenia Parlamentarnego: Cristiana Muscardini

Delegacja do spraw stosunków ze Szwajcarią, Islandią, Norwegią i Europejską Wspólnotą Gospodarczą: Hanne Dahl

Delegacja do spraw stosunków z Izraelem: Jan Cremers.


8. Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.


PRZEWODNICTWO: Luisa MORGANTINI
Wiceprzewodnicząca

9. Wyjaśnienia dotyczące głosowania

Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania:

Pisemne wyjaśnienia złożone zgodnie z art. 163 ust. 3 Regulaminu zamieszczone zostaną w pełnym sprawozdaniu z niniejszego posiedzenia.

Ustne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Sprawozdanie Ioannis Gklavakis - A6-0166/2008: Katerina Batzeli

Transatlantycka rada gospodarcza - RC-B6-0209/2008: Syed Kamall

Sprawozdanie Marco Cappato - A6-0153/2008: Milan Horáček, Tunne Kelam, Dimitar Stoyanov

Sprawozdanie Véronique De Keyser i José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra - A6-0138/2008: Martin Callanan

Sprawozdanie Glyn Ford i Vincenzo Aita - A6-0151/2008: Syed Kamall

Sprawozdanie Ingo Friedrich - A6-0105/2008: Carlo Fatuzzo, Christopher Heaton-Harris, Daniel Hannan, Othmar Karas

Sprawozdanie Manolis Mavrommatis - A6-0149/2008: Czesław Adam Siekierski, Christopher Heaton-Harris, Ewa Tomaszewska, Christopher Beazley, Hannu Takkula, Othmar Karas.


10. Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Korekty do głosowania i zamiary głosowania znajdują się na stronie Séance en direct, Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes) oraz w wersji drukowanej załącznika Wyniki głosowania imiennego.

Wersja elektroniczna na stronie Europarl będzie regularnie uaktualniana maksymalnie przez dwa tygodnie od daty głosowania.

Po upływie tego terminu lista korekt do głosowania i zamiaru głosowania zostanie zamknięta w celu jej przetłumaczenia i opublikowania w Dzienniku Urzędowym.

°
° ° °

Karl-Heinz Florenz zakomunikował, że był obecny na posiedzeniu w dniu dzisiejszym, ale nie uczestniczył w głosowaniu.


11. Decyzje w sprawie niektórych dokumentów

Przydzielenie komisjom

komisja IMCO

- Zmieniony wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie promowania ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów w transporcie drogowym (COM(2007)0817 - C6-0008/2008 - 2005/0283(COD))

odesłany

komisja przedm. właśc:

ENVI

opinia:

ITRE, TRAN, IMCO


12. Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie obecnego posiedzenia

Zgodnie z art. 172 ust. 2 Regulaminu, protokół niniejszego posiedzenia zostanie poddany pod głosowanie Parlamentu na początku następnego posiedzenia.

Za zgodą Parlamentu przyjęte akty zostaną przekazane instytucjom, do których są skierowane.


13. Kalendarz następnych posiedzeń

Następne posiedzenia odbędą się w dniach od 19.05.2008 do 22.05.2008.


14. Przerwa w obradach

Nastąpiła przerwa w obradach Parlamentu Europejskiego.

Posiedzenie zostało zamknięte o godzinie 12:25.

Harald Rømer

Hans-Gert Pöttering

Sekretarz Generalny

Przewodniczący


LISTA OBECNOŚCI

Podpisali:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Angelakas, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Baeva, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Belder, Belet, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, Berlato, Berman, Bielan, Binev, Blokland, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Bonsignore, Booth, Borghezio, Boştinaru, Botopoulos, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brie, Budreikaitė, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, van den Burg, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Busquin, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Chukolov, Claeys, Clark, Cocilovo, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Corda, Paolo Costa, Cottigny, Cramer, Cremers, Corina Creţu, Crowley, Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Daul, Davies, De Blasio, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, Deprez, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Dombrovskis, Donnici, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Filip, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, Fraile Cantón, França, Frassoni, Friedrich, Gahler, Gaľa, Galeote, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Griesbeck, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guidoni, Gurmai, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein, Hamon, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Hasse Ferreira, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Helmer, Hénin, Hennis-Plasschaert, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, in 't Veld, Iotova, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Jouye de Grandmaison, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Klamt, Klaß, Klinz, Knapman, Koch, Konrad, Koppa, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Lamassoure, Lambrinidis, Landsbergis, Lang, De Lange, Langen, Langendries, La Russa, Lauk, Lavarra, Lebech, Lechner, Lefrançois, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Marine Le Pen, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, López-Istúriz White, Losco, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Luque Aguilar, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Mănescu, Maňka, Thomas Mann, Manolakou, Marinescu, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Matsakis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mölzer, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Morin, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musumeci, Myller, Napoletano, Naranjo Escobar, Nassauer, Nattrass, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Öger, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pahor, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patriciello, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Piotrowski, Pirker, Piskorski, Pittella, Pleštinská, Plumb, Podestà, Podimata, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Polfer, Pomés Ruiz, Mihaela Popa, Nicolae Vlad Popa, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Pribetich, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sanz Palacio, Sartori, Saryusz-Wolski, Savi, Schaldemose, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Strož, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Titley, Toia, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Vălean, Vanhecke, Van Lancker, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Veneto, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vigenin, Visser, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Whittaker, Wieland, Wiersma, Wijkman, Willmott, Iuliu Winkler, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zappalà, Ždanoka, Zdravkova, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zvěřina, Zwiefka

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności