Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 19 Μαΐου 2008 - Στρασβούργο

4. Σύνθεση του Σώματος

Με επιστολή της 9ης Μαϊου 2008 ο José Manuel Barroso (Πρόεδρος της Επιτροπής) ενημέρωσε τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ότι το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όρισε τον Antonio Tajani, ως μέλος της Επιτροπής στη θέση του Franco Frattini.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής έχει την πρόθεση να αναθέσει στον Antonio Tajani αρμοδιότητες σχετικά με τις μεταφορές.

Το Σώμα διαπιστώνει ότι σύμφωνα με το άρθρο 7, παράγραφος 2, της Πράξης περί εκλογής των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με άμεση και καθολική ψηφοφορία, το εν λόγω αξίωμα είναι ασυμβίβαστο με αυτό του βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ως εκ τούτου ο Antonio Tajani βρίσκεται σε κατάσταση ασυμβατότητας με την εντολή του βουλευτή από τις 9 Μαϊου 2008, ημερομηνία του ορισμού του από το Συμβούλιο ως μέλους της Επιτροπής.

Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κατ' εφαρμογήν της παραγράφου 4 της συμφωνίας πλαίσιο μεταξύ του Κοινοβουλίου και της Επιτροπής καθώς και του άρθρου 99 του Κανονισμού του, θα πρέπει να αποφανθεί όσον αφορά τον ορισμό του Antonio Tajani ως μέλους της Επιτροπής, ο Πρόεδρος προτείνει να αναβληθεί η διαπίστωση της χηρείας της έδρας μέχρι την ψηφοφορία στην Ολομέλεια. Όμως, έχοντας υπόψη το ασυμβίβαστο της εντολής του από την 9η Μαϊου 2008, ο Antonio Tajani δεν μπορεί πλέον να συμμετάσχει στις εργασίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των οργάνων του.

°
° ° °

Οι αρμόδιες ιταλικές αρχές ανακοίνωσαν τους ακόλουθους ορισμούς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο:
- Giacomo Santini στη θέση του Renato Brunetta,
- Matteo Salvini στη θέση του Umberto Bossi,
- Iva Zanicchi στη θέση του Mario Mantovani,
- Fabio Ciani στη θέση της Luciana Sbarbati,
- Catiuscia Marini στη θέση του Lapo Pistelli,
- Giuseppe Bova στη θέση του Alfonso Andria,
- Edmondo Cirielli στη θέση της Adriana Poli Bortone,
- Roberto Fiore στη θέση της Alessandra Mussolini.

Οι Iva Zanicchi, Fabio Ciani, Catiuscia Marini, Giuseppe Bova και Roberto Fiore, έχουν ορισθεί ως μέλη του Κοινοβουλίου με ισχύ από 16 Μαΐου 2008.

Σύμφωνα με το άρθρο 3, παράγραφος 2 του Κανονισμού, για όσο χρονικό διάστημα δεν έχει ελεγχθεί η εντολή τους ή εκδοθεί απόφαση σε περίπτωση διαφοράς οι Iva Zanicchi, Fabio Ciani, Catiuscia Marini, Giuseppe Bova και Roberto Fiore καταλαμβάνουν τις έδρες τους στο Κοινοβούλιο και συμμετέχουν στα όργανά του με πλήρη δικαιώματα υπό τον όρο ότι έχουν προβεί προηγουμένως στη δήλωση ότι δεν κατέχουν οποιοδήποτε αξίωμα ασυμβίβαστο με την ιδιότητα του βουλευτή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Σε ό,τι αφορά αντιθέτως τους Giacomo Santini, Matteo Salvini και Edmondo Cirielli, διαπιστώνεται ότι δεν μπορούν να καταλάβουν τις έδρες τους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, δεδομένου ότι είναι επί του παρόντος μέλη του Ιταλικού Κοινοβουλίου, αξίωμα συμβίβαστο με την εντολή του ευρωπαίου βουλευτή, σύμφωνα με το άρθρο 7, παράγραφος 2, της Πράξης της 20ης Σεπτεμβρίου 1976 περί εκλογής των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με άμεση και καθολική ψηφοφορία. Ως εκ τούτου οι έδρες τους παραμένουν κενές.

°
° ° °

Οι αρμόδιες γαλλικές αρχές ανακοίνωσαν ότι η Catherine Boursier ορίστηκε στη θέση της Adeline Hazan ως μέλος του Κοινοβουλίου από τις 18.05.2008.

Σύμφωνα με το άρθρο 3, παράγραφος 2 του Κανονισμού, για όσο χρονικό διάστημα δεν έχει ελεγχθεί η εντολή της ή εκδοθεί απόφαση σε περίπτωση διαφοράς, η Catherine Boursier καταλαμβάνει την έδρα της στο Κοινοβούλιο και συμμετέχει στα όργανά του με πλήρη δικαιώματα, υπό τον όρο ότι έχει προηγουμένως προβεί στη δήλωση ότι δεν κατέχει οποιοδήποτε αξίωμα ασυμβίβαστο με την ιδιότητα του βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου