Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Pirmadienis, 2008 m. gegužės 19 d. - Strasbūras

8. Gauti dokumentai

Gauti šie dokumentai:

1) Parlamento komitetų:

1.1) pranešimai:

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl sistemų, kuriomis teikiamos judriojo palydovinio ryšio paslaugos, atrankos ir leidimų išdavimo (COM(2007)0480 - C6-0257/2007 - 2007/0174(COD)) - ITRE komitetas - Pranešėja: Fiona Hall (A6-0077/2008)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl mėsos ir gyvulininkystės statistikos (COM(2007)0129 - C6-0099/2007 - 2007/0051(COD)) - AGRI komitetas - Pranešėjas: Friedrich-Wilhelm Graefe Zu Baringdorf (A6-0130/2008)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos mokymo fondo įsteigimo (nauja redakcija) (COM(2007)0443 - C6-0243/2007 - 2007/0163(COD)) - EMPL komitetas - Pranešėjas: Bernard Lehideux (A6-0131/2008)

- ***I Pranešimas dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, panaikinančio Tarybos sprendimą 85/368/EEB dėl Europos bendrijos valstybių narių profesinio mokymo kvalifikacijų palyginamumo (COM(2007)0680 - C6-0398/2007 - 2007/0234(COD)) - EMPL komitetas - Pranešėjas: Jan Andersson (A6-0132/2008)

- Pranešimas dėl programos PEACE vertinimo ir ateities strategijos (2007/2150(INI)) - REGI komitetas - Pranešėja: Bairbre De Brún (A6-0133/2008)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, iš dalies keičiančio Tarybos direktyvą 76/769/EEB dėl tam tikrų pavojingų medžiagų ir preparatų 2-(2-metoksietoksi)etanolio, 2-(2-butoksietoksi)etanolio, metilendifenil diizocianato, cikloheksano ir amonio nitrato pardavimo ir naudojimo ribojimų (COM(2007)0559 - C6-0327/2007 - 2007/0200(COD)) - ENVI komitetas - Pranešėjas: Miroslav Ouzký (A6-0135/2008)

- Pranešimas dėl mokslinių duomenų apie klimato kaitą. Išvados ir rekomendacijos priimant sprendimus (2008/2001(INI)) - CLIM komitetas - Pranešėjas: Karl-Heinz Florenz (A6-0136/2008)

- Pranešimas dėl vystymosi politikos darnos ir tam tikrų ES biologinių žaliavų eksploatacijos poveikio Vakarų Afrikos vystymuisi (2007/2183(INI)) - DEVE komitetas - Pranešėjas: Frithjof Schmidt (A6-0137/2008)

- * Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento dėl Kuro elementų ir vandenilio bendrosios įmonės įsteigimo (COM(2007)0571 - C6-0446/2007 - 2007/0211(CNS)) - ITRE komitetas - Pranešėja: Pia Elda Locatelli (A6-0145/2008)

- Ataskaita dėl Naujosios Europos Sąjungos gyvūnų sveikatos strategijos (2007–2013 m.) (COM(2007)0539 - 2007/2260(INI)) - AGRI komitetas - Pranešėjas: Janusz Wojciechowski (A6-0147/2008)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl neteisėtai iš valstybės narės teritorijos išvežtų kultūros objektų grąžinimo (kodifikuota redakcija) (COM(2007)0873 - C6-0025/2008 - 2007/0299(COD)) - JURI komitetas - Pranešėja: Lidia Joanna Geringer De Oedenberg (A6-0152/2008)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl aplinkos apsaugos pagal baudžiamąją teisę (COM(2007)0051 - C6-0063/2007 - 2007/0022(COD)) - JURI komitetas - Pranešėjas: Hartmut Nassauer (A6-0154/2008)

- Pranešimas dėl Žaliosios knygos dėl geresnio laivų išmontavimo (COM(2007)0269 - 2007/2279(INI)) - ENVI komitetas - Pranešėjas: Johannes Blokland (A6-0156/2008)

- Pranešimas dėl atokiausiems regionams skirtos strategijos: rezultatai ir perspektyvos (COM(2007)0507 - 2008/2010(INI)) - REGI komitetas - Pranešėja: Margie Sudre (A6-0158/2008)

- Pranešimas dėl pažangos, kurią ES padarė lygių galimybių ir nediskriminavimo srityse (direktyvų 2000/43/EB ir 2000/78/EB perkėlimas į nacionalinę teisę) (2007/2202(INI)) - EMPL komitetas - Pranešėja: Elizabeth Lynne (A6-0159/2008)

- * Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos, supaprastinančios veterinarijos ir zootechnikos sričių informacijos atnaujinimo ir skelbimo taisykles ir iš dalies keičiančios Direktyvas 64/432/EEB, 77/504/EEB, 88/407/EEB, 88/661/EEB, 89/361/EEB, 89/556/EEB, 90/427/EEB, 90/428/EEB, 90/429/EEB, 90/539/EEB, 91/68/EEB, 92/35/EEB, 92/65/EEB, 92/66/EEB, 92/119/EEB, 94/28/EB, 2000/75/EB, Sprendimą 2000/258/EB ir Direktyvas 2001/89/EB, 2002/60/EB ir 2005/94/EB (COM(2008)0120 - C6-0156/2008 - 2008/0046(CNS)) - AGRI komitetas - Pranešėjas: Neil Parish (A6-0160/2008)

- Pranešimas dėl integruotos jūrų politikos Europos Sąjungai (COM(2007)0575 - 2008/2009(INI)) - TRAN komitetas - Pranešėjas: Willi Piecyk (A6-0163/2008)

- * Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 nuostatas dėl pagalbos už tabaką pervedimo į Bendrijos tabako fondą 2008 ir 2009 metams ir Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 nuostatas dėl Bendrijos tabako fondo finansavimo (COM(2008)0051 - C6-0062/2008 - 2008/0020(CNS)) - AGRI komitetas - Pranešėjas: Sergio Berlato (A6-0164/2008)

- Pranešimas dėl moterų ir mokslo (2007/2206(INI)) - FEMM komitetas - Pranešėja: Britta Thomsen (A6-0165/2008)

- Pranešimas dėl pramonės politikos laikotarpio vidurio peržiūros. ES augimo ir darbo vietų kūrimo strategijos dalis (COM(2007)0374 - 2007/2257(INI)) - ITRE komitetas - Pranešėja: Romana Jordan Cizelj (A6-0167/2008)

- Pranešimas dėl Turkijos 2007 m. pažangos ataskaitos (2007/2269(INI)) - AFET komitetas - Pranešėja: Ria Oomen-Ruijten (A6-0168/2008)

- Pranešimas dėl tolesnių 2005 m. Paryžiaus deklaracijos dėl pagalbos veiksmingumo įgyvendinimo priemonių (2008/2048(INI)) - DEVE komitetas - Pranešėjas: Johan Van Hecke (A6-0171/2008)

- * Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl valstybių narių užimtumo politikos gairių (COM(2007)0803 - C6-0031/2008 - 2007/0300(CNS)) - EMPL komitetas - Pranešėja: Anne Van Lancker (A6-0172/2008)

- Pranešimas dėl Europos Parlamento 2009 finansinių metų pajamų ir išlaidų sąmatos (2008/2022(BUD)) - BUDG komitetas - Pranešėjas: Janusz Lewandowski (A6-0181/2008)

1.2) rekomendacija antrajam svarstymui:

- ***II Rekomendacijos antrajam svarstymui projektas dėl Tarybos bendrosios pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl metalinio gyvsidabrio eksporto uždraudimo ir saugaus laikymo (11488/1/2007 - C6-0034/2008 - 2006/0206(COD)) - ENVI komitetas - Pranešėjas: Dimitrios Papadimoulis (A6-0102/2008)

2) Parlamento narių:

2.1) klausimų valandai skirti žodiniai klausimai (109 straipsnis) (B6-0156/2008)

- Tarybai:

- Medina Ortega Manuel, Doyle Avril, Burke Colm, McGuinness Mairead, Mitchell Gay, Higgins Jim, Panayotopoulos-Cassiotou Marie, Evans Robert, Posselt Bernd, Davies Chris, Martin David, Papadimoulis Dimitrios, Seppänen Esko, van Nistelrooij Lambert, Anastase Roberta Alma, Rutowicz Leopold Józef, Crowley Brian, Ryan Eoin, Aylward Liam, Ó Neachtain Seán, Irujo Amezaga Mikel, Casaca Paulo, França Armando, Toussas Georgios, Pafilis Athanasios, Podkański Zdzisław Zbigniew, Van Hecke Johan, Manolakou Diamanto.

- Komisijai:

McAvan Linda, Van Hecke Johan, Hutchinson Alain, Doyle Avril, Paleckis Justas Vincas, Arnaoutakis Stavros, Mitchell Gay, Panayotopoulos-Cassiotou Marie, Moraes Claude, Lundgren Nils, Goudin Hélène, Medina Ortega Manuel, Corda Giovanna, Papastamkos Georgios, Irujo Amezaga Mikel, Posselt Bernd, Crowley Brian, Ebner Michl, Papadimoulis Dimitrios, Claeys Philip, Seppänen Esko, Kallenbach Gisela, Öger Vural, Burke Colm, McGuinness Mairead, Higgins Jim, Evans Robert, Hénin Jacky, van Nistelrooij Lambert, Ţicău Silvia-Adriana, Pleštinská Zita, Fourtou Janelly, Mavrommatis Manolis, Rutowicz Leopold Józef, Podkański Zdzisław Zbigniew, Ryan Eoin, Aylward Liam, Ó Neachtain Seán, López-Istúriz White Antonio, França Armando, Toussas Georgios, Pafilis Athanasios, Belet Ivo, Manolakou Diamanto, Luque Aguilar Florencio, Kuźmiuk Zbigniew Krzysztof

2.2) pasiūlymai dėl rezoliucijų (113 straipsnis)

- Jana Bobošíková. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl kuro keitimo biokuru poveikio maisto kainų didėjimui besivystančiose šalyse (B6-0215/2008)

perduota

atsakingam komitetui :

ITRE

nuomonė :

DEVE, ENVI

- Marian Zlotea. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl keleivių teisių naudojantis kelių transportu ir vidaus vandenų keliais (B6-0234/2008)

perduota

atsakingam komitetui :

TRAN

nuomonė :

IMCO

2.3) pasiūlymai dėl rekomendacijų (Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnis)

- Roberta Angelilli, UEN frakcijos vardu. Pasiūlymas dėl rekomendacijos Tarybai dėl kovos su seksualiniu vaikų išnaudojimu ir vaikų pornografija (B6-0216/2008)

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

nuomonė :

FEMM

Teisinė informacija - Privatumo politika