Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Måndagen den 19 maj 2008 - Strasbourg

8. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument:

1) från parlamentets utskott

1.1) betänkanden:

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om urval och tillståndsgivning avseende system som tillhandahåller mobila satellittjänster (KOM(2007)0480 - C6-0257/2007 - 2007/0174(COD)) - utskottet ITRE - Föredragande: Fiona Hall (A6-0077/2008)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om statistik över köttproduktion och besättningar (KOM(2007)0129 - C6-0099/2007 - 2007/0051(COD)) - utskottet AGRI - Föredragande: Friedrich-Wilhelm Graefe Zu Baringdorf (A6-0130/2008)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättandet av Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen (omarbetning) (KOM(2007)0443 - C6-0243/2007 - 2007/0163(COD)) - utskottet EMPL - Föredragande: Bernard Lehideux (A6-0131/2008)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om upphävande av rådets beslut 85/368/EEG om jämförbarhet av yrkesutbildningsmeriter mellan medlemsstaterna inom EG (KOM(2007)0680 - C6-0398/2007 - 2007/0234(COD)) - utskottet EMPL - Föredragande: Jan Andersson (A6-0132/2008)

- Betänkande om utvärderingen av Peace-programmet och strategier för framtiden (2007/2150(INI)) - utskottet REGI - Föredragande: Bairbre De Brún (A6-0133/2008)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av rådets direktiv 76/769/EEG om begränsning av användning och utsläppande på marknaden av vissa farliga ämnen och preparat (beredningar) 2 (2 metoxietoxi)etanol, 2-(2-butoxietoxi)etanol, metylendifenyldiisocyanat, cyklohexan och ammoniumnitrat (KOM(2007)0559 - C6-0327/2007 - 2007/0200(COD)) - utskottet ENVI - Föredragande: Miroslav Ouzký (A6-0135/2008)

- Interimsbetänkande om vetenskapliga fakta om klimatförändringar: slutsatser och rekommendationer för beslutsprocessen (2008/2001(INI)) - utskottet CLIM - Föredragande: Karl-Heinz Florenz (A6-0136/2008)

- Betänkande om konsekvens i utvecklingspolitiken och effekterna av EU:s exploatering av vissa biologiska naturresurser på utvecklingen i Västafrika (2007/2183(INI)) - utskottet DEVE - Föredragande: Frithjof Schmidt (A6-0137/2008)

- * Betänkande om förslaget till rådets förordning om bildandet av det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas (KOM(2007)0571 - C6-0446/2007 - 2007/0211(CNS)) - utskottet ITRE - Föredragande: Pia Elda Locatelli (A6-0145/2008)

- Betänkande om en ny strategi för djurhälsa för Europeiska unionen (2007–2013) (KOM(2007)0539 - 2007/2260(INI)) - utskottet AGRI - Föredragande: Janusz Wojciechowski (A6-0147/2008)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om återlämnande av kulturföremål som olagligen förts bort från en medlemsstats territorium (kodifierad version) (KOM(2007)0873 - C6-0025/2008 - 2007/0299(COD)) - utskottet JURI - Föredragande: Lidia Joanna Geringer De Oedenberg (A6-0152/2008)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om straffrättsliga påföljder till skydd för miljön (KOM(2007)0051 - C6-0063/2007 - 2007/0022(COD)) - utskottet JURI - Föredragande: Hartmut Nassauer (A6-0154/2008)

- Betänkande om grönboken om bättre nedmontering av fartyg (KOM(2007)0269 - 2007/2279(INI)) - utskottet ENVI - Föredragande: Johannes Blokland (A6-0156/2008)

- Betänkande om en strategi för de yttersta randområdena: uppnådda resultat och framtidsutsikter (KOM(2007)0507 - 2008/2010(INI)) - utskottet REGI - Föredragande: Margie Sudre (A6-0158/2008)

- Betänkande om framsteg som gjorts i EU när det gäller lika möjligheter och icke diskriminering (införlivande av direktiven 2000/43/EG och 2000/78/EG) (2007/2202(INI)) - utskottet EMPL - Föredragande: Elizabeth Lynne (A6-0159/2008)

- * Betänkande om förslaget till rådets direktiv om förenkling av förfarandena för förteckning och offentliggörande av information på det veterinära och zootekniska området och om ändring av direktiv 64/432/EEG, 77/504/EEG, 88/407/EEG, 88/661/EEG, 89/361/EEG, 89/556/EEG, 90/427/EEG, 90/428/EEG, 90/429/EEG, 90/539/EEG, 91/68/EEG, 92/35/EEG, 92/65/EEG, 92/66/EEG, 92/119/EEG, 94/28/EG, 2000/75/EG, beslut 2000/258/EG samt direktiv 2001/89/EG, 2002/60/EG och 2005/94/EG (KOM(2008)0120 - C6-0156/2008 - 2008/0046(CNS)) - utskottet AGRI - Föredragande: Neil Parish (A6-0160/2008)

- Betänkande om en integrerad havspolitik för Europeiska unionen (KOM(2007)0575 - 2008/2009(INI)) - utskottet TRAN - Föredragande: Willi Piecyk (A6-0163/2008)

- * Betänkande om förslaget till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1782/2003 vad gäller överföring av tobaksstöd till gemenskapens tobaksfond för åren 2008 och 2009 och om ändring av förordning (EG) nr 1234/2007 vad gäller finansieringen av gemenskapens tobaksfond (KOM(2008)0051 - C6-0062/2008 - 2008/0020(CNS)) - utskottet AGRI - Föredragande: Sergio Berlato (A6-0164/2008)

- Betänkande om kvinnor och vetenskap (2007/2206(INI)) - utskottet FEMM - Föredragande: Britta Thomsen (A6-0165/2008)

- Betänkande om översyn av industripolitiken efter halva tiden – Ett bidrag till EU:s tillväxt- och sysselsättningsstrategi (KOM(2007)0374 - 2007/2257(INI)) - utskottet ITRE - Föredragande: Romana Jordan Cizelj (A6-0167/2008)

- Betänkande om 2007 års lägesrapport om Turkiet (2007/2269(INI)) - utskottet AFET - Föredragande: Ria Oomen-Ruijten (A6-0168/2008)

- Betänkande om uppföljningen av Parisförklaringen från 2005 om biståndseffektivitet (2008/2048(INI)) - utskottet DEVE - Föredragande: Johan Van Hecke (A6-0171/2008)

- * Betänkande om förslaget till rådets beslut om riktlinjer för medlemsstaternas sysselsättningspolitik (KOM(2007)0803 - C6-0031/2008 - 2007/0300(CNS)) - utskottet EMPL - Föredragande: Anne Van Lancker (A6-0172/2008)

- Betänkande om beräkningen av parlamentets inkomster och utgifter för budgetåret 2009 (2008/2022(BUD)) - utskottet BUDG - Föredragande: Janusz Lewandowski (A6-0181/2008)

1.2) andrabehandlingsrekommendationer:

- ***II Andrabehandlingsrekommendation om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om exportförbud för och säker förvaring av metalliskt kvicksilver (11488/1/2007 - C6-0034/2008 - 2006/0206(COD)) - utskottet ENVI - Föredragande: Dimitrios Papadimoulis (A6-0102/2008)

2) från ledamöterna

2.1) muntliga frågor inför frågestunden (artikel 109 i arbetsordningen)

(B6-0156/2008)

- till rådet:

Medina Ortega Manuel, Doyle Avril, Burke Colm, McGuinness Mairead, Mitchell Gay, Higgins Jim, Panayotopoulos-Cassiotou Marie, Evans Robert, Posselt Bernd, Davies Chris, Martin David, Papadimoulis Dimitrios, Seppänen Esko, van Nistelrooij Lambert, Anastase Roberta Alma, Rutowicz Leopold Józef, Crowley Brian, Ryan Eoin, Aylward Liam, Ó Neachtain Seán, Irujo Amezaga Mikel, Casaca Paulo, França Armando, Toussas Georgios, Pafilis Athanasios, Podkański Zdzisław Zbigniew, Van Hecke Johan och Manolakou Diamanto.

- till kommissionen:

McAvan Linda, Van Hecke Johan, Hutchinson Alain, Doyle Avril, Paleckis Justas Vincas, Arnaoutakis Stavros, Mitchell Gay, Panayotopoulos-Cassiotou Marie, Moraes Claude, Lundgren Nils, Goudin Hélène, Medina Ortega Manuel, Corda Giovanna, Papastamkos Georgios, Irujo Amezaga Mikel, Posselt Bernd, Crowley Brian, Ebner Michl, Papadimoulis Dimitrios, Claeys Philip, Seppänen Esko, Kallenbach Gisela, Öger Vural, Burke Colm, McGuinness Mairead, Higgins Jim, Evans Robert, Hénin Jacky, van Nistelrooij Lambert, Ţicău Silvia-Adriana, Pleštinská Zita, Fourtou Janelly, Mavrommatis Manolis, Rutowicz Leopold Józef, Podkański Zdzisław Zbigniew, Ryan Eoin, Aylward Liam, Ó Neachtain Seán, López-Istúriz White Antonio, França Armando, Toussas Georgios, Pafilis Athanasios, Belet Ivo, Manolakou Diamanto, Luque Aguilar Florencio och Kuźmiuk Zbigniew Krzysztof.

2.2) resolutionsförslag (artikel 113 i arbetsordningen)

- Jana Bobošíková. Förslag till resolution om de följder som det får för ökningen av livsmedelspriserna i utvecklingsländerna att man ersätter bränsle med biobränsle (B6-0215/2008)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ITRE

rådgivande utskott :

DEVE, ENVI

- Marian Zlotea. Förslag till resolution om passagerares rättigheter i samband med vägtransporter och transporter på inre vattenvägar (B6-0234/2008)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

TRAN

rådgivande utskott :

IMCO

2.3) förslag till rekommendation (artikel 114 i arbetsordningen)

- Roberta Angelilli, för UEN-gruppen. Förslag till rekommendation till rådet om bekämpande av sexuellt utnyttjande av barn och barnpornografi (B6-0216/2008)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

rådgivande utskott :

FEMM

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy