Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 19 Μαΐου 2008 - Στρασβούργο

17. Υπογραφή των πράξεων που εγκρίθηκαν με συναπόφαση
Πλήρη Πρακτικά

Ο Πρόεδρος γνωστοποιεί ότι, από κοινού με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου, θα προβεί την Τετάρτη στην υπογραφή των ακόλουθων πράξεων που εγκρίθηκαν με τη διαδικασία συναπόφασης σύμφωνα με το άρθρο 68 του Κανονισμού:

- Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Kοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 998/2003 για τους υγειονομικούς όρους που εφαρμόζονται στις μη εμπορικού χαρακτήρα μετακινήσεις ζώων συντροφιάς, σε ό,τι αφορά την παράταση της μεταβατικής περιόδου (03622/2008/LEX - C6-0196/2008 - 2007/0202(COD))

- Οδηγία του Ευρωπαϊκού Kοινοβουλίου και του Συμβουλίου για ορισμένα θέματα διαμεσολάβησης σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις (03624/2008/LEX - C6-0195/2008 - 2004/0251(COD))

- Οδηγία 2008/51/ΕΚ του ΕυρωπαΪκού Kοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 91/477/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τον έλεγχο της απόκτησης και της κατοχής όπλων (03690/2007/LEX - C6-0194/2008 - 2006/0031(COD))

- Οδηγια του Ευρωπαϊκού Kοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και καθαρότερο αέρα για την Ευρώπη (03696/2007/LEX - C6-0193/2008 - 2005/0183(COD))

°
° ° °

Παρεμβαίνει ο Bernd Posselt σχετικά με την ημερομηνία των εκλογών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το 2009.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου