Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 19 Μαΐου 2008 - Στρασβούργο

18. Διάταξη των εργασιών
Πλήρη Πρακτικά

Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τον καθορισμό της διάταξης των εργασιών.

Το τελικό σχέδιο της ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων της Ολομέλειας του Μαΐου II 2008 (PE 406.218/PDOJ) έχει διανεμηθεί και έχουν προταθεί οι εξής τροποποιήσεις (άρθρο 132 του Κανονισμού):

Συνεδριάσεις από τις 19.05.2008 έως τις 22.05.2008

Δευτέρα

- δεν προτάθηκε τροποποίηση

Παρεμβαίνει ο Hartmut Nassauer, ο οποίος διαμαρτύρεται για το γεγονός ότι ένας αυξανόμενος αριθμός συνεδριάσεων των επιτροπών πραγματοποιείται ταυτόχρονα με την Ολομέλεια (ο Πρόεδρος λαμβάνει γνώση και του απαντά ότι θα παραπέμψει το εν λόγω θέμα στη Διάσκεψη των Προέδρων)

Τρίτη

Αίτημα της ομάδας PSE με σκοπό να εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη του απογεύματος της Τρίτης δήλωση της Επιτροπής σχετικά με την κατάσταση των Ρομ στην Ιταλία, χωρίς κατάθεση προτάσεων ψηφίσματος

Παρεμβαίνουν οι Martin Schulz, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, ο οποίος αιτιολογεί το αίτημα, Monica Frassoni, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, και Joseph Daul, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE.

Με ΗΨ (106 υπέρ, 100 κατά, 2 αποχές), το Σώμα εγκρίνει το αίτημα.

Τετάρτη

- δεν προτάθηκε τροποποίηση

Πέμπτη

- δεν προτάθηκε τροποποίηση

Η διάταξη των εργασιών καθορίζεται κατ' αυτόν τον τρόπο.

Παρεμβαίνει ο Hannes Swoboda, για να αναφέρει ότι η ομάδα PSE θα ζητήσει την αναβολή της ψηφοφορίας επί της εκθέσεως Mathieu Grosch (A6-0037/2008) (σημείο 23 του PDOJ).

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου