Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2007/0022(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0154/2008

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0154/2008

Συζήτηση :

PV 19/05/2008 - 20
CRE 19/05/2008 - 20

Ψηφοφορία :

PV 21/05/2008 - 5.3
CRE 21/05/2008 - 5.3
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2008)0215

Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 19 Μαΐου 2008 - Στρασβούργο

20. Προστασία του περιβάλλοντος μέσω του ποινικού δικαίου ***I (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την προστασία του περιβάλλοντος μέσω του ποινικού δικαίου [COM(2007)0051 - C6-0063/2007 - 2007/0022(COD)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγητής: Hartmut Nassauer (A6-0154/2008)

Ο Hartmut Nassauer παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει ο Jacques Barrot (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνει ο Dan Jørgensen (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής ENVI).

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Manuel António dos SANTOS
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Γεώργιος Παπαστάμκος, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Manuel Medina Ortega, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Diana Wallis, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Monica Frassoni, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Jens Holm, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Aloyzas Sakalas, Mojca Drčar Murko, Hiltrud Breyer, Jacques Barrot και Hartmut Nassauer.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 5.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 21.05.2008.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου