Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2008/0020(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0164/2008

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0164/2008

Συζήτηση :

PV 19/05/2008 - 24
CRE 19/05/2008 - 24

Ψηφοφορία :

PV 20/05/2008 - 8.5
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2008)0204

Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 19 Μαΐου 2008 - Στρασβούργο

24. Κοινοτικό Ταμείο Καπνού * (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 όσον αφορά τη μεταβίβαση ενισχύσεων για τον καπνό στο Κοινοτικό Ταμείο Καπνού για τα έτη 2008 και 2009 και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 για τη χρηματοδότηση του Κοινοτικού Ταμείου Καπνού [COM(2008)0051 - C6-0062/2008 - 2008/0020(CNS)] - Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου. Εισηγητής: Sergio Berlato (A6-0164/2008)

Ο Sergio Berlato παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει η Mariann Fischer Boel (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Wiesław Stefan Kuc (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής BUDG), Ιωάννης Γκλαβάκης, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Alejandro Cercas, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Janusz Wojciechowski, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Διαμάντω Μανωλάκου, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Hélène Goudin, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, και Esther Herranz García.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Marek SIWIEC
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Lily Jacobs, Roberta Angelilli, Kartika Tamara Liotard, Bogdan Golik, Andrzej Tomasz Zapałowski και Thijs Berman.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Armando Veneto, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk και Ιωάννης Γκλαβάκης.

Παρεμβαίνουν οι Mariann Fischer Boel και Sergio Berlato.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 20.05.2008.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου