Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 19 Μαΐου 2008 - Στρασβούργο
 1.Επανάληψη της συνόδου
 2.Δήλωση της Προεδρίας
 3.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 4.Σύνθεση του Σώματος
 5.Σύνθεση των πολιτικών ομάδων
 6.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών
 7.Έλεγχος των εντολών
 8.Κατάθεση εγγράφωv
 9.Προφορικές ερωτήσεις και γραπτές δηλώσεις (κατάθεση)
 10.Διαβίβαση από το Συμβούλιο κειμένων συμφωνιών
 11.Γραπτές δηλώσεις που καταπίπτουν
 12.Μεταφορές πιστώσεων
 13.Αναφορές
 14.Συνέχειες που δόθηκαν στις θέσεις και τα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου
 15.Δήλωση οικονομικών συμφερόντων
 16.Χρονοδιάγραμμα των περιόδων συνόδου για το 2009
 17.Υπογραφή των πράξεων που εγκρίθηκαν με συναπόφαση
 18.Διάταξη των εργασιών
 19.Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων
 20.Προστασία του περιβάλλοντος μέσω του ποινικού δικαίου ***I (συζήτηση)
 21.Kατάσταση προβλέψεων των εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το οικονομικό έτος 2009 (συζήτηση)
 22.Εμπόριο πρώτων υλών και βασικών προϊόντων (συζήτηση)
 23.Δημιουργία κοινής επιχείρησης στοιχείων καυσίμου και υδρογόνου * (συζήτηση)
 24.Κοινοτικό Ταμείο Καπνού * (συζήτηση)
 25.Αξιολόγηση του προγράμματος PEACE και στρατηγικές για το μέλλον (συζήτηση)
 26.Στρατηγική για τις ιδιαίτερα απομακρυσμένες περιφέρειες: επιτεύγματα και μελλοντικές προοπτικές (συζήτηση)
 27.Στρατηγική της ΕΕ για την πολιτική καταναλωτών 2007-2013 (συζήτηση)
 28.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 29.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ
Συνοπτικά πρακτικά (175 kb) Κατάσταση παρόντων (56 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (149 kb) Κατάσταση παρόντων (21 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (243 kb) Κατάσταση παρόντων (70 kb) 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου