Показалец 
Протокол
PDF 238kWORD 150k
Понеделник, 19 май 2008 г. - Страсбург
1.Възобновяване на сесията
 2.Декларация на председателството
 3.Одобряване на протокола от предишното заседание
 4.Състав на Парламента
 5.Състав на политическите групи
 6.Състав на комисиите и делегациите
 7.Проверка на пълномощията
 8.Внесени документи
 9.Въпроси за устен отговор и писмени декларации (внасяне)
 10.Предаване на текстове на споразумения от Съвета
 11.Отпаднали писмени декларации
 12.Трансфер на бюджетни кредити
 13.Петиции
 14.Действия, предприети вследствие позиции и резолюции на Парламента
 15.Декларация за финансови интереси
 16.График на месечните сесии през 2009 г.
 17.Подписване на актове, приети по процедурата на съвместно вземане на решение
 18.Ред на работа
 19.Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост
 20.Защита на околната среда чрез наказателното право ***I (разискване)
 21.Бюджетна прогноза за приходите и разходите на Европейския парламент за финансовата 2009 г. (разискване)
 22.Tърговия със суровини и стоки (разискване)
 23.Съвместно предприятие „Горивни клетки и водород“ * (разискване)
 24.Фонд „Тютюн“ * (разискване)
 25.Програма PEACE и стратегии за бъдещето (разискване)
 26.Стратегия за най-отдалечените региони: постижения и перспективи (разискване)
 27.Стратегия на ЕС за политика за защита на потребителите (разискване)
 28.Дневен ред на следващото заседание
 29.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Hans-Gert PÖTTERING
Председател

1. Възобновяване на сесията

Заседанието бе открито в 17.00 ч.


2. Декларация на председателството

Председателят направи декларация, в която осъди от името на Парламента атентата на ЕТА на 14 май в Легутиано, в испанската част на Страната на баските. Той изрази съболезнованията на Парламента към семейството на полицая Juan Manuel Piñuel, който загина в атентата, както и на испанския народ и на демократичните испански институции.

Парламентът запази минута мълчание в памет на жертвата.


3. Одобряване на протокола от предишното заседание

Francesco Musotto уведоми, че е присъствал на заседанието, състояло се на 08.05.2008, но неговото име не е отбелязано в присъствения списък.

Протоколът от предишното заседание бе одобрен.


4. Състав на Парламента

С писмо от 9 май 2008 г. José Manuel Barroso (председател на Комисията) информира председателя на Европейския парламент, че Съветът на Европейския съюз е назначил Antonio Tajani за член на Комисията на мястото на Franco Frattini.

Председателят на Комисията възнамерява да повери на Antonio Tajani портфолиото на транспорта.

Парламентът установи, че в съответствие с член 7, параграф 1 от Акта за избиране на членове на Европейския парламент чрез всеобщи преки избори, тази длъжност е несъвместима с положението на член на ЕП и че поради това мандатът на Antonio Tajani е несъвместим с мандата на член на ЕП от 9 май 2008 г., когато той е назначен от Съвета за член на Комисията.

Предвид факта, че Европейският парламент, прилагайки параграф 4 от рамковото споразумение между Парламента и Комисията, както и член 99 от своя правилник, все още трябва да се произнесе относно назначаването на Antonio Tajani за член на Комисията, председателят предложи да се отложи обявяването на мястото за свободно до гласуването в пленарна зала. Въпреки това, предвид несъвместимостта на неговия мандат, считано от 9 май 2008 г., Antonio Tajani не може да участва в дейността на Европейския парламент и на неговите органи.

°
° ° °

Италианските компетентни органи съобщиха за следните назначения в Европейския парламент:
- Giacomo Santini на мястото на Renato Brunetta,
- Matteo Salvini на мястото на Umberto Bossi,
- Iva Zanicchi на мястото на Mario Mantovani,
- Fabio Ciani на мястото на Luciana Sbarbati,
- Catiuscia Marini на мястото на Lapo Pistelli,
- Giuseppe Bova на мястото на Alfonso Andria,
- Edmondo Cirielli на мястото на Adriana Poli Bortone,
- Roberto Fiore на мястото на Alessandra Mussolini.

Iva Zanicchi, Fabio Ciani, Catiuscia Marini, Giuseppe Bova и Roberto Fiore, бяха назначени за членове на ЕП, считано от 16 май 2008 г.

В съответствие с член 3, параграф 2 от Правилника за дейността, до проверка на пълномощията им или до произнасянето на решение по възникнал спор, Iva Zanicchi, Fabio Ciani, Catiuscia Marini, Giuseppe Bova и Roberto Fiore заемат мястото си в Парламента и неговите органи с всички произтичащи от това права, при условие че преди това са подписали декларация, че не заемат длъжност, която е несъвместима с положението на член на ЕП.

Въпреки това за Giacomo Santini, Matteo Salvini и Edmondo Cirielli беше установено, че не могат да заемат мястото си в Европейския парламент, тъй като в момента са членове на италианския парламент, длъжност, която е несъвместима с мандата на член на ЕП, в съответствие с член 7, параграф 2 от Акта от 20 септември 1976 г. за избиране на членове на Европейския парламент чрез всеобщи преки избори. Вследствие на това техните места остават свободни.

°
° ° °

Френските компетентни органи уведомяват за назначаването на Catherine Boursier като член на Европейския парламент на мястото на Adeline Hazan, считано от 18.05.2008.

В съответствие с член 3, параграф 2 от Правилника за дейността, до проверката на нейните пълномощия или до произнасянето на решение по евентуален спор, Catherine Boursier участва в заседанията на Парламента и неговите органи и се ползва с всички произтичащи от това права, при условие че е направила декларация, че не упражнява длъжност, несъвместима с положението на член на Европейския парламент.


5. Състав на политическите групи

Thomas Wise съобщи, че е напуснал групата IND/DEM и от 8 май 2008 г. заема място сред независимите членове на ЕП.


6. Състав на комисиите и делегациите

Председателят получи от групите PPE-DE и IND/DEM следните искания за назначаване:

комисия IMCO:
Christopher Heaton-Harris на мястото на Syed Kamall

Делегация за връзки с Афганистан:
Urszula Gacek на мястото на Jacek Saryusz-Wolski

Делегация в Евро-средиземноморската парламентарна асамблея :
Слави Бинев на мястото на Димитър Стоянов

Горепосочените назначения се считат за утвърдени, ако не са оспорени преди одобряването на настоящия протокол.


7. Проверка на пълномощията

По предложение на комисията JURI, Парламентът реши да обяви за действителни мандатите на членовете на ЕП Juan Fraile Cantón, Martí Grau i Segú, Florencio Luque Aguilar, Juan Andrés Naranjo Escobar и Salvador Domingo Sanz Palacio, считано от 7 април 2008 г., и на Sirpa Pietikäinen, считано от 4 април 2008 г.


8. Внесени документи

Внесени са следните документи

1) от парламентарни комисии

1.1) доклади

- ***I Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно подбора и издаването на разрешителни за системите, предоставящи мобилни спътникови услуги (МСУ) (COM(2007)0480 - C6-0257/2007 - 2007/0174(COD)) - комисия ITRE - докладчик: Fiona Hall (A6-0077/2008)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно статистиката за месо и добитък (COM(2007)0129 - C6-0099/2007 - 2007/0051(COD)) – комисия AGRI - докладчик: Friedrich-Wilhelm Graefe Zu Baringdorf (A6-0130/2008)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейска фондация за обучение (преработен) (COM(2007)0443 - C6-0243/2007 - 2007/0163(COD)) – комисия EMPL - докладчик: Bernard Lehideux (A6-0131/2008)

- ***I Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за отмяна на Решение 85/368/ЕИО на Съвета относно съответствието между професионалните квалификации на страните-членки на Европейските общности (COM(2007)0680 - C6-0398/2007 - 2007/0234(COD)) – комисия EMPL - докладчик: Jan Andersson (A6-0132/2008)

- Доклад относно оценка на програма PEACE и стратегии за бъдещето (2007/2150(INI)) – комисия REGI - докладчик: Bairbre De Brún (A6-0133/2008)

- ***I Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 76/769/ЕИО на Съвета относно ограниченията за пускането на пазара и употребата на някои опасни вещества и препарати: 2-(2-метоксиетокси)етанол, 2-(2-бутоксиетокси)етанол, метилендифенил диизоцианат, циклохексан и амониев нитрат (COM(2007)0559 - C6-0327/2007 - 2007/0200(COD)) – комисия ENVI - докладчик: Miroslav Ouzký (A6-0135/2008)

- Междинен доклад относно научните факти за изменението на климата: констатации и препоръки за вземането на решения (2008/2001(INI)) – комисия CLIM – докладчик: Karl-Heinz Florenz (A6-0136/2008)

- Доклад относно последователността на политиките за развитие и въздействието върху развитието на Западна Африка на експлоатацията на някои биологични природни ресурси от страна на ЕС (2007/2183(INI)) – комисия DEVE - докладчик: Frithjof Schmidt (A6-0137/2008)

- * Доклад относно предложението за регламент на Съвета относно създаване на съвместно предприятие „Горивни клетки и водород“ (COM(2007)0571 - C6-0446/2007 - 2007/0211(CNS)) – комисия ITRE - докладчик: Pia Elda Locatelli (A6-0145/2008)

- Доклад относно Нова стратегия на Европейския съюз за здравето на животните (2007-2013 г.) (COM(2007)0539 - 2007/2260(INI)) – комисия AGRI - докладчик: Janusz Wojciechowski (A6-0147/2008)

- ***I Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно връщането на паметници на културата, които са незаконно изнесени от територията на държава-членка (кодифицирана версия) (COM(2007)0873 - C6-0025/2008 - 2007/0299(COD)) – комисия JURI - докладчик: Lidia Joanna Geringer De Oedenberg (A6-0152/2008)

- ***I Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на околната среда чрез наказателното право (COM(2007)0051 - C6-0063/2007 - 2007/0022(COD)) – комисия JURI - докладчик: Hartmut Nassauer (A6-0154/2008)

- Доклад относно Зелената книга за подобряване на разглобяването на кораби за скрап (COM(2007)0269 - 2007/2279(INI)) – комисия ENVI - докладчик: Johannes Blokland (A6-0156/2008)

- Доклад относно стратегията за най-отдалечените региони: постижения и перспективи (COM(2007)0507 - 2008/2010(INI)) – комисия REGI - докладчик: Margie Sudre (A6-0158/2008)

- Доклад относно отбелязания напредък в областта на равните възможности и недискриминацията в ЕС (въвеждане на Директиви 2000/43/ЕО и 2000/78/ЕО в националното законодателство) (2007/2202(INI)) – комисия EMPL - докладчик: Elizabeth Lynne (A6-0159/2008)

- * Доклад относно предложението за директива на Съвета относно опростяване на процедурите по вписване и публикуване на информация във ветеринарната и зоотехническата област и за изменение на Директиви 64/432/EИО, 77/504/ЕИО, 88/407/ЕИО, 88/661/ЕИО, 89/361/ЕИО, 89/556/ЕИО, 90/427/ЕИО, 90/428/ЕИО, 90/429/ЕИО, 90/539/ЕИО, 91/68/ЕИО, 92/35/ЕИО, 92/65/ЕИО, 92/66/ЕИО, 92/119/ЕИО, 94/28/EO, 2000/75/EO, на Решение 2000/258/EO и на Директиви 2001/89/EO, 2002/60/EO и 2005/94/EO (COM(2008)0120 - C6-0156/2008 - 2008/0046(CNS)) – комисия AGRI - докладчик: Neil Parish (A6-0160/2008)

- Доклад относно интегрирана морска политика за Европейския съюз (COM(2007)0575 - 2008/2009(INI)) – комисия TRAN - докладчик: Willi Piecyk (A6-0163/2008)

- * Доклад относно предложението за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1782/2003 по отношение на превеждането на помощта за тютюна на фонд „Тютюн“ на Общността за годините 2008 г. и 2009 г. и на Регламент (ЕО) № 1234/2007 по отношение на финансирането на фонд „Тютюн” на Общността (COM(2008)0051 - C6-0062/2008 - 2008/0020(CNS)) – комисия AGRI – докладчик: Sergio Berlato (A6-0164/2008)

- Доклад относно жените и науката (2007/2206(INI)) – комисия FEMM - докладчик: Britta Thomsen (A6-0165/2008)

- Доклад относно средносрочния преглед на индустриалната политика – принос към Стратегията за растеж и заетост на ЕС (COM(2007)0374 - 2007/2257(INI)) – комисия ITRE - докладчик: Romana Jordan Cizelj (A6-0167/2008)

- Доклад относно напредъка на Турция през 2007 г. (2007/2269(INI)) – комисия AFET - докладчик: Ria Oomen-Ruijten (A6-0168/2008)

- Доклад относно последващите действия във връзка с Парижката декларация от 2005 г. за ефективността на помощите (2008/2048(INI)) – комисия DEVE - докладчик: Johan Van Hecke (A6-0171/2008)

- * Доклад относно предложението за решение на Съвета относно насоки за политиките за заетостта на държавите-членки (COM(2007)0803 - C6-0031/2008 - 2007/0300(CNS)) – комисия EMPL - докладчик: Anne Van Lancker (A6-0172/2008)

- Доклад относно бюджетната прогноза за приходите и разходите на Европейския парламент за финансовата 2009 г. (2008/2022(BUD)) – комисия BUDG – докладчик: Janusz Lewandowski (A6-0181/2008)

1.2) препоръки за второ четене

- ***II Препоръка за второ четене относно общата позиция на Съвета с оглед приемане на регламент на Европейския парламент и на Съвета относно забраната за износ и безопасното съхранение на метален живак (11488/1/2007 - C6-0034/2008 - 2006/0206(COD)) – комисия ENVI - докладчик: Dimitrios Papadimoulis (A6-0102/2008)

2) от членове на Парламента

2.1) въпроси, изискващи устен отговор за разглеждане във времето за въпроси (член 109 от Правилника за дейността) (B6-0156/2008)

- към Съвета:

- Medina Ortega Manuel, Doyle Avril, Burke Colm, McGuinness Mairead, Mitchell Gay, Higgins Jim, Panayotopoulos-Cassiotou Marie, Evans Robert, Posselt Bernd, Davies Chris, Martin David, Papadimoulis Dimitrios, Seppänen Esko, van Nistelrooij Lambert, Anastase Roberta Alma, Rutowicz Leopold Józef, Crowley Brian, Ryan Eoin, Aylward Liam, Ó Neachtain Seán, Irujo Amezaga Mikel, Casaca Paulo, França Armando, Toussas Georgios, Pafilis Athanasios, Podkański Zdzisław Zbigniew, Van Hecke Johan, Manolakou Diamanto

- към Комисията:

McAvan Linda, Van Hecke Johan, Hutchinson Alain, Doyle Avril, Paleckis Justas Vincas, Arnaoutakis Stavros, Mitchell Gay, Panayotopoulos-Cassiotou Marie, Moraes Claude, Lundgren Nils, Goudin Hélène, Medina Ortega Manuel, Corda Giovanna, Papastamkos Georgios, Irujo Amezaga Mikel, Posselt Bernd, Crowley Brian, Ebner Michl, Papadimoulis Dimitrios, Claeys Philip, Seppänen Esko, Kallenbach Gisela, Öger Vural, Burke Colm, McGuinness Mairead, Higgins Jim, Evans Robert, Hénin Jacky, van Nistelrooij Lambert, Ţicău Silvia-Adriana, Pleštinská Zita, Fourtou Janelly, Mavrommatis Manolis, Rutowicz Leopold Józef, Podkański Zdzisław Zbigniew, Ryan Eoin, Aylward Liam, Ó Neachtain Seán, López-Istúriz White Antonio, França Armando, Toussas Georgios, Pafilis Athanasios, Belet Ivo, Manolakou Diamanto, Luque Aguilar Florencio, Kuźmiuk Zbigniew Krzysztof

2.2) предложения за резолюция (член 113 от Правилника за дейността)

- Jana Bobošíková. Предложение за резолюция за влиянието, което оказва заместването на горивата с биогорива върху покачването на цените на хранителните стоки в развиващите се страни (B6-0215/2008)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ITRE

подпомагаща :

DEVE, ENVI

- Marian Zlotea. Предложение за резолюция относно правата на пътниците в пътния транспорт и по вътрешни плавателни пътища (B6-0234/2008)

Разглеждане в комисия:

водеща :

TRAN

подпомагаща :

IMCO

2.3) предложения за препоръка (член 114 от Правилника за дейността)

- Roberta Angelilli, от името на групата UEN. Предложение за препоръка до Съвета относно борбата срещу сексуалната експлоатация на деца и детската порнография (B6-0216/2008)

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

подпомагаща :

FEMM


9. Въпроси за устен отговор и писмени декларации (внасяне)

Внесени са следните документи от членове на Парламента:

1) въпроси, изискващи устен отговор (член 108 от Правилника за дейността):

- (O-0029/2008) зададен от Elly de Groen-Kouwenhoven, Angelika Beer, Caroline Lucas, от името на групата Verts/ALE, Luisa Morgantini, от името на групата GUE/NGL, Annemie Neyts-Uyttebroeck, от името на групата ALDE, Ana Maria Gomes, от името на групата PSE, Ģirts Valdis Kristovskis, от името на групата UEN, Karl von Wogau и Stefano Zappalà, от името на групата PPE-DE към Съвета: Глобален договор за забрана на оръжията със съдържание на уран (B6-0153/2008),

- (O-0030/2008) зададен от Elly de Groen-Kouwenhoven, Angelika Beer, Caroline Lucas, от името на групата Verts/ALE, Luisa Morgantini, от името на групата GUE/NGL, Annemie Neyts-Uyttebroeck, от името на групата ALDE, Ana Maria Gomes, от името на групата PSE, Ģirts Valdis Kristovskis, от името на групата UEN, Karl von Wogau и Stefano Zappalà, от името на групата PPE-DE към Комисията: Глобален договор за забрана на оръжията със съдържание на уран (B6-0154/2008),

- (O-0033/2008) зададен от Helmuth Markov, от името на комисията INTA, към Комисията: Спорове между „Airbus“ и „Boeing“ пред СТО (B6-0155/2008),

- (O-0054/2008) зададен от Miroslav Ouzký, от името на комисията ENVI, към Комисията: Стратегия на Комисията относно третата среща на страните по Конвенцията за достъпа до информация, участието на обществеността в процеса на вземането на решения и достъпа до правосъдие по въпроси на околната среда (B6-0157/2008),

- (O-0055/2008) зададен от Guido Sacconi, от името на комисията ENVI, към Комисията: Проект на регламент относно методи за изпитване за REACH (B6-0158/2008),

2) писмени декларации за вписване в регистъра (член 116 от Правилника за дейността):

- Jean Louis Cottigny, Pierre Pribetich, Michel Rocard, Bronisław Geremek и Daniel Cohn-Bendit, относно използването на софтуер с отворен код (0046/2008),

- Elizabeth Lynne, Jamila Madeira и Frieda Brepoels, относно хуманитарната криза в Газа (0047/2008),

- Anna Záborská, Bernd Posselt, Francis Wurtz, Zita Gurmai и Marian Harkin, относно многоезичието, ключов елемент на демокрацията и прозрачността в услуга на гражданите в държавите-членки (0048/2008).


10. Предаване на текстове на споразумения от Съвета

Съветът предаде заверено копие на следния документ:

- Споразумение за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и Република Кот д'Ивоар.


11. Отпаднали писмени декларации

Писмени декларации № 7, 9, 10, 12, 13/2008 не са подписани от достатъчен брой членове на Парламента и по силата на член 116, параграф 5 от Правилника за дейността отпадат.


12. Трансфер на бюджетни кредити

Комисията по бюжети разгледа предложението на Европейската комисия за трансфер на бюджетни кредити DEC 08/2008 (C6-0158/2008 - SEC(2008)0298/ final) .

След като се запозна със становището на Съвета, тя даде разрешение за съвкупен трансфер на бюджетни кредити, в съответствие с член 24, параграф 3 от Финансовия регламент от 25.06.2002 г., изменен на 13.12.2006 г.

°
° ° °

Комисията по бюжети разгледа предложението на Европейската комисия за трансфер на бюджетни кредити DEC 09/2008 (C6-0159/2008 - SEC(2008)0409 final) .

Тя даде благоприятно становище, в съответствие с член 24, параграф 2 от Финансовия регламент от 25 юни 2002 г., изменен на 13 декември 2006 г., съгласно посоченото по-долу разпределение:

11.03.01 – Международни споразумения в областта на рибарството – Кот д'Ивоар 1 190 000 евро - (CE/CP)


13. Петиции

Изброените по-долу петиции, които са вписани в регистъра на долупосочените дати, са изпратени на компетентата комисия за разглеждане, в съответствие с член 191, параграф 5 от Правилника за дейността:

28.04.2008 г.

от Jadwiga Kaszuba (№ 0371/2008);

от Claudia Reissmüller (№ 0372/2008);

от Alexander-Martin Sardina (CDU Bundestagsfraktion in der Hamburgischen Bürgerschaft) (№ 0373/2008);

от Helga Liening (№ 0374/2008);

от Sonja Gollwitzer-Bauer (№ 0375/2008);

от Rena-Elisabeth Koch (№ 0376/2008);

от Uwe Michael Walter Wolff (№ 0377/2008);

от Ana Gómez Díaz-Franzón (Aula Gerión) (4500 подписа) (№ 0378/2008);

от Matthias Prescher (№ 0379/2008);

от Seán Andrews (№ 0380/2008);

от Helga und Peter Bruns (2 подписа) (№ 0381/2008);

от Mircea Dragnea (№ 0382/2008);

от Nicola De Florentiis (№ 0383/2008);

от Ion Mogosan (№ 0384/2008);

от Anna M.H.C. Schnackers (№ 0385/2008);

от Jan Ordon (№ 0386/2008);

от Katiuscia Verlingieri (Legale UNSA - SNABCA) (2 подписа) (№ 0387/2008);

от Andrzej Jedruch (№ 0388/2008);

от Virgil Petrache (№ 0389/2008);

от Vincenzo Marzano (№ 0390/2008);

от Marek Grodzki (№ 0391/2008);

от José Luis Rodríguez Taborda (Plataforma Mazagon Verde Puerta de Donana) (584 подписа) (№ 0392/2008);

от Catalin Afrasinei (4 подписа) (№ 0393/2008);

от Martin Tibuleac (№ 0394/2008);

от Weronika Adamczyk (№ 0395/2008);

от Irena Ryzinska (№ 0396/2008);

от Ljubima Jordanova Dimitrova (№ 0397/2008);

от (името е с поверителен характер) (№ 0398/2008);

от Stefan Rapauzu (№ 0399/2008);

от Karl Heinz Tonnius (№ 0400/2008);

от Shenay Mustafa (№ 0401/2008);

от Pavlina Radkova (№ 0402/2008);

от Boyko Stoyanov (Association pour l'élevage local en Bulgarie ("Асоциация за ръзвъждане на местни - автохтонни породи в България")) (№ 0403/2008);

от Marcela Pescaru (№ 0404/2008);

от Roman Bakala (№ 0405/2008);

от Bernard Cassar (№ 0406/2008);

от János Mészáros Szilard (№ 0407/2008);

от (името е с поверителен характер) (8 подписа) (№ 0408/2008);

от Carmen Mariné Tena (APRENEM) (№ 0409/2008);

от Vincenzo Macaluso (№ 0410/2008);

от David Missud (№ 0411/2008);

от Delphine Boury-Simoes (№ 0412/2008);

от Pietro Musilli (№ 0413/2008);

от Richard Ley (№ 0414/2008);

от Duncan MacDonald (№ 0415/2008);

от Gabor Somorjai (№ 0416/2008);

от Andreas Heiss (№ 0417/2008);

от Manfred Jäckel (№ 0418/2008);

от Rolf Jürgens (№ 0419/2008);

от Dani Boix Masafret (Associación de Naturalistas de Girona) (№ 0420/2008);

от Janina Janta-Lipinska (№ 0421/2008);

от Gheorghe Holban (№ 0422/2008);

от Francísco C. Sánchez (Colectivo por la Paz y Solidaridad) (№ 0423/2008);

от Ugo Berti (9 подписа) (№ 0424/2008);

от Prodormos Enotiadis (№ 0425/2008);

от (името е с поверителен характер) (№ 0426/2008);

от Elizabeth Moynihan (№ 0427/2008);

от Michael Puels (№ 0428/2008);

от Annegret Stöckl (№ 0429/2008);

от (името е с поверителен характер) (№ 0430/2008);

от Kathleen De Vries (№ 0431/2008);

от Dorothea Daniel (№ 0432/2008);

от Ulrich Jarzina (№ 0433/2008);

от Adrian Galati (№ 0434/2008);

от Christian Peintner (Virtueller Staat - Niemandsland) (№ 0435/2008);

от (името е с поверителен характер) (№ 0436/2008);

30.04.2008 г.

от Bogusław Wantoła (№ 0437/2008);

от Peter Burghardt Führer (№ 0438/2008);

от (името е с поверителен характер) (№ 0439/2008);

от Gudrun Tempel (Arbeitsgruppe Menschenpflicht und Tierrecht) (№ 0440/2008);

от Marcos Ballesteros Galera (№ 0441/2008);

от (името е с поверителен характер) (№ 0442/2008);

от Sorin Petcu (№ 0443/2008);

от Anne Blackman (№ 0444/2008);

от Constant Verbraeken (№ 0445/2008);

от Elazizi Amine (№ 0446/2008);

от Achim Ulrich Heiße (№ 0447/2008);

от (името е с поверителен характер) (№ 0448/2008);

от (името е с поверителен характер) (№ 0449/2008);

от (името е с поверителен характер) (№ 0450/2008);

от Valeria Bonfio (№ 0451/2008);

от Pierre Pétry (Les Territoires de la Mémoire, Centre d'Education à la Tolérance et à la Résistance) (№ 0452/2008);

от (името е с поверителен характер) (№ 0453/2008);

от Hans-Jürgen Jacob (HCP Harely Club Pfalz e.V.) (№ 0454/2008);

от Nicole Regereau (Victimes des dénis de justice contamination Hépatite C) (№ 0455/2008);

от Josef Jasimczak (Nachkom. v. Zwangsarbeitern) (№ 0456/2008);

от Cristina Calandre Hoenigsfeld (№ 0457/2008);

от (името е с поверителен характер) (№ 0458/2008);

от Antonio Morais (№ 0459/2008);

от (името е с поверителен характер) (№ 0460/2008);

от Yolande Rodulfo (№ 0461/2008);

от Ana Ionita (№ 0462/2008);

от Nosrat Delbasteh (Aserbaidschanische Föderation 1996 e.V. in Deutschland-Berlin) (№ 0463/2008);

от Wolfgang Schönfelder (№ 0464/2008);

от Irene Peretti (iei-consulting) (№ 0465/2008);

от Irene Janßen (№ 0466/2008);

от (името е с поверителен характер) (№ 0467/2008);

от Eduard Payer (№ 0468/2008);

от Adam Rainer (Interessengemeinschaft für japanische Old- und Youngtimer) (№ 0469/2008);

от Jens Ahrends (№ 0470/2008);

от (името е с поверителен характер) (№ 0471/2008);

от (името е с поверителен характер) (№ 0472/2008);

от Christoph Klein (Atmed AG) (№ 0473/2008);

от C. Muet (AVEC) (№ 0474/2008);

от Timis Netu (№ 0475/2008);

от Antonio César Muñoz (Agrupación de Desarollo) (№ 0476/2008);

от (името е с поверителен характер) (№ 0477/2008);

от Lazar Dumitras (№ 0478/2008);

от Boris Leopold Kurent (Civilno združenje za nadzor nad institucijami) (8 подписа) (№ 0479/2008);

от Ryszard Tadla (№ 0480/2008);

от Danila Fodor (Organizatia Nationala pentru Apararea Drepturilor Omului) (3 подписа) (№ 0481/2008);

от María-Pilar Malón Azpilicueta (Asociación "Abusos Urbanísticos en Navarra: No") (№ 0482/2008);

от Niculae Vişinoiu (№ 0483/2008);

от Helga Lacke (№ 0484/2008);

от Irma Nelles-Rieger (№ 0485/2008);

15.05.2008 г.

от Michael Shields (2 подписа) (№ 0486/2008);

от Emil Vâcǎrus (№ 0487/2008);

от Giampaolo Deiama (№ 0488/2008);

от Bernardus Van Oosten (№ 0489/2008);

от (името е с поверителен характер) (№ 0490/2008);

от Rafael Ribera Ferrer (№ 0491/2008);

от Michael Peter Blake (№ 0492/2008);

от (името е с поверителен характер) (№ 0493/2008);

от (името е с поверителен характер) (№ 0494/2008);

от Miguel Angel Maicas Juanes (№ 0495/2008);

от María Teresa Salvador Alarcón (№ 0496/2008);

от Gary Paterson (№ 0497/2008);

от Massimo Degni (№ 0498/2008);

от Nicolae Aurel Curdov (№ 0499/2008);

от Catalin Stoica (№ 0500/2008);

от Natalia Serao (8 подписа) (№ 0501/2008);

от (името е с поверителен характер) (2 подписа) (№ 0502/2008);

от Amine Salem (№ 0503/2008);

от (името е с поверителен характер) (№ 0504/2008);

от Elena Sirbu (№ 0505/2008);

от Ioan Octavian Stetca (SC Management Solution) (№ 0506/2008);

от Mironel Dascalu (S.C. Ferma Das Agro srl) (№ 0507/2008);

от (името е с поверителен характер) (№ 0508/2008);

от Régis Debeire (№ 0509/2008);

от Oisin Jones-Dillon (№ 0510/2008);

от Marina Mastromauro (Pastificio Attilio Mastromauro Granoro s.r.l.) (№ 0511/2008);

от Andrzej Gorski (№ 0512/2008);

от Heinrich Hoppach (Toxcenter e.V.) (№ 0513/2008);

от (името е с поверителен характер) (№ 0514/2008);

от Giancarlo Albera (Coordinamento dei Comitati cittadini) (№ 0515/2008);

от (името е с поверителен характер) (№ 0516/2008);

от Elizabeth Fleischer (№ 0517/2008);

от Gheorghe Vlase (№ 0518/2008);

от Marie Breda (№ 0519/2008);

от Vasile Mǎlǎiaşi (№ 0520/2008);

от Peter Jozef Mathilda Van Kerckhoven (2 подписа) (№ 0521/2008);

от Peter Moser (№ 0522/2008);

от Giuseppe Cirillo (Partito Impotenti Esistenziali Dr. Cirillo) (2 подписа) (№ 0523/2008);

от Johannes Zens (№ 0524/2008);

от Michael Doyle (№ 0525/2008);

от Vera Petkantchin (Grazhdani za Rila (Citizens of Rila)) (81277 подписа) (№ 0526/2008).


14. Действия, предприети вследствие позиции и резолюции на Парламента

Съобщението на Комисията относно предприетите действия вследствие позициите и резолюциите, приети от Парламента по време на месечната сесия през февруари 2008 г., е на разположение на сайта Séance en direct.


15. Декларация за финансови интереси

Следните членове на ЕП не са предоставили осъвременена информация относно своите декларации за финансови интереси за 2007 г., в съответствие с Приложениe I, член 2, параграф 5 от Правилника за дейността:

Jean-Luc Bennahmias, Graham Booth, Małgorzata Handzlik, Kurt Lechner, Jules Maaten, José Javier Pomés Ruiz, Teresa Riera Madurell, Britta Thomsen, Catherine Trautmann и John Whittaker.


16. График на месечните сесии през 2009 г.

Председателският съвет съобщи предложенията си за графика на месечните сесии през 2009 г.

Неговите предложения са следните:

от 12 до 15 януари

от 2 до 5 февруари

18 и 19 февруари

от 9 до 12 март

от 23 до 26 март

1 и 2 април

от 20 до 23 април

от 4 до 7 май

от 14 до 16 юли

от 14 до 17 септември

7 и 8 октомври

от 19 до 22 октомври

11 и 12 ноември

от 23 до 26 ноември

от 14 до 17 декември.

Крайният срок за внасяне на изменения бе определен за 19.05.2008 г. в 20.00 ч.

Гласуването ще се състои в сряда, 21.05.2008 ч., в 12.00 ч.


17. Подписване на актове, приети по процедурата на съвместно вземане на решение

Председателят уведоми, че съвместно с председателя на Съвета, съгласно член 68 от Правилника за дейността, ще подпише в сряда следните актове, приети по процедурата на съвместно вземане на решение:

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 998/2003 относно ветеринарно-санитарните изисквания, които са приложими при движение с нетърговска цел на домашни любимци, по отношение на удължаването на преходния период (03622/2008/LEX - C6-0196/2008 - 2007/0202(COD))

- Директива на Европейския парламент и на Съвета относно някои аспекти на медиацията по гражданскоправни и търговскоправни въпроси (03624/2008/LEX - C6-0195/2008 - 2004/0251(COD))

- Директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 91/477/ЕИО на Съвета относно контрола на придобиването и притежаването на оръжие (03690/2007/LEX - C6-0194/2008 - 2006/0031(COD))

- Директива на Европейския парламент и на Съвета относно качеството на атмосферния въздух и за по-чист въздух за Eвропа (03696/2007/LEX - C6-0193/2008 - 2005/0183(COD))

°
° ° °

Изказа се Bernd Posselt относно датата на европейските избори през 2009 г.


18. Ред на работа

Следващата точка от дневния ред бе определяне на реда на работа.

Окончателният проект на дневен ред за пленарните заседания през втората сесия през май 2008 г. (PE 406.218/PDOJ) бе раздаден, като се предлагат следните промени в него (член 132 от Правилника за дейността):

Заседания от 19.05.2008 до 22.05.2008

понеделник

- не се предлага промяна

Изказа се Hartmut Nassauer, който протестира срещу факта, че нарастващ брой заседания на комисиите се провеждат паралелно с пленарните заседания (Председателят прие това за сведение и му отговори, че ще сезира Председателския съвет по този въпрос).

вторник

Искане на групата PSE относно вписване в дневния ред за вторник следобед на декларация на Комисията относно положението на ромите в Италия, без внасяне на предложения за резолюция.

Изказаха се: Martin Schulz, от името на групата PSE, който обоснова искането, Monica Frassoni, от името на групата Verts/ALE, и Joseph Daul, от името на групата PPE-DE.

С електронно гласуване (106 - гласа „за“ 100- гласа „против“, 2 въздържали се), Парламентът одобрява искането.

сряда

- не се предлага промяна

четвъртък

- не се предлага промяна

С това редът на работа е определен.

Изказа се Hannes Swoboda, за да посочи, че групата PSE ще изиска отсрочване на гласуването по доклада Mathieu Grosch (A6-0037/2008) (точка 23 от ПДР).


19. Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост

Долупосочените членове на Парламента, които желаят да обърнат вниманието на Парламента към въпроси с политическа значимост, направиха едноминутни изказвания, съгласно член 144 от Правилника за дейността:

Erna Hennicot-Schoepges, Antonio Masip Hidalgo, Jelko Kacin, László Tőkés, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gerard Batten, Слави Бинев, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Proinsias De Rossa, Graham Watson, Ewa Tomaszewska, Daniel Strož, Thomas Mann, Magda Kósáné Kovács, Tunne Kelam, Catherine Guy-Quint, Toomas Savi, András Gyürk, Pervenche Berès, Филиз Хакъева Хюсменова и Laima Liucija Andrikienė


20. Защита на околната среда чрез наказателното право ***I (разискване)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на околната среда чрез наказателното право [COM(2007)0051 - C6-0063/2007 - 2007/0022(COD)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Hartmut Nassauer (A6-0154/2008)

Hartmut Nassauer представи доклада.

Изказа се Jacques Barrot (заместник-председател).

Изказа се Dan Jørgensen (докладчик по становището на комисията ENVI).

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Manuel António dos SANTOS
Заместник-председател

Изказаха се: Georgios Papastamkos, от името на групата PPE-DE, Manuel Medina Ortega, от името на групата PSE, Diana Wallis, от името на групата ALDE, Monica Frassoni, от името на групата Verts/ALE, Jens Holm, от името на групата GUE/NGL, Aloyzas Sakalas, Mojca Drčar Murko, Hiltrud Breyer, Jacques Barrot и Hartmut Nassauer.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 5.3 от протокола от 21.05.2008.


21. Бюджетна прогноза за приходите и разходите на Европейския парламент за финансовата 2009 г. (разискване)

Доклад относно бюджетната прогноза за приходите и разходите на Европейския парламент за финансовата 2009 г. [2008/2022(BUD)] - Комисия по бюджети. Докладчик: Janusz Lewandowski (A6-0181/2008)

Janusz Lewandowski представи доклада.

Изказаха се: Reimer Böge, от името на групата PPE-DE, Thijs Berman, от името на групата PSE, Anne E. Jensen, от името на групата ALDE, Wiesław Stefan Kuc, от името на групата UEN, Gerard Batten, от името на групата IND/DEM, Margaritis Schinas, Vladimír Maňka, Jan Mulder, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Valdis Dombrovskis и Brigitte Douay.

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“): Ville Itälä и Esko Seppänen.

Изказа се Janusz Lewandowski.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.9 от протокола от 20.05.2008.


22. Tърговия със суровини и стоки (разискване)

Доклад относно търговия със суровини и стоки [2008/2051(INI)] - Комисия по международна търговия. Докладчик: Jens Holm (A6-0134/2008)

Jens Holm представи доклада.

Изказа се Janez Potočnik (член на Комисията).

Изказа се Daniel Caspary, от името на групата PPE-DE.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Luisa MORGANTINI
Заместник-председател

Изказаха се: Francisco Assis, от името на групата PSE, Zbigniew Zaleski, Маруся Иванова Любчева и Glyn Ford.

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“): Georgios Papastamkos, Stavros Arnaoutakis и Brian Crowley.

Изказаха се: Janez Potočnik и Jens Holm.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.10 от протокола от 20.05.2008.


23. Съвместно предприятие „Горивни клетки и водород“ * (разискване)

Доклад относно предложението за регламент на Съвета относно създаване на съвместно предприятие „Горивни клетки и водород“ [COM(2007)0571 - C6-0446/2007 - 2007/0211(CNS)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Pia Elda Locatelli (A6-0145/2008)

Изказа се Janez Potočnik (член на Комисията).

Изказаха се: Jan Březina, от името на групата PPE-DE, Silvia-Adriana Ţicău, от името на групата PSE, Владко Тодоров Панайотов, от името на групата ALDE, Zdzisław Kazimierz Chmielewski и Janez Potočnik.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.4 от протокола от 20.05.2008.


24. Фонд „Тютюн“ * (разискване)

Доклад относно предложението за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1782/2003 по отношение на трансфера на помощта за тютюна към фонд „Тютюн“ на Общността за годините 2008 г. и 2009 г. и на Регламент (ЕО) № 1234/2007 по отношение на финансирането на фонд „Тютюн“ на Общността [COM(2008)0051 - C6-0062/2008 - 2008/0020(CNS)] - Комисия по земеделие и развитие на селските райони. Докладчик: Sergio Berlato (A6-0164/2008)

Sergio Berlato представи доклада.

Изказа се Mariann Fischer Boel (член на Комисията).

Изказаха се: Wiesław Stefan Kuc (докладчик по становището на комисията BUDG), Ioannis Gklavakis, от името на групата PPE-DE, Alejandro Cercas, от името на групата PSE, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, от името на групата Verts/ALE, Janusz Wojciechowski, от името на групата UEN, Diamanto Manolakou, от името на групата GUE/NGL, Hélène Goudin, от името на групата IND/DEM, и Esther Herranz García.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Marek SIWIEC
Заместник-председател

Изказаха се: Lily Jacobs, Roberta Angelilli, Kartika Tamara Liotard, Bogdan Golik, Andrzej Tomasz Zapałowski и Thijs Berman.

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“): Armando Veneto, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk и Ioannis Gklavakis.

Изказаха се: Mariann Fischer Boel и Sergio Berlato.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.5 от протокола от 20.05.2008.


25. Програма PEACE и стратегии за бъдещето (разискване)

Доклад относно оценка на програма PEACE и стратегии за бъдещето [2007/2150(INI)] - Комисия по регионално развитие. Докладчик: Bairbre de Brún (A6-0133/2008)

Bairbre de Brún представи доклада.

Изказа се Danuta Hübner (член на Комисията).

Изказаха се: Lambert van Nistelrooij, от името на групата PPE-DE, Catherine Stihler, от името на групата PSE, Marian Harkin, от името на групата ALDE, Seán Ó Neachtain, от името на групата UEN, Jim Allister, независим член на ЕП, Ioannis Kasoulides, Stavros Arnaoutakis, Jean Marie Beaupuy, Daniel Hannan и Colm Burke.

Изказа се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“) Rolf Berend.

Изказаха се: Marian Harkin относно изказването на Jim Allister, който също се изказа.

Изказаха се: Danuta Hübner и Bairbre de Brún.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.6 от протокола от 20.05.2008.


26. Стратегия за най-отдалечените региони: постижения и перспективи (разискване)

Доклад относно стратегията за най-отдалечените региони: постижения и перспективи [2008/2010(INI)] - Комисия по регионално развитие. Докладчик: Margie Sudre (A6-0158/2008)

Margie Sudre представи доклада.

Изказа се Danuta Hübner (член на Комисията).

Изказа се Pedro Guerreiro (докладчик по становището на комисията РECH).

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Adam BIELAN
Заместник-председател

Изказаха се: Oldřich Vlasák, от името на групата PPE-DE, Emanuel Jardim Fernandes, от името на групата PSE, Jean Marie Beaupuy, от името на групата ALDE, Mieczysław Edmund Janowski, от името на групата UEN, Pedro Guerreiro, от името на групата GUE/NGL, Rolf Berend, Iratxe García Pérez, Kyriacos Triantaphyllides, Emmanouil Angelakas, Manuel Medina Ortega и Catherine Neris.

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“): Lambert van Nistelrooij, Sérgio Marques и Madeleine Jouye de Grandmaison.

Изказаха се: Danuta Hübner и Margie Sudre.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.11 от протокола от 20.05.2008.


27. Стратегия на ЕС за политика за защита на потребителите (разискване)

Доклад относно стратегията на ЕС за политика за защита на потребителите през периода 2007-2013 г. [2007/2189(INI)] - Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите. Докладчик: Lasse Lehtinen (A6-0155/2008)

Lasse Lehtinen представи доклада.

Изказа се Меглена Кунева (член на Комисията).

Изказаха се: Piia-Noora Kauppi (докладчик по становището на комисията ECON), Diana Wallis (докладчик по становището на комисията JURI), Anna Hedh (докладчик по становището на комисията FEMM), Colm Burke, от името на групата PPE-DE, Evelyne Gebhardt, от името на групата PSE, Alexander Lambsdorff, от името на групата ALDE, Leopold Józef Rutowicz, от името на групата UEN, Eva-Britt Svensson, от името на групата GUE/NGL, Hanne Dahl, от името на групата IND/DEM, Sergej Kozlík, независим член на ЕП, Charlotte Cederschiöld, Bernadette Vergnaud, Andreas Schwab, Gabriela Creţu, Malcolm Harbour, Joel Hasse Ferreira и Małgorzata Handzlik.

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“): Zita Pleštinská, Silvia-Adriana Ţicău, Magor Imre Csibi, Zuzana Roithová и Evelyne Gebhardt.

Изказаха се: Меглена Кунева и Lasse Lehtinen.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.12 от протокола от 20.05.2008.


28. Дневен ред на следващото заседание

Дневният ред на следващото заседание бе определен (документ „Дневен ред“ PE 406.218/OJMA).


29. Закриване на заседанието

Заседанието бе закрито в 22.30 ч.

Harald Rømer

Miguel Angel Martínez Martínez

генерален секретар

заместник-председател


ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

Подписали:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelakas, Angelilli, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Баева, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Belder, Belet, Bennahmias, Berend, Berès, Berlato, Berman, Bielan, Бинев, Blokland, Bobošíková, Böge, Bösch, Bono, Booth, Borrell Fontelles, Boştinaru, Botopoulos, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Budreikaitė, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, van den Burg, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carlshamre, Carnero González, Carollo, Casa, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Catania, Cederschiöld, Cercas, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Чуколов, Claeys, Clark, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corda, Corlăţean, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Cremers, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Dahl, Dăianu, Daul, David, Davies, De Blasio, de Brún, De Keyser, Demetriou, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Didžiokas, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Ek, Elles, Estrela, Ettl, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fiore, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, Fraile Cantón, França, Friedrich, Gacek, Gahler, Gál, Galeote, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Georgiou, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Gobbo, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grau i Segú, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Helmer, Hénin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herranz García, Hieronymi, Hökmark, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Хюсменова, Ibrisagic, Irujo Amezaga, Itälä, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jeggle, Желева, Jensen, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Jouye de Grandmaison, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Казак, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kinnock, Кирилов, Klamt, Klaß, Knapman, Koch, Kohlíček, Konrad, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Kreissl-Dörfler, Krupa, Kuc, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Lang, De Lange, Langen, Laperrouze, La Russa, Lauk, Lavarra, Lax, Lebech, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lienemann, Liese, Liotard, Losco, Louis, Lulling, Luque Aguilar, Lynne, Любчева, Maaten, McAvan, McCarthy, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Mănescu, Maňka, Thomas Mann, Manolakou, Marinescu, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Matsakis, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Millán Mon, Mölzer, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Morin, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Napoletano, Naranjo Escobar, Nassauer, Neris, Newton Dunn, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Olajos, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Pafilis, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Панайотов, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Папаризов, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patriciello, Patrie, Alojz Peterle, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirker, Piskorski, Pittella, Pleštinská, Plumb, Podimata, Pöttering, Pohjamo, Pomés Ruiz, Mihaela Popa, Nicolae Vlad Popa, Portas, Posselt, Prets, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Riera Madurell, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sanz Palacio, Saryusz-Wolski, Savi, Schaldemose, Schapira, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Spautz, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Ставрева, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stolojan, Стоянов, Strejček, Strož, Sudre, Sumberg, Surján, Svensson, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tannock, Tarand, Tatarella, Thomsen, Ţicău, Titford, Titley, Toia, Tőkés, Tomaszewska, Tomczak, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Уручев, Vaidere, Vakalis, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Veneto, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Вигенин, de Villiers, Virrankoski, Visser, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whittaker, Wiersma, Willmott, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Zahradil, Zaleski, Zanicchi, Zapałowski, Zappalà, Ždanoka, Здравкова, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zwiefka

Правна информация - Политика за поверителност