Indeks 
Protokol
PDF 223kWORD 142k
Mandag den 19. maj 2008 - Strasbourg
1.Genoptagelse af sessionen
 2.Erklæring fra formanden
 3.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 4.Parlamentets sammensætning
 5.De politiske gruppers sammensætning
 6.Udvalgenes og delegationernes sammensætning
 7.Valgs prøvelse
 8.Modtagne dokumenter
 9.Skriftlige erklæringer og mundtlige forespørgsler (modtagne dokumenter)
 10.Tekster til aftaler sendt af Rådet
 11.Bortfaldne skriftlige erklæringer
 12.Bevillingsoverførsler
 13.Andragender
 14.Meddelelse om Kommissionens reaktion på Parlamentets udtalelser og beslutninger
 15.Erklæring om økonomisk interesse
 16.Kalender over mødeperioder for 2009
 17.Undertegnelse af retsakter vedtaget efter den fælles beslutningsprocedure
 18.Arbejdsplan
 19.Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager
 20.Strafferetlig beskyttelse af miljøet ***I (forhandling)
 21.Budgettet for 2009: Parlamentets overslag (forhandling)
 22.Handel med råvarer og råstoffer (forhandling)
 23.Brændselsceller og brint * (forhandling)
 24.Fællesskabsfonden for Tobak * (forhandling)
 25.Peace-programmet (forhandling)
 26.Regionerne i den yderste periferi (forhandling)
 27.Forbrugerpolitikken 2007-2013 (forhandling)
 28.Dagsorden for næste møde
 29.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE


FORSÆDE: Hans-Gert PÖTTERING
formand

1. Genoptagelse af sessionen

Formanden åbnede mødet kl. 17.00.


2. Erklæring fra formanden

Formanden fremsatte en erklæring, hvori han på Parlamentets vegne tog afstand fra det attentat, som ETA havde begået den 14. maj 2008 i Legutiano i det spanske Baskerland. Han kondolerede på Parlamentets vegne familien til civilgardisten Juan Manuel Piñuel, der var blevet dræbt ved dette attentat, samt det spanske folk og de spanske demokratiske institutioner.

Parlamentet iagttog et minuts stilhed til minde om ofret.


3. Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Francesco Musotto havde meddelt, at han havde været til stede under mødet den 08.05.2008, men at hans navn ikke fremgik af tilstedeværelseslisten.

Protokollen fra det foregående møde godkendtes.


4. Parlamentets sammensætning

Ved skrivelse af 9. maj 2008 havde José Manuel Barroso (formand for Kommissionen) meddelt Europa-Parlamentets formand, at Rådet for Den Europæiske Union havde indstillet Antonio Tajani til medlem af Kommissionen i stedet for Franco Frattini.

Kommissionens formand havde til hensigt at gøre Antonio Tajani ansvarlig for transport som forretningsområde.

Parlamentet konstaterede, at dette hverv i henhold til artikel 7, stk. 1, i akten om almindelige direkte valg af medlemmerne af Europa-Parlamentet var uforeneligt med hvervet som medlem af Europa-Parlamentet, og at Antonio Tajani derfor siden den 9. maj 2008, hvor Rådet havde indstillet ham til medlem af Kommissionen, havde været indehaver af to indbyrdes uforenelige mandater.

Europa-Parlamentet skulle i henhold til punkt 4 i rammeaftalen mellem Parlamentet og Kommissionen samt forretningsordenens artikel 99 tage stilling til udnævnelsen af Antonio Tajani som medlem af Kommissionen, og formanden foreslog derfor, at mandatet først blev erklæret ledigt i forbindelse med afstemningen på plenarmødet. Fra den 9. maj 2008 var Antonio Tajani imidlertid indehaver af et hverv, der var uforeneligt med hvervet som medlem af Europa-Parlamentet, og han kunne således ikke længere deltage i arbejdet i Europa-Parlamentet og dets organer.

°
° ° °

De kompetente italienske myndigheder havde givet Europa-Parlamentet meddelelse om følgende udnævnelser:
- Giacomo Santini i stedet for Renato Brunetta
- Matteo Salvini i stedet for Umberto Bossi
- Iva Zanicchi i stedet for Mario Mantovani
- Fabio Ciani i stedet for Luciana Sbarbati
- Catiuscia Marini i stedet for Lapo Pistelli
- Giuseppe Bova i stedet for Alfonso Andria
- Edmondo Cirielli i stedet for Adriana Poli Bortone
- Roberto Fiore i stedet for Alessandra Mussolini.

Iva Zanicchi, Fabio Ciani, Catiuscia Marini, Giuseppe Bova og Roberto Fiore var blevet udpeget til medlemmer af Parlamentet med virkning fra den 16. maj 2008.

Iva Zanicchi, Fabio Ciani, Catiuscia Marini, Giuseppe Bova og Roberto Fiore deltager i Parlamentets og dets organers møder med fulde rettigheder, jf. forretningsordenens artikel 3, stk. 2, så længe deres mandat endnu ikke er prøvet, eller der ikke er truffet afgørelse om en eventuel indsigelse, såfremt de forinden skriftligt har afgivet en erklæring om, at de ikke bestrider et hverv, der er uforeneligt med hvervet som medlem af Europa-Parlamentet.

Hvad angår Giacomo Santini, Matteo Salvini og Edmondo Cirielli blev det derimod konstateret, at de ikke kunne deltage i Parlamentets møder, eftersom de i øjeblikket var medlemmer af det italienske parlament, et hverv, der er uforeneligt med mandatet som medlem af Europa-Parlamentet i henhold til artikel 7, stk. 2, i akten af 20. september 1976 om almindelige direkte valg af medlemmerne af Europa-Parlamentet. Derfor var deres mandater fortsat at betragte som ledige.

°
° ° °

De kompetente franske myndigheder havde meddelt, at Catherine Boursier var blevet medlem af Europa-Parlamentet i stedet for Adeline Hazan med virkning fra den 18.05.2008.

Catherine Boursier deltager i Parlamentets og dets organers møder med fulde rettigheder, jf. forretningsordenens artikel 3, stk. 2, så længe hendes mandat endnu ikke er prøvet, eller der ikke er truffet afgørelse om en eventuel indsigelse, såfremt hun forudgående skriftligt har afgivet en erklæring om, at hun ikke bestrider et hverv, der er uforeneligt med hvervet som medlem af Europa-Parlamentet.


5. De politiske gruppers sammensætning

Thomas Wise havde meddelt, at han havde forladt IND/DEM-Gruppen, og at han siden den 8. maj 2008 hørte til blandt løsgængerne.


6. Udvalgenes og delegationernes sammensætning

Formanden havde fra PPE-DE-Gruppen og IND/DEM-Gruppen modtaget følgende anmodninger om udnævnelser:

IMCO:
Christopher Heaton-Harris i stedet for Syed Kamall

Delegationen for Forbindelserne med Afghanistan:
Urszula Gacek i stedet for Jacek Saryusz-Wolski

Delegationen til Den Parlamentariske Forsamling for Euro-Middelhavsområdet :
Slavi Binev i stedet for Dimitar Stoyanov

Disse udnævnelser ville blive betragtet som godkendt, medmindre der blev gjort indsigelse inden godkendelsen af denne protokol.


7. Valgs prøvelse

På forslag af JURI vedtog Parlamentet at erklære følgende medlemmers mandater for gyldige: Juan Fraile Cantón, Martí Grau i Segú, Florencio Luque Aguilar, Juan Andrés Naranjo Escobar og Salvador Domingo Sanz Palacio med virkning fra den 7. april 2008 og Sirpa Pietikäinen med virkning fra den 4. april 2008.


8. Modtagne dokumenter

Formanden havde modtaget:

1) fra udvalgene

1.1) følgende betænkninger:

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om udvælgelse af og udstedelse af tilladelser til systemer, som leverer mobile satellittjenester (mobile satellite services, MSS) (KOM(2007)0480 - C6-0257/2007 - 2007/0174(COD)) - ITRE - Ordfører: Fiona Hall (A6-0077/2008)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om statistikker over husdyrbestande og kødproduktion (KOM(2007)0129 - C6-0099/2007 - 2007/0051(COD)) - AGRI - Ordfører: Friedrich-Wilhelm Graefe Zu Baringdorf (A6-0130/2008)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af et europæisk erhvervsuddannelsesinstitut (omarbejdning) (KOM(2007)0443 - C6-0243/2007 - 2007/0163(COD)) - EMPL - Ordfører: Bernard Lehideux (A6-0131/2008)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets beslutning om ophævelse af Rådets beslutning 85/368/EØF om sammenlignelighed af de ved erhvervsuddannelse i medlemsstaterne opnåede kvalifikationer (KOM(2007)0680 - C6-0398/2007 - 2007/0234(COD)) - EMPL - Ordfører: Jan Andersson (A6-0132/2008)

- Betænkning om evaluering af Peace-programmet og strategier for fremtiden (2007/2150(INI)) - REGI - Ordfører: Bairbre De Brún (A6-0133/2008)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets beslutning om ændring af Rådets direktiv 76/769/EØF om begrænsning af markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer og præparater for så vidt angår 2-(2-methoxyethoxy)ethanol, 2-(2-butoxyethoxy)ethanol, methylendiphenyldiisocyanat, cyclohexan og ammoniumnitrat (KOM(2007)0559 - C6-0327/2007 - 2007/0200(COD)) - ENVI - Ordfører: Miroslav Ouzký (A6-0135/2008)

- Interimsbetænkning om de videnskabelige fakta bag klimaændringerne: resultater og anbefalinger i forbindelse med beslutningstagningen (2008/2001(INI)) - CLIM - Ordfører: Karl-Heinz Florenz (A6-0136/2008)

- Betænkning om sammenhæng i udviklingspolitikken og indvirkningen på udviklingen i Vestafrika af EU's udnyttelse af visse biologiske naturressourcer (2007/2183(INI)) - DEVE - Ordfører: Frithjof Schmidt (A6-0137/2008)

- * Betænkning om forslag til Rådets forordning om oprettelse af fællesforetagendet for brændselsceller og brint (KOM(2007)0571 - C6-0446/2007 - 2007/0211(CNS)) - ITRE - Ordfører: Pia Elda Locatelli (A6-0145/2008)

- Betænkning om en ny dyresundhedsstrategi for Den Europæiske Union (2007-2013) (KOM(2007)0539 - 2007/2260(INI)) - AGRI - Ordfører: Janusz Wojciechowski (A6-0147/2008)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om tilbagelevering af kulturgoder, som ulovligt er fjernet fra en medlemsstats område (kodificeret udgave) (KOM(2007)0873 - C6-0025/2008 - 2007/0299(COD)) - JURI - Ordfører: Lidia Joanna Geringer De Oedenberg (A6-0152/2008)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om strafferetlig beskyttelse af miljøet (KOM(2007)0051 - C6-0063/2007 - 2007/0022(COD)) - JURI - Ordfører: Hartmut Nassauer (A6-0154/2008)

- Betænkning om grønbog om forbedret ophugning af skibe (KOM(2007)0269 - 2007/2279(INI)) - ENVI - Ordfører: Johannes Blokland (A6-0156/2008)

- Betænkning om strategien for regionerne i den yderste periferi: resultater og fremtidsudsigter (KOM(2007)0507 - 2008/2010(INI)) - REGI - Ordfører: Margie Sudre (A6-0158/2008)

- Betænkning om fremskridt på områderne ligebehandling og ikke-diskriminering i EU (gennemførelse af direktiv 2000/43/EF og 2000/78/EF) (2007/2202(INI)) - EMPL - Ordfører: Elizabeth Lynne (A6-0159/2008)

- * Betænkning om forslag til Rådets direktiv om forenkling af procedurerne for udarbejdelse af lister og offentliggørelse af oplysninger på veterinærområdet og det zootekniske område og om ændring af direktiv 64/432/EØF, 77/504/EØF, 88/407/EØF, 88/661/EØF, 89/361/EØF, 89/556/EØF, 90/427/EØF, 90/428/EØF, 90/429/EØF, 90/539/EØF, 91/68/EØF, 92/35/EØF, 92/65/EØF, 92/66/EØF, 92/119/EØF, 94/28/EF, 2000/75/EF, beslutning 2000/258/EF og direktiv 2001/89/EF, 2002/60/EF og 2005/94/EF (KOM(2008)0120 - C6-0156/2008 - 2008/0046(CNS)) - AGRI - Ordfører: Neil Parish (A6-0160/2008)

- Betænkning om en integreret EU-havpolitik (KOM(2007)0575 - 2008/2009(INI)) - TRAN - Ordfører: Willi Piecyk (A6-0163/2008)

- * Betænkning om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1782/2003 for så vidt angår overførsel af tobaksstøtte til Fællesskabsfonden for Tobak for 2008 og 2009 og forordning (EF) nr. 1234/2007 for så vidt angår finansiering af Fællesskabsfonden for Tobak (KOM(2008)0051 - C6-0062/2008 - 2008/0020(CNS)) - AGRI - Ordfører: Sergio Berlato (A6-0164/2008)

- Betænkning om kvinder og videnskab (2007/2206(INI)) - FEMM - Ordfører: Britta Thomsen (A6-0165/2008)

- Betænkning om midtvejsevaluering af industripolitikken - et bidrag til EU's strategi for vækst og beskæftigelse (KOM(2007)0374 - 2007/2257(INI)) - ITRE - Ordfører: Romana Jordan Cizelj (A6-0167/2008)

- Betænkning om statusrapport 2007 for Tyrkiet (2007/2269(INI)) - AFET - Ordfører: Ria Oomen-Ruijten (A6-0168/2008)

- Betænkning om opfølgningen på Pariserklæringen fra 2005 om bistandseffektivisering (2008/2048(INI)) - DEVE - Ordfører: Johan Van Hecke (A6-0171/2008)

- * Betænkning om forslag til Rådets afgørelse om retningslinjer for medlemsstaternes beskæftigelsespolitikker (KOM(2007)0803 - C6-0031/2008 - 2007/0300(CNS)) - EMPL - Ordfører: Anne Van Lancker (A6-0172/2008)

- Betænkning om overslag over Europa-Parlamentets indtægter og udgifter for regnskabsåret 2009 (2008/2022(BUD)) - BUDG - Ordfører: Janusz Lewandowski (A6-0181/2008)

1.2) følgende indstillinger ved andenbehandling:

- ***II Indstilling ved andenbehandling om Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om eksportforbud og sikker oplagring af metallisk kviksølv (11488/1/2007 - C6-0034/2008 - 2006/0206(COD)) - ENVI - Ordfører: Dimitrios Papadimoulis (A6-0102/2008)

2) fra medlemmerne

2.1) spørgsmål til spørgetiden (forretningsordenens artikel 109) (B6-0156/2008)

- til Rådet:

Medina Ortega Manuel, Doyle Avril, Burke Colm, McGuinness Mairead, Mitchell Gay, Higgins Jim, Panayotopoulos-Cassiotou Marie, Evans Robert, Posselt Bernd, Davies Chris, Martin David, Papadimoulis Dimitrios, Seppänen Esko, van Nistelrooij Lambert, Anastase Roberta Alma, Rutowicz Leopold Józef, Crowley Brian, Ryan Eoin, Aylward Liam, Ó Neachtain Seán, Irujo Amezaga Mikel, Casaca Paulo, França Armando, Toussas Georgios, Pafilis Athanasios, Podkański Zdzisław Zbigniew, Van Hecke Johan, Manolakou Diamanto

- til Kommissionen:

McAvan Linda, Van Hecke Johan, Hutchinson Alain, Doyle Avril, Paleckis Justas Vincas, Arnaoutakis Stavros, Mitchell Gay, Panayotopoulos-Cassiotou Marie, Moraes Claude, Lundgren Nils, Goudin Hélène, Medina Ortega Manuel, Corda Giovanna, Papastamkos Georgios, Irujo Amezaga Mikel, Posselt Bernd, Crowley Brian, Ebner Michl, Papadimoulis Dimitrios, Claeys Philip, Seppänen Esko, Kallenbach Gisela, Öger Vural, Burke Colm, McGuinness Mairead, Higgins Jim, Evans Robert, Hénin Jacky, van Nistelrooij Lambert, Ţicău Silvia-Adriana, Pleštinská Zita, Fourtou Janelly, Mavrommatis Manolis, Rutowicz Leopold Józef, Podkański Zdzisław Zbigniew, Ryan Eoin, Aylward Liam, Ó Neachtain Seán, López-Istúriz White Antonio, França Armando, Toussas Georgios, Pafilis Athanasios, Belet Ivo, Manolakou Diamanto, Luque Aguilar Florencio, Kuźmiuk Zbigniew Krzysztof

2.2) beslutningsforslag (forretningsordenens artikel 113):

- Jana Bobošíková. Forslag til beslutning om virkningerne af en erstatning af transportbrændstof med biobrændstof for prisstigningerne på fødevarer i udviklingslandene (B6-0215/2008)

henvist til:

kor.udv. :

ITRE

rådg.udv. :

DEVE, ENVI

- Marian Zlotea. Forslag til beslutning om passagerers rettigheder i forbindelse med vejtransport og transport ad indre vandveje (B6-0234/2008)

henvist til:

kor.udv. :

TRAN

rådg.udv. :

IMCO

2.3) følgende forslag til henstilling (forretningsordenens artikel 114):

- Roberta Angelilli for UEN-Gruppen. Forslag til henstilling til Rådet om bekæmpelse af seksuel udnyttelse af børn og børnepornografi (B6-0216/2008)

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

rådg.udv. :

FEMM


9. Skriftlige erklæringer og mundtlige forespørgsler (modtagne dokumenter)

Formanden havde modtaget

1) følgende mundtlige forespørgsler (forretningsordenens artikel 108):

- (O-0029/2008) af Elly de Groen-Kouwenhoven, Angelika Beer, Caroline Lucas for Verts/ALE-Gruppen, Luisa Morgantini for GUE/NGL-Gruppen, Annemie Neyts-Uyttebroeck for ALDE-Gruppen, Ana Maria Gomes for PSE-Gruppen, Ģirts Valdis Kristovskis for UEN-Gruppen, Karl von Wogau og Stefano Zappalà for PPE-DE-Gruppen til Rådet: Global konvention om et forbud mod uranvåben (B6-0153/2008)

- (O-0030/2008) af Elly de Groen-Kouwenhoven, Angelika Beer, Caroline Lucas for Verts/ALE-Gruppen, Luisa Morgantini for GUE/NGL-Gruppen, Annemie Neyts-Uyttebroeck for ALDE-Gruppen, Ana Maria Gomes for PSE-Gruppen, Ģirts Valdis Kristovskis for UEN-Gruppen, Karl von Wogau og Stefano Zappalà for PPE-DE-Gruppen til Kommissionen: Global konvention om et forbud mod uranvåben (B6-0154/2008)

- (O-0033/2008) af Helmuth Markov, for INTA, til Kommissionen: Tvisterne Airbus/Boeing i WTO (B6-0155/2008)

- (O-0054/2008) af Miroslav Ouzký for ENVI til Kommissionen: Kommissionens strategi for det tredje møde mellem parterne i konventionen om adgang til oplysninger, offentlig deltagelse i beslutningsprocesser samt adgang til klage og domstolsprøvelse på miljøområdet (B6-0157/2008)

- (O-0055/2008) af Guido Sacconi for ENVI til Kommissionen: Udkast til forordning om REACH for testmetoder (B6-0158/2008)

2) følgende skriftlige erklæringer til optagelse i register (forretningsordenens artikel 116):

- Jean Louis Cottigny, Pierre Pribetich, Michel Rocard, Bronisław Geremek og Daniel Cohn-Bendit om anvendelse af open source software (0046/2008)

- Elizabeth Lynne, Jamila Madeira og Frieda Brepoels om den humanitære krise i Gaza (0047/2008)

- Anna Záborská, Bernd Posselt, Francis Wurtz, Zita Gurmai og Marian Harkin om flersprogethed som et nøgleelement i demokrati og åbenhed til fordel for medlemsstaternes borgere (0048/2008).


10. Tekster til aftaler sendt af Rådet

Formanden meddelte, at han fra Rådet havde modtaget bekræftet kopi af:

- Fiskeripartnerskabsaftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Côte d'Ivoire.


11. Bortfaldne skriftlige erklæringer

De skriftlige erklæringer nr. 7, 9, 10, 12, 13/2008 havde ikke opnået det fornødne antal underskrifter, og de bortfaldt derfor i henhold til forretningsordenens artikel 116, stk. 5.


12. Bevillingsoverførsler

Budgetudvalget havde behandlet Kommissionens forslag til bevillingsoverførsel DEC 08/2008 (C6-0158/2008 – SEK(2008)0298).

Efter at have modtaget Rådets udtalelse havde udvalget i overensstemmelse med artikel 24, stk. 3, i finansforordningen af 25.06.2002, som ændret den 13.12.2006, godkendt den foreslåede overførsel som helhed.

°
° ° °

Budgetudvalget havde behandlet Kommissionens forslag til bevillingsoverførsel DEC 09/2008 (C6-0159/2008 - SEK(2008)0409).

Udvalget havde afgivet positiv udtalelse i henhold til artikel 24, stk. 2, i finansforordningen af 25. juni 2002, som ændret den 13. december 2006, som følger :

11.03.01 – Internationale fiskeriaftaler - Côte d'Ivoire EUR 1.190.000,- (FB/BB)


13. Andragender

Formanden havde, jf. forretningsordenens artikel 191, stk. 5, henvist følgende andragender, som var optaget i registret på nedenstående datoer, til det kompetente udvalg:

Den 28.04.2008

Jadwiga Kaszuba (nr. 0371/2008)

Claudia Reissmüller (nr. 0372/2008)

Alexander-Martin Sardina (CDU Bundestagsfraktion in der Hamburgischen Bürgerschaft) (nr. 0373/2008)

Helga Liening (nr. 0374/2008)

Sonja Gollwitzer-Bauer (nr. 0375/2008)

Rena-Elisabeth Koch (nr. 0376/2008)

Uwe Michael Walter Wolff (nr. 0377/2008)

Ana Gómez Díaz-Franzón (Aula Gerión) (og 4500 medunderskrivere) (nr. 0378/2008)

Matthias Prescher (nr. 0379/2008)

Seán Andrews (nr. 0380/2008)

Helga und Peter Bruns (og 2 medunderskrivere) (nr. 0381/2008)

Mircea Dragnea (nr. 0382/2008)

Nicola De Florentiis (nr. 0383/2008)

Ion Mogosan (nr. 0384/2008)

Anna M.H.C. Schnackers (nr. 0385/2008)

Jan Ordon (nr. 0386/2008)

Katiuscia Verlingieri (Legale UNSA - SNABCA) (og 2 medunderskrivere) (nr. 0387/2008)

Andrzej Jedruch (nr. 0388/2008)

Virgil Petrache (nr. 0389/2008)

Vincenzo Marzano (nr. 0390/2008)

Marek Grodzki (nr. 0391/2008)

José Luis Rodríguez Taborda (Plataforma Mazagon Verde Puerta de Donana) (og 584 medunderskrivere) (nr. 0392/2008)

Catalin Afrasinei (og 4 medunderskrivere) (nr. 0393/2008)

Martin Tibuleac (nr. 0394/2008)

Weronika Adamczyk (nr. 0395/2008)

Irena Ryzinska (nr. 0396/2008)

Ljubima Jordanova Dimitrova (nr. 0397/2008)

(navn fortroligt) (nr. 0398/2008)

Stefan Rapauzu (nr. 0399/2008)

Karl Heinz Tonnius (nr. 0400/2008)

Shenay Mustafa (nr. 0401/2008)

Pavlina Radkova (nr. 0402/2008)

Boyko Stoyanov (Association pour l'élevage local en Bulgarie ("Асоциация за ръзвъждане на местни - автохтонни породи в България")) (nr. 0403/2008)

Marcela Pescaru (nr. 0404/2008)

Roman Bakala (nr. 0405/2008)

Bernard Cassar (nr. 0406/2008)

János Mészáros Szilard (nr. 0407/2008)

(navn fortroligt) (og 8 medunderskrivere) (nr. 0408/2008)

Carmen Mariné Tena (APRENEM) (nr. 0409/2008)

Vincenzo Macaluso (nr. 0410/2008)

David Missud (nr. 0411/2008)

Delphine Boury-Simoes (nr. 0412/2008)

Pietro Musilli (nr. 0413/2008)

Richard Ley (nr. 0414/2008)

Duncan MacDonald (nr. 0415/2008)

Gabor Somorjai (nr. 0416/2008)

Andreas Heiss (nr. 0417/2008)

Manfred Jäckel (nr. 0418/2008)

Rolf Jürgens (nr. 0419/2008)

Dani Boix Masafret (Associación de Naturalistas de Girona) (nr. 0420/2008)

Janina Janta-Lipinska (nr. 0421/2008)

Gheorghe Holban (nr. 0422/2008)

Francísco C. Sánchez (Colectivo por la Paz y Solidaridad) (nr. 0423/2008)

Ugo Berti (og 9 medunderskrivere) (nr. 0424/2008)

Prodormos Enotiadis (nr. 0425/2008)

(navn fortroligt) (nr. 0426/2008)

Elizabeth Moynihan (nr. 0427/2008)

Michael Puels (nr. 0428/2008)

Annegret Stöckl (nr. 0429/2008)

(navn fortroligt) (nr. 0430/2008)

Kathleen De Vries (nr. 0431/2008)

Dorothea Daniel (nr. 0432/2008)

Ulrich Jarzina (nr. 0433/2008)

Adrian Galati (nr. 0434/2008)

Christian Peintner (Virtueller Staat - Niemandsland) (nr. 0435/2008)

(navn fortroligt) (nr. 0436/2008)

Den 30.04.2008

Bogusław Wantoła (nr. 0437/2008)

Peter Burghardt Führer (nr. 0438/2008)

(navn fortroligt) (nr. 0439/2008)

Gudrun Tempel (Arbeitsgruppe Menschenpflicht und Tierrecht) (nr. 0440/2008)

Marcos Ballesteros Galera (nr. 0441/2008)

(navn fortroligt) (nr. 0442/2008)

Sorin Petcu (nr. 0443/2008)

Anne Blackman (nr. 0444/2008)

Constant Verbraeken (nr. 0445/2008)

Elazizi Amine (nr. 0446/2008)

Achim Ulrich Heiße (nr. 0447/2008)

(navn fortroligt) (nr. 0448/2008)

(navn fortroligt) (nr. 0449/2008)

(navn fortroligt) (nr. 0450/2008)

Valeria Bonfio (nr. 0451/2008)

Pierre Pétry (Les Territoires de la Mémoire, Centre d'Education à la Tolérance et à la Résistance) (nr. 0452/2008)

(navn fortroligt) (nr. 0453/2008)

Hans-Jürgen Jacob (HCP Harely Club Pfalz e.V.) (nr. 0454/2008)

Nicole Regereau (Victimes des dénis de justice contamination Hépatite C) (nr. 0455/2008)

Josef Jasimczak (Nachkom. v. Zwangsarbeitern) (nr. 0456/2008)

Cristina Calandre Hoenigsfeld (nr. 0457/2008)

(navn fortroligt) (nr. 0458/2008)

Antonio Morais (nr. 0459/2008)

(navn fortroligt) (nr. 0460/2008)

Yolande Rodulfo (nr. 0461/2008)

Ana Ionita (nr. 0462/2008)

Nosrat Delbasteh (Aserbaidschanische Föderation 1996 e.V. in Deutschland-Berlin) (nr. 0463/2008)

Wolfgang Schönfelder (nr. 0464/2008)

Irene Peretti (iei-consulting) (nr. 0465/2008)

Irene Janßen (nr. 0466/2008)

(navn fortroligt) (nr. 0467/2008)

Eduard Payer (nr. 0468/2008)

Adam Rainer (Interessengemeinschaft für japanische Old- und Youngtimer) (nr. 0469/2008)

Jens Ahrends (nr. 0470/2008)

(navn fortroligt) (nr. 0471/2008)

(navn fortroligt) (nr. 0472/2008)

Christoph Klein (Atmed AG) (nr. 0473/2008)

C. Muet (AVEC) (nr. 0474/2008)

Timis Netu (nr. 0475/2008)

Antonio César Muñoz (Agrupación de Desarollo) (nr. 0476/2008)

(navn fortroligt) (nr. 0477/2008)

Lazar Dumitras (nr. 0478/2008)

Boris Leopold Kurent (Civilno združenje za nadzor nad institucijami) (og 8 medunderskrivere) (nr. 0479/2008)

Ryszard Tadla (nr. 0480/2008)

Danila Fodor (Organizatia Nationala pentru Apararea Drepturilor Omului) (og 3 medunderskrivere) (nr. 0481/2008)

María-Pilar Malón Azpilicueta (Asociación "Abusos Urbanísticos en Navarra: No") (nr. 0482/2008)

Niculae Vişinoiu (nr. 0483/2008)

Helga Lacke (nr. 0484/2008)

Irma Nelles-Rieger (nr. 0485/2008)

Den 15.05.2008

Michael Shields (og 2 medunderskrivere) (nr. 0486/2008)

Emil Vâcǎrus (nr. 0487/2008)

Giampaolo Deiama (nr. 0488/2008)

Bernardus Van Oosten (nr. 0489/2008)

(navn fortroligt) (nr. 0490/2008)

Rafael Ribera Ferrer (nr. 0491/2008)

Michael Peter Blake (nr. 0492/2008)

(navn fortroligt) (nr. 0493/2008)

(navn fortroligt) (nr. 0494/2008)

Miguel Angel Maicas Juanes (nr. 0495/2008)

María Teresa Salvador Alarcón (nr. 0496/2008)

Gary Paterson (nr. 0497/2008)

Massimo Degni (nr. 0498/2008)

Nicolae Aurel Curdov (nr. 0499/2008)

Catalin Stoica (nr. 0500/2008)

Natalia Serao (og 8 medunderskrivere) (nr. 0501/2008)

(navn fortroligt) (og 2 medunderskrivere) (nr. 0502/2008)

Amine Salem (nr. 0503/2008)

(navn fortroligt) (nr. 0504/2008)

Elena Sirbu (nr. 0505/2008)

Ioan Octavian Stetca (SC Management Solution) (nr. 0506/2008)

Mironel Dascalu (S.C. Ferma Das Agro srl) (nr. 0507/2008)

(navn fortroligt) (nr. 0508/2008)

Régis Debeire (nr. 0509/2008)

Oisin Jones-Dillon (nr. 0510/2008)

Marina Mastromauro (Pastificio Attilio Mastromauro Granoro s.r.l.) (nr. 0511/2008)

Andrzej Gorski (nr. 0512/2008)

Heinrich Hoppach (Toxcenter e.V.) (nr. 0513/2008)

(navn fortroligt) (nr. 0514/2008)

Giancarlo Albera (Coordinamento dei Comitati cittadini) (nr. 0515/2008)

(navn fortroligt) (nr. 0516/2008)

Elizabeth Fleischer (nr. 0517/2008)

Gheorghe Vlase (nr. 0518/2008)

Marie Breda (nr. 0519/2008)

Vasile Mǎlǎiaşi (nr. 0520/2008)

Peter Jozef Mathilda Van Kerckhoven (2 underskrifter) (nr. 0521/2008)

Peter Moser (nr. 0522/2008)

Giuseppe Cirillo (Partito Impotenti Esistenziali Dr. Cirillo) (og 2 medunderskrivere) (nr. 0523/2008)

Johannes Zens (nr. 0524/2008)

Michael Doyle (nr. 0525/2008)

Vera Petkantchin (Grazhdani za Rila (Citizens of Rila)) (og 81277 medunderskrivere) (nr. 0526/2008).


14. Meddelelse om Kommissionens reaktion på Parlamentets udtalelser og beslutninger

Kommissionens meddelelse om dens reaktion på Parlamentets udtalelser og beslutninger under mødeperioden i februar 2008 forelå på websiden ”Séance en direct”.


15. Erklæring om økonomisk interesse

Følgende medlemmer havde endnu ikke ajourført deres erklæring om økonomisk interesse for 2007 i overensstemmelse med forretningsordenens bilag I, artikel 2, 5. afsnit:

Jean-Luc Bennahmias, Graham Booth, Małgorzata Handzlik, Kurt Lechner, Jules Maaten, José Javier Pomés Ruiz, Teresa Riera Madurell, Britta Thomsen, Catherine Trautmann og John Whittaker.


16. Kalender over mødeperioder for 2009

Formandskonferencen havde forelagt sit forslag vedrørende mødekalenderen for 2009.

Forslaget var som følger:

fra 12. til 15. januar

fra 2. til 5. februar

18. og 19. februar

fra 9. til 12. marts

fra 23. til 26. marts

1. og 2. april

fra 20. til 23. april

fra 4. til 7. maj

fra 14. til 16. juli

fra 14. til 17. september

7. og 8. oktober

fra 19. til 22. oktober

11. og 12. november

fra 23. til 26. november

fra 14. til 17. december.

Fristen for ændringsforslag var fastsat til den 19.05.2008 kl. 20.00.

Afstemningen ville finde sted onsdag den 21.05.2008 kl. 12.00.


17. Undertegnelse af retsakter vedtaget efter den fælles beslutningsprocedure

Formanden meddelte, at han den følgende onsdag i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 68 sammen med Rådets formand ville undertegne følgende retsakter, der var vedtaget efter den fælles beslutningsprocedure:

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 998/2003 om dyresundhedsmæssige betingelser for ikke-kommerciel transport af selskabsdyr, for så vidt angår en forlængelse af overgangsperioden (03622/2008/LEX - C6-0196/2008 - 2007/0202(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om visse aspekter af mægling på det civil- og handelsretlige område (03624/2008/LEX - C6-0195/2008 - 2004/0251(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 91/477/EØF om erhvervelse og besiddelse af våben (03690/2007/LEX - C6-0194/2008 - 2006/0031(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om luftkvaliteten og renere luft i Europa (03696/2007/LEX - C6-0193/2008 - 2005/0183(COD))

°
° ° °

Bernd Posselt tog ordet vedrørende datoen for valget til Europa-Parlamentet i 2009.


18. Arbejdsplan

Næste punkt på dagsordenen var fastsættelse af arbejdsplanen.

Det endelige forslag til dagsorden for mødeperioden i maj II 2008 (PE 406.218/PDOJ) var omdelt, og der var foreslået følgende ændringer (forretningsordenens artikel 132):

Mødeperioden fra den 19.05.2008 til 22.05.2008

Mandag

- ingen ændringer

Hartmut Nassauer tog ordet for at gøre indsigelse imod, at et voksende antal udvalgsmøder fandt sted samtidig med plenarmøderne (formanden tog dette til efterretning og svarede, at han ville forelægge dette spørgsmål for Formandskonferencen).

Tirsdag

Anmodning fra PSE-Gruppen om at opføre en redegørelse fra Kommissionen om romaernes situation i Italien på dagsordenen for tirsdag eftermiddag, uden indgivelse af beslutningsforslag

Talere: Martin Schulz for PSE-Gruppen, som begrundede anmodningen, Monica Frassoni for Verts/ALE-Gruppen og Joseph Daul for PPE-DE-Gruppen.

Parlamentet godkendte anmodningen ved VE (106 for, 100 imod, 2 hverken/eller).

Onsdag

- ingen ændringer

Torsdag

- ingen ændringer

Arbejdsplanen fastsattes således.

Hannes Swoboda tog ordet for at gøre opmærksom på, at PSE-Gruppen ville anmode om udsættelse af afstemningen om betænkning af Mathieu Grosch (A6-0037/2008) (punkt 23 i PDOJ).


19. Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager

Følgende medlemmer, der havde ønsket at henlede Parlamentets opmærksomhed på en politisk vigtig sag, fik ordet for indlæg af et minuts varighed, jf. forretningsordenens artikel 144:

Erna Hennicot-Schoepges, Antonio Masip Hidalgo, Jelko Kacin, László Tőkés, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gerard Batten, Slavi Binev, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Proinsias De Rossa, Graham Watson, Ewa Tomaszewska, Daniel Strož, Thomas Mann, Magda Kósáné Kovács, Tunne Kelam, Catherine Guy-Quint, Toomas Savi, András Gyürk, Pervenche Berès, Filiz Hakaeva Hyusmenova og Laima Liucija Andrikienė.


20. Strafferetlig beskyttelse af miljøet ***I (forhandling)

Betænkning: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om strafferetlig beskyttelse af miljøet [KOM(2007)0051 - C6-0063/2007 - 2007/0022(COD)] - Retsudvalget. Ordfører: Hartmut Nassauer (A6-0154/2008)

Hartmut Nassauer forelagde sin betænkning.

Jacques Barrot (næstformand i Kommissionen) tog ordet.

Dan Jørgensen (ordfører for udtalelse fra ENVI) tog ordet.

FORSÆDE: Manuel António dos SANTOS
næstformand

Talere: Georgios Papastamkos for PPE-DE-Gruppen, Manuel Medina Ortega for PSE-Gruppen, Diana Wallis for ALDE-Gruppen, Monica Frassoni for Verts/ALE-Gruppen, Jens Holm for GUE/NGL-Gruppen, Aloyzas Sakalas, Mojca Drčar Murko, Hiltrud Breyer, Jacques Barrot og Hartmut Nassauer.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 5.3 i protokollen af 21.05.2008.


21. Budgettet for 2009: Parlamentets overslag (forhandling)

Betænkning: Overslag over Europa-Parlamentets indtægter og udgifter for regnskabsåret 2009 [2008/2022(BUD)] - Budgetudvalget. Ordfører: Janusz Lewandowski (A6-0181/2008)

Janusz Lewandowski forelagde sin betænkning.

Talere: Reimer Böge for PPE-DE-Gruppen, Thijs Berman for PSE-Gruppen, Anne E. Jensen for ALDE-Gruppen, Wiesław Stefan Kuc for UEN-Gruppen, Gerard Batten for IND/DEM-Gruppen, Margaritis Schinas, Vladimír Maňka, Jan Mulder, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Valdis Dombrovskis og Brigitte Douay.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Ville Itälä og Esko Seppänen.

Janusz Lewandowski tog ordet.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.9 i protokollen af 20.05.2008.


22. Handel med råvarer og råstoffer (forhandling)

Betænkning: Handel med råvarer og råstoffer [2008/2051(INI)] - Udvalget om International Handel. Ordfører: Jens Holm (A6-0134/2008)

Jens Holm forelagde sin betænkning.

Janez Potočnik (medlem af Kommissionen) tog ordet.

Daniel Caspary for PPE-DE-Gruppen tog ordet.

FORSÆDE: Luisa MORGANTINI
næstformand

Talere: Francisco Assis for PSE-Gruppen, Zbigniew Zaleski, Marusya Ivanova Lyubcheva og Glyn Ford.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Georgios Papastamkos, Stavros Arnaoutakis og Brian Crowley.

Talere: Janez Potočnik og Jens Holm.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.10 i protokollen af 20.05.2008.


23. Brændselsceller og brint * (forhandling)

Betænkning: Forslag til Rådets forordning om oprettelse af fællesforetagendet for brændselsceller og brint [KOM(2007)0571 - C6-0446/2007 - 2007/0211(CNS)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: Pia Elda Locatelli (A6-0145/2008)

Janez Potočnik (medlem af Kommissionen) tog ordet.

Talere: Jan Březina for PPE-DE-Gruppen, Silvia-Adriana Ţicău for PSE-Gruppen, Vladko Todorov Panayotov for ALDE-Gruppen, Zdzisław Kazimierz Chmielewski og Janez Potočnik.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.4 i protokollen af 20.05.2008.


24. Fællesskabsfonden for Tobak * (forhandling)

Betænkning: Forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1782/2003 for så vidt angår overførsel af tobaksstøtte til Fællesskabsfonden for Tobak for 2008 og 2009 og forordning (EF) nr. 1234/2007 for så vidt angår finansiering af Fællesskabsfonden for Tobak [KOM(2008)0051 - C6-0062/2008 - 2008/0020(CNS)] - Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter. Ordfører: Sergio Berlato (A6-0164/2008)

Sergio Berlato forelagde sin betænkning.

Mariann Fischer Boel (medlem af Kommissionen) tog ordet.

Talere: Wiesław Stefan Kuc (ordfører for udtalelse fra BUDG), Ioannis Gklavakis for PPE-DE-Gruppen, Alejandro Cercas for PSE-Gruppen, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf for Verts/ALE-Gruppen, Janusz Wojciechowski for UEN-Gruppen, Diamanto Manolakou for GUE/NGL-Gruppen, Hélène Goudin for IND/DEM-Gruppen og Esther Herranz García.

FORSÆDE: Marek SIWIEC
næstformand

Talere: Lily Jacobs, Roberta Angelilli, Kartika Tamara Liotard, Bogdan Golik, Andrzej Tomasz Zapałowski og Thijs Berman.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Armando Veneto, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk og Ioannis Gklavakis.

Talere: Mariann Fischer Boel og Sergio Berlato.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.5 i protokollen af 20.05.2008.


25. Peace-programmet (forhandling)

Betænkning: Evaluering af Peace-programmet og strategier for fremtiden [2007/2150(INI)] - Regionaludviklingsudvalget. Ordfører: Bairbre de Brún (A6-0133/2008)

Bairbre de Brún forelagde sin betænkning.

Danuta Hübner (medlem af Kommissionen) tog ordet.

Talere: Lambert van Nistelrooij for PPE-DE-Gruppen, Catherine Stihler for PSE-Gruppen, Marian Harkin for ALDE-Gruppen, Seán Ó Neachtain for UEN-Gruppen, Jim Allister, løsgænger, Ioannis Kasoulides, Stavros Arnaoutakis, Jean Marie Beaupuy, Daniel Hannan og Colm Burke.

Taler efter catch-the-eye-proceduren: Rolf Berend.

Talere: Marian Harkin om Jim Allisters udtalelser og sidstnævnte om dette indlæg.

Talere: Danuta Hübner og Bairbre de Brún.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.6 i protokollen af 20.05.2008.


26. Regionerne i den yderste periferi (forhandling)

Betænkning: Strategi for regionerne i den yderste periferi: resultater og fremtidsudsigter [2008/2010(INI)] - Regionaludviklingsudvalget. Ordfører: Margie Sudre (A6-0158/2008)

Margie Sudre forelagde sin betænkning.

Danuta Hübner (medlem af Kommissionen) tog ordet.

Pedro Guerreiro (ordfører for udtalelse fra PECH) tog ordet.

FORSÆDE: Adam BIELAN
næstformand

Talere: Oldřich Vlasák for PPE-DE-Gruppen, Emanuel Jardim Fernandes for PSE-Gruppen, Jean Marie Beaupuy for ALDE-Gruppen, Mieczysław Edmund Janowski for UEN-Gruppen, Pedro Guerreiro for GUE/NGL-Gruppen, Rolf Berend, Iratxe García Pérez, Kyriacos Triantaphyllides, Emmanouil Angelakas, Manuel Medina Ortega og Catherine Neris.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Lambert van Nistelrooij, Sérgio Marques og Madeleine Jouye de Grandmaison.

Talere: Danuta Hübner og Margie Sudre.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.11 i protokollen af 20.05.2008.


27. Forbrugerpolitikken 2007-2013 (forhandling)

Betænkning: EU's strategi for forbrugerpolitikken 2007-2013 [2007/2189(INI)] - Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. Ordfører: Lasse Lehtinen (A6-0155/2008)

Lasse Lehtinen forelagde sin betænkning.

Meglena Kuneva (medlem af Kommissionen) tog ordet.

Talere: Piia-Noora Kauppi (ordfører for udtalelse fra ECON), Diana Wallis (ordfører for udtalelse fra JURI), Anna Hedh (ordfører for udtalelse fra FEMM), Colm Burke for PPE-DE-Gruppen, Evelyne Gebhardt for PSE-Gruppen, Alexander Lambsdorff for ALDE-Gruppen, Leopold Józef Rutowicz for UEN-Gruppen, Eva-Britt Svensson for GUE/NGL-Gruppen, Hanne Dahl for IND/DEM-Gruppen, Sergej Kozlík, løsgænger, Charlotte Cederschiöld, Bernadette Vergnaud, Andreas Schwab, Gabriela Creţu, Malcolm Harbour, Joel Hasse Ferreira og Małgorzata Handzlik.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Zita Pleštinská, Silvia-Adriana Ţicău, Magor Imre Csibi, Zuzana Roithová og Evelyne Gebhardt.

Talere: Meglena Kuneva og Lasse Lehtinen.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.12 i protokollen af 20.05.2008.


28. Dagsorden for næste møde

Dagsordenen for mødet den følgende dag var fastsat ("Dagsorden" PE 406.218/OJMA).


29. Hævelse af mødet

Formanden hævede mødet kl. 22.30.

Harald Rømer

Miguel Angel Martínez Martínez

generalsekretær

næstformand


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Følgende skrev under:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelakas, Angelilli, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Baeva, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Belder, Belet, Bennahmias, Berend, Berès, Berlato, Berman, Bielan, Binev, Blokland, Bobošíková, Böge, Bösch, Bono, Booth, Borrell Fontelles, Boştinaru, Botopoulos, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Budreikaitė, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, van den Burg, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carlshamre, Carnero González, Carollo, Casa, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Catania, Cederschiöld, Cercas, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Chukolov, Claeys, Clark, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corda, Corlăţean, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Cremers, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Dahl, Dăianu, Daul, David, Davies, De Blasio, de Brún, De Keyser, Demetriou, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Didžiokas, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Ek, Elles, Estrela, Ettl, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fiore, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, Fraile Cantón, França, Friedrich, Gacek, Gahler, Gál, Galeote, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Georgiou, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Gobbo, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grau i Segú, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Helmer, Hénin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herranz García, Hieronymi, Hökmark, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hyusmenova, Ibrisagic, Irujo Amezaga, Itälä, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Jouye de Grandmaison, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Klamt, Klaß, Knapman, Koch, Kohlíček, Konrad, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Kreissl-Dörfler, Krupa, Kuc, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Lang, De Lange, Langen, Laperrouze, La Russa, Lauk, Lavarra, Lax, Lebech, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lienemann, Liese, Liotard, Losco, Louis, Lulling, Luque Aguilar, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Mănescu, Maňka, Thomas Mann, Manolakou, Marinescu, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Matsakis, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Millán Mon, Mölzer, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Morin, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Napoletano, Naranjo Escobar, Nassauer, Neris, Newton Dunn, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Olajos, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Pafilis, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patriciello, Patrie, Alojz Peterle, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirker, Piskorski, Pittella, Pleštinská, Plumb, Podimata, Pöttering, Pohjamo, Pomés Ruiz, Mihaela Popa, Nicolae Vlad Popa, Portas, Posselt, Prets, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Riera Madurell, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sanz Palacio, Saryusz-Wolski, Savi, Schaldemose, Schapira, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Spautz, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Strož, Sudre, Sumberg, Surján, Svensson, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tannock, Tarand, Tatarella, Thomsen, Ţicău, Titford, Titley, Toia, Tőkés, Tomaszewska, Tomczak, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Veneto, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Virrankoski, Visser, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whittaker, Wiersma, Willmott, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Zahradil, Zaleski, Zanicchi, Zapałowski, Zappalà, Ždanoka, Zdravkova, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zwiefka

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik