Ευρετήριο 
Συνοπτικά πρακτικά
PDF 243kWORD 149k
Δευτέρα 19 Μαΐου 2008 - Στρασβούργο
1.Επανάληψη της συνόδου
 2.Δήλωση της Προεδρίας
 3.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 4.Σύνθεση του Σώματος
 5.Σύνθεση των πολιτικών ομάδων
 6.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών
 7.Έλεγχος των εντολών
 8.Κατάθεση εγγράφωv
 9.Προφορικές ερωτήσεις και γραπτές δηλώσεις (κατάθεση)
 10.Διαβίβαση από το Συμβούλιο κειμένων συμφωνιών
 11.Γραπτές δηλώσεις που καταπίπτουν
 12.Μεταφορές πιστώσεων
 13.Αναφορές
 14.Συνέχειες που δόθηκαν στις θέσεις και τα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου
 15.Δήλωση οικονομικών συμφερόντων
 16.Χρονοδιάγραμμα των περιόδων συνόδου για το 2009
 17.Υπογραφή των πράξεων που εγκρίθηκαν με συναπόφαση
 18.Διάταξη των εργασιών
 19.Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων
 20.Προστασία του περιβάλλοντος μέσω του ποινικού δικαίου ***I (συζήτηση)
 21.Kατάσταση προβλέψεων των εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το οικονομικό έτος 2009 (συζήτηση)
 22.Εμπόριο πρώτων υλών και βασικών προϊόντων (συζήτηση)
 23.Δημιουργία κοινής επιχείρησης στοιχείων καυσίμου και υδρογόνου * (συζήτηση)
 24.Κοινοτικό Ταμείο Καπνού * (συζήτηση)
 25.Αξιολόγηση του προγράμματος PEACE και στρατηγικές για το μέλλον (συζήτηση)
 26.Στρατηγική για τις ιδιαίτερα απομακρυσμένες περιφέρειες: επιτεύγματα και μελλοντικές προοπτικές (συζήτηση)
 27.Στρατηγική της ΕΕ για την πολιτική καταναλωτών 2007-2013 (συζήτηση)
 28.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 29.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Hans-Gert PÖTTERING
Πρόεδρος

1. Επανάληψη της συνόδου

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 5 μ.μ.


2. Δήλωση της Προεδρίας

Ο Πρόεδρος προβαίνει σε δήλωση στην οποία καταδικάζει, εξ ονόματος του Κοινοβουλίου, τρομοκρατική επίθεση της ETA στις 14 Μαΐου 2008 στο Legutiano, στη Χώρα των Βάσκων στην Ισπανία. Εκφράζει τα συλλυπητήρια του Σώματος στην οικογένεια του πολιτοφύλακα Juan Manuel Piñuel, ο οποίος απεβίωσε κατά την εν λόγω τρομοκρατική ενέργεια, καθώς και προς τον Ισπανικό λαό και τα ισπανικά δημοκρατικά θεσμικά όργανα.

Το Σώμα τηρεί ενός λεπτού σιγή εις μνήμη του θύματος.


3. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης

Ο Francesco Musotto γνωστοποιεί ότι ήταν παρών κατά τη συνεδρίαση της 08.05.2008 αλλά το όνομά του δεν εμφαίνεται στην κατάσταση παρόντων.

Τα Συνοπτικά Πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης εγκρίνονται.


4. Σύνθεση του Σώματος

Με επιστολή της 9ης Μαϊου 2008 ο José Manuel Barroso (Πρόεδρος της Επιτροπής) ενημέρωσε τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ότι το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όρισε τον Antonio Tajani, ως μέλος της Επιτροπής στη θέση του Franco Frattini.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής έχει την πρόθεση να αναθέσει στον Antonio Tajani αρμοδιότητες σχετικά με τις μεταφορές.

Το Σώμα διαπιστώνει ότι σύμφωνα με το άρθρο 7, παράγραφος 2, της Πράξης περί εκλογής των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με άμεση και καθολική ψηφοφορία, το εν λόγω αξίωμα είναι ασυμβίβαστο με αυτό του βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ως εκ τούτου ο Antonio Tajani βρίσκεται σε κατάσταση ασυμβατότητας με την εντολή του βουλευτή από τις 9 Μαϊου 2008, ημερομηνία του ορισμού του από το Συμβούλιο ως μέλους της Επιτροπής.

Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κατ' εφαρμογήν της παραγράφου 4 της συμφωνίας πλαίσιο μεταξύ του Κοινοβουλίου και της Επιτροπής καθώς και του άρθρου 99 του Κανονισμού του, θα πρέπει να αποφανθεί όσον αφορά τον ορισμό του Antonio Tajani ως μέλους της Επιτροπής, ο Πρόεδρος προτείνει να αναβληθεί η διαπίστωση της χηρείας της έδρας μέχρι την ψηφοφορία στην Ολομέλεια. Όμως, έχοντας υπόψη το ασυμβίβαστο της εντολής του από την 9η Μαϊου 2008, ο Antonio Tajani δεν μπορεί πλέον να συμμετάσχει στις εργασίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των οργάνων του.

°
° ° °

Οι αρμόδιες ιταλικές αρχές ανακοίνωσαν τους ακόλουθους ορισμούς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο:
- Giacomo Santini στη θέση του Renato Brunetta,
- Matteo Salvini στη θέση του Umberto Bossi,
- Iva Zanicchi στη θέση του Mario Mantovani,
- Fabio Ciani στη θέση της Luciana Sbarbati,
- Catiuscia Marini στη θέση του Lapo Pistelli,
- Giuseppe Bova στη θέση του Alfonso Andria,
- Edmondo Cirielli στη θέση της Adriana Poli Bortone,
- Roberto Fiore στη θέση της Alessandra Mussolini.

Οι Iva Zanicchi, Fabio Ciani, Catiuscia Marini, Giuseppe Bova και Roberto Fiore, έχουν ορισθεί ως μέλη του Κοινοβουλίου με ισχύ από 16 Μαΐου 2008.

Σύμφωνα με το άρθρο 3, παράγραφος 2 του Κανονισμού, για όσο χρονικό διάστημα δεν έχει ελεγχθεί η εντολή τους ή εκδοθεί απόφαση σε περίπτωση διαφοράς οι Iva Zanicchi, Fabio Ciani, Catiuscia Marini, Giuseppe Bova και Roberto Fiore καταλαμβάνουν τις έδρες τους στο Κοινοβούλιο και συμμετέχουν στα όργανά του με πλήρη δικαιώματα υπό τον όρο ότι έχουν προβεί προηγουμένως στη δήλωση ότι δεν κατέχουν οποιοδήποτε αξίωμα ασυμβίβαστο με την ιδιότητα του βουλευτή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Σε ό,τι αφορά αντιθέτως τους Giacomo Santini, Matteo Salvini και Edmondo Cirielli, διαπιστώνεται ότι δεν μπορούν να καταλάβουν τις έδρες τους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, δεδομένου ότι είναι επί του παρόντος μέλη του Ιταλικού Κοινοβουλίου, αξίωμα συμβίβαστο με την εντολή του ευρωπαίου βουλευτή, σύμφωνα με το άρθρο 7, παράγραφος 2, της Πράξης της 20ης Σεπτεμβρίου 1976 περί εκλογής των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με άμεση και καθολική ψηφοφορία. Ως εκ τούτου οι έδρες τους παραμένουν κενές.

°
° ° °

Οι αρμόδιες γαλλικές αρχές ανακοίνωσαν ότι η Catherine Boursier ορίστηκε στη θέση της Adeline Hazan ως μέλος του Κοινοβουλίου από τις 18.05.2008.

Σύμφωνα με το άρθρο 3, παράγραφος 2 του Κανονισμού, για όσο χρονικό διάστημα δεν έχει ελεγχθεί η εντολή της ή εκδοθεί απόφαση σε περίπτωση διαφοράς, η Catherine Boursier καταλαμβάνει την έδρα της στο Κοινοβούλιο και συμμετέχει στα όργανά του με πλήρη δικαιώματα, υπό τον όρο ότι έχει προηγουμένως προβεί στη δήλωση ότι δεν κατέχει οποιοδήποτε αξίωμα ασυμβίβαστο με την ιδιότητα του βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.


5. Σύνθεση των πολιτικών ομάδων

Ο Thomas Wise γνωστοποίησε ότι αποχώρησε από την ομάδα IND/DEM και ότι από τις 8 Μαΐου 2008 καταλαμβάνει έδρα μεταξύ των Μη Εγγεγραμμένων Βουλευτών.


6. Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών

Ο Πρόεδρος έλαβε από τις ομάδες PPE-DE και IND/DEM τα ακόλουθα αιτήματα ορισμών:

επιτροπή IMCO:
Christopher Heaton-Harris αντί Syed Kamall

Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με το Αφγανιστάν:
Urszula Gacek αντί Jacek Saryusz-Wolski

Αντιπροσωπεία στην Ευρωμεσογειακή Κοινοβουλευτική Συνέλευση:
Slavi Binev αντί Dimitar Stoyanov

Oι ως άνω ορισμοί θα θεωρηθούν επικυρωθέντες εάν δεν υπάρξει αντίρρηση μέχρι να εγκριθούν τα παρόντα πρακτικά.


7. Έλεγχος των εντολών

Κατόπιν προτάσεως της Επιτροπής JURI, το Κοινοβούλιο αποφασίζει να επικυρώσει τις εντολές των βουλευτών Juan Fraile Cantón, Martí Grau i Segú, Florencio Luque Aguilar, Juan Andrés Naranjo Escobar και Salvador Domingo Sanz Palacio, με ισχύ από 7 Απριλίου 2008 και του Sirpa Pietikäinen, με ισχύ από 4 Απριλίου 2008.


8. Κατάθεση εγγράφωv

Κατατέθηκαν τα ακόλουθα έγγραφα

1) από τις κοινοβουλευτικές επιτροπές

1.1) εκθέσεις:

- ***I ´Εκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την επιλογή και αδειοδότηση συστημάτων που παρέχουν κινητές δορυφορικές υπηρεσίες (MSS) (COM(2007)0480 - C6-0257/2007 - 2007/0174(COD)) - επιτροπή ITRE - Εισηγήτρια: Fiona Hall (A6-0077/2008)

- ***I ´Εκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τις στατιστικές για το κρέας και το ζωικό κεφάλαιο (COM(2007)0129 - C6-0099/2007 - 2007/0051(COD)) - επιτροπή AGRI - Εισηγητές: Friedrich-Wilhelm Graefe Zu Baringdorf (A6-0130/2008)

- ***I ´Εκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη σύσταση Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (αναδιατύπωση) (COM(2007)0443 - C6-0243/2007 - 2007/0163(COD)) - επιτροπή EMPL - Εισηγητής: Bernard Lehideux (A6-0131/2008)

- ***I ´Εκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την κατάργηση της απόφασης 85/368/EΟΚ του Συμβουλίου για την αντιστοιχία των τίτλων επαγγελματικής εκπαίδευσης μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (COM(2007)0680 - C6-0398/2007 - 2007/0234(COD)) - επιτροπή EMPL - Εισηγητής: Jan Andersson (A6-0132/2008)

- ´Εκθεση σχετικά με την αξιολόγηση του Προγράμματος PEACE και τις στρατηγικές για το μέλλον (2007/2150(INI)) - επιτροπή REGI - Εισηγήτρια: Bairbre De Brún (A6-0133/2008)

- ***I ´Εκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ όσον αφορά τους περιορισμούς κυκλοφορίας στην αγορά και χρήσης μερικών επικίνδυνων ουσιών και παρασκευασμάτων, 2-(2-μεθοξυαιθοξυ)αιθανόλης, 2-(2-βουτοξυαιθοξυ)αιθανόλης, διισοκυανικού μεθυλενοδιφαινυλίου, κυκλοεξανίου και νιτρικού αμμωνίου (COM(2007)0559 - C6-0327/2007 - 2007/0200(COD)) - επιτροπή ENVI - Εισηγητής: Miroslav Ouzký (A6-0135/2008)

- Ενδιάμεση έκθεση σχετικά με τα επιστημονικά δεδομένα για την αλλαγή του κλίματος: ευρήματα και συστάσεις για τη λήψη αποφάσεων (2008/2001(INI)) - επιτροπή CLIM - Εισηγητής: Karl-Heinz Florenz (A6-0136/2008)

- ´Εκθεση σχετικά με τη συνοχή της αναπτυξιακής πολιτικής και τις επιπτώσεις της εκμετάλλευσης εκ μέρους της ΕΕ ορισμένων βιολογικών φυσικών πόρων στην ανάπτυξη της Δυτικής Αφρικής (2007/2183(INI)) - επιτροπή DEVE - Εισηγητής: Frithjof Schmidt (A6-0137/2008)

- * ´Εκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για τη σύσταση της κοινής επιχείρησης "Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνου" (COM(2007)0571 - C6-0446/2007 - 2007/0211(CNS)) - επιτροπή ITRE - Εισηγήτρια: Pia Elda Locatelli (A6-0145/2008)

- ´Εκθεση σχετικά με μια νέα στρατηγική σχετικά με την υγεία των ζώων για την Ευρωπαϊκή Ένωση (2007-2013) (COM(2007)0539 - 2007/2260(INI)) - επιτροπή AGRI - Εισηγητής: Janusz Wojciechowski (A6-0147/2008)

- ***I ´Εκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την επιστροφή πολιτιστικών αγαθών που έχουν παράνομα απομακρυνθεί από το έδαφος κράτους μέλους (κωδικοποιημένη έκδοση) (COM(2007)0873 - C6-0025/2008 - 2007/0299(COD)) - επιτροπή JURI - Εισηγήτρια: Lidia Joanna Geringer De Oedenberg (A6-0152/2008)

- ***I ´Εκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την προστασία του περιβάλλοντος μέσω του ποινικού δικαίου (COM(2007)0051 - C6-0063/2007 - 2007/0022(COD)) - επιτροπή JURI - Εισηγητής: Hartmut Nassauer (A6-0154/2008)

- ´Εκθεση σχετικά με την Πράσινη Βίβλο για τη βελτίωση των πρακτικών διάλυσης των πλοίων (COM(2007)0269 - 2007/2279(INI)) - επιτροπή ENVI - Εισηγητής: Johannes Blokland (A6-0156/2008)

- ´Εκθεση σχετικά με την στρατηγική για τις ιδιαίτερα απομακρυσμένες περιφέρειες: επιτεύγματα και μελλοντικές προοπτικές (COM(2007)0507 - 2008/2010(INI)) - επιτροπή REGI - Εισηγήτρια: Margie Sudre (A6-0158/2008)

- ´Εκθεση σχετικά με την πρόοδο που έχει επιτευχθεί όσον αφορά την ισότητα ευκαιριών και την εξάλειψη των διακρίσεων στην ΕΕ (μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των οδηγιών 2000/43/ΕΚ και 2000/78/ΕΚ) (2007/2202(INI)) - επιτροπή EMPL - Εισηγήτρια: Elizabeth Lynne (A6-0159/2008)

- * ´Εκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου που αφορά την απλούστευση των διαδικασιών καταχώρισης και δημοσίευσης πληροφοριών στον κτηνιατρικό και ζωοτεχνικό τομέα και για την τροποποίηση των οδηγιών 64/432/ΕΟΚ, 77/504/ΕΟΚ, 88/407/ΕΟΚ, 88/661/ΕΟΚ, 89/361/ΕΟΚ, 89/556/ΕΟΚ, 90/427/ΕΟΚ, 90/428/ΕΟΚ, 90/429/ΕΟΚ, 90/539/ΕΟΚ, 91/68/ΕΟΚ, 92/35/ΕΟΚ, 92/65/ΕΟΚ, 92/66/ΕΟΚ, 92/119/ΕΟΚ, 94/28/ΕΚ, 2000/75/ΕΚ, της απόφασης 2000/258/ΕΚ και των οδηγιών 2001/89/ΕΚ, 2002/60/ΕΚ και 2005/94/ΕΚ (COM(2008)0120 - C6-0156/2008 - 2008/0046(CNS)) - επιτροπή AGRI - Εισηγητής: Neil Parish (A6-0160/2008)

- ´Εκθεση σχετικά με μια ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική για την Ευρωπαϊκή Ένωση (COM(2007)0575 - 2008/2009(INI)) - επιτροπή TRAN - Εισηγητής: Willi Piecyk (A6-0163/2008)

- * ´Εκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 όσον αφορά τη μεταβίβαση ενισχύσεων για τον καπνό στο Κοινοτικό Ταμείο Καπνού για τα έτη 2008 και 2009 και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 για τη χρηματοδότηση του Κοινοτικού Ταμείου Καπνού (COM(2008)0051 - C6-0062/2008 - 2008/0020(CNS)) - επιτροπή AGRI - Εισηγητής: Sergio Berlato (A6-0164/2008)

- ´Εκθεση σχετικά με τις γυναίκες και την επιστήμη (2007/2206(INI)) - επιτροπή FEMM - Εισηγήτρια: Britta Thomsen (A6-0165/2008)

- ´Εκθεση σχετικά με την ενδιάμεση εξέταση της βιομηχανικής πολιτικής - Συνεισφορά στη στρατηγική της ΕΕ για την ανάπτυξη και την απασχόληση (COM(2007)0374 - 2007/2257(INI)) - επιτροπή ITRE - Εισηγήτρια: Romana Jordan Cizelj (A6-0167/2008)

- ´Εκθεση σχετικά με την έκθεση προόδου για την Τουρκία για το 2007 (2007/2269(INI)) - επιτροπή AFET - Εισηγήτρια: Ria Oomen-Ruijten (A6-0168/2008)

- ´Εκθεση σχετικά με την παρακολούθηση της Διακήρυξης του Παρισιού του 2005 για την αποτελεσματικότητα της αναπτυξιακής βοήθειας (2008/2048(INI)) - επιτροπή DEVE - Εισηγητής: Johan Van Hecke (A6-0171/2008)

- * ´Εκθεση για την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών (COM(2007)0803 - C6-0031/2008 - 2007/0300(CNS)) - επιτροπή EMPL - Εισηγήτρια: Anne Van Lancker (A6-0172/2008)

- ΄Εκθεση σχετικά με την κατάσταση προβλέψεων των εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το οικονομικό έτος 2009 (2008/2022(BUD)) - επιτροπή BUDG - Εισηγητής: Janusz Lewandowski (A6-0181/2008)

1.2) συστάσεις για τη δεύτερη ανάγνωση:

- ***II Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου για την έγκριση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την απαγόρευση των εξαγωγών μεταλλικού υδραργύρου και την ασφαλή αποθήκευσή του (11488/1/2007 - C6-0034/2008 - 2006/0206(COD)) - επιτροπή ENVI - Εισηγητής: Δημήτριος Παπαδημούλης (A6-0102/2008)

2) από τους βουλευτές

2.1) προφορικές ερωτήσεις για την ώρα των ερωτήσεων (άρθρο 109 του Κανονισμού) (B6-0156/2008)

- προς το Συμβούλιο:

Medina Ortega Manuel, Doyle Avril, Burke Colm, McGuinness Mairead, Mitchell Gay, Higgins Jim, Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου Μαρία, Evans Robert, Posselt Bernd, Davies Chris, Martin David, Παπαδημούλης Δημήτριος, Seppänen Esko, van Nistelrooij Lambert, Anastase Roberta Alma, Rutowicz Leopold Józef, Crowley Brian, Ryan Eoin, Aylward Liam, Ó Neachtain Seán, Irujo Amezaga Mikel, Casaca Paulo, França Armando, Τούσσας Γεώργιος, Παφίλης Αθανάσιος, Podkański Zdzisław Zbigniew, Van Hecke Johan, Μανωλάκου Διαμάντω.

- προς την Επιτροπή

McAvan Linda, Van Hecke Johan, Hutchinson Alain, Doyle Avril, Paleckis Justas Vincas, Αρναουτάκης Σταύρος, Mitchell Gay, Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου Μαρία, Moraes Claude, Lundgren Nils, Goudin Hélène, Medina Ortega Manuel, Corda Giovanna, Παπαστάμκος Γεώργιος, Irujo Amezaga Mikel, Posselt Bernd, Crowley Brian, Ebner Michl, Παπαδημούλης Δημήτριος, Claeys Philip, Seppänen Esko, Kallenbach Gisela, Öger Vural, Burke Colm, McGuinness Mairead, Higgins Jim, Evans Robert, Hénin Jacky, van Nistelrooij Lambert, Ţicău Silvia-Adriana, Pleštinská Zita, Fourtou Janelly, Μαυρομμάτης Μανώλης, Rutowicz Leopold Józef, Podkański Zdzisław Zbigniew, Ryan Eoin, Aylward Liam, Ó Neachtain Seán, López-Istúriz White Antonio, França Armando, Τούσσας Γεώργιος, Παφίλης Αθανάσιος, Belet Ivo, Μανωλάκου Διαμάντω, Luque Aguilar Florencio, Kuźmiuk Zbigniew Krzysztof

2.2) προτάσεις ψηφίσματος (άρθρο 113 του Κανονισμού)

- Jana Bobošíková. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την επίδραση της χρήσης βιοκαυσίμων αντί των συμβατικών καυσίμων στην αύξηση των τιμών των τροφίμων στις αναπτυσσόμενες χώρες (B6-0215/2008)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ITRE

γνωμοδότηση :

DEVE, ENVI

- Marian Zlotea. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τα δικαιώματα των επιβατών στις οδικές μεταφορές και τις εσωτερικές πλωτές μεταφορές (B6-0234/2008)

αναπομπή

επί της ουσίας :

TRAN

γνωμοδότηση :

IMCO

2.3) προτάσεις σύστασης (άρθρο 114 του Κανονισμού)

- Roberta Angelilli, εξ ονόματος της Ομάδας UEN. Πρόταση σύστασης προς το Συμβούλιο σχετικά με την καταπολέμηση της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και για την παιδική πορνογραφία (B6-0216/2008)

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

γνωμοδότηση :

FEMM


9. Προφορικές ερωτήσεις και γραπτές δηλώσεις (κατάθεση)

Τα ακόλουθα έγγραφα έχουν κατατεθεί από τους βουλευτές

1) προφορικές ερωτήσεις (άρθρο 108 του Κανονισμού):

- (O-0029/2008) που κατέθεσαν οι Elly de Groen-Kouwenhoven, Angelika Beer, Caroline Lucas, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Luisa Morgantini, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Annemie Neyts-Uyttebroeck, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Ana Maria Gomes, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Ģirts Valdis Kristovskis, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Karl von Wogau και Stefano Zappalà, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE προς το Συμβούλιο: Παγκόσμια συνθήκη με σκοπό την απαγόρευση των όπλων ουρανίου (B6-0153/2008),

- (O-0030/2008) που κατέθεσαν οι Elly de Groen-Kouwenhoven, Angelika Beer, Caroline Lucas, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Luisa Morgantini, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Annemie Neyts-Uyttebroeck, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Ana Maria Gomes, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Ģirts Valdis Kristovskis, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Karl von Wogau και Stefano Zappalà, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE προς την Επιτροπή: Παγκόσμια συνθήκη με σκοπό την απαγόρευση των όπλων ουρανίου (B6-0154/2008),

- (O-0033/2008) που κατέθεσε ο Helmuth Markov, εξ ονόματος της Επιτροπής INTA, προς την Επιτροπή: Διαφορές Airbus/Boeing ενώπιον του ΠΟΕ (B6-0155/2008),

- (O-0054/2008) που κατέθεσε ο Miroslav Ouzký, εξ ονόματος της Επιτροπής ENVI, προς την Επιτροπή: Η στρατηγική της Επιτροπής για την τρίτη συνεδρίαση των μερών της Σύμβασης σχετικά με την πρόσβαση στην πληροφόρηση, τη δημόσια συμμετοχή στη διαδικασία λήψεως απόφασης και τη πρόσβαση στη δικαιοσύνη σε θέματα περιβάλλοντος (B6-0157/2008),

- (O-0055/2008) που κατέθεσε ο Guido Sacconi, εξ ονόματος της Επιτροπής ENVI, προς την Επιτροπή: Σχέδιο κανονισμού REACH σχετικά με τη θέσπιση μεθόδων δοκιμών (B6-0158/2008),

2) γραπτές δηλώσεις για καταχώριση στο πρωτόκολλο (άρθρο 116 του Κανονισμού):

- Jean Louis Cottigny, Pierre Pribetich, Michel Rocard, Bronisław Geremek και Daniel Cohn-Bendit, σχετικά με την χρησιμοποίηση των "ελεύθερων λογισμικών" (0046/2008),

- Elizabeth Lynne, Jamila Madeira και Frieda Brepoels, σχετικά με την ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα (0047/2008),

- Anna Záborská, Bernd Posselt, Francis Wurtz, Zita Gurmai και Marian Harkin, σχετικά με την πολυγλωσσία ως βασικό στοιχείο δημοκρατίας και διαφάνειας στην υπηρεσία των πολιτών στα κράτη μέλη (0048/2008).


10. Διαβίβαση από το Συμβούλιο κειμένων συμφωνιών

Το Συμβούλιο διαβίβασε νομίμως επικυρωμένo αντίγραφo τoυ εξής εγγράφου:

- Συμφωνία σύμπραξης στον τομέα της αλιείας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Ακτής Ελεφαντοστού.


11. Γραπτές δηλώσεις που καταπίπτουν

Οι γραπτές δηλώσεις αριθ. 7, 9, 10, 12, 13/2008 καταπίπτουν, δεδομένου ότι δεν συγκέντρωσαν τον απαιτούμενο αριθμό υπογραφών, δυνάμει του άρθρου 116, παράγραφος 5, του Κανονισμού.


12. Μεταφορές πιστώσεων

Η Επιτροπή Προϋπολογισμών εξέτασε την πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 08/2008 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (C6-0158/2008 - SEC(2008)0298/ final).

Αφού έλαβε γνώση της γνώμης του Συμβουλίου, ενέκρινε τη μεταφορά πιστώσεων στο σύνολό της, σύμφωνα με το άρθρο 24, παράγραφος 3, του Δημοσιονομικού Κανονισμού της 25ης Ιουνίου 2002, όπως τροποποιήθηκε στις 13 Δεκεμβρίου 2006.

°
° ° °

Η Επιτροπή Προϋπολογισμών εξέτασε την πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 09/2008 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (C6-0159/2008 - SEC(2008)0409 final).

Γνωμοδότησε θετικά, σύμφωνα με το άρθρο 24, παράγραφος 2 του δημοσιονομικού κανονισμού της 25ης Ιουνίου 2002, όπως τροποποιήθηκε στις 13 Δεκεμβρίου 2006, σύμφωνα με την ακόλουθη κατανομή :

11.03.01 – Διεθνείς συμφωνίες αλιείας – Ακτή του Ελεφαντοστού EUR 1.190.000,- (CE/CP)


13. Αναφορές

Οι κατωτέρω αναφορές, που έχουν καταχωρισθεί στο γενικό πρωτόκολλο στις κατωτέρω ημερομηνίες παραπέμφθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 191, παράγραφος 5, του Κανονισμού, στην αρμόδια επιτροπή:

Στις 28.04.2008

Jadwiga Kaszuba (αριθ. 0371/2008)·

Claudia Reissmüller (αριθ. 0372/2008)·

Alexander-Martin Sardina (CDU Bundestagsfraktion in der Hamburgischen Bürgerschaft) (αριθ. 0373/2008)·

Helga Liening (αριθ. 0374/2008)·

Sonja Gollwitzer-Bauer (αριθ. 0375/2008)·

Rena-Elisabeth Koch (αριθ. 0376/2008)·

Uwe Michael Walter Wolff (αριθ. 0377/2008)·

Ana Gómez Díaz-Franzón (Aula Gerión) (4500 υπογραφές) (αριθ. 0378/2008)·

Matthias Prescher (αριθ. 0379/2008)·

Seán Andrews (αριθ. 0380/2008)·

Helga und Peter Bruns (2 υπογραφές) (αριθ. 0381/2008)·

Mircea Dragnea (αριθ. 0382/2008)·

Nicola De Florentiis (αριθ. 0383/2008)·

Ion Mogosan (αριθ. 0384/2008)·

Anna M.H.C. Schnackers (αριθ. 0385/2008)·

Jan Ordon (αριθ. 0386/2008)·

Katiuscia Verlingieri (Legale UNSA - SNABCA) (2 υπογραφές) (αριθ. 0387/2008)·

Andrzej Jedruch (αριθ. 0388/2008)·

de Virgil Petrache (αριθ. 0389/2008)·

Vincenzo Marzano (αριθ. 0390/2008)·

Marek Grodzki (αριθ. 0391/2008)·

José Luis Rodríguez Taborda (Plataforma Mazagon Verde Puerta de Donana) (584 υπογραφές) (αριθ. 0392/2008)·

Catalin Afrasinei (4 υπογραφές) (αριθ. 0393/2008)·

Martin Tibuleac (αριθ. 0394/2008)·

Weronika Adamczyk (αριθ. 0395/2008)·

Irena Ryzinska (αριθ. 0396/2008)·

Ljubima Jordanova Dimitrova (αριθ. 0397/2008)·

(Όνομα απόρρητο) (αριθ. 0398/2008)·

Stefan Rapauzu (αριθ. 0399/2008)·

Karl Heinz Tonnius (αριθ. 0400/2008)·

Shenay Mustafa (αριθ. 0401/2008)·

Pavlina Radkova (αριθ. 0402/2008)·

Boyko Stoyanov (Association pour l'élevage local en Bulgarie ("Асоциация за ръзвъждане на местни - автохтонни породи в България")) (αριθ. 0403/2008)·

Marcela Pescaru (αριθ. 0404/2008)·

Roman Bakala (αριθ. 0405/2008)·

Bernard Cassar (αριθ. 0406/2008)·

János Mészáros Szilard (αριθ. 0407/2008)·

(Όνομα απόρρητο) (8 υπογραφές) (αριθ. 0408/2008)·

Carmen Mariné Tena (APRENEM) (αριθ. 0409/2008)·

Vincenzo Macaluso (αριθ. 0410/2008)·

David Missud (αριθ. 0411/2008)·

Delphine Boury-Simoes (αριθ. 0412/2008)·

Pietro Musilli (αριθ. 0413/2008)·

Richard Ley (αριθ. 0414/2008)·

Duncan MacDonald (αριθ. 0415/2008)·

Gabor Somorjai (αριθ. 0416/2008)·

Andreas Heiss (αριθ. 0417/2008)·

Manfred Jäckel (αριθ. 0418/2008)·

Rolf Jürgens (αριθ. 0419/2008)·

Dani Boix Masafret (Associación de Naturalistas de Girona) (αριθ. 0420/2008)·

Janina Janta-Lipinska (αριθ. 0421/2008)·

Gheorghe Holban (αριθ. 0422/2008)·

Francísco C. Sánchez (Colectivo por la Paz y Solidaridad) (αριθ. 0423/2008)·

Ugo Berti (9 υπογραφές) (αριθ. 0424/2008)·

Prodormos Enotiadis (αριθ. 0425/2008)·

(Όνομα απόρρητο) (αριθ. 0426/2008)·

Elizabeth Moynihan (αριθ. 0427/2008)·

Michael Puels (αριθ. 0428/2008)·

Annegret Stöckl (αριθ. 0429/2008)·

(Όνομα απόρρητο) (αριθ. 0430/2008)·

Kathleen De Vries (αριθ. 0431/2008)·

Dorothea Daniel (αριθ. 0432/2008)·

Ulrich Jarzina (αριθ. 0433/2008)·

Adrian Galati (αριθ. 0434/2008)·

Christian Peintner (Virtueller Staat - Niemandsland) (αριθ. 0435/2008)·

(Όνομα απόρρητο) (αριθ. 0436/2008)·

Στις 30.04.2008

Bogusław Wantoła (αριθ. 0437/2008)·

Peter Burghardt Führer (αριθ. 0438/2008)·

(Όνομα απόρρητο) (αριθ. 0439/2008)·

Gudrun Tempel (Arbeitsgruppe Menschenpflicht und Tierrecht) (αριθ. 0440/2008)·

Marcos Ballesteros Galera (αριθ. 0441/2008)·

(Όνομα απόρρητο) (αριθ. 0442/2008)·

Sorin Petcu (αριθ. 0443/2008)·

Anne Blackman (αριθ. 0444/2008)·

Constant Verbraeken (αριθ. 0445/2008)·

Elazizi Amine (αριθ. 0446/2008)·

Achim Ulrich Heiße (αριθ. 0447/2008)·

(Όνομα απόρρητο) (αριθ. 0448/2008)·

(Όνομα απόρρητο) (αριθ. 0449/2008)·

(Όνομα απόρρητο) (αριθ. 0450/2008)·

Valeria Bonfio (αριθ. 0451/2008)·

Pierre Pétry (Les Territoires de la Mémoire, Centre d'Education à la Tolérance et à la Résistance) (αριθ. 0452/2008)·

(Όνομα απόρρητο) (αριθ. 0453/2008)·

Hans-Jürgen Jacob (HCP Harely Club Pfalz e.V.) (αριθ. 0454/2008)·

Nicole Regereau (Victimes des dénis de justice contamination Hépatite C) (αριθ. 0455/2008)·

Josef Jasimczak (Nachkom. v. Zwangsarbeitern) (αριθ. 0456/2008)·

Cristina Calandre Hoenigsfeld (αριθ. 0457/2008)·

(Όνομα απόρρητο) (αριθ. 0458/2008)·

Antonio Morais (αριθ. 0459/2008)·

(Όνομα απόρρητο) (αριθ. 0460/2008)·

Yolande Rodulfo (αριθ. 0461/2008)·

Ana Ionita (αριθ. 0462/2008)·

Nosrat Delbasteh (Aserbaidschanische Föderation 1996 e.V. in Deutschland-Berlin) (αριθ. 0463/2008)·

Wolfgang Schönfelder (αριθ. 0464/2008)·

Irene Peretti (iei-consulting) (αριθ. 0465/2008)·

Irene Janßen (αριθ. 0466/2008)·

(Όνομα απόρρητο) (αριθ. 0467/2008)·

Eduard Payer (αριθ. 0468/2008)·

Adam Rainer (Interessengemeinschaft für japanische Old- und Youngtimer) (αριθ. 0469/2008)·

Jens Ahrends (αριθ. 0470/2008)·

(Όνομα απόρρητο) (αριθ. 0471/2008)·

(Όνομα απόρρητο) (αριθ. 0472/2008)·

Christoph Klein (Atmed AG) (αριθ. 0473/2008)·

C. Muet (AVEC) (αριθ. 0474/2008)·

Timis Netu (αριθ. 0475/2008)·

Antonio César Muñoz (Agrupación de Desarollo) (αριθ. 0476/2008)·

(Όνομα απόρρητο) (αριθ. 0477/2008)·

Lazar Dumitras (αριθ. 0478/2008)·

Boris Leopold Kurent (Civilno združenje za nadzor nad institucijami) (8 υπογραφές) (αριθ. 0479/2008)·

Ryszard Tadla (αριθ. 0480/2008)·

Danila Fodor (Organizatia Nationala pentru Apararea Drepturilor Omului) (3 υπογραφές) (αριθ. 0481/2008)·

de María-Pilar Malón Azpilicueta (Asociación "Abusos Urbanísticos en Navarra: No") (αριθ. 0482/2008)·

Niculae Vişinoiu (αριθ. 0483/2008)·

Helga Lacke (αριθ. 0484/2008)·

Irma Nelles-Rieger (αριθ. 0485/2008)·

Στις 15.05.2008

Michael Shields (2 υπογραφές) (αριθ. 0486/2008)·

Emil Vâcǎrus (αριθ. 0487/2008)·

Giampaolo Deiama (αριθ. 0488/2008)·

Bernardus Van Oosten (αριθ. 0489/2008)·

(Όνομα απόρρητο) (αριθ. 0490/2008)·

Rafael Ribera Ferrer (αριθ. 0491/2008)·

Michael Peter Blake (αριθ. 0492/2008)·

(Όνομα απόρρητο) (αριθ. 0493/2008)·

(Όνομα απόρρητο) (αριθ. 0494/2008)·

Miguel Angel Maicas Juanes (αριθ. 0495/2008)·

María Teresa Salvador Alarcón (αριθ. 0496/2008)·

Gary Paterson (αριθ. 0497/2008)·

Massimo Degni (αριθ. 0498/2008)·

Nicolae Aurel Curdov (αριθ. 0499/2008)·

Catalin Stoica (αριθ. 0500/2008)·

Natalia Serao (8 υπογραφές) (αριθ. 0501/2008)·

(Όνομα απόρρητο) (2 υπογραφές) (αριθ. 0502/2008)·

Amine Salem (αριθ. 0503/2008)·

(Όνομα απόρρητο) (αριθ. 0504/2008)·

Elena Sirbu (αριθ. 0505/2008)·

Ioan Octavian Stetca (SC Management Solution) (αριθ. 0506/2008)·

Mironel Dascalu (S.C. Ferma Das Agro srl) (αριθ. 0507/2008)·

(Όνομα απόρρητο) (αριθ. 0508/2008)·

Régis Debeire (αριθ. 0509/2008)·

Oisin Jones-Dillon (αριθ. 0510/2008)·

Marina Mastromauro (Pastificio Attilio Mastromauro Granoro s.r.l.) (αριθ. 0511/2008)·

Andrzej Gorski (αριθ. 0512/2008)·

Heinrich Hoppach (Toxcenter e.V.) (αριθ. 0513/2008)·

(Όνομα απόρρητο) (αριθ. 0514/2008)·

Giancarlo Albera (Coordinamento dei Comitati cittadini) (αριθ. 0515/2008)·

(Όνομα απόρρητο) (αριθ. 0516/2008)·

Elizabeth Fleischer (αριθ. 0517/2008)·

Gheorghe Vlase (αριθ. 0518/2008)·

Marie Breda (αριθ. 0519/2008)·

Vasile Mǎlǎiaşi (αριθ. 0520/2008)·

Peter Jozef Mathilda Van Kerckhoven (2 υπογραφές) (αριθ. 0521/2008)·

Peter Moser (αριθ. 0522/2008)·

Giuseppe Cirillo (Partito Impotenti Esistenziali Dr. Cirillo) (2 υπογραφές) (αριθ. 0523/2008)·

Johannes Zens (αριθ. 0524/2008)·

Michael Doyle (αριθ. 0525/2008)·

Vera Petkantchin (Grazhdani za Rila (Citizens of Rila)) (81277 υπογραφές) (αριθ. 0526/2008).


14. Συνέχειες που δόθηκαν στις θέσεις και τα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου

Η ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τις συνέχειες που δόθηκαν στις θέσεις και τα ψηφίσματα που ενέκρινε το Κοινοβούλιο κατά τη διάρκεια της περιόδου συνόδου του Φεβρουαρίου 2008 είναι διαθέσιμη στην ιστοθέση Séance en direct


15. Δήλωση οικονομικών συμφερόντων

Οι ακόλουθοι βουλευτές δεν έχουν ακόμη επικαιροποιήσει τη δήλωση οικονομικών συμφερόντων τους για το έτος 2007, σύμφωνα με το Παράρτημα I, άρθρο 2, παράγραφος 5, του Κανονισμού:

Jean-Luc Bennahmias, Graham Booth, Małgorzata Handzlik, Kurt Lechner, Jules Maaten, José Javier Pomés Ruiz, Teresa Riera Madurell, Britta Thomsen, Catherine Trautmann και John Whittaker.


16. Χρονοδιάγραμμα των περιόδων συνόδου για το 2009

Η Διάσκεψη των Προέδρων γνωστοποίησε τις προτάσεις της για το χρονοδιάγραμμα των περιόδων συνόδου του 2009.

Οι προτάσεις αυτές έχουν ως εξής:

από 12 έως 15 Ιανουαρίου

από 2 έως 5 Φεβρουαρίου

στις 18 και 19 Φεβρουαρίου

από 9 έως 12 Μαρτίου

από 23 έως 26 Μαρτίου

στη 1 και 2 Απριλίου

από 20 έως 23 Απριλίου

από 4 έως 7 Μαΐου

από 14 έως 16 Ιουλίου

από 14 έως 17 Σεπτεμβρίου

στις 7 και 8 Οκτωβρίου

από 19 έως 22 Οκτωβρίου

στις 11 και 12 Νοεμβρίου

από 23 έως 26 Νοεμβρίου

από 14 έως 17 Δεκεμβρίου

Η προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών λήγει στις 19.05.2008, 8μ.μ.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί την Τετάρτη 21.5.2008 στις 12 το μεσημέρι.


17. Υπογραφή των πράξεων που εγκρίθηκαν με συναπόφαση

Ο Πρόεδρος γνωστοποιεί ότι, από κοινού με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου, θα προβεί την Τετάρτη στην υπογραφή των ακόλουθων πράξεων που εγκρίθηκαν με τη διαδικασία συναπόφασης σύμφωνα με το άρθρο 68 του Κανονισμού:

- Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Kοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 998/2003 για τους υγειονομικούς όρους που εφαρμόζονται στις μη εμπορικού χαρακτήρα μετακινήσεις ζώων συντροφιάς, σε ό,τι αφορά την παράταση της μεταβατικής περιόδου (03622/2008/LEX - C6-0196/2008 - 2007/0202(COD))

- Οδηγία του Ευρωπαϊκού Kοινοβουλίου και του Συμβουλίου για ορισμένα θέματα διαμεσολάβησης σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις (03624/2008/LEX - C6-0195/2008 - 2004/0251(COD))

- Οδηγία 2008/51/ΕΚ του ΕυρωπαΪκού Kοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 91/477/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τον έλεγχο της απόκτησης και της κατοχής όπλων (03690/2007/LEX - C6-0194/2008 - 2006/0031(COD))

- Οδηγια του Ευρωπαϊκού Kοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και καθαρότερο αέρα για την Ευρώπη (03696/2007/LEX - C6-0193/2008 - 2005/0183(COD))

°
° ° °

Παρεμβαίνει ο Bernd Posselt σχετικά με την ημερομηνία των εκλογών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το 2009.


18. Διάταξη των εργασιών

Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τον καθορισμό της διάταξης των εργασιών.

Το τελικό σχέδιο της ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων της Ολομέλειας του Μαΐου II 2008 (PE 406.218/PDOJ) έχει διανεμηθεί και έχουν προταθεί οι εξής τροποποιήσεις (άρθρο 132 του Κανονισμού):

Συνεδριάσεις από τις 19.05.2008 έως τις 22.05.2008

Δευτέρα

- δεν προτάθηκε τροποποίηση

Παρεμβαίνει ο Hartmut Nassauer, ο οποίος διαμαρτύρεται για το γεγονός ότι ένας αυξανόμενος αριθμός συνεδριάσεων των επιτροπών πραγματοποιείται ταυτόχρονα με την Ολομέλεια (ο Πρόεδρος λαμβάνει γνώση και του απαντά ότι θα παραπέμψει το εν λόγω θέμα στη Διάσκεψη των Προέδρων)

Τρίτη

Αίτημα της ομάδας PSE με σκοπό να εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη του απογεύματος της Τρίτης δήλωση της Επιτροπής σχετικά με την κατάσταση των Ρομ στην Ιταλία, χωρίς κατάθεση προτάσεων ψηφίσματος

Παρεμβαίνουν οι Martin Schulz, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, ο οποίος αιτιολογεί το αίτημα, Monica Frassoni, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, και Joseph Daul, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE.

Με ΗΨ (106 υπέρ, 100 κατά, 2 αποχές), το Σώμα εγκρίνει το αίτημα.

Τετάρτη

- δεν προτάθηκε τροποποίηση

Πέμπτη

- δεν προτάθηκε τροποποίηση

Η διάταξη των εργασιών καθορίζεται κατ' αυτόν τον τρόπο.

Παρεμβαίνει ο Hannes Swoboda, για να αναφέρει ότι η ομάδα PSE θα ζητήσει την αναβολή της ψηφοφορίας επί της εκθέσεως Mathieu Grosch (A6-0037/2008) (σημείο 23 του PDOJ).


19. Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων

Παρεμβαίνουν σε ενός λεπτού αγόρευση, βάσει του άρθρου 144 του Κανονισμού, για να επιστήσουν την προσοχή του Κοινοβουλίου σε σημαντικά πολιτικά θέματα, οι ακόλουθοι βουλευτές:

Erna Hennicot-Schoepges, Antonio Masip Hidalgo, Jelko Kacin, László Tőkés, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gerard Batten, Slavi Binev, Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, Proinsias De Rossa, Graham Watson, Ewa Tomaszewska, Daniel Strož, Thomas Mann, Magda Kósáné Kovács, Tunne Kelam, Catherine Guy-Quint, Toomas Savi, András Gyürk, Pervenche Berès, Filiz Hakaeva Hyusmenova και Laima Liucija Andrikienė.


20. Προστασία του περιβάλλοντος μέσω του ποινικού δικαίου ***I (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την προστασία του περιβάλλοντος μέσω του ποινικού δικαίου [COM(2007)0051 - C6-0063/2007 - 2007/0022(COD)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγητής: Hartmut Nassauer (A6-0154/2008)

Ο Hartmut Nassauer παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει ο Jacques Barrot (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνει ο Dan Jørgensen (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής ENVI).

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Manuel António dos SANTOS
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Γεώργιος Παπαστάμκος, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Manuel Medina Ortega, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Diana Wallis, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Monica Frassoni, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Jens Holm, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Aloyzas Sakalas, Mojca Drčar Murko, Hiltrud Breyer, Jacques Barrot και Hartmut Nassauer.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 5.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 21.05.2008.


21. Kατάσταση προβλέψεων των εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το οικονομικό έτος 2009 (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την κατάσταση προβλέψεων των εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το οικονομικό έτος 2009 [2008/2022(BUD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Janusz Lewandowski (A6-0181/2008)

Ο Janusz Lewandowski παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνουν οι Reimer Böge, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Thijs Berman, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Anne E. Jensen, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Wiesław Stefan Kuc, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Gerard Batten, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, Μαργαρίτης Σχοινάς, Vladimír Maňka, Jan Mulder, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Valdis Dombrovskis και Brigitte Douay.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Ville Itälä και Esko Seppänen.

Παρεμβαίνει η Janusz Lewandowski.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.9 των Συνοπτικών Πρακτικών της 20.05.2008.


22. Εμπόριο πρώτων υλών και βασικών προϊόντων (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με το εμπόριο πρώτων υλών και βασικών προϊόντων [2008/2051(INI)] - Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Εισηγητής: Jens Holm (A6-0134/2008)

Ο Jens Holm παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει ο Janez Potočnik (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνει ο Daniel Caspary, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Luisa MORGANTINI
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Francisco Assis, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Zbigniew Zaleski, Marusya Ivanova Lyubcheva και Glyn Ford.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Γεώργιος Παπαστάμκος, Σταύρος Αρναουτάκης και Brian Crowley.

Παρεμβαίνουν οι Janez Potočnik και Jens Holm.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.10 των Συνοπτικών Πρακτικών της 20.05.2008.


23. Δημιουργία κοινής επιχείρησης στοιχείων καυσίμου και υδρογόνου * (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για τη σύσταση της κοινής επιχείρησης "Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνο" [COM(2007)0571 - C6-0446/2007 - 2007/0211(CNS)] - Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Εισηγήτρια: Pia Elda Locatelli (A6-0145/2008)

Παρεμβαίνει ο Janez Potočnik (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Jan Březina, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Silvia-Adriana Ţicău, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Vladko Todorov Panayotov, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Zdzisław Kazimierz Chmielewski και Janez Potočnik.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 20.05.2008.


24. Κοινοτικό Ταμείο Καπνού * (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 όσον αφορά τη μεταβίβαση ενισχύσεων για τον καπνό στο Κοινοτικό Ταμείο Καπνού για τα έτη 2008 και 2009 και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 για τη χρηματοδότηση του Κοινοτικού Ταμείου Καπνού [COM(2008)0051 - C6-0062/2008 - 2008/0020(CNS)] - Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου. Εισηγητής: Sergio Berlato (A6-0164/2008)

Ο Sergio Berlato παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει η Mariann Fischer Boel (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Wiesław Stefan Kuc (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής BUDG), Ιωάννης Γκλαβάκης, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Alejandro Cercas, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Janusz Wojciechowski, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Διαμάντω Μανωλάκου, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Hélène Goudin, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, και Esther Herranz García.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Marek SIWIEC
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Lily Jacobs, Roberta Angelilli, Kartika Tamara Liotard, Bogdan Golik, Andrzej Tomasz Zapałowski και Thijs Berman.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Armando Veneto, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk και Ιωάννης Γκλαβάκης.

Παρεμβαίνουν οι Mariann Fischer Boel και Sergio Berlato.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 20.05.2008.


25. Αξιολόγηση του προγράμματος PEACE και στρατηγικές για το μέλλον (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την αξιολόγηση του Προγράμματος PEACE και τις στρατηγικές για το μέλλον [2007/2150(INI)] - Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. Εισηγήτρια: Bairbre de Brún (A6-0133/2008)

Η Bairbre de Brún παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνει η Danuta Hübner (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Lambert van Nistelrooij, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Catherine Stihler, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Marian Harkin, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Seán Ó Neachtain, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Jim Allister, μη εγγεγραμμένος, Ιωάννης Κασουλίδης, Σταύρος Αρναουτάκης, Jean Marie Beaupuy, Daniel Hannan και Colm Burke.

Παρεμβαίνει σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" ο Rolf Berend.

Παρεμβαίνουν οι Marian Harkin η οποία αναφέρεται στις απόψεις που εξέφρασε ο Jim Allister και ο τελευταίος επί της εν λόγω παρεμβάσεως.

Παρεμβαίνουν οι Danuta Hübner και Bairbre de Brún.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 20.05.2008.


26. Στρατηγική για τις ιδιαίτερα απομακρυσμένες περιφέρειες: επιτεύγματα και μελλοντικές προοπτικές (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την στρατηγική για τις ιδιαίτερα απομακρυσμένες περιφέρειες: επιτεύγματα και μελλοντικές προοπτικές [2008/2010(INI)] - Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. Εισηγήτρια: Margie Sudre (A6-0158/2008)

Η Margie Sudre παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνει η Danuta Hübner (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνει ο Pedro Guerreiro (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής PECH).

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Adam BIELAN
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Oldřich Vlasák, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Emanuel Jardim Fernandes, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Jean Marie Beaupuy, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Mieczysław Edmund Janowski, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Pedro Guerreiro, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Rolf Berend, Iratxe García Pérez, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Εμμανουήλ Αγγελάκας, Manuel Medina Ortega και Catherine Neris.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Lambert van Nistelrooij, Sérgio Marques και Madeleine Jouye de Grandmaison.

Παρεμβαίνουν οι Danuta Hübner και Margie Sudre.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.11 των Συνοπτικών Πρακτικών της 20.05.2008.


27. Στρατηγική της ΕΕ για την πολιτική καταναλωτών 2007-2013 (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για την πολιτική καταναλωτών 2007-2013 [2007/2189(INI)] - Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών. Εισηγητής: Lasse Lehtinen (A6-0155/2008)

Ο Lasse Lehtinen παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει η Meglena Kuneva (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Piia-Noora Kauppi (εισηγήτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής ECON), Diana Wallis (εισηγήτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής JURI), Anna Hedh (εισηγήτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής FEMM), Colm Burke, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Evelyne Gebhardt, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Alexander Lambsdorff, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Leopold Józef Rutowicz, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Eva-Britt Svensson, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Hanne Dahl, εξ ονόματος της ομάδας IND/DEM, Sergej Kozlík, μη εγγεγραμμένος, Charlotte Cederschiöld, Bernadette Vergnaud, Andreas Schwab, Gabriela Creţu, Malcolm Harbour, Joel Hasse Ferreira και Małgorzata Handzlik.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Zita Pleštinská, Silvia-Adriana Ţicău, Magor Imre Csibi, Zuzana Roithová και Evelyne Gebhardt.

Παρεμβαίνουν οι Meglena Kuneva και Lasse Lehtinen.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.12 των Συνοπτικών Πρακτικών της 20.05.2008.


28. Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης

Η ημερήσια διάταξη της αυριανής συνεδρίασης έχει καθοριστεί (έγγρ. "Ημερήσια Διάταξη" PE 406.218/OJMA).


29. Λήξη της συνεδρίασης

Ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης στις 10.30 μ.μ.

Harald Rømer

Miguel Angel Martínez Martínez

Γενικός Γραμματέας

αντιπρόεδρος


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

Υπέγραψαν:

Αδάμου, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Αγγελάκας, Angelilli, Arif, Αρναουτάκης, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Baeva, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Belder, Belet, Bennahmias, Berend, Berès, Berlato, Berman, Bielan, Binev, Blokland, Bobošíková, Böge, Bösch, Bono, Booth, Borrell Fontelles, Boştinaru, Μποτόπουλος, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Budreikaitė, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, van den Burg, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carlshamre, Carnero González, Carollo, Casa, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Catania, Cederschiöld, Cercas, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Chukolov, Claeys, Clark, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corda, Corlăţean, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Cremers, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Dahl, Dăianu, Daul, David, Davies, De Blasio, de Brún, De Keyser, Δημητρίου, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Didžiokas, Dillen, Δημητρακόπουλος, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Ek, Elles, Estrela, Ettl, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fiore, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, Fraile Cantón, França, Friedrich, Gacek, Gahler, Gál, Galeote, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Γεωργίου, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gierek, Giertych, Gill, Γκλαβάκης, Glante, Glattfelder, Gobbo, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grau i Segú, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Helmer, Hénin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herranz García, Hieronymi, Hökmark, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hyusmenova, Ibrisagic, Irujo Amezaga, Itälä, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Jouye de Grandmaison, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Κασουλίδης, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Klamt, Klaß, Knapman, Koch, Kohlíček, Konrad, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, Kreissl-Dörfler, Krupa, Kuc, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Λαμπρινίδης, Lambsdorff, Lang, De Lange, Langen, Laperrouze, La Russa, Lauk, Lavarra, Lax, Lebech, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lienemann, Liese, Liotard, Losco, Louis, Lulling, Luque Aguilar, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Mănescu, Maňka, Thomas Mann, Μανωλάκου, Marinescu, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Ματσάκης, Μάτσης, Mauro, Μαυρομμάτης, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Millán Mon, Mölzer, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Morin, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Napoletano, Naranjo Escobar, Nassauer, Neris, Newton Dunn, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Olajos, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Παφίλης, Pahor, Paleckis, Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου, Panayotov, Pannella, Panzeri, Παπαδημούλης, Paparizov, Παπαστάμκος, Parish, Paşcu, Patriciello, Patrie, Alojz Peterle, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirker, Piskorski, Pittella, Pleštinská, Plumb, Ποδηματά, Pöttering, Pohjamo, Pomés Ruiz, Mihaela Popa, Nicolae Vlad Popa, Portas, Posselt, Prets, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Riera Madurell, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sanz Palacio, Saryusz-Wolski, Savi, Schaldemose, Schapira, Schenardi, Schierhuber, Σχοινάς, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Spautz, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Strož, Sudre, Sumberg, Surján, Svensson, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tannock, Tarand, Tatarella, Thomsen, Ţicău, Titford, Titley, Toia, Tőkés, Tomaszewska, Tomczak, Τούσσας, Τρακατέλλης, Trautmann, Τριανταφυλλίδης, Turmes, Τζαμπάζη, Uca, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Βακάλης, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Varela Suanzes-Carpegna, Βαρβιτσιώτης, Vatanen, Vaugrenard, Veneto, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Virrankoski, Visser, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whittaker, Wiersma, Willmott, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Zahradil, Zaleski, Zanicchi, Zapałowski, Zappalà, Ždanoka, Zdravkova, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zwiefka

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου