Märksõnaregister 
Protokoll
PDF 220kWORD 141k
Esmaspäev, 19. mai 2008 - Strasbourg
1.Istungjärgu jätkamine
 2.Presidentuuri avaldus
 3.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 4.Parlamendi koosseis
 5.Fraktsioonide koosseis
 6.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis
 7.Volituste kontrollimine
 8.aa Esitatud dokumendid
 9.Suuliselt vastatavad küsimused ja kirjalikud deklaratsioonid (esitamine)
 10.Nõukogu edastatud kokkulepete tekstid
 11.Kehtetud kirjalikud deklaratsioonid
 12.Assigneeringute ümberpaigutamine
 13.Petitsioonid
 14.Parlamendi seisukohtade ja resolutsioonide vastuvõtmisele järgnev tegevus
 15.Majanduslike huvide deklaratsioon
 16.2009. aasta osaistungjärkude ajakava
 17.Kaasotsustamismenetlusel vastu võetud aktide allkirjastamine
 18.Tööplaan
 19.Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel
 20.Keskkonna kaitsmine kriminaalõiguse kaudu ***I (arutelu)
 21.2009. aasta eelarve: Euroopa Parlamendi esialgne eelarvestus (arutelu)
 22.Tooraine ja toormaterjaliga kauplemine (arutelu)
 23.Kütuseelementide ja vesiniku ühisettevõtte loomine * (arutelu)
 24.Ühenduse tubakaalase uurimistöö ja teabelevi fond * (arutelu)
 25.Programmi PEACE hindamine ja tulevikustrateegiad (arutelu)
 26.Äärepoolseimate piirkondade strateegia: kokkuvõte ja arenguperspektiivid (arutelu)
 27.ELi tarbijapoliitika strateegia 2007–2013 (arutelu)
 28.Järgmise istungi päevakord
 29.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI


ISTUNGI JUHATAJA: Hans-Gert PÖTTERING
president

1. Istungjärgu jätkamine

Istung algas kell 17.00.


2. Presidentuuri avaldus

Parlamendi president tegi avalduse, milles ta mõistis parlamendi nimel hukka ETA poolt 14. mail Legutianos Baskimaal (Hispaania) tehtud atentaadi. Ta väljendas parlamendi nimel kaastunnet atentaadis hukkunud tsiviilkaardi liikme Juan Manuel Piñueli perekonnale, Hispaania rahvale ja Hispaania demokraatlikele institutsioonidele.

Parlament pidas ohvri mälestuseks minutilise leinaseisaku.


3. Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Francesco Musotto on teatanud, et vaatamata tema kohalolekule 08.05.2008 istungil ei ole tema nime kohalolijate nimekirja kantud.

Kinnitati eelmise istungi protokoll.


4. Parlamendi koosseis

José Manuel Barroso (komisjoni president) teavitas Euroopa Parlamendi presidenti 9. mai 2008. aasta kirjas, et Euroopa Liidu Nõukogu määras Antonio Tajani Franco Frattini asemel komisjoni liikmeks.

Komisjoni president kavatseb anda Antonio Tajanile transpordivoliniku portfelli.

Parlament märkis, et vastavalt otsestel ja üldistel valimistel Euroopa Parlamendi liikmete valimist käsitleva akti artikli 7 lõikele 1 ei saa seda ametit ühitada Euroopa Parlamendi liikme ametiga, mistõttu Antonio Tajani on alates 9. maist 2008, mil nõukogu ta komisjoni liikmeks määras, olukorras, mis on ühitamatu tema mandaadiga.

Pidades silmas asjaolu, et Euroopa Parlament peab kooskõlas Euroopa Parlamendi ja komisjoni vahelise raamkokkuleppe lõikega 4 ja kodukorra artikliga 99 alles tegema otsuse Antonio Tajani komisjoni liikmeks määramise kohta, tegi president ettepaneku lükata parlamendiliikme koha vabaks jäämise otsuse vastuvõtmine edasi hääletamiseni täiskogus. Arvestades aga tema staatuse ühitamatust parlamendiliikme mandaadiga alates 9. maist 2008, ei või Antonio Tajani enam osaleda Euroopa Parlamendi ega selle selle organite töös.

°
° ° °

Itaalia pädevad ametiasutused on teatanud järgmistest nimetamistest Euroopa Parlamenti:
- Renato Brunetta asemel Giacomo Santini;
- Umberto Bossi asemel Matteo Salvini;
- Mario Mantovani asemel Iva Zanicchi;
- Luciana Sbarbati asemel Fabio Ciani;
- Lapo Pistelli asemel Catiuscia Marini;
- Alfonso Andria asemel Giuseppe Bova;
- Adriana Poli Bortone asemel Edmondo Cirielli;
- Alessandra Mussolini asemel Roberto Fiore.

Iva Zanicchi, Fabio Ciani, Catiuscia Marini, Giuseppe Bova ja Roberto Fiore nimetati parlamendi liikmeteks alates 16. maist 2008.

Kuna nende mandaadi kehtivust ei ole kontrollitud ja ei ole vastu võetud otsust mandaadi võimaliku vaidlustamise kohta, osalevad Iva Zanicchi, Fabio Ciani, Catiuscia Marini, Giuseppe Bova ja Roberto Fiore vastavalt kodukorra artikli 3 lõikele 2 täieõiguslikult parlamendi ja selle organite töös, tingimusel et nad on eelnevalt esitanud deklaratsiooni, milles nad kinnitavad, et ei täida ülesandeid, mis ei ole ühitatavad Euroopa Parlamendi liikme ametiga.

Giacomo Santini, Matteo Salvini ja Edmondo Cirielli osas märgiti, et nad ei või osaleda Euroopa Parlamendi töös, kuna nad on praegu Itaalia parlamendi liikmed, mis on vastavalt otsestel ja üldistel valimistel Euroopa Parlamendi liikmete valimist käsitleva 20. septembri 1976. aasta akti artikli 7 lõikele 2 ühitamatu Euroopa Parlamendi liikme volitustega. Seetõttu jäävad nende kohad vabaks.

°
° ° °

Prantsusmaa pädevad ametiasutused on teatanud Adeline Hazani asemel Catherine Boursier' ametisse nimetamisest, kes hakkab täitma parlamendiliikme ülesandeid alates 18.5.2008.

Kuna tema mandaadi kehtivust ei ole kontrollitud ja ei ole vastu võetud otsust mandaadi võimaliku vaidlustamise kohta, osaleb Catherine Boursier vastavalt kodukorra artikli 3 lõikele 2 täieõiguslikult parlamendi ja selle organite töös, tingimusel et ta on eelnevalt esitanud deklaratsiooni, milles kinnitab, et ei täida ülesandeid, mis ei ole ühitatavad Euroopa Parlamendi liikme ametiga.


5. Fraktsioonide koosseis

Thomas Wise on teatanud, et lahkub fraktsioonist IND/DEM ja on alates 8. maist 2008 fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliige.


6. Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis

President on saanud fraktsiooni PPE-DE ja fraktsiooni IND/DEM taotlused järgmiste ametissenimetamiste kohta:

IMCO komisjon:
Syed Kamalli asemel Christopher Heaton-Harris

Delegatsioon Afganistaniga suhtlemiseks:
Jacek Saryusz-Wolski asemel Urszula Gacek

Delegatsioon Euroopa - Vahemere piirkonna parlamentaarses assamblees:
Dimitar Stoyanovi asemel Slavi Binev

Ametissenimetamised loetakse kinnitatuks, kui käesoleva protokolli kinnitamiseni ei esitata ühtegi vastuväidet.


7. Volituste kontrollimine

JURI komisjoni ettepanekul kinnitas parlament Juan Fraile Cantóni, Martí Grau i Segú, Florencio Luque Aguilari, Juan Andrés Naranjo Escobari ja Salvador Domingo Sanz Palacio mandaadid alates 7. aprillist 2008 ja Sirpa Pietikäineni mandaadi alates 4. aprillist 2008.


8. aa Esitatud dokumendid

Järgmised dokumendid on Euroopa Parlamendile esitanud

1) parlamendikomisjonid:

1.1) raportid

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus liikuva kosmoseside süsteemide valiku ja nendega seotud lubade andmise kohta (KOM(2007)0480 - C6-0257/2007 - 2007/0174(COD)) - ITRE komisjon - Raportöör: Fiona Hall (A6-0077/2008)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus loomakasvatuse statistika kohta (KOM(2007)0129 - C6-0099/2007 - 2007/0051(COD)) - AGRI komisjon - Raportöör: Friedrich-Wilhelm Graefe Zu Baringdorf (A6-0130/2008)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse Euroopa Koolitusfond (uuesti sõnastatud) (KOM(2007)0443 - C6-0243/2007 - 2007/0163(COD)) - EMPL komisjon - Raportöör: Bernard Lehideux (A6-0131/2008)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu otsus nr 85/368/EMÜ Euroopa Ühenduse liikmesriikide kutsekvalifikatsioonide võrreldavuse kohta (KOM(2007)0680 - C6-0398/2007 - 2007/0234(COD)) - EMPL komisjon - Raportöör: Jan Andersson (A6-0132/2008)

- Raport programmi PEACE hindamise ja tulevikustrateegiate kohta (2007/2150(INI)) - REGI komisjon - Raportöör: Bairbre De Brún (A6-0133/2008)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega muudetakse nõukogu direktiivi 76/769/EMÜ seoses teatavate ohtlike ainete ja valmististe, nimelt 2-(2-metoksüetoksü)etanooli, 2-(2-butoksüetoksü)etanooli, metüleendifenüüldiisotsüanaadi, tsükloheksaani ja ammooniumnitraadi turustamise ja kasutamise piirangutega (KOM(2007)0559 - C6-0327/2007 - 2007/0200(COD)) - ENVI komisjon - Raportöör: Miroslav Ouzký (A6-0135/2008)

- Vaheraport kliimamuutuste teaduslike faktide kohta: tulemused ja soovitused otsuste tegemiseks (2008/2001(INI)) - CLIM komisjon - Raportöör: Karl-Heinz Florenz (A6-0136/2008)

- Raport arenguga seotud poliitikavaldkondade sidususe ja mõju kohta, mida teatud bioloogiliste loodusvarade kasutamine ELis Lääne-Aafrika arengule avaldab (2007/2183(INI)) - DEVE komisjon - Raportöör: Frithjof Schmidt (A6-0137/2008)

- * Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühisettevõte kütuseelementide ja vesiniku valdkonnas (KOM(2007)0571 - C6-0446/2007 - 2007/0211(CNS)) - ITRE komisjon - Raportöör: Pia Elda Locatelli (A6-0145/2008)

- Raport Euroopa Liidu uue loomatervishoiustrateegia kohta aastateks 2007–2013 (KOM(2007)0539 - 2007/2260(INI)) - AGRI komisjon - Raportöör: Janusz Wojciechowski (A6-0147/2008)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv liikmesriigi territooriumilt ebaseaduslikult väljaviidud kultuuriväärtuste tagastamise kohta (kodifitseeritud versioon) (KOM(2007)0873 - C6-0025/2008 - 2007/0299(COD)) - JURI komisjon - Raportöör: Lidia Joanna Geringer De Oedenberg (A6-0152/2008)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv keskkonna kaitsmise kohta kriminaalõiguse kaudu (KOM(2007)0051 - C6-0063/2007 - 2007/0022(COD)) - JURI komisjon - Raportöör: Hartmut Nassauer (A6-0154/2008)

- Raport, mis käsitleb rohelist raamatut laevade parema lammutamise kohta (KOM(2007)0269 - 2007/2279(INI)) - ENVI komisjon - Raportöör: Johannes Blokland (A6-0156/2008)

- Raport äärepoolseimate piirkondade strateegia kohta: kokkuvõte ja arenguperspektiivid (KOM(2007)0507 - 2008/2010(INI)) - REGI komisjon - Raportöör: Margie Sudre (A6-0158/2008)

- Raport edusammude kohta võrdsete võimaluste ja mittediskrimineerimise valdkonnas ELis (direktiivide 2000/43/EÜ ja 2000/78/EÜ ülevõtmine) (2007/2202(INI)) - EMPL komisjon - Raportöör: Elizabeth Lynne (A6-0159/2008)

- * Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu direktiiv, millega lihtsustatakse nimekirjade koostamise ja andmete avaldamise korda veterinaar- ja zootehnika valdkonnas ning muudetakse direktiive 64/432/EMÜ, 77/504/EMÜ, 88/407/EMÜ, 88/661/EMÜ, 89/361/EMÜ, 89/556/EMÜ, 90/427/EMÜ, 90/428/EMÜ, 90/429/EMÜ, 90/539/EMÜ, 91/68/EMÜ, 92/35/EMÜ, 92/65/EMÜ, 92/66/EMÜ, 92/119/EMÜ, 94/28/EÜ, 2000/75/EÜ, otsust 2000/258/EÜ ja direktiive 2001/89/EÜ, 2002/60/EÜ ja 2005/94/EÜ (KOM(2008)0120 - C6-0156/2008 - 2008/0046(CNS)) - AGRI komisjon - Raportöör: Neil Parish (A6-0160/2008)

- Raport Euroopa Liidu integreeritud merenduspoliitika kohta (KOM(2007)0575 - 2008/2009(INI)) - TRAN komisjon - Raportöör: Willi Piecyk (A6-0163/2008)

- * Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1782/2003 seoses aastateks 2008 ja 2009 ettenähtud tubakatoetuse ülekandmisega ühenduse tubakaalase uurimistöö ja teabelevi fondile ning määrust (EÜ) nr 1234/2007 seoses ühenduse tubakaalase uurimistöö ja teabelevi fondi rahastamisega (KOM(2008)0051 - C6-0062/2008 - 2008/0020(CNS)) - AGRI komisjon - Raportöör: Sergio Berlato (A6-0164/2008)

- Raport naiste ja teaduse kohta (2007/2206(INI)) - FEMM komisjon - Raportöör: Britta Thomsen (A6-0165/2008)

- Raport tööstuspoliitika vahekokkuvõtte kohta – panus ELi majanduskasvu ja tööhõive strateegiasse (KOM(2007)0374 - 2007/2257(INI)) - ITRE komisjon - Raportöör: Romana Jordan Cizelj (A6-0167/2008)

- Raport Türgi 2007. aasta eduaruande kohta (2007/2269(INI)) - AFET komisjon - Raportöör: Ria Oomen-Ruijten (A6-0168/2008)

- Raport abi tõhusust käsitleva 2005. aasta Pariisi deklaratsiooni järelmeetmete kohta (2008/2048(INI)) - DEVE komisjon - Raportöör: Johan Van Hecke (A6-0171/2008)

- * Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus liikmesriikide tööhõivepoliitika suuniste kohta (KOM(2007)0803 - C6-0031/2008 - 2007/0300(CNS)) - EMPL komisjon - Raportöör: Anne Van Lancker (A6-0172/2008)

- Raport Euroopa Parlamendi 2009. eelarveaasta tulude ja kulude esialgse eelarvestuse kohta (2008/2022(BUD)) - BUDG komisjon - Raportöör: Janusz Lewandowski (A6-0181/2008)

1.2) soovitused teisele lugemisele:

- ***II Soovitus teisele lugemisele nõukogu ühise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus metallilise elavhõbeda ekspordi keelustamise ja ohutu ladustamise kohta (11488/1/2007 - C6-0034/2008 - 2006/0206(COD)) - ENVI komisjon - Raportöör: Dimitrios Papadimoulis (A6-0102/2008)

2) parlamendiliikmed:

2.1) infotunni ajal suuliselt vastatavad küsimused (kodukorra artikkel 109)(B6-0156/2008)


- nõukogule:

Medina Ortega Manuel, Doyle Avril, Burke Colm, McGuinness Mairead, Mitchell Gay, Higgins Jim, Panayotopoulos-Cassiotou Marie, Evans Robert, Posselt Bernd, Davies Chris, Martin David, Papadimoulis Dimitrios, Seppänen Esko, van Nistelrooij Lambert, Anastase Roberta Alma, Rutowicz Leopold Józef, Crowley Brian, Ryan Eoin, Aylward Liam, Ó Neachtain Seán, Irujo Amezaga Mikel, Casaca Paulo, França Armando, Toussas Georgios, Pafilis Athanasios, Podkański Zdzisław Zbigniew, Van Hecke Johan, Manolakou Diamanto.

- komisjonile
McAvan Linda, Van Hecke Johan, Hutchinson Alain, Doyle Avril, Paleckis Justas Vincas, Arnaoutakis Stavros, Mitchell Gay, Panayotopoulos-Cassiotou Marie, Moraes Claude, Lundgren Nils, Goudin Hélène, Medina Ortega Manuel, Corda Giovanna, Papastamkos Georgios, Irujo Amezaga Mikel, Posselt Bernd, Crowley Brian, Ebner Michl, Papadimoulis Dimitrios, Claeys Philip, Seppänen Esko, Kallenbach Gisela, Öger Vural, Burke Colm, McGuinness Mairead, Higgins Jim, Evans Robert, Hénin Jacky, van Nistelrooij Lambert, Ţicău Silvia-Adriana, Pleštinská Zita, Fourtou Janelly, Mavrommatis Manolis, Rutowicz Leopold Józef, Podkański Zdzisław Zbigniew, Ryan Eoin, Aylward Liam, Ó Neachtain Seán, López-Istúriz White Antonio, França Armando, Toussas Georgios, Pafilis Athanasios, Belet Ivo, Manolakou Diamanto, Luque Aguilar Florencio, Kuźmiuk Zbigniew Krzysztof

2.2) resolutsiooni ettepanekud (kodukorra artikkel 113):

- Jana Bobošíková. Resolutsiooni ettepanek kütuste biokütustega asendamise mõju kohta toiduainete hinnatõusule arengumaades (B6-0215/2008)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ITRE

nõuandvad komisjonid :

DEVE, ENVI

- Marian Zlotea. Resolutsiooni ettepanek: Reisijate õigused maantee- ja siseveetranspordis (B6-0234/2008)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

TRAN

nõuandvad komisjonid :

IMCO

2.3) soovituste ettepanekud (kodukorra artikkel 114)

- Roberta Angelilli, fraktsiooni UEN nimel. Ettepanek võtta vastu soovitus nõukogule laste seksuaalse ekspluateerimise ja lapspornograafia vastu võitlemise kohta (B6-0216/2008)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

nõuandvad komisjonid :

FEMM


9. Suuliselt vastatavad küsimused ja kirjalikud deklaratsioonid (esitamine)

Parlamendiliikmed on esitanud järgmised dokumendid:

1) suuliselt vastatavad küsimused (kodukorra artikkel 108):

- (O-0029/2008), mille esitas(id) Elly de Groen-Kouwenhoven, Angelika Beer, Caroline Lucas fraktsiooni Verts/ALE nimel, Luisa Morgantini fraktsiooni GUE/NGL nimel, Annemie Neyts-Uyttebroeck fraktsiooni ALDE nimel, Ana Maria Gomes fraktsiooni PSE nimel, Ģirts Valdis Kristovskis fraktsiooni UEN nimel, Karl von Wogau ja Stefano Zappalà fraktsiooni PPE-DE nimel nõukogule: Uraani sisaldava lahingumoona keelustamise rahvusvaheline leping (B6-0153/2008);

- (O-0030/2008), mille esitas(id) Elly de Groen-Kouwenhoven, Angelika Beer, Caroline Lucas fraktsiooni Verts/ALE nimel, Luisa Morgantini fraktsiooni GUE/NGL nimel, Annemie Neyts-Uyttebroeck fraktsiooni ALDE nimel, Ana Maria Gomes fraktsiooni PSE nimel, Ģirts Valdis Kristovskis fraktsiooni UEN nimel, Karl von Wogau ja Stefano Zappalà fraktsiooni PPE-DE nimel komisjonile: Uraani sisaldava lahingumoona keelustamise rahvusvaheline leping (B6-0154/2008);

- (O-0033/2008), mille esitas(id) Helmuth Markov INTA komisjoni nimel komisjonile: Airbus/Boeing kaubandusvaidlused WTOs (B6-0155/2008);

- (O-0054/2008), mille esitas(id) Miroslav Ouzký ENVI komisjoni nimel komisjonile: Komisjoni strateegia keskkonnainfo kättesaadavuse, keskkonnaasjade otsustamises üldsuse osalemise ning neis asjus kohtu poole pöördumise konventsiooni osaliste kolmandal kohtumisel (B6-0157/2008);

- (O-0055/2008), mille esitas(id) Guido Sacconi ENVI komisjoni nimel komisjonile: REACHi katsemeetodite määruse eelnõu (B6-0158/2008);

2) kirjalikud deklaratsioonid registrisse kandmiseks (kodukorra artikkel 116):

- Jean Louis Cottigny, Pierre Pribetich, Michel Rocard, Bronisław Geremek ja Daniel Cohn-Bendit: Avatud lähtekoodiga tarkvara kasutamine (0046/2008);

- Elizabeth Lynne, Jamila Madeira ja Frieda Brepoels: Humanitaarkriis Gazas (0047/2008);

- Anna Záborská, Bernd Posselt, Francis Wurtz, Zita Gurmai ja Marian Harkin: Mitmekeelsus, mis on demokraatia ja läbipaistvuse nurgakivi kodanike hüvanguks liikmesriikides (0048/2008).


10. Nõukogu edastatud kokkulepete tekstid

Nõukogu on edastanud järgmise dokumendi tõestatud koopia:

- Euroopa Ühenduse ja Côte d'Ivoire’i Vabariigi vaheline kalandusalane partnerlusleping


11. Kehtetud kirjalikud deklaratsioonid

Vastavalt kodukorra artikli 116 lõikele 5 on kirjalikud deklaratsioonid nr 7, 9, 10, 12, 13/2008 kehtetud, kuna need ei kogunud piisavalt allkirju.


12. Assigneeringute ümberpaigutamine

Eelarvekomisjon vaatas läbi komisjoni esitatud assigneeringute ümberpaigutamise DEC 08/2008 ettepaneku (C6-0158/2008 – SEK(2008)0298/ lõplik).

Pärast nõukogu arvamusega tutvumist andis eelarvekomisjon vastavalt 25. juuni 2002. aasta finantsmääruse (mida on muudetud 13. detsembril 2006) artikli 24 lõikele 3 nõusoleku assigneeringute ümberpaigutamiseks täismahus.

°
° ° °

Eelarvekomisjon vaatas läbi komisjoni esitatud assigneeringute ümberpaigutamise DEC 09/2008 ettepaneku (C6-0159/2008 - SEK(2008)0409 lõplik).

Vastavalt 25. juuni 2002. aasta finantsmääruse (mida on muudetud 13. detsembril 2006) artikli 24 lõikele 2 kiitis eelarvekomisjon heaks järgmise eraldise:

11 03 01 – Rahvusvahelised kalanduskokkulepped - Côte d'Ivoire EUR 1 190 000 (assigneeringud/maksed)


13. Petitsioonid

Alltoodud kuupäevadel kanti registrisse järgmised petitsioonid, mis saadeti vastavalt kodukorra artikli 191 lõikele 5 edasi vastutavale parlamendikomisjonile:

28.04.2008

Jadwiga Kaszuba (nr 0371/2008);

Claudia Reissmüller (nr 0372/2008);

Alexander-Martin Sardina (CDU Bundestagsfraktion in der Hamburgischen Bürgerschaft) (nr 0373/2008);

Helga Liening (nr 0374/2008);

Sonja Gollwitzer-Bauer (nr 0375/2008);

Rena-Elisabeth Koch (nr 0376/2008);

Uwe Michael Walter Wolff (nr 0377/2008);

Ana Gómez Díaz-Franzón (Aula Gerión) (4500 allkirja) (nr 0378/2008);

Matthias Prescher (nr 0379/2008);

Seán Andrews (nr 0380/2008);

Helga und Peter Bruns (2 allkirja) (nr 0381/2008);

Mircea Dragnea (nr 0382/2008);

Nicola De Florentiis (nr 0383/2008);

Ion Mogosan (nr 0384/2008);

Anna M.H.C. Schnackers (nr 0385/2008);

Jan Ordon (nr 0386/2008);

Katiuscia Verlingieri (Legale UNSA - SNABCA) (2 allkirja) (nr 0387/2008);

Andrzej Jedruch (nr 0388/2008);

Virgil Petrache (nr 0389/2008);

Vincenzo Marzano (nr 0390/2008);

Marek Grodzki (nr 0391/2008);

José Luis Rodríguez Taborda (Plataforma Mazagon Verde Puerta de Donana) (584 allkirja) (nr 0392/2008);

Catalin Afrasinei (4 allkirja) (nr 0393/2008);

Martin Tibuleac (nr 0394/2008);

Weronika Adamczyk (nr 0395/2008);

Irena Ryzinska (nr 0396/2008);

Ljubima Jordanova Dimitrova (nr 0397/2008);

(nimi salastatud) (nr 0398/2008);

Stefan Rapauzu (nr 0399/2008);

Karl Heinz Tonnius (nr 0400/2008);

Shenay Mustafa (nr 0401/2008);

Pavlina Radkova (nr 0402/2008);

Boyko Stoyanov (Association pour l'élevage local en Bulgarie ("Асоциация за ръзвъждане на местни - автохтонни породи в България")) (nr 0403/2008);

Marcela Pescaru (nr 0404/2008);

Roman Bakala (nr 0405/2008);

Bernard Cassar (nr 0406/2008);

János Mészáros Szilard (nr 0407/2008);

(nimi salastatud) (8 allkirja) (nr 0408/2008);

Carmen Mariné Tena (APRENEM) (nr 0409/2008);

Vincenzo Macaluso (nr 0410/2008);

David Missud (nr 0411/2008);

Delphine Boury-Simoes (nr 0412/2008);

Pietro Musilli (nr 0413/2008);

Richard Ley (nr 0414/2008);

Duncan MacDonald (nr 0415/2008);

Gabor Somorjai (nr 0416/2008);

Andreas Heiss (nr 0417/2008);

Manfred Jäckel (nr 0418/2008);

Rolf Jürgens (nr 0419/2008);

Dani Boix Masafret (Associación de Naturalistas de Girona) (nr 0420/2008);

Janina Janta-Lipinska (nr 0421/2008);

Gheorghe Holban (nr 0422/2008);

Francísco C. Sánchez (Colectivo por la Paz y Solidaridad) (nr 0423/2008);

Ugo Berti (9 allkirja) (nr 0424/2008);

Prodormos Enotiadis (nr 0425/2008);

(nimi salastatud) (nr 0426/2008);

Elizabeth Moynihan (nr 0427/2008);

Michael Puels (nr 0428/2008);

Annegret Stöckl (nr 0429/2008);

(nimi salastatud) (nr 0430/2008);

Kathleen De Vries (nr 0431/2008);

Dorothea Daniel (nr 0432/2008);

Ulrich Jarzina (nr 0433/2008);

Adrian Galati (nr 0434/2008);

Christian Peintner (Virtueller Staat - Niemandsland) (nr 0435/2008);

(nimi salastatud) (nr 0436/2008);

30.04.2008

Bogusław Wantoła (nr 0437/2008);

Peter Burghardt Führer (nr 0438/2008);

(nimi salastatud) (nr 0439/2008);

Gudrun Tempel (Arbeitsgruppe Menschenpflicht und Tierrecht) (nr 0440/2008);

Marcos Ballesteros Galera (nr 0441/2008);

(nimi salastatud) (nr 0442/2008);

Sorin Petcu (nr 0443/2008);

Anne Blackman (nr 0444/2008);

Constant Verbraeken (nr 0445/2008);

Elazizi Amine (nr 0446/2008);

Achim Ulrich Heiße (nr 0447/2008);

(nimi salastatud) (nr 0448/2008);

(nimi salastatud) (nr 0449/2008);

(nimi salastatud) (nr 0450/2008);

Valeria Bonfio (nr 0451/2008);

Pierre Pétry (Les Territoires de la Mémoire, Centre d'Education à la Tolérance et à la Résistance) (nr 0452/2008);

(nimi salastatud) (nr 0453/2008);

Hans-Jürgen Jacob (HCP Harely Club Pfalz e.V.) (nr 0454/2008);

Nicole Regereau (Victimes des dénis de justice contamination Hépatite C) (nr 0455/2008);

Josef Jasimczak (Nachkom. v. Zwangsarbeitern) (nr 0456/2008);

Cristina Calandre Hoenigsfeld (nr 0457/2008);

(nimi salastatud) (nr 0458/2008);

Antonio Morais (nr 0459/2008);

(nimi salastatud) (nr 0460/2008);

Yolande Rodulfo (nr 0461/2008);

Ana Ionita (nr 0462/2008);

Nosrat Delbasteh (Aserbaidschanische Föderation 1996 e.V. in Deutschland-Berlin) (nr 0463/2008);

Wolfgang Schönfelder (nr 0464/2008);

Irene Peretti (iei-consulting) (nr 0465/2008);

Irene Janßen (nr 0466/2008);

(nimi salastatud) (nr 0467/2008);

Eduard Payer (nr 0468/2008);

Adam Rainer (Interessengemeinschaft für japanische Old- und Youngtimer) (nr 0469/2008);

Jens Ahrends (nr 0470/2008);

(nimi salastatud) (nr 0471/2008);

(nimi salastatud) (nr 0472/2008);

Christoph Klein (Atmed AG) (nr 0473/2008);

C. Muet (AVEC) (nr 0474/2008);

Timis Netu (nr 0475/2008);

Antonio César Muñoz (Agrupación de Desarollo) (nr 0476/2008);

(nimi salastatud) (nr 0477/2008);

Lazar Dumitras (nr 0478/2008);

Boris Leopold Kurent (Civilno združenje za nadzor nad institucijami) (8 allkirja) (nr 0479/2008);

Ryszard Tadla (nr 0480/2008);

Danila Fodor (Organizatia Nationala pentru Apararea Drepturilor Omului) (3 allkirja) (nr 0481/2008);

María-Pilar Malón Azpilicueta (Asociación "Abusos Urbanísticos en Navarra: No") (nr 0482/2008);

Niculae Vişinoiu (nr 0483/2008);

Helga Lacke (nr 0484/2008);

Irma Nelles-Rieger (nr 0485/2008);

15.05.2008

Michael Shields (2 allkirja) (nr 0486/2008);

Emil Vâcǎrus (nr 0487/2008);

Giampaolo Deiama (nr 0488/2008);

Bernardus Van Oosten (nr 0489/2008);

(nimi salastatud) (nr 0490/2008);

Rafael Ribera Ferrer (nr 0491/2008);

Michael Peter Blake (nr 0492/2008);

(nimi salastatud) (nr 0493/2008);

(nimi salastatud) (nr 0494/2008);

Miguel Angel Maicas Juanes (nr 0495/2008);

María Teresa Salvador Alarcón (nr 0496/2008);

Gary Paterson (nr 0497/2008);

Massimo Degni (nr 0498/2008);

Nicolae Aurel Curdov (nr 0499/2008);

Catalin Stoica (nr 0500/2008);

Natalia Serao (8 allkirja) (nr 0501/2008);

(nimi salastatud) (2 allkirja) (nr 0502/2008);

Amine Salem (nr 0503/2008);

(nimi salastatud) (nr 0504/2008);

Elena Sirbu (nr 0505/2008);

Ioan Octavian Stetca (SC Management Solution) (nr 0506/2008);

Mironel Dascalu (S.C. Ferma Das Agro srl) (nr 0507/2008);

(nimi salastatud) (nr 0508/2008);

Régis Debeire (nr 0509/2008);

Oisin Jones-Dillon (nr 0510/2008);

Marina Mastromauro (Pastificio Attilio Mastromauro Granoro s.r.l.) (nr 0511/2008);

Andrzej Gorski (nr 0512/2008);

Heinrich Hoppach (Toxcenter e.V.) (nr 0513/2008);

(nimi salastatud) (nr 0514/2008);

Giancarlo Albera (Coordinamento dei Comitati cittadini) (nr 0515/2008);

(nimi salastatud) (nr 0516/2008);

Elizabeth Fleischer (nr 0517/2008);

Gheorghe Vlase (nr 0518/2008);

Marie Breda (nr 0519/2008);

Vasile Mǎlǎiaşi (nr 0520/2008);

Peter Jozef Mathilda Van Kerckhoven (2 allkirja) (nr 0521/2008);

Peter Moser (nr 0522/2008);

Giuseppe Cirillo (Partito Impotenti Esistenziali Dr. Cirillo) (2 allkirja) (nr 0523/2008);

Johannes Zens (nr 0524/2008);

Michael Doyle (nr 0525/2008);

Vera Petkantchin (Grazhdani za Rila (Citizens of Rila)) (81277 allkirja) (nr 0526/2008).


14. Parlamendi seisukohtade ja resolutsioonide vastuvõtmisele järgnev tegevus

Komisjoni teatis parlamendi 2008. aasta veebruari osaistungjärgul vastu võetud seisukohtadele ja resolutsioonidele järgneva tegevuse kohta on kättesaadav veebilehel „Séance en direct/Istungi teave“.


15. Majanduslike huvide deklaratsioon

Järgmised parlamendiliikmed ei ole kodukorra I lisa artikli 2 lõike 5 nõuete kohaselt uuendanud oma 2007. aasta finantshuvide deklaratsiooni:

Jean-Luc Bennahmias, Graham Booth, Małgorzata Handzlik, Kurt Lechner, Jules Maaten, José Javier Pomés Ruiz, Teresa Riera Madurell, Britta Thomsen, Catherine Trautmann ja John Whittaker.


16. 2009. aasta osaistungjärkude ajakava

Esimeeste konverents esitas ettepanekud 2009. aasta osaistungjärkude ajakava kohta.

Ettepanekud on järgmised:

12.–15. jaanuar

2.–5. veebruar

18.–19. veebruar

9.–12. märts

23.–26. märts

1. ja 2. aprill

20.–23. aprill

4.–7. mai

14.–16. juuli

14.–17. september

7. ja 8. oktoober

19.–22. oktoober

11. ja 12. november

23.–26. november

14.–17. detsember

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on 19.05.2008 kell 20.00.

Hääletus toimub kolmapäeval, 21.5.2008 kell 12.00.


17. Kaasotsustamismenetlusel vastu võetud aktide allkirjastamine

President teatas, et vastavalt kodukorra artiklile 68 kirjutab ta kolmapäeval koos nõukogu eesistujaga alla järgmistele kaasotsustamismenetlusel vastu võetud aktidele:

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 998/2003 (mis käsitleb lemmikloomade mittekaubandusliku liikumise suhtes kohaldatavaid loomatervishoiunõudeid) seoses üleminekuperioodi pikendamisega (03622/2008/LEX - C6-0196/2008 - 2007/0202(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv vahendusmenetluse teatavate aspektide kohta tsiviil- ja kaubandusasjades (03624/2008/LEX - C6-0195/2008 - 2004/0251(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse nõukogu direktiivi 91/477/EMÜ relvade omandamise ja valduse kontrolli kohta (03690/2007/LEX - C6-0194/2008 - 2006/0031(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv välisõhu kvaliteedi ja Euroopa õhu puhtamaks muutmise kohta (03696/2007/LEX - C6-0193/2008 - 2005/0183(COD))

°
° ° °

Sõna võttis Bernd Posselt seoses Euroopa Parlamendi 2009. aasta valimiste kuupäevaga.


18. Tööplaan

Päevakorra järgmine punkt oli tööplaani arutamine.

Jagati välja 2008. aasta mai II osaistungjärgu päevakorra lõplik projekt (PE 406.218/PDOJ), mille kohta esitati järgmised muudatusettepanekud (kodukorra artikkel 132):

19.05.2008 kuni 22.05.2008 istungid

Esmaspäev

- muudatusteta.

Sõna võttis Hartmut Nassauer, kes ütles, et järjest rohkem komisjonide koosolekuid toimub täiskogu istungite ajal (president võttis selle teadmiseks ja vastas, et ta teavitab probleemist esimeeste konverentsi).

Teisipäev

Fraktsiooni PSE taotlus lisada teisipäeva pärastlõuna päevakorda komisjoni avaldus romide olukorra kohta Itaalias resolutsiooni ettepanekuid esitamata.

Sõna võtsid Martin Schulz fraktsiooni PSE nimel, kes põhjendas taotlust, Monica Frassoni fraktsiooni Verts/ALE nimel ja Joseph Daul fraktsiooni PPE-DE nimel.

Parlament kiitis taotluse elektroonilisel hääletusel heaks (106 poolt, 100 vastu, 2 erapooletut).

Kolmapäev

- muudatusteta.

Neljapäev

- muudatusteta.

Tööplaan kinnitati.

Sõna võttis Hannes Swoboda, kes teatas, et fraktsioon PSE taotleb Mathieu Groschi raporti (A6-0037/2008) hääletuse edasilükkamist (päevakorra lõpliku projekti punkt 23).


19. Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel

Vastavalt kodukorra artiklile 144 esinesid üheminutilise sõnavõtuga järgmised parlamendiliikmed, kes soovisid juhtida parlamendi tähelepanu poliitiliselt olulistele küsimustele:

Erna Hennicot-Schoepges, Antonio Masip Hidalgo, Jelko Kacin, László Tőkés, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gerard Batten, Slavi Binev, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Proinsias De Rossa, Graham Watson, Ewa Tomaszewska, Daniel Strož, Thomas Mann, Magda Kósáné Kovács, Tunne Kelam, Catherine Guy-Quint, Toomas Savi, András Gyürk, Pervenche Berès, Filiz Hakaeva Hyusmenova ja Laima Liucija Andrikienė


20. Keskkonna kaitsmine kriminaalõiguse kaudu ***I (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv keskkonna kaitsmise kohta kriminaalõiguse kaudu [KOM(2007)0051 - C6-0063/2007 - 2007/0022(COD)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Hartmut Nassauer (A6-0154/2008)

Hartmut Nassauer tutvustas raportit.

Sõna võttis Jacques Barrot (komisjoni asepresident).

Sõna võttis Dan Jørgensen (ENVI komisjoni arvamuse koostaja).

ISTUNGI JUHATAJA: Manuel António dos SANTOS
asepresident

Sõna võtsid Georgios Papastamkos fraktsiooni PPE-DE nimel, Manuel Medina Ortega fraktsiooni PSE nimel, Diana Wallis fraktsiooni ALDE nimel, Monica Frassoni fraktsiooni Verts/ALE nimel, Jens Holm fraktsiooni GUE/NGL nimel, Aloyzas Sakalas, Mojca Drčar Murko, Hiltrud Breyer, Jacques Barrot ja Hartmut Nassauer.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 21.05.2008protokoll punkt 5.3.


21. 2009. aasta eelarve: Euroopa Parlamendi esialgne eelarvestus (arutelu)

Raport Euroopa Parlamendi 2009. eelarveaasta tulude ja kulude esialgse eelarvestuse kohta [2008/2022(BUD)] - Eelarvekomisjon. Raportöör: Janusz Lewandowski (A6-0181/2008)

Janusz Lewandowski tutvustas raportit.

Sõna võtsid Reimer Böge fraktsiooni PPE-DE nimel, Thijs Berman fraktsiooni PSE nimel, Anne E. Jensen fraktsiooni ALDE nimel, Wiesław Stefan Kuc fraktsiooni UEN nimel, Gerard Batten fraktsiooni IND/DEM nimel, Margaritis Schinas, Vladimír Maňka, Jan Mulder, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Valdis Dombrovskis ja Brigitte Douay.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Ville Itälä ja Esko Seppänen.

Sõna võttis Janusz Lewandowski.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 20.05.2008protokoll punkt 8.9.


22. Tooraine ja toormaterjaliga kauplemine (arutelu)

Raport tooraine ja toormaterjaliga kauplemise kohta [2008/2051(INI)] - Rahvusvahelise kaubanduse komisjon. Raportöör: Jens Holm (A6-0134/2008)

Jens Holm tutvustas raportit.

Sõna võttis Janez Potočnik (komisjoni liige).

Sõna võttis Daniel Caspary fraktsiooni PPE-DE nimel.

ISTUNGI JUHATAJA: Luisa MORGANTINI
asepresident

Sõna võtsid Francisco Assis fraktsiooni PSE nimel, Zbigniew Zaleski, Marusya Ivanova Lyubcheva ja Glyn Ford.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Georgios Papastamkos, Stavros Arnaoutakis ja Brian Crowley.

Sõna võtsid Janez Potočnik ja Jens Holm.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 20.05.2008protokoll punkt 8.10.


23. Kütuseelementide ja vesiniku ühisettevõtte loomine * (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühisettevõte kütuseelementide ja vesiniku valdkonnas [KOM(2007)0571 - C6-0446/2007 - 2007/0211(CNS)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Pia Elda Locatelli (A6-0145/2008)

Sõna võttis Janez Potočnik (komisjoni liige).

Sõna võtsid Jan Březina fraktsiooni PPE-DE nimel, Silvia-Adriana Ţicău fraktsiooni PSE nimel, Vladko Todorov Panayotov fraktsiooni ALDE nimel, Zdzisław Kazimierz Chmielewski ja Janez Potočnik.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 20.05.2008protokoll punkt 8.4.


24. Ühenduse tubakaalase uurimistöö ja teabelevi fond * (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1782/2003 seoses aastateks 2008 ja 2009 ettenähtud tubakatoetuse ülekandmisega ühenduse tubakaalase uurimistöö ja teabelevi fondile ning määrust (EÜ) nr 1234/2007 seoses ühenduse tubakaalase uurimistöö ja teabelevi fondi rahastamisega [KOM(2008)0051 - C6-0062/2008 - 2008/0020(CNS)] - Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon. Raportöör: Sergio Berlato (A6-0164/2008)

Sergio Berlato tutvustas raportit.

Sõna võttis Mariann Fischer Boel (komisjoni liige).

Sõna võtsid Wiesław Stefan Kuc (BUDG komisjoni arvamuse koostaja), Ioannis Gklavakis fraktsiooni PPE-DE nimel, Alejandro Cercas fraktsiooni PSE nimel, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf fraktsiooni Verts/ALE nimel, Janusz Wojciechowski fraktsiooni UEN nimel, Diamanto Manolakou fraktsiooni GUE/NGL nimel, Hélène Goudin fraktsiooni IND/DEM nimel, ja Esther Herranz García.

ISTUNGI JUHATAJA: Marek SIWIEC
asepresident

Sõna võtsid Lily Jacobs, Roberta Angelilli, Kartika Tamara Liotard, Bogdan Golik, Andrzej Tomasz Zapałowski ja Thijs Berman.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Armando Veneto, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk ja Ioannis Gklavakis.

Sõna võtsid Mariann Fischer Boel ja Sergio Berlato.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 20.05.2008protokoll punkt 8.5.


25. Programmi PEACE hindamine ja tulevikustrateegiad (arutelu)

Raport programmi PEACE hindamise ja tulevikustrateegiate kohta [2007/2150(INI)] - Regionaalarengukomisjon. Raportöör: Bairbre de Brún (A6-0133/2008)

Bairbre de Brún tutvustas raportit.

Sõna võttis Danuta Hübner (komisjoni liige).

Sõna võtsid Lambert van Nistelrooij fraktsiooni PPE-DE nimel, Catherine Stihler fraktsiooni PSE nimel, Marian Harkin fraktsiooni ALDE nimel, Seán Ó Neachtain fraktsiooni UEN nimel, Jim Allister (fraktsioonilise kuuluvuseta), Ioannis Kasoulides, Stavros Arnaoutakis, Jean Marie Beaupuy, Daniel Hannan ja Colm Burke.

Eelneva registreerimiseta võttis sõna Rolf Berend.

Sõna võtsid Marian Harkin seoses Jim Allisteri sõnavõtuga ja Jim Allister sellega seoses.

Sõna võtsid Danuta Hübner ja Bairbre de Brún.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 20.05.2008protokoll punkt 8.6.


26. Äärepoolseimate piirkondade strateegia: kokkuvõte ja arenguperspektiivid (arutelu)

Raport äärepoolseimate piirkondade strateegia kohta: kokkuvõte ja arenguperspektiivid [2008/2010(INI)] - Regionaalarengukomisjon. Raportöör: Margie Sudre (A6-0158/2008)

Margie Sudre tutvustas raportit.

Sõna võttis Danuta Hübner (komisjoni liige).

Sõna võttis Pedro Guerreiro (PECH komisjoni arvamuse koostaja).

ISTUNGI JUHATAJA: Adam BIELAN
asepresident

Sõna võtsid Oldřich Vlasák fraktsiooni PPE-DE nimel, Emanuel Jardim Fernandes fraktsiooni PSE nimel, Jean Marie Beaupuy fraktsiooni ALDE nimel, Mieczysław Edmund Janowski fraktsiooni UEN nimel, Pedro Guerreiro fraktsiooni GUE/NGL nimel, Rolf Berend, Iratxe García Pérez, Kyriacos Triantaphyllides, Emmanouil Angelakas, Manuel Medina Ortega ja Catherine Neris.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Lambert van Nistelrooij, Sérgio Marques ja Madeleine Jouye de Grandmaison.

Sõna võtsid Danuta Hübner ja Margie Sudre.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 20.05.2008protokoll punkt 8.11.


27. ELi tarbijapoliitika strateegia 2007–2013 (arutelu)

Raport ELi tarbijapoliitika strateegia 2007–2013 kohta [2007/2189(INI)] - Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon. Raportöör: Lasse Lehtinen (A6-0155/2008)

Lasse Lehtinen tutvustas raportit.

Sõna võttis Meglena Kuneva (komisjoni liige).

Sõna võtsid Piia-Noora Kauppi (ECON komisjoni arvamuse koostaja), Diana Wallis (JURI komisjoni arvamuse koostaja), Anna Hedh (FEMM komisjoni arvamuse koostaja), Colm Burke fraktsiooni PPE-DE nimel, Evelyne Gebhardt fraktsiooni PSE nimel, Alexander Lambsdorff fraktsiooni ALDE nimel, Leopold Józef Rutowicz fraktsiooni UEN nimel, Eva-Britt Svensson fraktsiooni GUE/NGL nimel, Hanne Dahl fraktsiooni IND/DEM nimel, Sergej Kozlík (fraktsioonilise kuuluvuseta), Charlotte Cederschiöld, Bernadette Vergnaud, Andreas Schwab, Gabriela Creţu, Malcolm Harbour, Joel Hasse Ferreira ja Małgorzata Handzlik.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Zita Pleštinská, Silvia-Adriana Ţicău, Magor Imre Csibi, Zuzana Roithová ja Evelyne Gebhardt.

Sõna võtsid Meglena Kuneva ja Lasse Lehtinen.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 20.05.2008protokoll punkt 8.12.


28. Järgmise istungi päevakord

Kinnitati järgmise päeva istungi päevakord (dokument „Päevakord“ PE 406.218/OJMA).


29. Istungi lõpp

Istung lõppes kell 22.30.

Harald Rømer

Miguel Angel Martínez Martínez

peasekretär

asepresident


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Allakirjutanud:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelakas, Angelilli, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Baeva, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Belder, Belet, Bennahmias, Berend, Berès, Berlato, Berman, Bielan, Binev, Blokland, Bobošíková, Böge, Bösch, Bono, Booth, Borrell Fontelles, Boştinaru, Botopoulos, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Budreikaitė, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, van den Burg, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carlshamre, Carnero González, Carollo, Casa, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Catania, Cederschiöld, Cercas, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Chukolov, Claeys, Clark, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corda, Corlăţean, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Cremers, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Dahl, Dăianu, Daul, David, Davies, De Blasio, de Brún, De Keyser, Demetriou, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Didžiokas, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Ek, Elles, Estrela, Ettl, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fiore, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, Fraile Cantón, França, Friedrich, Gacek, Gahler, Gál, Galeote, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Georgiou, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Gobbo, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grau i Segú, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Helmer, Hénin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herranz García, Hieronymi, Hökmark, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hyusmenova, Ibrisagic, Irujo Amezaga, Itälä, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Jouye de Grandmaison, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Klamt, Klaß, Knapman, Koch, Kohlíček, Konrad, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Kreissl-Dörfler, Krupa, Kuc, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Lang, De Lange, Langen, Laperrouze, La Russa, Lauk, Lavarra, Lax, Lebech, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lienemann, Liese, Liotard, Losco, Louis, Lulling, Luque Aguilar, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Mănescu, Maňka, Thomas Mann, Manolakou, Marinescu, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Matsakis, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Millán Mon, Mölzer, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Morin, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Napoletano, Naranjo Escobar, Nassauer, Neris, Newton Dunn, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Olajos, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Pafilis, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patriciello, Patrie, Alojz Peterle, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirker, Piskorski, Pittella, Pleštinská, Plumb, Podimata, Pöttering, Pohjamo, Pomés Ruiz, Mihaela Popa, Nicolae Vlad Popa, Portas, Posselt, Prets, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Riera Madurell, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sanz Palacio, Saryusz-Wolski, Savi, Schaldemose, Schapira, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Spautz, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Strož, Sudre, Sumberg, Surján, Svensson, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tannock, Tarand, Tatarella, Thomsen, Ţicău, Titford, Titley, Toia, Tőkés, Tomaszewska, Tomczak, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Veneto, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Virrankoski, Visser, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whittaker, Wiersma, Willmott, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Zahradil, Zaleski, Zanicchi, Zapałowski, Zappalà, Ždanoka, Zdravkova, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zwiefka

Õigusteave - Privaatsuspoliitika