Rodyklė 
Protokolas
PDF 225kWORD 141k
Pirmadienis, 2008 m. gegužės 19 d. - Strasbūras
1.Sesijos atnaujinimas
 2.Pirmininko pareiškimas
 3.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 4.Parlamento sudėtis
 5.Frakcijų sudėtis
 6.Komitetų ir delegacijų sudėtis
 7.Įgaliojimų tikrinimas
 8.Gauti dokumentai
 9.Žodiniai klausimai ir rašytiniai pareiškimai (gauti dokumentai)
 10.Tarybos perduoti susitarimų tekstai
 11.Anuliuoti rašytiniai pareiškimai
 12.Asignavimų perkėlimas
 13.Peticijos
 14.Veiksmai, kurių buvo imtasi įgyvendinant Parlamento pozicijas ir rezoliucijas
 15.Finansinių interesų deklaracija
 16.Mėnesinių sesijų kalendorius – 2009 m.
 17.Bendro sprendimo procedūros metu priimtų teisės aktų pasirašymas
 18.Darbų programa
 19.Vienos minutės kalbos svarbiais politiniais klausimais
 20.Aplinkos apsauga pagal baudžiamąją teisę ***I (diskusijos)
 21.Europos Parlamento 2009 finansinių metų pajamų ir išlaidų sąmata (diskusijos)
 22.Prekyba žaliavomis ir prekėmis (diskusijos)
 23.Kuro elementų ir vandenilio bendroji įmonė * (diskusijos)
 24.Bendrijos tabako fondas * (diskusijos)
 25.PEACE programos vertinimas ir ateities strategija (diskusijos)
 26.Atokiausiems regionams skirta strategija: rezultatai ir perspektyvos (diskusijos)
 27.2007–2013 m. ES vartotojų politikos strategija (diskusijos)
 28.Kito posėdžio darbotvarkė
 29.Posėdžio pabaiga
 DALYVIŲ SĄRAŠAS


PIRMININKAVO: Hans-Gert PÖTTERING
Pirmininkas

1. Sesijos atnaujinimas

Posėdis pradėtas 17.00 val.


2. Pirmininko pareiškimas

Pirmininkas padarė pareiškimą, kuriame Parlamento vardu pasmerkė Ispanijos Baskų šalyje, Legutiane, gegužės 14 d. grupuotės ETA įvykdytą išpuolį. Jis Parlamento vardu išreiškė užuojautą per išpuolį žuvusio Civilinės gvardijos darbuotojo Juan Manuel Piñuel šeimai bei ispanų tautai ir Ispanijos demokratinėms institucijoms.

Parlamentas tylos minute pagerbė aukos atminimą.


3. Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Francesco Musotto pranešė, kad jis dalyvavo 2008 05 08 posėdyje, bet jo pavardė neįrašyta į posėdžių lankomumo sąrašą.

Ankstesnio posėdžio protokolas patvirtintas.


4. Parlamento sudėtis

José Manuel Barroso (Komisijos Pirmininkas) savo 2008 m. gegužės 9 d. laišku informavo Europos Parlamento Pirmininką, kad Europos Sąjungos Taryba į Europos Komisiją vietoj Franco Frattini paskyrė Antonio Tajani.

Komisijos Pirmininkas ketina suteikti Antonio Tajani už transporto politiką atsakingo Komisijos nario mandatą.

Parlamentas pažymėjo, kad, remiantis Akto dėl Europos Parlamento narių rinkimų remiantis tiesiogine visuotine rinkimų teise 7 straipsnio 1 dalimi, šios pareigos nesuderinamos su Europos Parlamento nario pareigomis, taigi nuo 2008 m. gegužės 9 d. – datos, kada Taryba paskyrė jį Komisijos nariu – Antonio Tajani įgaliojimai yra nesuderinami.

Atsižvelgdamas į tai, kad, remiantis Parlamento ir Komisijos pagrindų susitarimo 4 dalimi ir Darbo tvarkos taisyklių 99 straipsniu, Europos Parlamentas dar turi išreikšti nuomonę dėl Antonio Tajani paskyrimo Komisijos nariu, Pirmininkas pasiūlė konstatavimą, kad jo vieta yra laisva, atidėti iki balsavimo per plenarinį posėdį. Tačiau, kadangi nuo 2008 m. gegužės 9 d. Antonio Tajani įgaliojimai yra nesuderinami, jis daugiau negali dalyvauti Parlamento ir jo organų darbe.

°
° ° °

Kompetentingos Italijos valdžios institucijos pranešė Europos Parlamentui apie šiuos paskyrimus:
- Giacomo Santini vietoj Renato Brunetta,
- Matteo Salvini vietoj Umberto Bossi,
- Iva Zanicchi vietoj Mario Mantovani,
- Fabio Ciani vietoj Luciana Sbarbati,
- Catiuscia Marini vietoj Lapo Pistelli,
- Giuseppe Bova vietoj Alfonso Andria,
- Edmondo Cirielli vietoj Adriana Poli Bortone,
- Roberto Fiore vietoj Alessandra Mussolini.

Iva Zanicchi, Fabio Ciani, Catiuscia Marini, Giuseppe Bova ir Roberto Fiore paskirti eiti Europos Parlamento narių pareigas nuo 2008 m. gegužės 16 d.

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 3 straipsnio 2 dalį, kol tikrinami jų įgaliojimai arba kol nėra priimta sprendimo dėl ginčo, Iva Zanicchi, Fabio Ciani, Catiuscia Marini, Giuseppe Bova ir Roberto Fiore dalyvauja Parlamento ir jo valdymo organų posėdžiuose, naudodamasis visomis jam priklausančiomis teisėmis, su sąlyga, kad prieš tai pasirašė raštišką deklaraciją, kad neina jokių pareigų, nesuderinamų su Europos Parlamento nario mandatu.

Tačiau dėl Giacomo Santini, Matteo Salvini ir Edmondo Cirielli Pirmininkas nurodė, kad jie negali dalyvauti Europos Parlamento posėdžiuose, kadangi dabar jie yra Italijos parlamento nariai, o, remiantis 1976 m. rugsėjo 20 d. Akto dėl Europos Parlamento narių rinkimų remiantis tiesiogine visuotine rinkimų teise 7 straipsnio 2 dalimi, šios pareigos nesuderinamos su Europos Parlamento nario įgaliojimais. Todėl jų vietos vis dar yra laisvos.

°
° ° °

Kompetetingos Prancūzijos valdžios institucijos pranešė apie Catherine Boursier, kuri pakeis Adeline Hazan, paskyrimą Parlamento nare nuo 2008 05 18.

Remiantis Darbo tvarkos taisyklių 3 straipsnio 2 dalies nuostatomis, kol Catherine Boursier įgaliojimai nebus patikrinti ir nebus priimtas sprendimas dėl ginčų, ji eis savo pareigas Parlamente ir jo organuose ir galės naudotis visomis su tuo susijusiomis teisėmis, jei prieš tai pateikė rašytinę deklaraciją, kad neužima pareigų, nesuderinamų su Europos Parlamento nario veikla.


5. Frakcijų sudėtis

Thomas Wise pranešė, kad išėjo iš IND/DEM frakcijos ir nuo 2008 m. gegužės 8 d. yra nepriklausomas narys.


6. Komitetų ir delegacijų sudėtis

Pirmininkas gavo šiuos PPE-DE ir IND/DEM frakcijų prašymus dėl paskyrimų:

IMCO komitetas:
Christopher Heaton-Harris vietoj Syed Kamall

Delegacija ryšiams su Afganistanu:
Urszula Gacek vietoj Jacek Saryusz-Wolski

Delegacija Europos ir Viduržemio jūros šalių parlamentinėje asamblėjoje:
Slavi Binev vietoj Dimitar Stoyanov

Šie paskyrimai bus laikomi patvirtintais, jei iki protokolo patvirtinimo nebus pateikta prieštaravimų.


7. Įgaliojimų tikrinimas

JURI komiteto pasiūlymu Parlamentas nutarė patvirtinti šių narių: Juan Fraile Cantón, Martí Grau i Segú, Florencio Luque Aguilar, Juan Andrés Naranjo Escobar ir Salvador Domingo Sanz Palacio įgaliojimus nuo 2008 m. balandžio 7 d., o Sirpa Pietikäinen įgaliojimus – nuo 2008 m. balandžio 4 d.


8. Gauti dokumentai

Gauti šie dokumentai:

1) Parlamento komitetų:

1.1) pranešimai:

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl sistemų, kuriomis teikiamos judriojo palydovinio ryšio paslaugos, atrankos ir leidimų išdavimo (COM(2007)0480 - C6-0257/2007 - 2007/0174(COD)) - ITRE komitetas - Pranešėja: Fiona Hall (A6-0077/2008)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl mėsos ir gyvulininkystės statistikos (COM(2007)0129 - C6-0099/2007 - 2007/0051(COD)) - AGRI komitetas - Pranešėjas: Friedrich-Wilhelm Graefe Zu Baringdorf (A6-0130/2008)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos mokymo fondo įsteigimo (nauja redakcija) (COM(2007)0443 - C6-0243/2007 - 2007/0163(COD)) - EMPL komitetas - Pranešėjas: Bernard Lehideux (A6-0131/2008)

- ***I Pranešimas dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, panaikinančio Tarybos sprendimą 85/368/EEB dėl Europos bendrijos valstybių narių profesinio mokymo kvalifikacijų palyginamumo (COM(2007)0680 - C6-0398/2007 - 2007/0234(COD)) - EMPL komitetas - Pranešėjas: Jan Andersson (A6-0132/2008)

- Pranešimas dėl programos PEACE vertinimo ir ateities strategijos (2007/2150(INI)) - REGI komitetas - Pranešėja: Bairbre De Brún (A6-0133/2008)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, iš dalies keičiančio Tarybos direktyvą 76/769/EEB dėl tam tikrų pavojingų medžiagų ir preparatų 2-(2-metoksietoksi)etanolio, 2-(2-butoksietoksi)etanolio, metilendifenil diizocianato, cikloheksano ir amonio nitrato pardavimo ir naudojimo ribojimų (COM(2007)0559 - C6-0327/2007 - 2007/0200(COD)) - ENVI komitetas - Pranešėjas: Miroslav Ouzký (A6-0135/2008)

- Pranešimas dėl mokslinių duomenų apie klimato kaitą. Išvados ir rekomendacijos priimant sprendimus (2008/2001(INI)) - CLIM komitetas - Pranešėjas: Karl-Heinz Florenz (A6-0136/2008)

- Pranešimas dėl vystymosi politikos darnos ir tam tikrų ES biologinių žaliavų eksploatacijos poveikio Vakarų Afrikos vystymuisi (2007/2183(INI)) - DEVE komitetas - Pranešėjas: Frithjof Schmidt (A6-0137/2008)

- * Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento dėl Kuro elementų ir vandenilio bendrosios įmonės įsteigimo (COM(2007)0571 - C6-0446/2007 - 2007/0211(CNS)) - ITRE komitetas - Pranešėja: Pia Elda Locatelli (A6-0145/2008)

- Ataskaita dėl Naujosios Europos Sąjungos gyvūnų sveikatos strategijos (2007–2013 m.) (COM(2007)0539 - 2007/2260(INI)) - AGRI komitetas - Pranešėjas: Janusz Wojciechowski (A6-0147/2008)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl neteisėtai iš valstybės narės teritorijos išvežtų kultūros objektų grąžinimo (kodifikuota redakcija) (COM(2007)0873 - C6-0025/2008 - 2007/0299(COD)) - JURI komitetas - Pranešėja: Lidia Joanna Geringer De Oedenberg (A6-0152/2008)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl aplinkos apsaugos pagal baudžiamąją teisę (COM(2007)0051 - C6-0063/2007 - 2007/0022(COD)) - JURI komitetas - Pranešėjas: Hartmut Nassauer (A6-0154/2008)

- Pranešimas dėl Žaliosios knygos dėl geresnio laivų išmontavimo (COM(2007)0269 - 2007/2279(INI)) - ENVI komitetas - Pranešėjas: Johannes Blokland (A6-0156/2008)

- Pranešimas dėl atokiausiems regionams skirtos strategijos: rezultatai ir perspektyvos (COM(2007)0507 - 2008/2010(INI)) - REGI komitetas - Pranešėja: Margie Sudre (A6-0158/2008)

- Pranešimas dėl pažangos, kurią ES padarė lygių galimybių ir nediskriminavimo srityse (direktyvų 2000/43/EB ir 2000/78/EB perkėlimas į nacionalinę teisę) (2007/2202(INI)) - EMPL komitetas - Pranešėja: Elizabeth Lynne (A6-0159/2008)

- * Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos, supaprastinančios veterinarijos ir zootechnikos sričių informacijos atnaujinimo ir skelbimo taisykles ir iš dalies keičiančios Direktyvas 64/432/EEB, 77/504/EEB, 88/407/EEB, 88/661/EEB, 89/361/EEB, 89/556/EEB, 90/427/EEB, 90/428/EEB, 90/429/EEB, 90/539/EEB, 91/68/EEB, 92/35/EEB, 92/65/EEB, 92/66/EEB, 92/119/EEB, 94/28/EB, 2000/75/EB, Sprendimą 2000/258/EB ir Direktyvas 2001/89/EB, 2002/60/EB ir 2005/94/EB (COM(2008)0120 - C6-0156/2008 - 2008/0046(CNS)) - AGRI komitetas - Pranešėjas: Neil Parish (A6-0160/2008)

- Pranešimas dėl integruotos jūrų politikos Europos Sąjungai (COM(2007)0575 - 2008/2009(INI)) - TRAN komitetas - Pranešėjas: Willi Piecyk (A6-0163/2008)

- * Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 nuostatas dėl pagalbos už tabaką pervedimo į Bendrijos tabako fondą 2008 ir 2009 metams ir Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 nuostatas dėl Bendrijos tabako fondo finansavimo (COM(2008)0051 - C6-0062/2008 - 2008/0020(CNS)) - AGRI komitetas - Pranešėjas: Sergio Berlato (A6-0164/2008)

- Pranešimas dėl moterų ir mokslo (2007/2206(INI)) - FEMM komitetas - Pranešėja: Britta Thomsen (A6-0165/2008)

- Pranešimas dėl pramonės politikos laikotarpio vidurio peržiūros. ES augimo ir darbo vietų kūrimo strategijos dalis (COM(2007)0374 - 2007/2257(INI)) - ITRE komitetas - Pranešėja: Romana Jordan Cizelj (A6-0167/2008)

- Pranešimas dėl Turkijos 2007 m. pažangos ataskaitos (2007/2269(INI)) - AFET komitetas - Pranešėja: Ria Oomen-Ruijten (A6-0168/2008)

- Pranešimas dėl tolesnių 2005 m. Paryžiaus deklaracijos dėl pagalbos veiksmingumo įgyvendinimo priemonių (2008/2048(INI)) - DEVE komitetas - Pranešėjas: Johan Van Hecke (A6-0171/2008)

- * Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl valstybių narių užimtumo politikos gairių (COM(2007)0803 - C6-0031/2008 - 2007/0300(CNS)) - EMPL komitetas - Pranešėja: Anne Van Lancker (A6-0172/2008)

- Pranešimas dėl Europos Parlamento 2009 finansinių metų pajamų ir išlaidų sąmatos (2008/2022(BUD)) - BUDG komitetas - Pranešėjas: Janusz Lewandowski (A6-0181/2008)

1.2) rekomendacija antrajam svarstymui:

- ***II Rekomendacijos antrajam svarstymui projektas dėl Tarybos bendrosios pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl metalinio gyvsidabrio eksporto uždraudimo ir saugaus laikymo (11488/1/2007 - C6-0034/2008 - 2006/0206(COD)) - ENVI komitetas - Pranešėjas: Dimitrios Papadimoulis (A6-0102/2008)

2) Parlamento narių:

2.1) klausimų valandai skirti žodiniai klausimai (109 straipsnis) (B6-0156/2008)

- Tarybai:

- Medina Ortega Manuel, Doyle Avril, Burke Colm, McGuinness Mairead, Mitchell Gay, Higgins Jim, Panayotopoulos-Cassiotou Marie, Evans Robert, Posselt Bernd, Davies Chris, Martin David, Papadimoulis Dimitrios, Seppänen Esko, van Nistelrooij Lambert, Anastase Roberta Alma, Rutowicz Leopold Józef, Crowley Brian, Ryan Eoin, Aylward Liam, Ó Neachtain Seán, Irujo Amezaga Mikel, Casaca Paulo, França Armando, Toussas Georgios, Pafilis Athanasios, Podkański Zdzisław Zbigniew, Van Hecke Johan, Manolakou Diamanto.

- Komisijai:

McAvan Linda, Van Hecke Johan, Hutchinson Alain, Doyle Avril, Paleckis Justas Vincas, Arnaoutakis Stavros, Mitchell Gay, Panayotopoulos-Cassiotou Marie, Moraes Claude, Lundgren Nils, Goudin Hélène, Medina Ortega Manuel, Corda Giovanna, Papastamkos Georgios, Irujo Amezaga Mikel, Posselt Bernd, Crowley Brian, Ebner Michl, Papadimoulis Dimitrios, Claeys Philip, Seppänen Esko, Kallenbach Gisela, Öger Vural, Burke Colm, McGuinness Mairead, Higgins Jim, Evans Robert, Hénin Jacky, van Nistelrooij Lambert, Ţicău Silvia-Adriana, Pleštinská Zita, Fourtou Janelly, Mavrommatis Manolis, Rutowicz Leopold Józef, Podkański Zdzisław Zbigniew, Ryan Eoin, Aylward Liam, Ó Neachtain Seán, López-Istúriz White Antonio, França Armando, Toussas Georgios, Pafilis Athanasios, Belet Ivo, Manolakou Diamanto, Luque Aguilar Florencio, Kuźmiuk Zbigniew Krzysztof

2.2) pasiūlymai dėl rezoliucijų (113 straipsnis)

- Jana Bobošíková. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl kuro keitimo biokuru poveikio maisto kainų didėjimui besivystančiose šalyse (B6-0215/2008)

perduota

atsakingam komitetui :

ITRE

nuomonė :

DEVE, ENVI

- Marian Zlotea. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl keleivių teisių naudojantis kelių transportu ir vidaus vandenų keliais (B6-0234/2008)

perduota

atsakingam komitetui :

TRAN

nuomonė :

IMCO

2.3) pasiūlymai dėl rekomendacijų (Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnis)

- Roberta Angelilli, UEN frakcijos vardu. Pasiūlymas dėl rekomendacijos Tarybai dėl kovos su seksualiniu vaikų išnaudojimu ir vaikų pornografija (B6-0216/2008)

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

nuomonė :

FEMM


9. Žodiniai klausimai ir rašytiniai pareiškimai (gauti dokumentai)

Gauti šie dokumentai iš narių

1) žodiniai klausimai (Darbo tvarkos taisyklių 108 straipsnis):

- (O-0029/2008), kurį uždavė Elly de Groen-Kouwenhoven, Angelika Beer, Caroline Lucas Verts/ALE frakcijos vardu, Luisa Morgantini GUE/NGL frakcijos vardu, Annemie Neyts-Uyttebroeck ALDE frakcijos vardu, Ana Maria Gomes PSE frakcijos vardu, Ģirts Valdis Kristovskis UEN frakcijos vardu, Karl von Wogau ir Stefano Zappalà PPE-DE frakcijos vardu Tarybai: Pasaulinė urano ginklų uždraudimo sutartis (B6-0153/2008),

- (O-0030/2008), kurį uždavė Elly de Groen-Kouwenhoven, Angelika Beer, Caroline Lucas Verts/ALE frakcijos vardu, Luisa Morgantini GUE/NGL frakcijos vardu, Annemie Neyts-Uyttebroeck ALDE frakcijos vardu, Ana Maria Gomes PSE frakcijos vardu, Ģirts Valdis Kristovskis UEN frakcijos vardu, Karl von Wogau ir Stefano Zappalà PPE-DE frakcijos vardu Komisijai: Pasaulinė urano ginklų uždraudimo sutartis (B6-0154/2008),

- (O-0033/2008), kurį uždavė Helmuth Markov INTA komiteto vardu Komisijai: Bendrovių „Airbus“ ir „Boeing“ ginčai PPO (B6-0155/2008),

- (O-0054/2008), kurį uždavė Miroslav Ouzký ENVI komiteto vardu Komisijai: Komisijos strategija, susijusi su Konvencijos dėl teisės gauti informaciją, visuomenės dalyvavimo priimant sprendimus ir teisės kreiptis į teismus aplinkosaugos klausimais trečiuoju šalių susitikimu (B6-0157/2008),

- (O-0055/2008), kurį uždavė Guido Sacconi ENVI komiteto vardu Komisijai: REACH bandymo metodų reglamento projektas (B6-0158/2008),

2) Į registrą įtraukti rašytiniai pareiškimai (Darbo tvarkos taisyklių 116 straipsnis):

- Jean Louis Cottigny, Pierre Pribetich, Michel Rocard, Bronisław Geremek ir Daniel Cohn-Bendit – dėl atvirojo kodo programinės įrangos naudojimo (0046/2008),

- Elizabeth Lynne, Jamila Madeira ir Frieda Brepoels – dėl humanitarinės krizės Gazoje (0047/2008),

- Anna Záborská, Bernd Posselt, Francis Wurtz, Zita Gurmai ir Marian Harkin – dėl daugiakalbystės, kuri yra demokratijos ir skaidrumo pagrindas siekiant piliečių gerovės valstybėse narėse (0048/2008).


10. Tarybos perduoti susitarimų tekstai

Taryba perdavė šio dokumento patvirtintą nuorašą:

- Europos bendrijos ir Dramblio Kaulo Kranto Respublikos žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarimas.


11. Anuliuoti rašytiniai pareiškimai

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 116 straipsnio 5 dalį rašytiniai pareiškimai Nr. 7, 9, 10, 12, 13/2008 anuliuoti, nes nebuvo surinkta reikiamo skaičiaus parašų.


12. Asignavimų perkėlimas

Biudžeto komitetas apsvarstė Europos Komisijos pasiūlymą perkelti asignavimus DEC 08/2008 (C6-0158/2008 - SEC(2008)0298/ galutinis).

Atsižvelgęs į Tarybos nuomonę, jis leido perkelti visus asignavimus pagal 2002 m. birželio 25 d. Finansinio reglamento su 2006 m. gruodžio 13 d. pakeitimais 24 straipsnio 3 dalį.

°
° ° °

Biudžeto komitetas apsvarstė Europos Komisijos pasiūlymą perkelti asignavimus DEC 09/2008 (C6-0159/2008 - SEC(2008)0409 galutinis).

Remdamasis 2002 m. birželio 25 d. Finansinio reglamento su 2006 m. gruodžio 13 d. pakeitimais 24 straipsnio 2 dalimi, jis pritarė šiam lėšų paskirstymui:

11 03 01 – Tarptautiniai žuvininkystės susitarimai – Dramblio Kaulo Krantas 1 190 000 EUR (ĮA/MA)


13. Peticijos

Šios peticijos, įtrauktos į registrą nurodytomis datomis, remiantis Darbo tvarkos taisyklių 191 straipsnio 5 dalimi, buvo perduotos atsakingam komitetui:

2008 04 28

Jadwiga Kaszuba (Nr. 0371/2008);

Claudia Reissmüller (Nr. 0372/2008);

Alexander-Martin Sardina (CDU Bundestagsfraktion in der Hamburgischen Bürgerschaft) (Nr. 0373/2008);

Helga Liening (Nr. 0374/2008);

Sonja Gollwitzer-Bauer (Nr. 0375/2008);

Rena-Elisabeth Koch (Nr. 0376/2008);

Uwe Michael Walter Wolff (Nr. 0377/2008);

Ana Gómez Díaz-Franzón (Aula Gerión) (4 500 parašų) (Nr. 0378/2008);

Matthias Prescher (Nr. 0379/2008);

Seán Andrews (Nr. 0380/2008);

Helga und Peter Bruns (2 parašai) (Nr. 0381/2008);

Mircea Dragnea (Nr. 0382/2008);

Nicola De Florentiis (Nr. 0383/2008);

Ion Mogosan (Nr. 0384/2008);

Anna M.H.C. Schnackers (Nr. 0385/2008);

Jan Ordon (Nr. 0386/2008);

Katiuscia Verlingieri (Legale UNSA - SNABCA) (2 parašai) (Nr. 0387/2008);

Andrzej Jedruch (Nr. 0388/2008);

Virgil Petrache (Nr. 0389/2008);

Vincenzo Marzano (Nr. 0390/2008);

Marek Grodzki (Nr. 0391/2008);

José Luis Rodríguez Taborda (Plataforma Mazagon Verde Puerta de Donana) (584 parašai) (Nr. 0392/2008);

Catalin Afrasinei (4 parašai) (Nr. 0393/2008);

Martin Tibuleac (Nr. 0394/2008);

Weronika Adamczyk (Nr. 0395/2008);

Irena Ryzinska (Nr. 0396/2008);

Ljubima Jordanova Dimitrova (Nr. 0397/2008);

(Autorius neskelbiamas) (Nr. 0398/2008);

Stefan Rapauzu (Nr. 0399/2008);

Karl Heinz Tonnius (Nr. 0400/2008);

Shenay Mustafa (Nr. 0401/2008);

Pavlina Radkova (Nr. 0402/2008);

Boyko Stoyanov (Association pour l'élevage local en Bulgarie ("Асоциация за ръзвъждане на местни - автохтонни породи в България")) (Nr. 0403/2008);

Marcela Pescaru (Nr. 0404/2008);

Roman Bakala (Nr. 0405/2008);

Bernard Cassar (Nr. 0406/2008);

János Mészáros Szilard (Nr. 0407/2008);

(Autorius neskelbiamas) (8 parašai) (Nr. 0408/2008);

Carmen Mariné Tena (APRENEM) (Nr. 0409/2008);

Vincenzo Macaluso (Nr. 0410/2008);

David Missud (Nr. 0411/2008);

Delphine Boury-Simoes (Nr. 0412/2008);

Pietro Musilli (Nr. 0413/2008);

Richard Ley (Nr. 0414/2008);

Duncan MacDonald (Nr. 0415/2008);

Gabor Somorjai (Nr. 0416/2008);

Andreas Heiss (Nr. 0417/2008);

Manfred Jäckel (Nr. 0418/2008);

Rolf Jürgens (Nr. 0419/2008);

Dani Boix Masafret (Associación de Naturalistas de Girona) (Nr. 0420/2008);

Janina Janta-Lipinska (Nr. 0421/2008);

Gheorghe Holban (Nr. 0422/2008);

Francísco C. Sánchez (Colectivo por la Paz y Solidaridad) (Nr. 0423/2008);

Ugo Berti (9 parašai) (Nr. 0424/2008);

Prodormos Enotiadis (Nr. 0425/2008);

(Autorius neskelbiamas) (Nr. 0426/2008);

Elizabeth Moynihan (Nr. 0427/2008);

Michael Puels (Nr. 0428/2008);

Annegret Stöckl (Nr. 0429/2008);

(Autorius neskelbiamas) (Nr. 0430/2008);

Kathleen De Vries (Nr. 0431/2008);

Dorothea Daniel (Nr. 0432/2008);

Ulrich Jarzina (Nr. 0433/2008);

Adrian Galati (Nr. 0434/2008);

Christian Peintner (Virtueller Staat - Niemandsland) (Nr. 0435/2008);

(Autorius neskelbiamas) (Nr. 0436/2008);

2008 04 30

Bogusław Wantoła (Nr. 0437/2008);

Peter Burghardt Führer (Nr. 0438/2008);

(Autorius neskelbiamas) (Nr. 0439/2008);

Gudrun Tempel (Arbeitsgruppe Menschenpflicht und Tierrecht) (Nr. 0440/2008);

Marcos Ballesteros Galera (Nr. 0441/2008);

(Autorius neskelbiamas) (Nr. 0442/2008);

Sorin Petcu (Nr. 0443/2008);

Anne Blackman (Nr. 0444/2008);

Constant Verbraeken (Nr. 0445/2008);

Elazizi Amine (Nr. 0446/2008);

Achim Ulrich Heiße (Nr. 0447/2008);

(Autorius neskelbiamas) (Nr. 0448/2008);

(Autorius neskelbiamas) (Nr. 0449/2008);

(Autorius neskelbiamas) (Nr. 0450/2008);

Valeria Bonfio (Nr. 0451/2008);

Pierre Pétry (Les Territoires de la Mémoire, Centre d'Education à la Tolérance et à la Résistance) (Nr. 0452/2008);

(Autorius neskelbiamas) (Nr. 0453/2008);

Hans-Jürgen Jacob (HCP Harely Club Pfalz e.V.) (Nr. 0454/2008);

Nicole Regereau (Victimes des dénis de justice contamination Hépatite C) (Nr. 0455/2008);

Josef Jasimczak (Nachkom. v. Zwangsarbeitern) (Nr. 0456/2008);

Cristina Calandre Hoenigsfeld (Nr. 0457/2008);

(Autorius neskelbiamas) (Nr. 0458/2008);

Antonio Morais (Nr. 0459/2008);

(Autorius neskelbiamas) (Nr. 0460/2008);

Yolande Rodulfo (Nr. 0461/2008);

Ana Ionita (Nr. 0462/2008);

Nosrat Delbasteh (Aserbaidschanische Föderation 1996 e.V. in Deutschland-Berlin) (Nr. 0463/2008);

Wolfgang Schönfelder (Nr. 0464/2008);

Irene Peretti (iei-consulting) (Nr. 0465/2008);

Irene Janßen (Nr. 0466/2008);

(Autorius neskelbiamas) (Nr. 0467/2008);

Eduard Payer (Nr. 0468/2008);

Adam Rainer (Interessengemeinschaft für japanische Old- und Youngtimer) (Nr. 0469/2008);

Jens Ahrends (Nr. 0470/2008);

(Autorius neskelbiamas) (Nr. 0471/2008);

(Autorius neskelbiamas) (Nr. 0472/2008);

Christoph Klein (Atmed AG) (Nr. 0473/2008);

C. Muet (AVEC) (Nr. 0474/2008);

Timis Netu (Nr. 0475/2008);

Antonio César Muñoz (Agrupación de Desarollo) (Nr. 0476/2008);

(Autorius neskelbiamas) (Nr. 0477/2008);

Lazar Dumitras (Nr. 0478/2008);

Boris Leopold Kurent (Civilno združenje za nadzor nad institucijami) (8 parašai) (Nr. 0479/2008);

Ryszard Tadla (Nr. 0480/2008);

Danila Fodor (Organizatia Nationala pentru Apararea Drepturilor Omului) (3 parašai) (Nr. 0481/2008);

María-Pilar Malón Azpilicueta (Asociación "Abusos Urbanísticos en Navarra: No") (Nr. 0482/2008);

Niculae Vişinoiu (Nr. 0483/2008);

Helga Lacke (Nr. 0484/2008);

Irma Nelles-Rieger (Nr. 0485/2008);

2008 05 15

Michael Shields (2 parašai) (Nr. 0486/2008);

Emil Vâcǎrus (Nr. 0487/2008);

Giampaolo Deiama (Nr. 0488/2008);

Bernardus Van Oosten (Nr. 0489/2008);

(Autorius neskelbiamas) (Nr. 0490/2008);

Rafael Ribera Ferrer (Nr. 0491/2008);

Michael Peter Blake (Nr. 0492/2008);

(Autorius neskelbiamas) (Nr. 0493/2008);

(Autorius neskelbiamas) (Nr. 0494/2008);

Miguel Angel Maicas Juanes (Nr. 0495/2008);

María Teresa Salvador Alarcón (Nr. 0496/2008);

Gary Paterson (Nr. 0497/2008);

Massimo Degni (Nr. 0498/2008);

Nicolae Aurel Curdov (Nr. 0499/2008);

Catalin Stoica (Nr. 0500/2008);

Natalia Serao (8 parašai) (Nr. 0501/2008);

(Autorius neskelbiamas) (2 parašai) (Nr. 0502/2008);

Amine Salem (Nr. 0503/2008);

(Autorius neskelbiamas) (Nr. 0504/2008);

Elena Sirbu (Nr. 0505/2008);

Ioan Octavian Stetca (SC Management Solution) (Nr. 0506/2008);

Mironel Dascalu (S.C. Ferma Das Agro srl) (Nr. 0507/2008);

(Autorius neskelbiamas) (Nr. 0508/2008);

Régis Debeire (Nr. 0509/2008);

Oisin Jones-Dillon (Nr. 0510/2008);

Marina Mastromauro (Pastificio Attilio Mastromauro Granoro s.r.l.) (Nr. 0511/2008);

Andrzej Gorski (Nr. 0512/2008);

Heinrich Hoppach (Toxcenter e.V.) (Nr. 0513/2008);

(Autorius neskelbiamas) (Nr. 0514/2008);

Giancarlo Albera (Coordinamento dei Comitati cittadini) (Nr. 0515/2008);

(Autorius neskelbiamas) (Nr. 0516/2008);

Elizabeth Fleischer (Nr. 0517/2008);

Gheorghe Vlase (Nr. 0518/2008);

Marie Breda (Nr. 0519/2008);

Vasile Mǎlǎiaşi (Nr. 0520/2008);

Peter Jozef Mathilda Van Kerckhoven (2 parašai) (Nr. 0521/2008);

Peter Moser (Nr. 0522/2008);

Giuseppe Cirillo (Partito Impotenti Esistenziali Dr. Cirillo) (2 parašai) (Nr. 0523/2008);

Johannes Zens (Nr. 0524/2008);

Michael Doyle (Nr. 0525/2008);

Vera Petkantchin (Grazhdani za Rila (Citizens of Rila)) (81 277 parašai) (Nr. 0526/2008).


14. Veiksmai, kurių buvo imtasi įgyvendinant Parlamento pozicijas ir rezoliucijas

Su Komisijos komunikatu dėl veiksmų, kurių buvo imtasi įgyvendinant Parlamento per 2008 m. vasario mėn. sesiją priimtas pozicijas ir rezoliucijas, galima susipažinti tinklalapyje Séance en direct.


15. Finansinių interesų deklaracija

Kaip numatyta Darbo tvarkos taisyklių I priedo 2 straipsnio 5 pastraipoje, šie nariai dar nepateikė savo finansinių interesų deklaracijos už 2007 metus:

Jean-Luc Bennahmias, Graham Booth, Małgorzata Handzlik, Kurt Lechner, Jules Maaten, José Javier Pomés Ruiz, Teresa Riera Madurell, Britta Thomsen, Catherine Trautmann ir John Whittaker.


16. Mėnesinių sesijų kalendorius – 2009 m.

Pirmininkų sueiga pristatė savo pasiūlymus dėl 2009 m. mėnesinių sesijų kalendoriaus.

Pasiūlymai tokie:

sausio 12–15 d.

vasario 2–5 d.

vasario 18–19 d.

kovo 9–12 d.

kovo 23–26 d.

balandžio 1–2 d.

balandžio 20–23 d.

gegužės 4–7 d.

liepos 14–16 d.

rugsėjo 14–17 d.

spalio 7–8 d.

spalio 19–22 d.

lapkričio 11–12 d.

lapkričio 23–26 d.

gruodžio 14–17 d.

Pakeitimų teikimo terminas yra šį vakarą 20 val.

Balsavimas vyks trečiadienį, 2008 m. gegužės 21 d., 12 val.


17. Bendro sprendimo procedūros metu priimtų teisės aktų pasirašymas

Pirmininkas pranešė, kad pagal Darbo tvarkos taisyklių 68 straipsnį kartu su Tarybos Pirmininku trečiadienį pasirašys šiuos bendro sprendimo procedūros metu priimtus teisės aktus:

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 998/2003 dėl gyvūnų sveikatos reikalavimų, taikomų nekomerciniam naminių gyvūnėlių judėjimui, pratęsiant pereinamąjį laikotarpį (03622/2008/LEX - C6-0196/2008 - 2007/0202(COD))

- Europos Parlamento ir Tarybos direktyva dėl tam tikrų mediacijos civilinėse ir komercinėse bylose aspektų (03624/2008/LEX - C6-0195/2008 - 2004/0251(COD))

- Europos Parlamento ir Tarybos direktyva, iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 91/477/EEB dėl ginklų įsigijimo ir laikymo kontrolės (03690/2007/LEX - C6-0194/2008 - 2006/0031(COD))

- Europos Parlamento ir Tarybos direktyva dėl aplinkos oro kokybės ir švaresnio oro Europoje (03696/2007/LEX - C6-0193/2008 - 2005/0183(COD))

°
° ° °

Kalbėjo Bernd Posselt dėl 2009 m. vyksiančių Europos rinkimų datos.


18. Darbų programa

Kitas darbotvarkės punktas – darbų programa.

Buvo išdalytas galutinis 2008 m. gegužės mėn. II sesijos plenarinių posėdžių darbotvarkės projektas (PE 406.218/PDOJ) ir pasiūlyti šie jo pakeitimai (Darbo tvarkos taisyklių 132 straipsnis):

2008 05 19 – 2008 05 22 posėdžiai

pirmadienis

- pakeitimų nėra

Kalbėjo Hartmut Nassauer, išreiškęs nepritarimą tam, kad vis daugiau komitetų posėdžių vyksta tuo pat metu kaip plenarinės sesijos (Pirmininkas tai pasižymėjo ir atsakė, kad perduos šį klausimą pirmininkų sueigai).

antradienis

PSE frakcija paprašė, kad į antradienio popietės posėdžio darbotvarkę būtų įtrauktas Komisijos pareiškimas dėl romų padėties Italijoje, neteikiant pasiūlymų dėl rezoliucijos.

Kalbėjo: Martin Schulz PSE frakcijos vardu, kuris pagrindė prašymą, Monica Frassoni Verts/ALE frakcijos vardu ir Joseph Daul PPE-DE frakcijos vardu.

Parlamentas po balsavimo elektroniniu būdu (106 balsavo už, 100 – prieš, 2 susilaikė) patenkino prašymą.

trečiadienis

- pakeitimų nėra

ketvirtadienis

- pakeitimų nėra

Darbų programa buvo patvirtinta.

Kalbėjo Hannes Swoboda, kuris nurodė, kad PSE frakcija prašys, kad balsavimas dėl Mathieu Grosch pranešimo (A6-0037/2008) (galutinio darbotvarkės projekto 23 dalis) būtų atidėtas.


19. Vienos minutės kalbos svarbiais politiniais klausimais

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 144 straipsnį po vieną minutę kalbėjo šie Parlamento nariai, siekiantys atkreipti Parlamento dėmesį į svarbius politinius klausimus:

Erna Hennicot-Schoepges, Antonio Masip Hidalgo, Jelko Kacin, László Tőkés, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gerard Batten, Slavi Binev, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Proinsias De Rossa, Graham Watson, Ewa Tomaszewska, Daniel Strož, Thomas Mann, Magda Kósáné Kovács, Tunne Kelam, Catherine Guy-Quint, Toomas Savi, András Gyürk, Pervenche Berès, Filiz Hakaeva Hyusmenova ir Laima Liucija Andrikienė.


20. Aplinkos apsauga pagal baudžiamąją teisę ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl aplinkos apsaugos pagal baudžiamąją teisę [COM(2007)0051 - C6-0063/2007 - 2007/0022(COD)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėjas: Hartmut Nassauer (A6-0154/2008)

Hartmut Nassauer pristatė pranešimą.

Kalbėjo Jacques Barrot (Komisijos Pirmininko pavaduotojas).

Kalbėjo Dan Jørgensen (ENVI komiteto nuomonės referentas).

PIRMININKAVO: Manuel António dos SANTOS
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Georgios Papastamkos PPE-DE frakcijos vardu, Manuel Medina Ortega PSE frakcijos vardu, Diana Wallis ALDE frakcijos vardu, Monica Frassoni Verts/ALE frakcijos vardu, Jens Holm GUE/NGL frakcijos vardu, Aloyzas Sakalas, Mojca Drčar Murko, Hiltrud Breyer, Jacques Barrot ir Hartmut Nassauer.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 5.3 protokolo 21.05.2008.


21. Europos Parlamento 2009 finansinių metų pajamų ir išlaidų sąmata (diskusijos)

Pranešimas dėl Europos Parlamento 2009 finansinių metų pajamų ir išlaidų sąmatos [2008/2022(BUD)] - Biudžeto komitetas. Pranešėjas: Janusz Lewandowski (A6-0181/2008)

Janusz Lewandowski pristatė pranešimą.

Kalbėjo: Reimer Böge PPE-DE frakcijos vardu, Thijs Berman PSE frakcijos vardu, Anne E. Jensen ALDE frakcijos vardu, Wiesław Stefan Kuc UEN frakcijos vardu, Gerard Batten IND/DEM frakcijos vardu, Margaritis Schinas, Vladimír Maňka, Jan Mulder, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Valdis Dombrovskis ir Brigitte Douay.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Ville Itälä ir Esko Seppänen.

Kalbėjo Janusz Lewandowski.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 8.9 protokolo 20.05.2008.


22. Prekyba žaliavomis ir prekėmis (diskusijos)

Pranešimas dėl prekybos žaliavomis ir prekėmis [2008/2051(INI)] - Tarptautinės prekybos komitetas. Pranešėjas: Jens Holm (A6-0134/2008)

Jens Holm pristatė pranešimą.

Kalbėjo Janez Potočnik (Komisijos narys).

Kalbėjo Daniel Caspary PPE-DE frakcijos vardu.

PIRMININKAVO: Luisa MORGANTINI
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Francisco Assis PSE frakcijos vardu, Zbigniew Zaleski, Marusya Ivanova Lyubcheva ir Glyn Ford.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Georgios Papastamkos, Stavros Arnaoutakis ir Brian Crowley.

Kalbėjo: Janez Potočnik ir Jens Holm.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 8.10 protokolo 20.05.2008.


23. Kuro elementų ir vandenilio bendroji įmonė * (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, įsteigiančio Kuro elementų ir vandenilio bendrąją įmonę [COM(2007)0571 - C6-0446/2007 - 2007/0211(CNS)] - Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas. Pranešėja: Pia Elda Locatelli (A6-0145/2008)

Kalbėjo Janez Potočnik (Komisijos narys).

Kalbėjo: Jan Březina PPE-DE frakcijos vardu, Silvia-Adriana Ţicău PSE frakcijos vardu, Vladko Todorov Panayotov ALDE frakcijos vardu, Zdzisław Kazimierz Chmielewski ir Janez Potočnik.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 8.4 protokolo 20.05.2008.


24. Bendrijos tabako fondas * (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 nuostatas dėl pagalbos už tabaką pervedimo į Bendrijos tabako fondą 2008 ir 2009 metams ir Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 nuostatas dėl Bendrijos tabako fondo finansavimo [COM(2008)0051 - C6-0062/2008 - 2008/0020(CNS)] - Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas. Pranešėjas: Sergio Berlato (A6-0164/2008)

Sergio Berlato pristatė pranešimą.

Kalbėjo Mariann Fischer Boel (Komisijos narė).

Kalbėjo: Wiesław Stefan Kuc (BUDG komiteto nuomonės referentas), Ioannis Gklavakis PPE-DE frakcijos vardu, Alejandro Cercas PSE frakcijos vardu, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf Verts/ALE frakcijos vardu, Janusz Wojciechowski UEN frakcijos vardu, Diamanto Manolakou GUE/NGL frakcijos vardu, Hélène Goudin IND/DEM frakcijos vardu, ir Esther Herranz García.

PIRMININKAVO: Marek SIWIEC
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Lily Jacobs, Roberta Angelilli, Kartika Tamara Liotard, Bogdan Golik, Andrzej Tomasz Zapałowski ir Thijs Berman.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Armando Veneto, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk ir Ioannis Gklavakis.

Kalbėjo: Mariann Fischer Boel ir Sergio Berlato.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 8.5 protokolo 20.05.2008.


25. PEACE programos vertinimas ir ateities strategija (diskusijos)

Pranešimas dėl programos PEACE vertinimo ir ateities strategijos [2007/2150(INI)] - Regioninės plėtros komitetas. Pranešėja: Bairbre de Brún (A6-0133/2008)

Bairbre de Brún pristatė pranešimą.

Kalbėjo Danuta Hübner (Komisijos narė).

Kalbėjo: Lambert van Nistelrooij PPE-DE frakcijos vardu, Catherine Stihler PSE frakcijos vardu, Marian Harkin ALDE frakcijos vardu, Seán Ó Neachtain UEN frakcijos vardu, Jim Allister , nepriklausomas Parlamento narys, Ioannis Kasoulides, Stavros Arnaoutakis, Jean Marie Beaupuy, Daniel Hannan ir Colm Burke.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo Rolf Berend.

Kalbėjo Marian Harkin dėl Jim Allister išsakytų minčių ir pastarasis dėl šių pastabų.

Kalbėjo: Danuta Hübner ir Bairbre de Brún.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 8.6 protokolo 20.05.2008.


26. Atokiausiems regionams skirta strategija: rezultatai ir perspektyvos (diskusijos)

Pranešimas dėl atokiausiems regionams skirtos strategijos: rezultatai ir perspektyvos [2008/2010(INI)] - Regioninės plėtros komitetas. Pranešėja: Margie Sudre (A6-0158/2008)

Margie Sudre pristatė pranešimą.

Kalbėjo Danuta Hübner (Komisijos narė).

Kalbėjo Pedro Guerreiro (PECH komiteto nuomonės referentas).

PIRMININKAVO: Adam BIELAN
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Oldřich Vlasák PPE-DE frakcijos vardu, Emanuel Jardim Fernandes PSE frakcijos vardu, Jean Marie Beaupuy ALDE frakcijos vardu, Mieczysław Edmund Janowski UEN frakcijos vardu, Pedro Guerreiro GUE/NGL frakcijos vardu, Rolf Berend, Iratxe García Pérez, Kyriacos Triantaphyllides, Emmanouil Angelakas, Manuel Medina Ortega ir Catherine Neris.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Lambert van Nistelrooij, Sérgio Marques ir Madeleine Jouye de Grandmaison.

Kalbėjo: Danuta Hübner ir Margie Sudre.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 8.11 protokolo 20.05.2008.


27. 2007–2013 m. ES vartotojų politikos strategija (diskusijos)

Pranešimas dėl 2007–2013 m. ES vartotojų politikos strategijos [2007/2189(INI)] - Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas. Pranešėjas: Lasse Lehtinen (A6-0155/2008)

Lasse Lehtinen pristatė pranešimą.

Kalbėjo Meglena Kuneva (Komisijos narė).

Kalbėjo: Piia-Noora Kauppi (ECON komiteto nuomonės referentas), Diana Wallis (JURI komiteto nuomonės referentas), Anna Hedh (FEMM komiteto nuomonės referentas), Colm Burke PPE-DE frakcijos vardu, Evelyne Gebhardt PSE frakcijos vardu, Alexander Lambsdorff ALDE frakcijos vardu, Leopold Józef Rutowicz UEN frakcijos vardu, Eva-Britt Svensson GUE/NGL frakcijos vardu, Hanne Dahl IND/DEM frakcijos vardu, Sergej Kozlík , nepriklausomas Parlamento narys, Charlotte Cederschiöld, Bernadette Vergnaud, Andreas Schwab, Gabriela Creţu, Malcolm Harbour, Joel Hasse Ferreira ir Małgorzata Handzlik.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Zita Pleštinská, Silvia-Adriana Ţicău, Magor Imre Csibi, Zuzana Roithová ir Evelyne Gebhardt.

Kalbėjo: Meglena Kuneva ir Lasse Lehtinen.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 8.12 protokolo 20.05.2008.


28. Kito posėdžio darbotvarkė

Kitos dienos darbotvarkė patvirtinta (dokumentas „Darbotvarkė“, PE 406.218/OJMA).


29. Posėdžio pabaiga

Posėdis baigtas 22.30 val.

Harald Rømer

Miguel Angel Martínez Martínez

Generalinis sekretorius

Pirmininko pavaduotojas


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Pasirašė:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelakas, Angelilli, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Baeva, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Belder, Belet, Bennahmias, Berend, Berès, Berlato, Berman, Bielan, Binev, Blokland, Bobošíková, Böge, Bösch, Bono, Booth, Borrell Fontelles, Boştinaru, Botopoulos, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Budreikaitė, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, van den Burg, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carlshamre, Carnero González, Carollo, Casa, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Catania, Cederschiöld, Cercas, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Chukolov, Claeys, Clark, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corda, Corlăţean, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Cremers, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Dahl, Dăianu, Daul, David, Davies, De Blasio, de Brún, De Keyser, Demetriou, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Didžiokas, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Ek, Elles, Estrela, Ettl, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fiore, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, Fraile Cantón, França, Friedrich, Gacek, Gahler, Gál, Galeote, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Georgiou, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Gobbo, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grau i Segú, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Helmer, Hénin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herranz García, Hieronymi, Hökmark, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hyusmenova, Ibrisagic, Irujo Amezaga, Itälä, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Jouye de Grandmaison, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Klamt, Klaß, Knapman, Koch, Kohlíček, Konrad, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Kreissl-Dörfler, Krupa, Kuc, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Lang, De Lange, Langen, Laperrouze, La Russa, Lauk, Lavarra, Lax, Lebech, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lienemann, Liese, Liotard, Losco, Louis, Lulling, Luque Aguilar, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Mănescu, Maňka, Thomas Mann, Manolakou, Marinescu, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Matsakis, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Millán Mon, Mölzer, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Morin, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Napoletano, Naranjo Escobar, Nassauer, Neris, Newton Dunn, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Olajos, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Pafilis, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patriciello, Patrie, Alojz Peterle, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirker, Piskorski, Pittella, Pleštinská, Plumb, Podimata, Pöttering, Pohjamo, Pomés Ruiz, Mihaela Popa, Nicolae Vlad Popa, Portas, Posselt, Prets, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Riera Madurell, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sanz Palacio, Saryusz-Wolski, Savi, Schaldemose, Schapira, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Spautz, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Strož, Sudre, Sumberg, Surján, Svensson, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tannock, Tarand, Tatarella, Thomsen, Ţicău, Titford, Titley, Toia, Tőkés, Tomaszewska, Tomczak, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Veneto, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Virrankoski, Visser, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whittaker, Wiersma, Willmott, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Zahradil, Zaleski, Zanicchi, Zapałowski, Zappalà, Ždanoka, Zdravkova, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zwiefka

Teisinė informacija - Privatumo politika