Indekss 
Protokols
PDF 225kWORD 142k
Pirmdiena, 2008. gada 19. maijs - Strasbūra
1.Sesijas atsākšana
 2.Priekšsēdētāja paziņojums
 3.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 4.Parlamenta sastāvs
 5.Politisko grupu sastāvs
 6.Komiteju un delegāciju sastāvs
 7.Pilnvaru pārbaude
 8.Dokumentu iesniegšana
 9.Jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski, un rakstiskas deklarācijas (iesniegšana)
 10.Padomes nosūtītie nolīgumu teksti
 11.Spēku zaudējušas rakstiskas deklarācijas
 12.Apropriāciju pārvietojumi
 13.Lūgumraksti
 14.Saistībā ar Parlamenta nostājām un rezolūcijām veiktie pasākumi
 15.Finansiālo interešu deklarācija
 16.2009. gada sesijas plenārsēžu datumi
 17.Koplēmuma procedūrā pieņemto tiesību aktu parakstīšana
 18.Darba kārtība
 19.Vienas minūtes runas par politiski svarīgiem jautājumiem
 20.Vides krimināltiesiskā aizsardzība ***I (debates)
 21.Eiropas Parlamenta ieņēmumu un izdevumu tāme 2009. finanšu gadam (debates)
 22.Izejvielu un pamatproduktu tirdzniecība (debates)
 23.Kopuzņēmuma izveide kurināmā elementu un ūdeņraža jomā * (debates)
 24.Kopienas tabakas fonds * (debates)
 25.Programmas PEACE novērtējums un nākotnes stratēģija (debates)
 26.Stratēģija attālākajiem reģioniem: novērtējums un perspektīvas (debates)
 27.ES Patērētāju politikas stratēģija 2007.-2013. gadam (debates)
 28.Nākamās sēdes darba kārtība
 29.Sēdes slēgšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS


SĒDI VADA: Hans-Gert PÖTTERING
Priekšsēdētājs

1. Sesijas atsākšana

Sēde tika atklāta plkst. 17.00.


2. Priekšsēdētāja paziņojums

Priekšsēdētājs sniedza paziņojumu, kurā Parlamenta vārdā nosodīja šā gada 14. maijā ETA veikto atentātu Legutiāno, Basku zemē, Spānijā. Viņš Parlamenta vārdā arī izteica līdzjūtību uzbrukumā bojāgājušā civilās gvardes locekļa Juan Manuel Piñuel ģimenei, kā arī spāņu tautai un Spānijas demokrātiskajām iestādēm.

Parlaments ievēroja vienas minūtes klusuma brīdi uzbrukuma upura piemiņai.


3. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Francesco Musotto informēja, ka viņš piedalījās 08.05.2008. sēdē, bet viņa vārda apmeklējumu reģistrā nav.

Iepriekšējās sēdes protokols tika apstiprināts.


4. Parlamenta sastāvs

Ar 2008. gada 9. maija vēstuli José Manuel Barroso (Komisijas priekšsēdētājs) ir informējis Eiropas Parlamenta priekšsēdētāju, ka Eiropas Savienības Padome ir izvirzījusi Antonio Tajani Komisijas locekļa amatam Franco Frattini vietā.

Komisijas priekšsēdētājs ir iecerējis uzticēt Antonio Tajani atbildību par transporta jomu.

Parlaments konstatēja, ka saskaņā ar Akta par Eiropas Parlamenta deputātu ievēlēšanu tiešās vispārējās vēlēšanās 7. panta 1. punktu šis amats nav savienojams ar Eiropas Parlamenta deputāta mandātu un ka šī iemesla dēļ Antonio Tajani no 2008. gada 9. maija – dienas, kad Padome viņu izvirzījusi Komisijas locekļa amatam, – atrodas situācijā, kas nav savienojama ar Parlamenta deputāta mandātu.

Tā kā Eiropas Parlamentam saskaņā ar Pamatnolīguma par Eiropas Parlamenta un Komisijas attiecībām 4. punktu un Reglamenta 99. pantu vēl ir jāpauž savs viedoklis par Antonio Tajani iecelšanu Komisijas locekļa amatā, priekšsēdētājs ierosināja sagaidīt balsojumu plenārsēdē, pirms tiek paziņots, ka ir radusies brīva vieta. Taču, ņemot vērā, ka no 2008. gada 9. maija Antonio Tajani atrodas situācijā, kas nav savienojama ar Parlamenta deputāta mandātu, viņš vairs nevar piedalīties Eiropas Parlamenta un tā struktūrvienību darbā.

°
° ° °

Itālijas kompetentās iestādes ir paziņojušas par šādu Eiropas Parlamenta deputātu iecelšanu:
- Giacomo Santini ir iecelts Renato Brunetta vietā,
- Matteo Salvini ir iecelts Umberto Bossi vietā,
- Iva Zanicchi ir iecelta Mario Mantovani vietā,
- Fabio Ciani ir iecelts Luciana Sbarbati vietā,
- Catiuscia Marini ir iecelta Lapo Pistelli vietā,
- Giuseppe Bova ir iecelts Alfonso Andria vietā,
- Edmondo Cirielli ir iecelts Adriana Poli Bortone vietā,
- Roberto Fiore ir iecelts Alessandra Mussolini vietā.

Iva Zanicchi, Fabio Ciani, Catiuscia Marini, Giuseppe Bova un Roberto Fiore ir iecelti par Parlamenta deputātiem, sākot no 2008. gada 16. maija.

Saskaņā ar Reglamenta 3. panta 2. punktu, kamēr Iva Zanicchi, Fabio Ciani, Catiuscia Marini, Giuseppe Bova un Roberto Fiore pilnvaras nav pārbaudītas vai kamēr nav pieņemts lēmums par strīdīgu jautājumu, viņi darbojas Parlamentā un tā struktūrvienībās, un uz viņiem attiecas visas ar šo darbību saistītās tiesības, ja viņi pirms tam ir parakstījuši rakstisku deklarāciju, ka neieņem ar deputāta mandātu nesavienojamu amatu.

Turpretim attiecībā uz Giacomo Santini, Matteo Salvini un Edmondo Cirielli Parlaments ir konstatējis, ka viņi nevar pildīt Eiropas Parlamenta deputātu pienākumus, jo vēl arvien ir Itālijas parlamenta deputāti, proti, ieņem amatu, kas saskaņā ar 1976. gada 20. septembra Akta par Eiropas Parlamenta deputātu ievēlēšanu tiešās vispārējās vēlēšanās 7. panta 2. punktu nav savienojams ar Parlamenta deputāta mandātu. Tātad attiecīgo deputātu vietas joprojām ir brīvas.

°
° ° °

Francijas kompetentās iestādes ir paziņojušas, ka Catherine Boursier ir iecelta par Parlamenta deputāti Adeline Hazan vietā, sākot no 18.05.2008.

Saskaņā ar Reglamenta 3. panta 2. punktu, kamēr Catherine Boursier pilnvaras nav pārbaudītas vai kamēr nav pieņemts lēmums par strīdīgu jautājumu, viņa darbojas Parlamentā un tā struktūrvienībās, un uz viņu attiecas visas ar šo darbību saistītās tiesības, ja viņa pirms tam ir parakstījusi rakstisku deklarāciju, ka neieņem ar deputāta mandātu nesavienojamu amatu.


5. Politisko grupu sastāvs

Thomas Wise paziņoja, ka ir izstājies no IND/DEM grupas un no 2008. gada 8. aprīļa ir pievienojies pie grupām nepiederošiem deputātiem.


6. Komiteju un delegāciju sastāvs

Priekšsēdētājs ir saņēmis PPE-DE un IND/DEM grupu pieprasījumus iecelt amatā turpmāk minētos deputātus.

IMCO komiteja:
Christopher Heaton-Harris aizstāj Syed Kamall.

Delegācija attiecībām ar Afganistānu:
Urszula Gacek aizstāj Jacek Saryusz-Wolski.

Delegācija Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu parlamentārajā asamblejā:
Slavi Binev aizstāj Dimitar Stoyanov.

Šo iecelšanu uzskatīs par apstiprinātu, ja līdz šā protokola apstiprināšanai nebūs iesniegts neviens iebildums.


7. Pilnvaru pārbaude

Pēc JURI komitejas ierosinājuma Parlaments pieņēma lēmumu apstiprināt Juan Fraile Cantón, Martí Grau i Segú, Florencio Luque Aguilar, Juan Andrés Naranjo Escobar un Salvador Domingo Sanz Palacio deputātu pilnvaras, sākot no 2008. gada 7. aprīļa, un Sirpa Pietikäinen deputātes pilnvaras – sākot no 2008. gada 4. aprīļa.


8. Dokumentu iesniegšana

Tika iesniegti turpmāk minētie dokumenti.

1. Parlamenta komitejas

1.1. Ziņojumi

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par sistēmu atlasi mobilo satelītsakaru pakalpojumu (MSP) nodrošināšanai un atļauju piešķiršanu šīm sistēmām (COM(2007)0480 – C6-0257/2007 – 2007/0174(COD)) – ITRE komiteja – Referente: Fiona Hall (A6-0077/2008).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par statistiku gaļas un mājlopu jomā (COM(2007)0129 – C6-0099/2007 – 2007/0051(COD)) – AGRI komiteja – Referents: Friedrich-Wilhelm Graefe Zu Baringdorf (A6-0130/2008).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Eiropas Izglītības fondu (pārstrādāta versija) (COM(2007)0443 – C6-0243/2007 – 2007/0163(COD)) – EMPL komiteja – Referents: Bernard Lehideux (A6-0131/2008).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko atceļ Padomes Lēmumu 85/368/EEK par arodmācībās iegūtas kvalifikācijas pierādījumu salīdzināmību Eiropas Kopienas dalībvalstīs (COM(2007)0680 – C6-0398/2007 – 2007/0234(COD)) – EMPL komiteja – Referents: Jan Andersson (A6-0132/2008).

- Ziņojums par programmas PEACE novērtējumu un nākotnes stratēģiju (2007/2150(INI)) – REGI komiteja – Referente: Bairbre De Brún (A6-0133/2008).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Padomes Direktīvas 76/769/EEK grozījumiem attiecībā uz dažu bīstamo vielu — 2-(2-metoksietoksi)etanola, 2-(2-butoksietoksi)etanola, metilēndifenildiizocianāta, cikloheksāna un amonija nitrāta — un to preparātu tirgū laišanas un lietošanas ierobežojumiem (COM(2007)0559 – C6-0327/2007 – 2007/0200(COD)) – ENVI komiteja – Referents: Miroslav Ouzký (A6-0135/2008).

- Starpposma ziņojums par zinātniskajiem faktiem klimata pārmaiņu jomā: slēdzieni un ieteikumi lēmumu pieņemšanai (2008/2001(INI)) – CLIM komiteja – Referents: Karl-Heinz Florenz (A6-0136/2008).

- Ziņojums par attīstības politikas saskaņotību un ES īstenotās atsevišķu bioloģisko dabas resursu izmantošanas ietekmi uz attīstību Rietumāfrikā (2007/2183(INI)) – DEVE komiteja – Referents: Frithjof Schmidt (A6-0137/2008).

- * Ziņojums par priekšlikumu Padomes regulai, ar ko izveido kopuzņēmumu kurināmā elementu un ūdeņraža jomā (COM(2007)0571 – C6-0446/2007 – 2007/0211(CNS)) – ITRE komiteja – Referente: Pia Elda Locatelli (A6-0145/2008).

- Ziņojums par jaunu dzīvnieku veselības stratēģiju Eiropas Savienībā 2007.–2013. gadam (COM(2007)05392007/2260(INI)) – AGRI komiteja – Referents: Janusz Wojciechowski (A6-0147/2008).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par no dalībvalsts teritorijas nelikumīgi izvestu kultūras priekšmetu atgriešanu (kodificēta versija) (COM(2007)0873 – C6-0025/2008 – 2007/0299(COD)) – JURI komiteja – Referente: Lidia Joanna Geringer De Oedenberg (A6-0152/2008).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par vides krimināltiesisko aizsardzību (COM(2007)0051 – C6-0063/2007 – 2007/0022(COD)) – JURI komiteja – Referents: Hartmut Nassauer (A6-0154/2008).

- Ziņojums par Zaļo grāmatu par kuģu labāku demontāžu (COM(2007)02692007/2279(INI)) – ENVI komiteja – Referents: Johannes Blokland (A6-0156/2008).

- Ziņojums par stratēģiju nomaļajiem reģioniem: sasniegumi un nākotnes perspektīvas (COM(2007)05072008/2010(INI)) – REGI komiteja – Referente: Margie Sudre (A6-0158/2008).

- Ziņojums par ES sasniegto progresu vienlīdzīgu iespēju un nediskriminācijas nodrošināšanā (direktīvu 2000/43/EK un 2000/78/EK transponēšana) (2007/2202(INI)) – EMPL komiteja – Referente: Elizabeth Lynne (A6-0159/2008).

- * Ziņojums par priekšlikumu Padomes direktīvai, ar ko vienkāršo informācijas norādīšanas un publicēšanas procedūras veterinārijas un zootehnikas jomā un groza Direktīvas 64/432/EEK, 77/504/EEK, 88/407/EEK, 88/661/EEK, 89/361/EEK, 89/556/EEK, 90/427/EEK, 90/428/EEK, 90/429/EEK, 90/539/EEK, 91/68/EEK, 92/35/EEK, 92/65/EEK, 92/66/EEK, 92/119/EEK, 94/28/EK, 2000/75/EK, Lēmumu 2000/258/EK un Direktīvas 2001/89/EK, 2002/60/EK un 2005/94/EK (COM(2008)0120 – C6-0156/2008 – 2008/0046(CNS)) – AGRI komiteja – Referents: Neil Parish (A6-0160/2008).

- Ziņojums par integrētu Eiropas Savienības jūrniecības politiku (COM(2007)05752008/2009(INI)) – TRAN komiteja – Referents: Willi Piecyk (A6-0163/2008).

- * Ziņojums par priekšlikumu Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1782/2003 attiecībā uz atbalsta par tabaku pārvedumu Kopienas tabakas fondam 2008. un 2009. gadā un Regulu (EK) Nr. 1234/2007 — attiecībā uz Kopienas tabakas fonda finansēšanu (COM(2008)0051 – C6-0062/2008 – 2008/0020(CNS)) – AGRI komiteja – Referents: Sergio Berlato (A6-0164/2008).

- Ziņojums par sievietēm un zinātni (2007/2206(INI)) – FEMM komiteja – Referente: Britta Thomsen (A6-0165/2008).

- Ziņojums par rūpniecības politikas termiņa vidusposma pārskatu – Ieguldījums ES izaugsmes un nodarbinātības stratēģijā (COM(2007)03742007/2257(INI)) – ITRE komiteja – Referente: Romana Jordan Cizelj (A6-0167/2008).

- Ziņojums par Turcijas 2007. gada progresa ziņojumu (2007/2269(INI)) – AFET komiteja – Referente: Ria Oomen-Ruijten (A6-0168/2008).

- Ziņojums par turpmākajiem pasākumiem saistībā ar 2005. gada Parīzes deklarāciju par atbalsta efektivitāti (2008/2048(INI)) – DEVE komiteja – Referents: Johan Van Hecke (A6-0171/2008).

- * Ziņojums par priekšlikumu Padomes lēmumam par pamatnostādnēm dalībvalstu nodarbinātības politikai (COM(2007)0803 – C6-0031/2008 – 2007/0300(CNS)) – EMPL komiteja – Referente: Anne Van Lancker (A6-0172/2008).

- Ziņojums par Eiropas Parlamenta 2009. finanšu gada ieņēmumu un izdevumu tāmi (2008/2022(BUD)) – BUDG komiteja – Referents: Janusz Lewandowski (A6-0181/2008).

1.2. Ieteikumi otrajam lasījumam

- ***II Ieteikums otrajam lasījumam attiecībā uz Padomes kopējo nostāju, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu par metāliskā dzīvsudraba eksporta aizliegumu un drošu glabāšanu (11488/1/2007 – C6-0034/2008 – 2006/0206(COD)) – ENVI komiteja – Referents: Dimitrios Papadimoulis (A6-0102/2008).

2. Deputāti

2.1. Jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski jautājumu laikā (Reglamenta 109. pants) (B6-0156/2008)

- Padomei

Medina Ortega Manuel, Doyle Avril, Burke Colm, McGuinness Mairead, Mitchell Gay, Higgins Jim, Panayotopoulos-Cassiotou Marie, Evans Robert, Posselt Bernd, Davies Chris, Martin David, Papadimoulis Dimitrios, Seppänen Esko, van Nistelrooij Lambert, Anastase Roberta Alma, Rutowicz Leopold Józef, Crowley Brian, Ryan Eoin, Aylward Liam, Ó Neachtain Seán, Irujo Amezaga Mikel, Casaca Paulo, França Armando, Toussas Georgios, Pafilis Athanasios, Podkański Zdzisław Zbigniew, Van Hecke Johan, Manolakou Diamanto.

- Komisijai
McAvan Linda, Van Hecke Johan, Hutchinson Alain, Doyle Avril, Paleckis Justas Vincas, Arnaoutakis Stavros, Mitchell Gay, Panayotopoulos-Cassiotou Marie, Moraes Claude, Lundgren Nils, Goudin Hélène, Medina Ortega Manuel, Corda Giovanna, Papastamkos Georgios, Irujo Amezaga Mikel, Posselt Bernd, Crowley Brian, Ebner Michl, Papadimoulis Dimitrios, Claeys Philip, Seppänen Esko, Kallenbach Gisela, Öger Vural, Burke Colm, McGuinness Mairead, Higgins Jim, Evans Robert, Hénin Jacky, van Nistelrooij Lambert, Ţicău Silvia-Adriana, Pleštinská Zita, Fourtou Janelly, Mavrommatis Manolis, Rutowicz Leopold Józef, Podkański Zdzisław Zbigniew, Ryan Eoin, Aylward Liam, Ó Neachtain Seán, López-Istúriz White Antonio, França Armando, Toussas Georgios, Pafilis Athanasios, Belet Ivo, Manolakou Diamanto, Luque Aguilar Florencio, Kuźmiuk Zbigniew Krzysztof.

2.2. Rezolūciju priekšlikumi (Reglamenta 113. pants)

- Jana Bobošíková – rezolūcijas priekšlikums par to, kā degvielas aizstāšana ar biodegvielu ietekmē pārtikas cenas jaunattīstības valstīs (B6-0215/2008).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ITRE

atzinums:

DEVE, ENVI

- Marian Zlotea – rezolūcijas priekšlikums par autotransporta un iekšējo ūdensceļu transporta pasažieru tiesībām (B6-0234/2008).

nodots

atbildīgajai komitejai:

TRAN

atzinums:

IMCO

2.3. Ieteikumu priekšlikumi (Reglamenta 114. pants)

- Roberta Angelilli UEN grupas vārdā – ieteikuma priekšlikums Padomei par bērnu seksuālās izmantošanas un bērnu pornogrāfijas apkarošanu (B6-0216/2008).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

atzinums:

FEMM


9. Jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski, un rakstiskas deklarācijas (iesniegšana)

Deputāti ir iesnieguši turpmāk minētos dokumentus.

1. Jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski (Reglamenta 108. pants)

- (O-0029/2008), kuru uzdeva Elly de Groen-Kouwenhoven, Angelika Beer, Caroline Lucas Verts/ALE grupas vārdā, Luisa Morgantini GUE/NGL grupas vārdā, Annemie Neyts-Uyttebroeck ALDE grupas vārdā, Ana Maria Gomes PSE grupas vārdā, Ģirts Valdis Kristovskis UEN grupas vārdā, Karl von Wogau un Stefano Zappalà PPE-DE grupas vārdā Padomei: Vispārējs nolīgums par urāna ieroču aizliegumu (B6-0153/2008).

- (O-0030/2008), kuru uzdeva Elly de Groen-Kouwenhoven, Angelika Beer, Caroline Lucas Verts/ALE grupas vārdā, Luisa Morgantini GUE/NGL grupas vārdā, Annemie Neyts-Uyttebroeck ALDE grupas vārdā, Ana Maria Gomes PSE grupas vārdā, Ģirts Valdis Kristovskis UEN grupas vārdā, Karl von Wogau un Stefano Zappalà PPE-DE grupas vārdā Komisijai: Vispārējs nolīgums par urāna ieroču aizliegumu (B6-0154/2008).

- (O-0033/2008), kuru uzdeva Helmuth Markov INTA komitejas vārdā Komisijai: Airbus/Boeing strīds PTO (B6-0155/2008).

- (O-0054/2008), kuru uzdeva Miroslav Ouzký ENVI komitejas vārdā Komisijai: Komisijas stratēģija attiecībā uz Konvencijas par pieeju informācijai, sabiedrības līdzdalību lēmumu pieņemšanā un tiesas pieejamību saistībā ar vides jautājumiem līgumslēdzēju pušu trešo sanāksmi (B6-0157/2008).

- (O-0055/2008), kuru uzdeva Guido Sacconi ENVI komitejas vārdā Komisijai: Regulas projekts par REACH pārbaudes metodēm (B6-0158/2008).

2. Rakstiskas deklarācijas iekļaušanai reģistrā (Reglamenta 116. pants)

- Jean Louis Cottigny, Pierre Pribetich, Michel Rocard, Bronisław Geremek un Daniel Cohn-Bendit – par „brīvās programmatūras” lietošanu (0046/2008).

- Elizabeth Lynne, Jamila Madeira un Frieda Brepoels – par humanitāro krīzi Gazā (0047/2008).

- Anna Záborská, Bernd Posselt, Francis Wurtz, Zita Gurmai un Marian Harkin – par daudzvalodību, kas ir galvenā demokrātijas un pārredzamības nodrošinātāja dalībvalstu pilsoņiem (0048/2008).


10. Padomes nosūtītie nolīgumu teksti

Padome ir nosūtījusi oficiāli apstiprinātu kopiju šādam dokumentam:

- Partnerattiecību nolīgums zivsaimniecības nozarē starp Eiropas Kopienu un Kotdivuāras Republiku.


11. Spēku zaudējušas rakstiskas deklarācijas

Saskaņā ar Reglamenta 116. panta 5. punktu rakstiskās deklarācijas Nr. 7, 9, 10, 12, 13/2008 ir zaudējušas spēku, jo tās neieguva vajadzīgo parakstu skaitu.


12. Apropriāciju pārvietojumi

Budžeta komiteja izskatīja Eiropas Komisijas priekšlikumu (C6-0158/2008 – SEC(2008)0298 galīgā redakcija) par apropriāciju pārvietojumu DEC 08/2008.

Iepazinusies ar Padomes atzinumu, saskaņā ar 2006. gada 13. decembrī grozītās 2002. gada 25. jūnija Finanšu regulas 24. panta 3. punktu tā atļāva veikt pārvietojumu pilnā apmērā.

°
° ° °

Budžeta komiteja izskatīja Eiropas Komisijas priekšlikumu (C6-0159/2008 – SEC(2008)0409 galīgā redakcija) par apropriāciju pārvietojumu DEC 09/2008.

Tā sniedza labvēlīgu atzinumu saskaņā ar 2006. gada 13. decembrī grozītās 2002. gada 25. jūnija Finanšu regulas 24. panta 2. punktu, paredzot šādu līdzekļu pārdali:

11 03 01 – Starptautiski zvejniecības nolīgumi – Kotdivuāra: EUR 1 190 000,- (SA/MA).


13. Lūgumraksti

Saskaņā ar Reglamenta 191. panta 5. punktu atbildīgajai komitejai ir iesniegti šādi lūgumraksti, kas ir iekļauti vispārējā reģistrā turpmāk minētajos datumos.

28.04.2008.

Jadwiga Kaszuba (Nr. 0371/2008);

Claudia Reissmüller (Nr. 0372/2008);

Alexander-Martin Sardina (CDU Bundestagsfraktion in der Hamburgischen Bürgerschaft) (Nr. 0373/2008);

Helga Liening (Nr. 0374/2008);

Sonja Gollwitzer-Bauer (Nr. 0375/2008);

Rena-Elisabeth Koch (Nr. 0376/2008);

Uwe Michael Walter Wolff (Nr. 0377/2008);

Ana Gómez Díaz-Franzón (Aula Gerión) (4500 paraksti) (Nr. 0378/2008);

Matthias Prescher (Nr. 0379/2008);

Seán Andrews (Nr. 0380/2008);

Helga und Peter Bruns (2 paraksti) (Nr. 0381/2008);

Mircea Dragnea (Nr. 0382/2008);

Nicola De Florentiis (Nr. 0383/2008);

Ion Mogosan (Nr. 0384/2008);

Anna M.H.C. Schnackers (Nr. 0385/2008);

Jan Ordon (Nr. 0386/2008);

Katiuscia Verlingieri (Legale UNSA - SNABCA) (2 paraksti) (Nr. 0387/2008);

Andrzej Jedruch (Nr. 0388/2008);

Virgil Petrache (Nr. 0389/2008);

Vincenzo Marzano (Nr. 0390/2008);

Marek Grodzki (Nr. 0391/2008);

José Luis Rodríguez Taborda (Plataforma Mazagon Verde Puerta de Donana) (584 paraksti) (Nr. 0392/2008);

Catalin Afrasinei (4 paraksti) (Nr. 0393/2008);

Martin Tibuleac (Nr. 0394/2008);

Weronika Adamczyk (Nr. 0395/2008);

Irena Ryzinska (Nr. 0396/2008);

Ljubima Jordanova Dimitrova (Nr. 0397/2008);

(Iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0398/2008);

Stefan Rapauzu (Nr. 0399/2008);

Karl Heinz Tonnius (Nr. 0400/2008);

Shenay Mustafa (Nr. 0401/2008);

Pavlina Radkova (Nr. 0402/2008);

Boyko Stoyanov (Association pour l'élevage local en Bulgarie ("Асоциация за ръзвъждане на местни - автохтонни породи в България")) (Nr. 0403/2008);

Marcela Pescaru (Nr. 0404/2008);

Roman Bakala (Nr. 0405/2008);

Bernard Cassar (Nr. 0406/2008);

János Mészáros Szilard (Nr. 0407/2008);

(Iesniedzēja vārds netiek izpausts) (8 paraksti) (Nr. 0408/2008);

Carmen Mariné Tena (APRENEM) (Nr. 0409/2008);

Vincenzo Macaluso (Nr. 0410/2008);

David Missud (Nr. 0411/2008);

Delphine Boury-Simoes (Nr. 0412/2008);

Pietro Musilli (Nr. 0413/2008);

Richard Ley (Nr. 0414/2008);

Duncan MacDonald (Nr. 0415/2008);

Gabor Somorjai (Nr. 0416/2008);

Andreas Heiss (Nr. 0417/2008);

Manfred Jäckel (Nr. 0418/2008);

Rolf Jürgens (Nr. 0419/2008);

Dani Boix Masafret (Associación de Naturalistas de Girona) (Nr. 0420/2008);

Janina Janta-Lipinska (Nr. 0421/2008);

Gheorghe Holban (Nr. 0422/2008);

Francísco C. Sánchez (Colectivo por la Paz y Solidaridad) (Nr. 0423/2008);

Ugo Berti (9 paraksti) (Nr. 0424/2008);

Prodormos Enotiadis (Nr. 0425/2008);

(Iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0426/2008);

Elizabeth Moynihan (Nr. 0427/2008);

Michael Puels (Nr. 0428/2008);

Annegret Stöckl (Nr. 0429/2008);

(Iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0430/2008);

Kathleen De Vries (Nr. 0431/2008);

Dorothea Daniel (Nr. 0432/2008);

Ulrich Jarzina (Nr. 0433/2008);

Adrian Galati (Nr. 0434/2008);

Christian Peintner (Virtueller Staat - Niemandsland) (Nr. 0435/2008);

(Iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0436/2008);

30.04.2008.

Bogusław Wantoła (Nr. 0437/2008);

Peter Burghardt Führer (Nr. 0438/2008);

(Iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0439/2008);

Gudrun Tempel (Arbeitsgruppe Menschenpflicht und Tierrecht) (Nr. 0440/2008);

Marcos Ballesteros Galera (Nr. 0441/2008);

(Iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0442/2008);

Sorin Petcu (Nr. 0443/2008);

Anne Blackman (Nr. 0444/2008);

Constant Verbraeken (Nr. 0445/2008);

Elazizi Amine (Nr. 0446/2008);

Achim Ulrich Heiße (Nr. 0447/2008);

(Iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0448/2008);

(Iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0449/2008);

(Iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0450/2008);

Valeria Bonfio (Nr. 0451/2008);

Pierre Pétry (Les Territoires de la Mémoire, Centre d'Education à la Tolérance et à la Résistance) (Nr. 0452/2008);

(Iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0453/2008);

Hans-Jürgen Jacob (HCP Harely Club Pfalz e.V.) (Nr. 0454/2008);

Nicole Regereau (Victimes des dénis de justice contamination Hépatite C) (Nr. 0455/2008);

Josef Jasimczak (Nachkom. v. Zwangsarbeitern) (Nr. 0456/2008);

Cristina Calandre Hoenigsfeld (Nr. 0457/2008);

(Iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0458/2008);

Antonio Morais (Nr. 0459/2008);

(Iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0460/2008);

Yolande Rodulfo (Nr. 0461/2008);

Ana Ionita (Nr. 0462/2008);

Nosrat Delbasteh (Aserbaidschanische Föderation 1996 e.V. in Deutschland-Berlin) (Nr. 0463/2008);

Wolfgang Schönfelder (Nr. 0464/2008);

Irene Peretti (iei-consulting) (Nr. 0465/2008);

Irene Janßen (Nr. 0466/2008);

(Iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0467/2008);

Eduard Payer (Nr. 0468/2008);

Adam Rainer (Interessengemeinschaft für japanische Old- und Youngtimer) (Nr. 0469/2008);

Jens Ahrends (Nr. 0470/2008);

(Iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0471/2008);

(Iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0472/2008);

Christoph Klein (Atmed AG) (Nr. 0473/2008);

C. Muet (AVEC) (Nr. 0474/2008);

Timis Netu (Nr. 0475/2008);

Antonio César Muñoz (Agrupación de Desarollo) (Nr. 0476/2008);

(Iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0477/2008);

Lazar Dumitras (Nr. 0478/2008);

Boris Leopold Kurent (Civilno združenje za nadzor nad institucijami) (8 paraksti) (Nr. 0479/2008);

Ryszard Tadla (Nr. 0480/2008);

Danila Fodor (Organizatia Nationala pentru Apararea Drepturilor Omului) (3 paraksti) (Nr. 0481/2008);

María-Pilar Malón Azpilicueta (Asociación "Abusos Urbanísticos en Navarra: No") (Nr. 0482/2008);

Niculae Vişinoiu (Nr. 0483/2008);

Helga Lacke (Nr. 0484/2008);

Irma Nelles-Rieger (Nr. 0485/2008);

15.05.2008.

Michael Shields (2 paraksti) (Nr. 0486/2008);

Emil Vâcǎrus (Nr. 0487/2008);

Giampaolo Deiama (Nr. 0488/2008);

Bernardus Van Oosten (Nr. 0489/2008);

(Iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0490/2008);

Rafael Ribera Ferrer (Nr. 0491/2008);

Michael Peter Blake (Nr. 0492/2008);

(Iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0493/2008);

(Iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0494/2008);

Miguel Angel Maicas Juanes (Nr. 0495/2008);

María Teresa Salvador Alarcón (Nr. 0496/2008);

Gary Paterson (Nr. 0497/2008);

Massimo Degni (Nr. 0498/2008);

Nicolae Aurel Curdov (Nr. 0499/2008);

Catalin Stoica (Nr. 0500/2008);

Natalia Serao (8 paraksti) (Nr. 0501/2008);

(Iesniedzēja vārds netiek izpausts) (2 paraksti) (Nr. 0502/2008);

Amine Salem (Nr. 0503/2008);

(Iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0504/2008);

Elena Sirbu (Nr. 0505/2008);

Ioan Octavian Stetca (SC Management Solution) (Nr. 0506/2008);

Mironel Dascalu (S.C. Ferma Das Agro srl) (Nr. 0507/2008);

(Iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0508/2008);

Régis Debeire (Nr. 0509/2008);

Oisin Jones-Dillon (Nr. 0510/2008);

Marina Mastromauro (Pastificio Attilio Mastromauro Granoro s.r.l.) (Nr. 0511/2008);

Andrzej Gorski (Nr. 0512/2008);

Heinrich Hoppach (Toxcenter e.V.) (Nr. 0513/2008);

(Iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0514/2008);

Giancarlo Albera (Coordinamento dei Comitati cittadini) (Nr. 0515/2008);

(Iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0516/2008);

Elizabeth Fleischer (Nr. 0517/2008);

Gheorghe Vlase (Nr. 0518/2008);

Marie Breda (Nr. 0519/2008);

Vasile Mǎlǎiaşi (Nr. 0520/2008);

Peter Jozef Mathilda Van Kerckhoven (2 paraksti) (Nr. 0521/2008);

Peter Moser (Nr. 0522/2008);

Giuseppe Cirillo (Partito Impotenti Esistenziali Dr. Cirillo) (2 paraksti) (Nr. 0523/2008);

Johannes Zens (Nr. 0524/2008);

Michael Doyle (Nr. 0525/2008);

Vera Petkantchin (Grazhdani za Rila (Citizens of Rila)) (81277 paraksti) (Nr. 0526/2008).


14. Saistībā ar Parlamenta nostājām un rezolūcijām veiktie pasākumi

Komisijas paziņojums par pasākumiem, kas veikti saistībā ar Parlamenta 2008. gada februāra sesijā pieņemtajām nostājām un rezolūcijām, ir pieejams vietnē “Séance en direct”.


15. Finansiālo interešu deklarācija

Deputāti, kas vēl nav iesnieguši finansiālo interešu deklarāciju par 2007. gadu saskaņā ar Reglamenta I pielikuma 2. panta piekto daļu:

Jean-Luc Bennahmias, Graham Booth, Małgorzata Handzlik, Kurt Lechner, Jules Maaten, José Javier Pomés Ruiz, Teresa Riera Madurell, Britta Thomsen, Catherine Trautmann un John Whittaker.


16. 2009. gada sesijas plenārsēžu datumi

Priekšsēdētāju konference iepazīstināja ar 2009. gada sesijas plenārsēžu grafika priekšlikumu.

Ierosinātais grafiks ir šāds:

12.–15. janvāris;

2.–5. februāris;

18. un 19. februāris;

9.–12. marts;

23.–26. marts;

1. un 2. aprīlis;

20.–23. aprīlis;

4.–7. maijs;

14.–16. jūnijs;

14.–17. septembris;

7. un 8. oktobris;

19.–22. oktobris;

11. un 12. novembris;

23.–26. novembris;

14.–17. decembris.

Grozījumu iesniegšanas termiņš: 19.05.2008. plkst. 20.00.

Balsošana notiks trešdien, 21.05.2008., plkst. 12.00.


17. Koplēmuma procedūrā pieņemto tiesību aktu parakstīšana

Priekšsēdētājs ir paziņojis, ka saskaņā ar Parlamenta Reglamenta 68. pantu kopā ar Padomes priekšsēdētāju trešdien parakstīs šādus koplēmuma procedūrā pieņemtos tiesību aktus.

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula, ar ko attiecībā uz pārejas laika pagarināšanu groza Regulu (EK) Nr. 998/2003 par dzīvnieku veselības prasībām, kas piemērojamas lolojumdzīvnieku nekomerciālai pārvietošanai (03622/2008/LEX - C6-0196/2008 - 2007/0202(COD)).

- Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva par konkrētiem mediācijas aspektiem civillietās un komerclietās (03624/2008/LEX - C6-0195/2008 - 2004/0251(COD)).

- Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva, ar ko groza Padomes Direktīvu 91/477/EEK par ieroču iegādes un glabāšanas kontroli (03690/2007/LEX - C6-0194/2008 - 2006/0031(COD)).

- Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva par gaisa kvalitāti un tīrāku gaisu Eiropai (03696/2007/LEX - C6-0193/2008 - 2005/0183(COD)).

°
° ° °

Uzstājās Bernd Posselt par Eiropas Parlamenta 2009. gada vēlēšanu datumu.


18. Darba kārtība

Nākamais punkts bija darba kārtība.

Izdalīja 2008. gada maija sesijas otrās plenārsēdes galīgo darba kārtības projektu (PE 406.218/PDOJ), kurā ierosināja turpmāk minētos grozījumus (Reglamenta 132. pants).

19.05.2008. – 22.05.2008. sēdes

Pirmdiena

- bez grozījumiem

Uzstājās Hartmut Nassauer, kurš iebilda pret to, ka aizvien lielāks skaits komiteju sanāksmju notiek vienlaicīgi ar plenārsēdēm (sēdes vadītājs to ņēma vērā un atbildēja, ka par šo jautājumu informēs Priekšsēdētāju konferenci).

Otrdiena

PSE grupas pieprasījums iekļaut otrdienas pēcpusdienas darba kārtībā Komisijas paziņojumu par romu stāvokli Itālijā, neparedzot rezolūcijas priekšlikumu iesniegšanu.

Uzstājās Martin Schulz PSE grupas vārdā, kurš pamatoja pieprasījumu, Monica Frassoni Verts/ALE grupas vārdā un Joseph Daul PPE-DE grupas vārdā.

Elektroniski balsojot, Parlaments pieprasījumu apstiprināja (106 par, 100 pret, 2 atturas).

Trešdiena

- bez grozījumiem

Ceturtdiena

- bez grozījumiem

Tādējādi darba kārtība tika noteikta.

Uzstājās Hannes Swoboda, lai norādītu, ka PSE grupa pieprasīs atlikt balsošanu par Mathieu Grosch ziņojumu (A6-0037/2008) (galīgā darba kārtības projekta 23. punkts).


19. Vienas minūtes runas par politiski svarīgiem jautājumiem

Saskaņā ar Reglamenta 144. pantu ar vienu minūti ilgu runu uzstājās šādi deputāti, kuri vēlējās pievērst Parlamenta uzmanību politiski svarīgiem jautājumiem:

Erna Hennicot-Schoepges, Antonio Masip Hidalgo, Jelko Kacin, László Tőkés, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gerard Batten, Slavi Binev, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Proinsias De Rossa, Graham Watson, Ewa Tomaszewska, Daniel Strož, Thomas Mann, Magda Kósáné Kovács, Tunne Kelam, Catherine Guy-Quint, Toomas Savi, András Gyürk, Pervenche Berès, Filiz Hakaeva Hyusmenova un Laima Liucija Andrikienė.


20. Vides krimināltiesiskā aizsardzība ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par vides krimināltiesisko aizsardzību [COM(2007)0051 - C6-0063/2007 - 2007/0022(COD)] - Juridiskā komiteja. Referents: Hartmut Nassauer (A6-0154/2008).

Hartmut Nassauer iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Jacques Barrot (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks).

Uzstājās Dan Jørgensen (ENVI komitejas atzinuma sagatavotājs).

SĒDI VADA: Manuel António dos SANTOS
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Georgios Papastamkos PPE-DE grupas vārdā, Manuel Medina Ortega PSE grupas vārdā, Diana Wallis ALDE grupas vārdā, Monica Frassoni Verts/ALE grupas vārdā, Jens Holm GUE/NGL grupas vārdā, Aloyzas Sakalas, Mojca Drčar Murko, Hiltrud Breyer, Jacques Barrot un Hartmut Nassauer.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2008. gada 21. maija protokola 5.3. punkts.


21. Eiropas Parlamenta ieņēmumu un izdevumu tāme 2009. finanšu gadam (debates)

Ziņojums par Eiropas Parlamenta 2009. finanšu gada ieņēmumu un izdevumu tāmi [2008/2022(BUD)] - Budžeta komiteja. Referents: Janusz Lewandowski (A6-0181/2008).

Janusz Lewandowski iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Reimer Böge PPE-DE grupas vārdā, Thijs Berman PSE grupas vārdā, Anne E. Jensen ALDE grupas vārdā, Wiesław Stefan Kuc UEN grupas vārdā, Gerard Batten IND/DEM grupas vārdā, Margaritis Schinas, Vladimír Maňka, Jan Mulder, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Valdis Dombrovskis un Brigitte Douay.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Ville Itälä un Esko Seppänen.

Uzstājās Janusz Lewandowski.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2008. gada 20. maija protokola 8.9. punkts.


22. Izejvielu un pamatproduktu tirdzniecība (debates)

Ziņojums par tirdzniecību ar izejvielām un neapstrādātām precēm [2008/2051(INI)] - Starptautiskās tirdzniecības komiteja. Referents: Jens Holm (A6-0134/2008).

Jens Holm iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Janez Potočnik (Komisijas loceklis).

Uzstājās Daniel Caspary PPE-DE grupas vārdā.

SĒDI VADA: Luisa MORGANTINI
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Francisco Assis PSE grupas vārdā, Zbigniew Zaleski, Marusya Ivanova Lyubcheva un Glyn Ford.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Georgios Papastamkos, Stavros Arnaoutakis un Brian Crowley.

Uzstājās Janez Potočnik un Jens Holm.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2008. gada 20. maija protokola 8.10. punkts.


23. Kopuzņēmuma izveide kurināmā elementu un ūdeņraža jomā * (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Padomes regulai, ar ko izveido kopuzņēmumu kurināmā elementu un ūdeņraža jomā [COM(2007)0571 - C6-0446/2007 - 2007/0211(CNS)] - Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja. Referente: Pia Elda Locatelli (A6-0145/2008).

Uzstājās Janez Potočnik (Komisijas loceklis).

Uzstājās Jan Březina PPE-DE grupas vārdā, Silvia-Adriana Ţicău PSE grupas vārdā, Vladko Todorov Panayotov ALDE grupas vārdā, Zdzisław Kazimierz Chmielewski un Janez Potočnik.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2008. gada 20. maija protokola 8.4. punkts.


24. Kopienas tabakas fonds * (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1782/2003 attiecībā uz atbalsta par tabaku pārvedumu Kopienas tabakas fondam 2008. un 2009. gadā un Regulu (EK) Nr. 1234/2007 — attiecībā uz Kopienas tabakas fonda finansēšanu [COM(2008)0051 - C6-0062/2008 - 2008/0020(CNS)] - Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja. Referents: Sergio Berlato (A6-0164/2008).

Sergio Berlato iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Mariann Fischer Boel (Komisijas locekle).

Uzstājās Wiesław Stefan Kuc (BUDG komitejas atzinuma sagatavotājs), Ioannis Gklavakis PPE-DE grupas vārdā, Alejandro Cercas PSE grupas vārdā, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf Verts/ALE grupas vārdā, Janusz Wojciechowski UEN grupas vārdā, Diamanto Manolakou GUE/NGL grupas vārdā, Hélène Goudin IND/DEM grupas vārdā un Esther Herranz García.

SĒDI VADA: Marek SIWIEC
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Lily Jacobs, Roberta Angelilli, Kartika Tamara Liotard, Bogdan Golik, Andrzej Tomasz Zapałowski un Thijs Berman.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Armando Veneto, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk un Ioannis Gklavakis.

Uzstājās Mariann Fischer Boel un Sergio Berlato.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2008. gada 20. maija protokola 8.5. punkts.


25. Programmas PEACE novērtējums un nākotnes stratēģija (debates)

Ziņojums par programmas PEACE novērtējumu un nākotnes stratēģiju [2007/2150(INI)] - Reģionālās attīstības komiteja. Referente: Bairbre de Brún (A6-0133/2008).

Bairbre de Brún iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Danuta Hübner (Komisijas locekle).

Uzstājās Lambert van Nistelrooij PPE-DE grupas vārdā, Catherine Stihler PSE grupas vārdā, Marian Harkin ALDE grupas vārdā, Seán Ó Neachtain UEN grupas vārdā, Jim Allister, pie grupām nepiederošs deputāts, Ioannis Kasoulides, Stavros Arnaoutakis, Jean Marie Beaupuy, Daniel Hannan un Colm Burke.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Rolf Berend.

Uzstājās Marian Harkin par Jim Allister uzstāšanos un Jim Allister, kurš uz to atbildēja.

Uzstājās Danuta Hübner un Bairbre de Brún.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2008. gada 20. maija protokola 8.6. punkts.


26. Stratēģija attālākajiem reģioniem: novērtējums un perspektīvas (debates)

Ziņojums par stratēģiju nomaļajiem reģioniem: sasniegumi un nākotnes perspektīvas [2008/2010(INI)] - Reģionālās attīstības komiteja. Referente: Margie Sudre (A6-0158/2008).

Margie Sudre iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Danuta Hübner (Komisijas locekle).

Uzstājās Pedro Guerreiro (PECH komitejas atzinuma sagatavotājs).

SĒDI VADA: Adam BIELAN
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Oldřich Vlasák PPE-DE grupas vārdā, Emanuel Jardim Fernandes PSE grupas vārdā, Jean Marie Beaupuy ALDE grupas vārdā, Mieczysław Edmund Janowski UEN grupas vārdā, Pedro Guerreiro GUE/NGL grupas vārdā, Rolf Berend, Iratxe García Pérez, Kyriacos Triantaphyllides, Emmanouil Angelakas, Manuel Medina Ortega un Catherine Neris.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Lambert van Nistelrooij, Sérgio Marques un Madeleine Jouye de Grandmaison.

Uzstājās Danuta Hübner un Margie Sudre.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2008. gada 20. maija protokola 8.11. punkts.


27. ES Patērētāju politikas stratēģija 2007.-2013. gadam (debates)

Ziņojums par ES Patērētāju politikas stratēģiju 2007.-2013. gadam [2007/2189(INI)] - Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja. Referents: Lasse Lehtinen (A6-0155/2008).

Lasse Lehtinen iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Meglena Kuneva (Komisijas locekle).

Uzstājās Piia-Noora Kauppi (ECON komitejas atzinuma sagatavotāja), Diana Wallis (JURI komitejas atzinuma sagatavotāja), Anna Hedh (FEMM komitejas atzinuma sagatavotāja), Colm Burke PPE-DE grupas vārdā, Evelyne Gebhardt PSE grupas vārdā, Alexander Lambsdorff ALDE grupas vārdā, Leopold Józef Rutowicz UEN grupas vārdā, Eva-Britt Svensson GUE/NGL grupas vārdā, Hanne Dahl IND/DEM grupas vārdā, Sergej Kozlík, pie grupām nepiederošs deputāts, Charlotte Cederschiöld, Bernadette Vergnaud, Andreas Schwab, Gabriela Creţu, Malcolm Harbour, Joel Hasse Ferreira un Małgorzata Handzlik.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Zita Pleštinská, Silvia-Adriana Ţicău, Magor Imre Csibi, Zuzana Roithová un Evelyne Gebhardt.

Uzstājās Meglena Kuneva un Lasse Lehtinen.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2008. gada 20. maija protokola 8.12. punkts.


28. Nākamās sēdes darba kārtība

Tika noteikta nākamās dienas sēdes darba kārtība (dokuments Darba kārtība PE 406.218/OJMA).


29. Sēdes slēgšana

Sēde tika slēgta plkst. 22.30.

Harald Rømer

Miguel Angel Martínez Martínez

Ģenerālsekretārs

Priekšsēdētāja vietnieks


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Parakstīja:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelakas, Angelilli, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Baeva, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Belder, Belet, Bennahmias, Berend, Berès, Berlato, Berman, Bielan, Binev, Blokland, Bobošíková, Böge, Bösch, Bono, Booth, Borrell Fontelles, Boştinaru, Botopoulos, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Budreikaitė, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, van den Burg, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carlshamre, Carnero González, Carollo, Casa, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Catania, Cederschiöld, Cercas, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Chukolov, Claeys, Clark, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corda, Corlăţean, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Cremers, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Dahl, Dăianu, Daul, David, Davies, De Blasio, de Brún, De Keyser, Demetriou, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Didžiokas, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Ek, Elles, Estrela, Ettl, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fiore, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, Fraile Cantón, França, Friedrich, Gacek, Gahler, Gál, Galeote, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Georgiou, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Gobbo, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grau i Segú, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Helmer, Hénin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herranz García, Hieronymi, Hökmark, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hyusmenova, Ibrisagic, Irujo Amezaga, Itälä, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Jouye de Grandmaison, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Klamt, Klaß, Knapman, Koch, Kohlíček, Konrad, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Kreissl-Dörfler, Krupa, Kuc, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Lang, De Lange, Langen, Laperrouze, La Russa, Lauk, Lavarra, Lax, Lebech, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lienemann, Liese, Liotard, Losco, Louis, Lulling, Luque Aguilar, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Mănescu, Maňka, Thomas Mann, Manolakou, Marinescu, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Matsakis, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Millán Mon, Mölzer, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Morin, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Napoletano, Naranjo Escobar, Nassauer, Neris, Newton Dunn, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Olajos, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Pafilis, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patriciello, Patrie, Alojz Peterle, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirker, Piskorski, Pittella, Pleštinská, Plumb, Podimata, Pöttering, Pohjamo, Pomés Ruiz, Mihaela Popa, Nicolae Vlad Popa, Portas, Posselt, Prets, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Riera Madurell, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sanz Palacio, Saryusz-Wolski, Savi, Schaldemose, Schapira, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Spautz, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Strož, Sudre, Sumberg, Surján, Svensson, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tannock, Tarand, Tatarella, Thomsen, Ţicău, Titford, Titley, Toia, Tőkés, Tomaszewska, Tomczak, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Veneto, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Virrankoski, Visser, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whittaker, Wiersma, Willmott, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Zahradil, Zaleski, Zanicchi, Zapałowski, Zappalà, Ždanoka, Zdravkova, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zwiefka

Juridisks paziņojums - Privātuma politika