Zoznam 
Zápisnica
PDF 227kWORD 140k
Pondelok, 19. mája 2008 - Štrasburg
1.Pokračovanie prerušeného zasadania
 2.Vyhlásenie predsedníctva
 3.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 4.Zloženie Parlamentu
 5.Zloženie politických skupín
 6.Zloženie výborov a delegácií
 7.Preskúmanie osvedčení o zvolení za poslanca
 8.Predložené dokumenty
 9.Otázky na ústne zodpovedanie a písomné vyhlásenia (predložené dokumenty)
 10.Texty zmlúv poskytnutých Radou
 11.Prepadnuté písomné vyhlásenia
 12.Presun rozpočtových prostriedkov
 13.Petície
 14.Kroky podniknuté na základe pozícií a uznesení Parlamentu
 15.Vyhlásenie o finančných záujmoch
 16.Kalendár schôdzí na rok 2009
 17.Podpis aktov prijatých v spolurozhodovacom postupe
 18.Program práce
 19.Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu
 20.Ochrana životného prostredia prostredníctvom trestného práva ***I (rozprava)
 21.Odhad príjmov a výdavkov Európskeho parlamentu na rozpočtový rok 2009 (rozprava)
 22.Obchod so surovinami a komoditami (rozprava)
 23.Založenie spoločného podniku na palivové články a vodík * (rozprava)
 24.Fond Spoločenstva pre tabak * (rozprava)
 25.Hodnotenie programu PEACE a stratégií pre budúcnosť (rozprava)
 26.Stratégia pre najvzdialenejšie regióny: výsledky a vyhliadky (rozprava)
 27.Stratégia spotrebiteľskej politiky EÚ 2007 – 2013 (rozprava)
 28.Program rokovania na nasledujúci deň
 29.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA


PREDSEDNÍCTVO: Hans-Gert PÖTTERING
predseda

1. Pokračovanie prerušeného zasadania

Rokovanie sa začalo o 17.00 h.


2. Vyhlásenie predsedníctva

Predseda vystúpil s vyhlásením, v ktorom v mene Parlamentu odsúdil atentát, ktorý spáchala baskická separatistická skupina ETA 14. mája 2008 v obci Legutiano v Baskicku. Predseda vyjadril v mene Parlamentu sústrasť rodine policajta Juana Manuela Piñuela, ktorý zahynul pri atentáte, ako aj španielskemu ľudu a španielskym demokratickým inštitúciám.

Parlament si uctil pamiatku zosnulého minútou ticha..


3. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Francesco Musotto informoval predsedníctvo, že sa zúčastnil rokovania dňa 8.5.2008, ale jeho meno nebolo uvedené na prezenčnej listine.

Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.


4. Zloženie Parlamentu

José Manuel Barroso (predseda Komisie) poslal 9. mája 2008 predsedovi Európskeho parlamentu list, v ktorom ho informoval, že Rada Európskej únie menovala Antonia Tajaniho za člena Komisie namiesto Franca Frattiniho.

Predseda Komisie má v úmysle poveriť Antonia Tajaniho rezortom dopravy.

Parlament konštatoval, že v súlade s článkom 7 ods. 1 Aktu o priamych a všeobecných voľbách poslancov Európskeho parlamentu je táto funkcia nezlučiteľná s funkciou poslanca Európskeho parlamentu a že poslanecký mandát Antonia Tajaniho je nezlučiteľný s funkciou člena Komisie od 9. mája 2008, kedy ho Rada menovala do tejto funkcie.

Vzhľadom na to, že Európsky parlament sa v súlade s ods. 4 rámcovej dohody medzi Parlamentom a Komisiou a článkom 99 rokovacieho poriadku musí vyjadriť k menovaniu Antonia Tajaniho za člena Komisie, predseda navrhol, aby sa potvrdenie uvoľnenia mandátu odložilo až do hlasovania v pléne. Antonio Tajani sa však už nemôže zúčastňovať na činnosti Európskeho parlamentu a jeho orgánov vzhľadom na nezlučiteľnosť jeho mandátu od 9. mája 2008.

°
° ° °

Príslušné talianske orgány oznámili Európskemu parlamentu tieto menovania:
- Giacomo Santini, ktorým je nahradený Renato Brunetta,
- Matteo Salvini, ktorým je nahradený Umberto Bossi,
- Iva Zanicchi, ktorou je nahradený Mario Mantovani,
- Fabio Ciani, ktorým je nahradená Luciana Sbarbati,
- Catiuscia Marini, ktorou je nahradený Lapo Pistelli,
- Giuseppe Bova, ktorým je nahradený Alfonso Andria,
- Edmondo Cirielli, ktorým je nahradená Adriana Poli Bortone,
- Roberto Fiore, ktorým je nahradená Alessandra Mussolini.

Iva Zanicchi, Fabio Ciani, Catiuscia Marini, Giuseppe Bova a Roberto Fiore boli menovaní za členov Parlamentu s účinnosťou od 16. mája 2008.

Podľa článku 3 ods. 2 rokovacieho poriadku zaujmú Iva Zanicchi, Fabio Ciani, Catiuscia Marini, Giuseppe Bova a Roberto Fiore miesto v Parlamente a jeho orgánoch a požívajú všetky práva s tým spojené, kým nebudú preskúmané osvedčenia o zvolení za poslanca alebo do rozhodnutia v akomkoľvek spore, za predpokladu, že vopred predložili vyhlásenie o tom, že nevykonávajú žiadnu funkciu nezlučiteľnú s funkciou poslanca Európskeho parlamentu.

Naopak Giacomo Santini, Matteo Salvini a Edmondo Cirielli, nemôžu zasadať v Európskom parlamente, keďže v súčasnosti vykonávajú funkciu poslanca talianskeho parlamentu, ktorá je nezlučiteľná s funkciou poslanca Európskeho parlamentu v súlade s článkom 7 ods. 2 Aktu o priamych a všeobecných voľbách poslancov Európskeho parlamentu z 20. septembra 1976. Ich mandáty preto zostávajú voľné.

°
° ° °

Príslušné francúzske úrady oznámili menovanie Catherine Boursier za poslankyňu namiesto Adeline Hazan s účinnosťou od 18.5.2008.

Podľa čl. 3 ods. 2 rokovacieho poriadku sa až do preskúmania osvedčení o zvolení za poslankyňu alebo do rozhodnutia prípadného sporu __[A128089]__ zúčastňuje na rokovaniach Parlamentu a jeho orgánov a požíva všetky práva s tým spojené za predpokladu, že vopred predložila vyhlásenie, v ktorom je uvedené, že nevykonáva funkciu nezlučiteľnú s výkonom mandátu poslankyne Európskeho parlamentu.


5. Zloženie politických skupín

Thomas Wise oznámil, že vystúpil zo skupiny IND/DEM a od 8. mája 2008 zasadá medzi nezávislými poslancami.


6. Zloženie výborov a delegácií

Predseda dostal od skupín PPE-DE a IND/DEM tieto žiadosti o menovania:

výbor IMCO:
Christopher Heaton-Harris namiesto Syed Kamalla

Delegácia pre vzťahy s Afganistanom:
Urszula Gacek namiesto Jaceka Saryusza-Wolskeho

Delegácia pri Parlamentnom výbore Európa-Stredozemie:
Slavi Binev namiesto Dimitara Stoyanova

Ak do schválenia tejto zápisnice nebudú predložené žiadne námietky, tieto menovania budú považované za schválené.


7. Preskúmanie osvedčení o zvolení za poslanca

Na základe návrhu výboru JURI sa Parlament rozhodol potvrdiť de mandáty týchto poslancov Juan Fraile Cantón, Martí Grau i Segú, Florencio Luque Aguilar, Juan Andrés Naranjo Escobar a Salvador Domingo Sanz Palacio s účinnosťou od 7. apríla 2008 a Sirpa Pietikäinen s účinnosťou od 4. apríla 2008.


8. Predložené dokumenty

Boli predložené tieto dokumenty:

1) parlamentných výborov

1.1) správy:

- ***I Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o výbere a povolení systémov zabezpečujúcich mobilné satelitné služby (MSS) (KOM(2007)0480 - C6-0257/2007 - 2007/0174(COD)) - výbor ITRE - Spravodajkyňa: Fiona Hall (A6-0077/2008)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady týkajúceho sa štatistiky produkcie mäsa a stavov hospodárskych zvierat (KOM(2007)0129 - C6-0099/2007 - 2007/0051(COD)) - výbor AGRI - Spravodajca: Friedrich-Wilhelm Graefe Zu Baringdorf (A6-0130/2008)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zriadení Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie (prepracované znenie) (KOM(2007)0443 - C6-0243/2007 - 2007/0163(COD)) - výbor EMPL - Spravodajca: Bernard Lehideux (A6-0131/2008)

- ***I Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zrušuje rozhodnutie Rady 85/368/EHS o porovnateľnosti kvalifikácií v odbornom vzdelávaní medzi členskými štátmi Európskeho spoločenstva (KOM(2007)0680 - C6-0398/2007 - 2007/0234(COD)) - výbor EMPL - Spravodajca: Jan Andersson (A6-0132/2008)

- Správa o hodnotení programu PEACE a o stratégiách pre budúcnosť (2007/2150(INI)) - výbor REGI - Spravodajkyňa: Bairbre De Brún (A6-0133/2008)

- ***I Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa smernica Rady 76/769/EHS, pokiaľ ide o obmedzenia uvádzania na trh a používania niektorých nebezpečných látok a prípravkov 2-(2-metoxyetoxy)etanolu, 2-(2-butoxyetoxy)etanolu, metyléndifenyl diizokyanátu, cyklohexánu a dusičnanu amónneho (KOM(2007)0559 - C6-0327/2007 - 2007/0200(COD)) - výbor ENVI - Spravodajca: Miroslav Ouzký (A6-0135/2008)

- Návrh priebežnej správy o vedeckých faktoch o klimatických zmenách: zistenia a odporúčania pre rozhodovací proces (2008/2001(INI)) - výbor CLIM - Spravodajca: Karl-Heinz Florenz (A6-0136/2008)

- Správa o súdržnosti rozvojových politík a účinkoch využívania určitých prírodných biologických zdrojov zo strany EÚ na rozvoj západnej Afriky (2007/2183(INI)) - výbor DEVE - Spravodajca: Frithjof Schmidt (A6-0137/2008)

- * Správa o návrhu nariadenia Rady o založení spoločného podniku na palivové články a vodík (KOM(2007)0571 - C6-0446/2007 - 2007/0211(CNS)) - výbor ITRE - Spravodajkyňa: Pia Elda Locatelli (A6-0145/2008)

- Správa o novej stratégii Európskej únie týkajúcej sa zdravia zvierat (2007 – 2013) (KOM(2007)0539 - 2007/2260(INI)) - výbor AGRI - Spravodajca: Janusz Wojciechowski (A6-0147/2008)

- ***I Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o navrátení predmetov kultúrnej hodnoty nezákonne vyvezených z územia členského štátu (kodifikované znenie) (KOM(2007)0873 - C6-0025/2008 - 2007/0299(COD)) - výbor JURI - Spravodajkyňa: Lidia Joanna Geringer De Oedenberg (A6-0152/2008)

- ***I Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o ochrane životného prostredia prostredníctvom trestného práva (KOM(2007)0051 - C6-0063/2007 - 2007/0022(COD)) - výbor JURI - Spravodajca: Hartmut Nassauer (A6-0154/2008)

- Správa o Zelenej knihe o lepšej demontáži lodí (KOM(2007)0269 - 2007/2279(INI)) - výbor ENVI - Spravodajca: Johannes Blokland (A6-0156/2008)

- Správa o stratégii pre najvzdialenejšie regióny: výsledky a vyhliadky (KOM(2007)0507 - 2008/2010(INI)) - výbor REGI - Spravodajkyňa: Margie Sudre (A6-0158/2008)

- Správa o dosiahnutom pokroku v oblasti rovnakých príležitostí a nediskriminácie v EÚ (transpozícia smerníc 2000/43/ES a 2000/78/ES) (2007/2202(INI)) - výbor EMPL - Spravodajkyňa: Elizabeth Lynne (A6-0159/2008)

- * Správa o návrhu smernice Rady, ktorou sa zjednodušujú postupy zostavovania zoznamov a uverejňovania informácií vo veterinárnej a zootechnickej oblasti a menia a dopĺňajú smernice 64/432/EHS, 77/504/EHS, 88/407/EHS, 88/661/EHS, 89/361/EHS, 89/556/EHS, 90/427/EHS, 90/428/EHS, 90/429/EHS, 90/539/EHS, 91/68/EHS, 92/35/EHS, 92/65/EHS, 92/66/EHS, 92/119/EHS, 94/28/ES, 2000/75/ES, rozhodnutie 2000/258/ES a smernice 2001/89/ES, 2002/60/ES a 2005/94/ES (KOM(2008)0120 - C6-0156/2008 - 2008/0046(CNS)) - výbor AGRI - Spravodajca: Neil Parish (A6-0160/2008)

- Správa o integrovanej námornej politike Európskej únie (KOM(2007)0575 - 2008/2009(INI)) - výbor TRAN - Spravodajca: Willi Piecyk (A6-0163/2008)

- * Správa o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1782/2003, pokiaľ ide o presun pomoci na tabak do Fondu Spoločenstva pre tabak na roky 2008 a 2009, a nariadenie (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o financovanie Fondu Spoločenstva pre tabak (KOM(2008)0051 - C6-0062/2008 - 2008/0020(CNS)) - výbor AGRI - Spravodajca: Sergio Berlato (A6-0164/2008)

- Správa o ženách a vede (2007/2206(INI)) - výbor FEMM - Spravodajkyňa: Britta Thomsen (A6-0165/2008)

- Správa o strednodobom hodnotení priemyselnej politiky – príspevok k stratégii EÚ pre rast a zamestnanosť (KOM(2007)0374 - 2007/2257(INI)) - výbor ITRE - Spravodajkyňa: Romana Jordan Cizelj (A6-0167/2008)

- Správa o pokroku Turecka za rok 2007 (2007/2269(INI)) - výbor AFET - Spravodajkyňa: Ria Oomen-Ruijten (A6-0168/2008)

- Správa o následných opatreniach Parížskeho vyhlásenia o účinnosti pomoci z roku 2005 (2008/2048(INI)) - výbor DEVE - Spravodajca: Johan Van Hecke (A6-0171/2008)

- * Správa o návrhu rozhodnutia Rady o usmerneniach pre politiky zamestnanosti členských štátov (KOM(2007)0803 - C6-0031/2008 - 2007/0300(CNS)) - výbor EMPL - Spravodajkyňa: Anne Van Lancker (A6-0172/2008)

- Správa o odhade príjmov a výdavkov Európskeho parlamentu na rozpočtový rok 2009 (2008/2022(BUD)) - výbor BUDG - Spravodajca: Janusz Lewandowski (A6-0181/2008)

1.2) odporúčania do druhého čítania

- ***II Odporúčanie do druhého čítania o spoločnej pozícii prijatej Radou na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zákaze vývozu a bezpečnom uskladnení kovovej ortuti (11488/1/2007 - C6-0034/2008 - 2006/0206(COD)) - výbor ENVI - Spravodajca: Dimitrios Papadimoulis (A6-0102/2008)

2) poslancov

2.1) otázky na ústne zodpovedanie zaradené do hodiny otázok (čl. 109 rokovacieho poriadku) (B6-0156/2008)

- pre Radu:

Medina Ortega Manuel, Doyle Avril, Burke Colm, McGuinness Mairead, Mitchell Gay, Higgins Jim, Panayotopoulos-Cassiotou Marie, Evans Robert, Posselt Bernd, Davies Chris, Martin David, Papadimoulis Dimitrios, Seppänen Esko, van Nistelrooij Lambert, Anastase Roberta Alma, Rutowicz Leopold Józef, Crowley Brian, Ryan Eoin, Aylward Liam, Ó Neachtain Seán, Irujo Amezaga Mikel, Casaca Paulo, França Armando, Toussas Georgios, Pafilis Athanasios, Podkański Zdzisław Zbigniew, Van Hecke Johan, Manolakou Diamanto.

- pre Komisiu:

McAvan Linda, Van Hecke Johan, Hutchinson Alain, Doyle Avril, Paleckis Justas Vincas, Arnaoutakis Stavros, Mitchell Gay, Panayotopoulos-Cassiotou Marie, Moraes Claude, Lundgren Nils, Goudin Hélène, Medina Ortega Manuel, Corda Giovanna, Papastamkos Georgios, Irujo Amezaga Mikel, Posselt Bernd, Crowley Brian, Ebner Michl, Papadimoulis Dimitrios, Claeys Philip, Seppänen Esko, Kallenbach Gisela, Öger Vural, Burke Colm, McGuinness Mairead, Higgins Jim, Evans Robert, Hénin Jacky, van Nistelrooij Lambert, Ţicău Silvia-Adriana, Pleštinská Zita, Fourtou Janelly, Mavrommatis Manolis, Rutowicz Leopold Józef, Podkański Zdzisław Zbigniew, Ryan Eoin, Aylward Liam, Ó Neachtain Seán, López-Istúriz White Antonio, França Armando, Toussas Georgios, Pafilis Athanasios, Belet Ivo, Manolakou Diamanto, Luque Aguilar Florencio, Kuźmiuk Zbigniew Krzysztof

2.2) návrhy uznesení (čl. 113 rokovacieho poriadku)

- Jana Bobošíková. Návrh uznesenia o vplyve nahrádzania pohonných látok biopalivami na nárast cien potravín v rozvojových krajinách (B6-0215/2008)

pridelené

gestorský :

ITRE

stanovisko :

DEVE, ENVI

- Marian Zlotea. Návrh uznesenia o právach cestujúcich v cestnej a vnútrozemskej lodnej doprave (B6-0234/2008)

pridelené

gestorský :

TRAN

stanovisko :

IMCO

2.3) návrhy odporúčaní (článok 114 rokovacieho poriadku)

- Roberta Angelilli, za skupinu UEN. Návrh odporúčania pre Radu o boji proti pohlavnému zneužívaniu detí a detskej pornografii (B6-0216/2008)

pridelené

gestorský :

LIBE

stanovisko :

FEMM


9. Otázky na ústne zodpovedanie a písomné vyhlásenia (predložené dokumenty)

Poslanci predložili nasledujúce dokumenty

1) otázky na ústne zodpovedanie (čl. 108 rokovacieho poriadku):

- (O-0029/2008) , ktorú položili Elly de Groen-Kouwenhoven, Angelika Beer, Caroline Lucas za skupinu Verts/ALE, Luisa Morgantini za skupinu GUE/NGL, Annemie Neyts-Uyttebroeck za skupinu ALDE, Ana Maria Gomes za skupinu PSE, Ģirts Valdis Kristovskis za skupinu UEN, Karl von Wogau a Stefano Zappalà za skupinu PPE-DE pre Radu: Zmluva o celosvetovom zákaze uránových zbraní (B6-0153/2008),

- (O-0030/2008) , ktorú položili Elly de Groen-Kouwenhoven, Angelika Beer, Caroline Lucas za skupinu Verts/ALE, Luisa Morgantini za skupinu GUE/NGL, Annemie Neyts-Uyttebroeck za skupinu ALDE, Ana Maria Gomes za skupinu PSE, Ģirts Valdis Kristovskis za skupinu UEN, Karl von Wogau a Stefano Zappalà za skupinu PPE-DE pre Komisiu: Zmluva o celosvetovom zákaze uránových zbraní (B6-0154/2008),

- (O-0033/2008) , ktorú položil Helmuth Markov za výbor INTA, pre Komisiu: Spory týkajúce sa spoločností Airbus a Boeing, ktorými sa zaoberá Svetová obchodná organizácia (B6-0155/2008),

- (O-0054/2008) , ktorú položil Miroslav Ouzký za výbor ENVI, pre Komisiu: Stratégia Komisie vzhľadom na tretie zasadnutie strán Dohovoru o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacom procese a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia (B6-0157/2008),

- (O-0055/2008) , ktorú položil Guido Sacconi za výbor ENVI, pre Komisiu: Návrh nariadenia, ktorým sa stanovujú skúšobné metódy na účely REACH (B6-0158/2008),

2) písomné vyhlásenia, ktoré sa zaznamenajú v registri (čl. 116 rokovacieho poriadku):

- Jean Louis Cottigny, Pierre Pribetich, Michel Rocard, Bronisław Geremek a Daniel Cohn-Bendit o používaní softvéru s dostupným zdrojovým kódom (0046/2008),

- Elizabeth Lynne, Jamila Madeira a Frieda Brepoels o humanitárnej kríze v Gaze (0047/2008),

- Anna Záborská, Bernd Posselt, Francis Wurtz, Zita Gurmai a Marian Harkin o mnohojazyčnosti ako kľúčového prvku demokracie a transparentnosti v službách občanov členských štátov (0048/2008).


10. Texty zmlúv poskytnutých Radou

Rada poskytla overenú kópiu tohto dokumentu:

- Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym Spoločenstvom a Pobrežím Slonoviny.


11. Prepadnuté písomné vyhlásenia

Písomné vyhlásenia č. 7, 9, 10, 12, 13/2008 v súlade s čl. 116 ods. 5 rokovacieho poriadku prepadli, keďže nezískali požadovaný počet podpisov.


12. Presun rozpočtových prostriedkov

Výbor pre rozpočet preskúmal návrh na presun rozpočtových prostriedkov DEC 08/2008 Európskej komisie (C6-0158/2008 - SEK(2008)0298 v konečnom znení).

Po tom, čo sa oboznámil so stanoviskom Rady, výbor schválil celkový presun v súlade s článkom 24 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách z 25. júna 2002 v znení zmien a doplnení z 13. decembra 2006.

°
° ° °

Výbor pre rozpočet preskúmal návrh na presun rozpočtových prostriedkov DEC 09/2008 Európskej komisie (C6-0159/2008 - SEK(2008)0409 v konečnom znení).

Výbor schválil v súlade s článkom 24 ods. 4 nariadenia o rozpočtových pravidlách z 25.júna 2002 v znení zmien a doplnení z 13.decembra 2006 tento presun:

11 03 01 – Medzinárodné dohody o rybolove – Pobrežie Slonoviny 1 190 000 EUR (záväzky/platby)


13. Petície

V súlade s čl. 191 ods. 5 rokovacieho poriadku boli v uvedených dňoch zaregistrované a pridelené príslušnému výboru tieto petície:

Dňa 28.4.2008

Jadwiga Kaszuba (č. 0371/2008);

Claudia Reissmüller (č. 0372/2008);

Alexander-Martin Sardina (CDU Bundestagsfraktion in der Hamburgischen Bürgerschaft) (č. 0373/2008);

Helga Liening (č. 0374/2008);

Sonja Gollwitzer-Bauer (č. 0375/2008);

Rena-Elisabeth Koch (č. 0376/2008);

Uwe Michael Walter Wolff (č. 0377/2008);

Ana Gómez Díaz-Franzón (Aula Gerión) (4500 podpisov) (č. 0378/2008);

Matthias Prescher (č. 0379/2008);

Seán Andrews (č. 0380/2008);

Helga und Peter Bruns (2 podpisy) (č. 0381/2008);

Mircea Dragnea (č. 0382/2008);

Nicola De Florentiis (č. 0383/2008);

Ion Mogosan (č. 0384/2008);

Anna M.H.C. Schnackers (č. 0385/2008);

Jan Ordon (č. 0386/2008);

Katiuscia Verlingieri (Legale UNSA - SNABCA) (2 podpisy) (č. 0387/2008);

Andrzej Jedruch (č. 0388/2008);

Virgil Petrache (č. 0389/2008);

Vincenzo Marzano (č. 0390/2008);

Marek Grodzki (č. 0391/2008);

José Luis Rodríguez Taborda (Plataforma Mazagon Verde Puerta de Donana) (584 podpisov) (č. 0392/2008);

Catalin Afrasinei (4 podpisy) (č. 0393/2008);

Martin Tibuleac (č. 0394/2008);

Weronika Adamczyk (č. 0395/2008);

Irena Ryzinska (č. 0396/2008);

Ljubima Jordanova Dimitrova (č. 0397/2008);

(meno je utajené) (č. 0398/2008);

Stefan Rapauzu (č. 0399/2008);

Karl Heinz Tonnius (č. 0400/2008);

Shenay Mustafa (č. 0401/2008);

Pavlina Radkova (č. 0402/2008);

Boyko Stoyanov (Association pour l'élevage local en Bulgarie ("Асоциация за ръзвъждане на местни - автохтонни породи в България")) (č. 0403/2008);

Marcela Pescaru (č. 0404/2008);

Roman Bakala (č. 0405/2008);

Bernard Cassar (č. 0406/2008);

János Mészáros Szilard (č. 0407/2008);

(meno je utajené) (8 podpisov) (č. 0408/2008);

Carmen Mariné Tena (APRENEM) (č. 0409/2008);

Vincenzo Macaluso (č. 0410/2008);

David Missud (č. 0411/2008);

Delphine Boury-Simoes (č. 0412/2008);

Pietro Musilli (č. 0413/2008);

Richard Ley (č. 0414/2008);

Duncan MacDonald (č. 0415/2008);

Gabor Somorjai (č. 0416/2008);

Andreas Heiss (č. 0417/2008);

Manfred Jäckel (č. 0418/2008);

Rolf Jürgens (č. 0419/2008);

Dani Boix Masafret (Associación de Naturalistas de Girona) (č. 0420/2008);

Janina Janta-Lipinska (č. 0421/2008);

Gheorghe Holban (č. 0422/2008);

Francísco C. Sánchez (Colectivo por la Paz y Solidaridad) (č. 0423/2008);

Ugo Berti (9 podpisov) (č. 0424/2008);

Prodormos Enotiadis (č. 0425/2008);

(meno je utajené) (č. 0426/2008);

Elizabeth Moynihan (č. 0427/2008);

Michael Puels (č. 0428/2008);

Annegret Stöckl (č. 0429/2008);

(meno je utajené) (č. 0430/2008);

Kathleen De Vries (č. 0431/2008);

Dorothea Daniel (č. 0432/2008);

Ulrich Jarzina (č. 0433/2008);

Adrian Galati (č. 0434/2008);

Christian Peintner (Virtueller Staat - Niemandsland) (č. 0435/2008);

(meno je utajené) (č. 0436/2008);

Dňa 30.4.2008

Bogusław Wantoła (č. 0437/2008);

Peter Burghardt Führer (č. 0438/2008);

(meno je utajené) (č. 0439/2008);

Gudrun Tempel (Arbeitsgruppe Menschenpflicht und Tierrecht) (č. 0440/2008);

Marcos Ballesteros Galera (č. 0441/2008);

(meno je utajené) (č. 0442/2008);

Sorin Petcu (č. 0443/2008);

Anne Blackman (č. 0444/2008);

Constant Verbraeken (č. 0445/2008);

Elazizi Amine (č. 0446/2008);

Achim Ulrich Heiße (č. 0447/2008);

(meno je utajené) (č. 0448/2008);

(meno je utajené) (č. 0449/2008);

(meno je utajené) (č. 0450/2008);

Valeria Bonfio (č. 0451/2008);

Pierre Pétry (Les Territoires de la Mémoire, Centre d'Education à la Tolérance et à la Résistance) (č. 0452/2008);

(meno je utajené) (č. 0453/2008);

Hans-Jürgen Jacob (HCP Harely Club Pfalz e.V.) (č. 0454/2008);

Nicole Regereau (Victimes des dénis de justice contamination Hépatite C) (č. 0455/2008);

Josef Jasimczak (Nachkom. v. Zwangsarbeitern) (č. 0456/2008);

Cristina Calandre Hoenigsfeld (č. 0457/2008);

(meno je utajené) (č. 0458/2008);

Antonio Morais (č. 0459/2008);

(meno je utajené) (č. 0460/2008);

Yolande Rodulfo (č. 0461/2008);

Ana Ionita (č. 0462/2008);

Nosrat Delbasteh (Aserbaidschanische Föderation 1996 e.V. in Deutschland-Berlin) (č. 0463/2008);

Wolfgang Schönfelder (č. 0464/2008);

Irene Peretti (iei-consulting) (č. 0465/2008);

Irene Janßen (č. 0466/2008);

(meno je utajené) (č. 0467/2008);

Eduard Payer (č. 0468/2008);

Adam Rainer (Interessengemeinschaft für japanische Old- und Youngtimer) (č. 0469/2008);

Jens Ahrends (č. 0470/2008);

(meno je utajené) (č. 0471/2008);

(meno je utajené) (č. 0472/2008);

Christoph Klein (Atmed AG) (č. 0473/2008);

C. Muet (AVEC) (č. 0474/2008);

Timis Netu (č. 0475/2008);

Antonio César Muñoz (Agrupación de Desarollo) (č. 0476/2008);

(meno je utajené) (č. 0477/2008);

Lazar Dumitras (č. 0478/2008);

Boris Leopold Kurent (Civilno združenje za nadzor nad institucijami) (8 podpisov) (č. 0479/2008);

Ryszard Tadla (č. 0480/2008);

Danila Fodor (Organizatia Nationala pentru Apararea Drepturilor Omului) (3 podpisy) (č. 0481/2008);

María-Pilar Malón Azpilicueta (Asociación "Abusos Urbanísticos en Navarra: No") (č. 0482/2008);

Niculae Vişinoiu (č. 0483/2008);

Helga Lacke (č. 0484/2008);

Irma Nelles-Rieger (č. 0485/2008);

Dňa 15.5.2008

Michael Shields (2 podpisy) (č. 0486/2008);

Emil Vâcǎrus (č. 0487/2008);

Giampaolo Deiama (č. 0488/2008);

Bernardus Van Oosten (č. 0489/2008);

(meno je utajené) (č. 0490/2008);

Rafael Ribera Ferrer (č. 0491/2008);

Michael Peter Blake (č. 0492/2008);

(meno je utajené) (č. 0493/2008);

(meno je utajené) (č. 0494/2008);

Miguel Angel Maicas Juanes (č. 0495/2008);

María Teresa Salvador Alarcón (č. 0496/2008);

Gary Paterson (č. 0497/2008);

Massimo Degni (č. 0498/2008);

Nicolae Aurel Curdov (č. 0499/2008);

Catalin Stoica (č. 0500/2008);

Natalia Serao (8 podpisov) (č. 0501/2008);

(meno je utajené) (2 podpisy) (č. 0502/2008);

Amine Salem (č. 0503/2008);

(meno je utajené) (č. 0504/2008);

Elena Sirbu (č. 0505/2008);

Ioan Octavian Stetca (SC Management Solution) (č. 0506/2008);

Mironel Dascalu (S.C. Ferma Das Agro srl) (č. 0507/2008);

(meno je utajené) (č. 0508/2008);

Régis Debeire (č. 0509/2008);

Oisin Jones-Dillon (č. 0510/2008);

Marina Mastromauro (Pastificio Attilio Mastromauro Granoro s.r.l.) (č. 0511/2008);

Andrzej Gorski (č. 0512/2008);

Heinrich Hoppach (Toxcenter e.V.) (č. 0513/2008);

(meno je utajené) (č. 0514/2008);

Giancarlo Albera (Coordinamento dei Comitati cittadini) (č. 0515/2008);

(meno je utajené) (č. 0516/2008);

Elizabeth Fleischer (č. 0517/2008);

Gheorghe Vlase (č. 0518/2008);

Marie Breda (č. 0519/2008);

Vasile Mǎlǎiaşi (č. 0520/2008);

Peter Jozef Mathilda Van Kerckhoven (2 podpisy) (č. 0521/2008);

Peter Moser (č. 0522/2008);

Giuseppe Cirillo (Partito Impotenti Esistenziali Dr. Cirillo) (2 podpisy) (č. 0523/2008);

Johannes Zens (č. 0524/2008);

Michael Doyle (č. 0525/2008);

Vera Petkantchin (Grazhdani za Rila (Citizens of Rila)) (81277 podpisov) (č. 0526/2008);


14. Kroky podniknuté na základe pozícií a uznesení Parlamentu

Oznámenie Komisie o krokoch podniknutých na základe pozícií a uznesení prijatých Parlamentom na schôdzi vo februári 2008 je k dispozícii na internetových stránkach Séance en direct.


15. Vyhlásenie o finančných záujmoch

Títo poslanci doteraz neaktualizovali svoje vyhlásenia o finančných záujmoch za rok 2007 podľa prílohy I článku 2 odseku 5 rokovacieho poriadku:

Jean-Luc Bennahmias, Graham Booth, Małgorzata Handzlik, Kurt Lechner, Jules Maaten, José Javier Pomés Ruiz, Teresa Riera Madurell, Britta Thomsen, Catherine Trautmann a John Whittaker.


16. Kalendár schôdzí na rok 2009

Konferencia predsedov oznámila svoje návrhy na časový rozvrh schôdzí na rok 2009.

Ide o tieto návrhy:

od 12. do 15. januára

od 2. do 5. februára

18. a 19. februára

od 9. do 12. marca

od 23. do 26. marca

1. a 2. apríla

od 20. do 23. apríla

od 4. do 7. mája

od 14. do 16. júla

od 14. do 17. septembra

7. a 8. októbra

od 19. do 22. októbra

11. a 12. novembra

od 23. do 26. novembra

od 14. do 17. decembra.

Lehota na predloženie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov bola stanovená na 19. mája 2008 o 20.00 h.

Hlasovanie sa uskutoční v stredu 21. mája 2008 o 12.00 h.


17. Podpis aktov prijatých v spolurozhodovacom postupe

Predseda oznámil, že v súlade s článkom 68 rokovacieho poriadku spolu s predsedom Rady v stredu podpíše tieto akty prijaté v spolurozhodovacom postupe:

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 998/2003 o veterinárnych požiadavkách uplatniteľných na nekomerčné premiestňovanie spoločenských zvierat, pokiaľ ide o predĺženie prechodného obdobia (03622/2008/LEX - C6-0196/2008 - 2007/0202(COD))

- Smernica Európskeho parlamentu a Rady o určitých aspektoch mediácie v občianskych a obchodných veciach (03624/2008/LEX - C6-0195/2008 - 2004/0251(COD))

- Smernica Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 91/477/EHS o kontrole získavania a vlastnenia zbraní (03690/2007/LEX - C6-0194/2008 - 2006/0031(COD))

- Smernica Európskeho parlamentu a Rady o kvalite okolitého ovzdušia a čistejšom ovzduší v Európe (03696/2007/LEX - C6-0193/2008 - 2005/0183(COD))

°
° ° °

V rozprave vystúpil Bernd Posselt k termínu európskych volieb v roku 2009.


18. Program práce

Ďalším bodom programu bol program práce Parlamentu.

Konečný návrh programu druhej májovej schôdze 2008 (PE 406.218/PDOJ) bol rozdaný a boli k nemu navrhnuté tieto zmeny (čl. 132 rokovacieho poriadku):

Rokovania 19.5.2008 až 22.5.2008

v pondelok

- bez návrhov na zmenu

V rozprave vystúpil Hartmut Nassauer, aby vyjadril nespokojnosť so skutočnosťou, že sa neusále zvyšuje počet schôdzí výborov, ktoré sa konajú v rovnakom čase ako plenárne schôdze (predseda vzal túto skutočnosť na vedomie a uviedol, že bude informovať konferenciu predsedov o tejto otázke).

v utorok

Žiadosť skupiny PSE, aby sa do utorkového popoľudnňajšieho programu zaradilo vyhlásenie Komisie o situácii Rómov v Taliansku, ku ktorému sa nebudú predkladať návrhy uznesení.

Vystúpili títo poslanci: Martin Schulz za skupinu PSE s odôvodnením žiadosti, Monica Frassoni za skupinu Verts/ALE a Joseph Daul za skupinu PPE-DE.

Parlament schválil žiadosť v EH (106 za, 100 proti, 2 zdržali sa).

v stredu

- bez návrhov na zmenu

vo štvrtok

- bez návrhov na zmenu

Týmto bol stanovený program práce.

V rozprave vystúpil Hannes Swoboda, ktorý oznámil, že skupina PSE požiada o odloženie hlasovania o správe Mathieu Grosch (A6-0037/2008) (bod 23 PDOJ).


19. Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu

Na základe čl. 144 rokovacieho poriadku vystúpili s jednominútovými vystúpeniami s cieľom upriamiť pozornosť Parlamentu na otázky politického významu títo poslanci:

Erna Hennicot-Schoepges, Antonio Masip Hidalgo, Jelko Kacin, László Tőkés, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gerard Batten, Slavi Binev, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Proinsias De Rossa, Graham Watson, Ewa Tomaszewska, Daniel Strož, Thomas Mann, Magda Kósáné Kovács, Tunne Kelam, Catherine Guy-Quint, Toomas Savi, András Gyürk, Pervenche Berès, Filiz Hakaeva Hyusmenova a Laima Liucija Andrikienė


20. Ochrana životného prostredia prostredníctvom trestného práva ***I (rozprava)

Správa Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o ochrane životného prostredia prostredníctvom trestného práva [COM(2007)0051 - C6-0063/2007 - 2007/0022(COD)] - Výbor pre právne veci. Spravodajca Hartmut Nassauer (A6-0154/2008)

Hartmut Nassauer uviedol správu.

V rozprave vystúpil Jacques Barrot (podpredseda Komisie).

V rozprave vystúpil Dan Jørgensen (spravodajca výboru ENVI požiadaného o stanovisko).

PREDSEDNÍCTVO: Manuel António dos SANTOS
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Georgios Papastamkos za skupinu PPE-DE, Manuel Medina Ortega za skupinu PSE, Diana Wallis za skupinu ALDE, Monica Frassoni za skupinu Verts/ALE, Jens Holm za skupinu GUE/NGL, Aloyzas Sakalas, Mojca Drčar Murko, Hiltrud Breyer, Jacques Barrot a Hartmut Nassauer.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 5.3 zápisnice zo dňa 21.05.2008.


21. Odhad príjmov a výdavkov Európskeho parlamentu na rozpočtový rok 2009 (rozprava)

Správa Odhad príjmov a výdavkov Európskeho parlamentu na rozpočtový rok 2009 [2008/2022(BUD)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajca Janusz Lewandowski (A6-0181/2008)

Janusz Lewandowski uviedol správu.

Vystúpili títo poslanci: Reimer Böge za skupinu PPE-DE, Thijs Berman za skupinu PSE, Anne E. Jensen za skupinu ALDE, Wiesław Stefan Kuc za skupinu UEN, Gerard Batten za skupinu IND/DEM, Margaritis Schinas, Vladimír Maňka, Jan Mulder, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Valdis Dombrovskis a Brigitte Douay.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Ville Itälä a Esko Seppänen.

V rozprave vystúpil Janusz Lewandowski.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.9 zápisnice zo dňa 20.05.2008.


22. Obchod so surovinami a komoditami (rozprava)

Správa Obchod so surovinami a komoditami [2008/2051(INI)] - Výbor pre medzinárodný obchod. Spravodajca Jens Holm (A6-0134/2008)

Jens Holm uviedol správu.

V rozprave vystúpil Janez Potočnik (člen Komisie).

V rozprave vystúpil Daniel Caspary za skupinu PPE-DE.

PREDSEDNÍCTVO: Luisa MORGANTINI
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Francisco Assis za skupinu PSE, Zbigniew Zaleski, Marusya Ivanova Lyubcheva a Glyn Ford.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Georgios Papastamkos, Stavros Arnaoutakis a Brian Crowley.

Vystúpili títo poslanci: Janez Potočnik a Jens Holm.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.10 zápisnice zo dňa 20.05.2008.


23. Založenie spoločného podniku na palivové články a vodík * (rozprava)

Správa Návrh nariadenia Rady o založení spoločného podniku na palivové články a vodík [COM(2007)0571 - C6-0446/2007 - 2007/0211(CNS)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajkyňa Pia Elda Locatelli (A6-0145/2008)

V rozprave vystúpil Janez Potočnik (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Jan Březina za skupinu PPE-DE, Silvia-Adriana Ţicău za skupinu PSE, Vladko Todorov Panayotov za skupinu ALDE, Zdzisław Kazimierz Chmielewski a Janez Potočnik.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.4 zápisnice zo dňa 20.05.2008.


24. Fond Spoločenstva pre tabak * (rozprava)

Správa Návrh nariadenia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1782/2003, pokiaľ ide o presun pomoci na tabak do Fondu Spoločenstva pre tabak na roky 2008 a 2009 a nariadenie (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o financovanie Fondu Spoločenstva pre tabak [COM(2008)0051 - C6-0062/2008 - 2008/0020(CNS)] - Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. Spravodajca Sergio Berlato (A6-0164/2008)

Sergio Berlato uviedol správu.

V rozprave vystúpila Mariann Fischer Boel (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Wiesław Stefan Kuc (spravodajca výboru BUDG požiadaného o stanovisko), Ioannis Gklavakis za skupinu PPE-DE, Alejandro Cercas za skupinu PSE, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf za skupinu Verts/ALE, Janusz Wojciechowski za skupinu UEN, Diamanto Manolakou za skupinu GUE/NGL, Hélène Goudin za skupinu IND/DEM a Esther Herranz García.

PREDSEDNÍCTVO: Marek SIWIEC
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Lily Jacobs, Roberta Angelilli, Kartika Tamara Liotard, Bogdan Golik, Andrzej Tomasz Zapałowski a Thijs Berman.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Armando Veneto, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk a Ioannis Gklavakis.

Vystúpili títo poslanci: Mariann Fischer Boel a Sergio Berlato.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.5 zápisnice zo dňa 20.05.2008.


25. Hodnotenie programu PEACE a stratégií pre budúcnosť (rozprava)

Správa Hodnotenie programu PEACE a stratégií pre budúcnosť [2007/2150(INI)] - Výbor pre regionálny rozvoj. Spravodajkyňa Bairbre de Brún (A6-0133/2008)

Bairbre de Brún uviedla správu.

V rozprave vystúpila Danuta Hübner (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Lambert van Nistelrooij za skupinu PPE-DE, Catherine Stihler za skupinu PSE, Marian Harkin za skupinu ALDE, Seán Ó Neachtain za skupinu UEN, Jim Allister nezávislý poslanec, Ioannis Kasoulides, Stavros Arnaoutakis, Jean Marie Beaupuy, Daniel Hannan a Colm Burke.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpil Rolf Berend.

Vystúpili títo poslanci: Marian Harkinová k výrokom, ktoré predniesol Jim Allister, ktorý sa vyjadril k tomuto vystúpeniu .

Vystúpili títo poslanci: Danuta Hübner a Bairbre de Brún.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.6 zápisnice zo dňa 20.05.2008.


26. Stratégia pre najvzdialenejšie regióny: výsledky a vyhliadky (rozprava)

Správa Stratégia pre najvzdialenejšie regióny: výsledky a vyhliadky [2008/2010(INI)] - Výbor pre regionálny rozvoj. Spravodajkyňa Margie Sudre (A6-0158/2008)

Margie Sudre uviedla správu.

V rozprave vystúpila Danuta Hübner (členka Komisie).

V rozprave vystúpil Pedro Guerreiro (spravodajca výboru PECH požiadaného o stanovisko).

PREDSEDNÍCTVO: Adam BIELAN
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Oldřich Vlasák za skupinu PPE-DE, Emanuel Jardim Fernandes za skupinu PSE, Jean Marie Beaupuy za skupinu ALDE, Mieczysław Edmund Janowski za skupinu UEN, Pedro Guerreiro za skupinu GUE/NGL, Rolf Berend, Iratxe García Pérez, Kyriacos Triantaphyllides, Emmanouil Angelakas, Manuel Medina Ortega a Catherine Neris.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Lambert van Nistelrooij, Sérgio Marques a Madeleine Jouye de Grandmaison.

Vystúpili títo poslanci: Danuta Hübner a Margie Sudre.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.11 zápisnice zo dňa 20.05.2008.


27. Stratégia spotrebiteľskej politiky EÚ 2007 – 2013 (rozprava)

Správa Stratégia spotrebiteľskej politiky EÚ 2007 – 2013 [2007/2189(INI)] - Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa. Spravodajca Lasse Lehtinen (A6-0155/2008)

Lasse Lehtinen uviedol správu.

V rozprave vystúpila Meglena Kuneva (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Piia-Noora Kauppi (spravodajkyňa výboru ECON požiadaného o stanovisko), Diana Wallis (spravodajkyňa výboru JURI požiadaného o stanovisko), Anna Hedh (spravodajkyňa výboru FEMM požiadaného o stanovisko), Colm Burke za skupinu PPE-DE, Evelyne Gebhardt za skupinu PSE, Alexander Lambsdorff za skupinu ALDE, Leopold Józef Rutowicz za skupinu UEN, Eva-Britt Svensson za skupinu GUE/NGL, Hanne Dahl za skupinu IND/DEM, Sergej Kozlík nezávislý poslanec, Charlotte Cederschiöld, Bernadette Vergnaud, Andreas Schwab, Gabriela Creţu, Malcolm Harbour, Joel Hasse Ferreira a Małgorzata Handzlik.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Zita Pleštinská, Silvia-Adriana Ţicău, Magor Imre Csibi, Zuzana Roithová a Evelyne Gebhardt.

Vystúpili títo poslanci: Meglena Kuneva a Lasse Lehtinen.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.12 zápisnice zo dňa 20.05.2008.


28. Program rokovania na nasledujúci deň

Bol schválený program rokovania na ďalší deň (dokument "Program rokovania" PE 406.218/OJMA).


29. Skončenie rokovania

Rokovanie sa skončilo o 22.30 h.

Harald Rømer

Miguel Angel Martínez Martínez

generálny tajomník

podpredseda


PREZENČNÁ LISTINA

Podpísali sa:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelakas, Angelilli, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Baeva, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Belder, Belet, Bennahmias, Berend, Berès, Berlato, Berman, Bielan, Binev, Blokland, Bobošíková, Böge, Bösch, Bono, Booth, Borrell Fontelles, Boştinaru, Botopoulos, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Budreikaitė, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, van den Burg, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carlshamre, Carnero González, Carollo, Casa, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Catania, Cederschiöld, Cercas, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Chukolov, Claeys, Clark, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corda, Corlăţean, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Cremers, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Dahl, Dăianu, Daul, David, Davies, De Blasio, de Brún, De Keyser, Demetriou, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Didžiokas, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Ek, Elles, Estrela, Ettl, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fiore, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, Fraile Cantón, França, Friedrich, Gacek, Gahler, Gál, Galeote, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Georgiou, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Gobbo, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grau i Segú, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Helmer, Hénin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herranz García, Hieronymi, Hökmark, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hyusmenova, Ibrisagic, Irujo Amezaga, Itälä, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Jouye de Grandmaison, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Klamt, Klaß, Knapman, Koch, Kohlíček, Konrad, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Kreissl-Dörfler, Krupa, Kuc, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Lang, De Lange, Langen, Laperrouze, La Russa, Lauk, Lavarra, Lax, Lebech, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lienemann, Liese, Liotard, Losco, Louis, Lulling, Luque Aguilar, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Mănescu, Maňka, Thomas Mann, Manolakou, Marinescu, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Matsakis, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Millán Mon, Mölzer, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Morin, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Napoletano, Naranjo Escobar, Nassauer, Neris, Newton Dunn, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Olajos, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Pafilis, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patriciello, Patrie, Alojz Peterle, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirker, Piskorski, Pittella, Pleštinská, Plumb, Podimata, Pöttering, Pohjamo, Pomés Ruiz, Mihaela Popa, Nicolae Vlad Popa, Portas, Posselt, Prets, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Riera Madurell, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sanz Palacio, Saryusz-Wolski, Savi, Schaldemose, Schapira, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Spautz, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Strož, Sudre, Sumberg, Surján, Svensson, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tannock, Tarand, Tatarella, Thomsen, Ţicău, Titford, Titley, Toia, Tőkés, Tomaszewska, Tomczak, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Veneto, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Virrankoski, Visser, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whittaker, Wiersma, Willmott, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Zahradil, Zaleski, Zanicchi, Zapałowski, Zappalà, Ždanoka, Zdravkova, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zwiefka

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia