Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2007/0300(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0172/2008

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0172/2008

Συζήτηση :

PV 20/05/2008 - 5
CRE 20/05/2008 - 5

Ψηφοφορία :

PV 20/05/2008 - 8.8
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2008)0207

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 20 Μαΐου 2008 - Στρασβούργο

5. Kατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση για την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών [COM(2007)0803 Τμήμα V – C6-0031/2008 – 2007/0300(CNS)] - Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Anne Van Lancker (A6-0172/2008)

Παρεμβαίνει ο Vladimír Špidla (Μέλος της Επιτροπής).

Η Anne Van Lancker παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνουν οι Elisabeth Morin, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Jan Andersson, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Ona Juknevičienė, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Elisabeth Schroedter, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Ewa Tomaszewska, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Jiří Maštálka, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Kathy Sinnott, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, Andreas Mölzer, μη εγγεγραμμένος, Thomas Mann, Rovana Plumb, Siiri Oviir, Gabriele Zimmer, Derek Roland Clark, Jacek Protasiewicz, Richard Falbr, Nils Lundgren, José Albino Silva Peneda, Juan Andrés Naranjo Escobar και Iles Braghetto.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Tadeusz Zwiefka, Renate Weber, Miloslav Ransdorf, Jean-Pierre Audy, Danutė Budreikaitė, Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου, Czesław Adam Siekierski και Paul Rübig.

Παρεμβαίνουν οι Vladimír Špidla και Anne Van Lancker.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.8 των Συνοπτικών Πρακτικών της 20.05.2008.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου