Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2007/2202(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0159/2008

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0159/2008

Συζήτηση :

PV 20/05/2008 - 6
CRE 20/05/2008 - 6

Ψηφοφορία :

PV 20/05/2008 - 8.13
CRE 20/05/2008 - 8.13
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2008)0212

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 20 Μαΐου 2008 - Στρασβούργο

6. Πρόοδος που έχει επιτευχθεί όσον αφορά την ισότητα ευκαιριών και την εξάλειψη των διακρίσεων στην ΕΕ (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την πρόοδο που έχει επιτευχθεί όσον αφορά την ισότητα ευκαιριών και την εξάλειψη των διακρίσεων στην ΕΕ (μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των οδηγιών 2000/43/ΕΚ και 2000/78/ΕΚ) [2007/2202(INI)] - Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Elizabeth Lynne (A6-0159/2008)

Η Elizabeth Lynne παρουσιάζει την έκθεσή της.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Luigi COCILOVO
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνει ο Vladimír Špidla (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Tatjana Ždanoka (εισηγήτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής LIBE), Edit Bauer, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Magda Kósáné Kovács, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Bernard Lehideux, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Jean Lambert, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Jan Tadeusz Masiel, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Bairbre de Brún, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Philip Bushill-Matthews, Stephen Hughes, Sophia in 't Veld, Elisabeth Schroedter, Ria Oomen-Ruijten, Lissy Gröner, Marco Cappato, Anja Weisgerber, Richard Howitt, Holger Krahmer, Carlo Fatuzzo, Zita Gurmai, Marian Harkin και Pier Antonio Panzeri.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Metin Kazak, Hubert Pirker, Ewa Tomaszewska, Gabriela Creţu, Jim Allister, Siiri Oviir, Neena Gill, Thomas Mann, Miloslav Ransdorf και Gay Mitchell επί της παρεμβάσεως του Jim Allister.

Παρεμβαίνει ο Vladimír Špidla.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Mechtild ROTHE
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνει η Elizabeth Lynne.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.13 των Συνοπτικών Πρακτικών της 20.05.2008.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου