Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 20 Μαΐου 2008 - Στρασβούργο

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Hans-Gert PÖTTERING
Πρόεδρος

8. Ώρα των ψηφοφοριών
Πλήρη Πρακτικά

Τα λεπτομερή αποτελέσματα των ψηφοφοριών (τροπολογίες, χωριστές ψηφοφορίες, ψηφοφορίες κατά τμήματα, ...) εμφαίνονται στο Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» που επισυνάπτεται στα Συνοπτικά Πρακτικά.

Τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση, που επισυνάπτονται στα Συνοπτικά Πρακτικά, είναι διαθέσιμα μόνο σε ηλεκτρονική μορφή και μπορεί κανείς να τα συμβουλευθεί στο Europarl.


8.1. Αντιστοιχία των τίτλων επαγγελματικής εκπαίδευσης μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας ***I (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

8.2. Απλούστευση των διαδικασιών καταχώρισης και δημοσίευσης πληροφοριών στον κτηνιατρικό και ζωοτεχνικό τομέα * (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

8.3. Επιστροφή πολιτιστικών αγαθών που έχουν παράνομα απομακρυνθεί από το έδαφος κράτους μέλους (κωδικοποιημένη έκδοση) ***I (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

8.4. Δημιουργία κοινής επιχείρησης στοιχείων καυσίμου και υδρογόνου * (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

8.5. Κοινοτικό Ταμείο Καπνού * (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

8.6. Αξιολόγηση του προγράμματος PEACE και στρατηγικές για το μέλλον (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

8.7. Στατιστικές για το κρέας και το ζωικό κεφάλαιο ***I (ψηφοφορία)

8.8. Kατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών * (ψηφοφορία)

8.9. Kατάσταση προβλέψεων των εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το οικονομικό έτος 2009 (ψηφοφορία)

8.10. Εμπόριο πρώτων υλών και βασικών προϊόντων (ψηφοφορία)

8.11. Στρατηγική για τις ιδιαίτερα απομακρυσμένες περιφέρειες: επιτεύγματα και μελλοντικές προοπτικές (ψηφοφορία)

8.12. Στρατηγική της ΕΕ για την πολιτική καταναλωτών 2007-2013 (ψηφοφορία)

8.13. Πρόοδος που έχει επιτευχθεί όσον αφορά την ισότητα ευκαιριών και την εξάλειψη των διακρίσεων στην ΕΕ (ψηφοφορία)

8.14. Ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ψηφοφορία)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου