Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Utorok, 20. mája 2008 - Štrasburg

PREDSEDNÍCTVO: Hans-Gert PÖTTERING
predseda

8. Hlasovanie
Doslovný zápis

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach, ...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe zápisnice sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetových stránkach Europarl.


8.1. Porovnateľnosť kvalifikácií v odbornom vzdelávaní medzi členskými štátmi ***I (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

8.2. Zjednodušenie postupov zostavovania zoznamov a uverejňovania informácií vo veterinárnej a zootechnickej oblasti * (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

8.3. Navrátenie predmetov kultúrnej hodnoty nezákonne vyvezených z územia členského štátu (kodifikované znenie) ***I (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

8.4. Založenie spoločného podniku na palivové články a vodík * (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

8.5. Fond Spoločenstva pre tabak * (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

8.6. Hodnotenie programu PEACE a stratégií pre budúcnosť (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

8.7. Štatistiky produkcie mäsa a stavov hospodárskych zvierat ***I (hlasovanie)

8.8. Usmernenia pre politiky zamestnanosti členských štátov * (hlasovanie)

8.9. Odhad príjmov a výdavkov Európskeho parlamentu na rozpočtový rok 2009 (hlasovanie)

8.10. Obchod so surovinami a komoditami (hlasovanie)

8.11. Stratégia pre najvzdialenejšie regióny: výsledky a vyhliadky (hlasovanie)

8.12. Stratégia spotrebiteľskej politiky EÚ 2007 – 2013 (hlasovanie)

8.13. Pokrok v oblasti rovnakých príležitostí a nediskriminácie v EÚ (transpozícia smerníc 2000/43/ES a 2000/78/ES) (hlasovanie)

8.14. Integrovaná námorná politika EÚ (hlasovanie)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia