Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2007/0097(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0037/2008

Συζήτηση :

PV 20/05/2008 - 13
CRE 20/05/2008 - 13

Ψηφοφορία :

PV 21/05/2008 - 5.6
CRE 21/05/2008 - 5.6
PV 05/06/2008 - 6.9
CRE 05/06/2008 - 6.9
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2008)0249

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 20 Μαΐου 2008 - Στρασβούργο

13. Όροι που πρέπει να πληρούνται για την άσκηση του επαγγέλματος οδικού μεταφορέα ***I - Πρόσβαση στην αγορά μεταφορών με πούλμαν και λεωφορεία (αναδιατύπωση) ***I - Πρόσβαση στην αγορά διεθνών οδικών εμπορευματικών μεταφορών (αναδιατύπωση) ***I (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση κοινών κανόνων όσον αφορά τους όρους που πρέπει να πληρούνται για την άσκηση του επαγγέλματος οδικού μεταφορέα [COM(2007)0263 - C6-0145/2007 - 2007/0098(COD)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγήτρια: Silvia-Adriana Ţicău (A6-0087/2008)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση κοινών κανόνων πρόσβασης στην αγορά μεταφορών με πούλμαν και λεωφορεία (αναδιατύπωση) [COM(2007)0264 - C6-0147/2007 - 2007/0097(COD)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγητής: Mathieu Grosch (A6-0037/2008)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τους κοινούς κανόνες πρόσβασης στην αγορά διεθνών οδικών εμπορευματικών μεταφορών (αναδιατύπωση) [COM(2007)0265 - C6-0146/2007 - 2007/0099(COD)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγητής: Mathieu Grosch (A6-0038/2008)

Παρεμβαίνουν οι Radovan Žerjav (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και Leonard Orban (Μέλος της Επιτροπής).

Η Silvia-Adriana Ţicău παρουσιάζει την έκθεσή της.

Ο Mathieu Grosch παρουσιάζει τις εκθέσεις του.

Παρεμβαίνει ο Georg Jarzembowski, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Gérard ONESTA
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Willi Piecyk, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Dirk Sterckx, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Eva Lichtenberger, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Erik Meijer, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Johannes Blokland, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, Luca Romagnoli, μη εγγεγραμμένος, Timothy Kirkhope, Inés Ayala Sender, Jeanine Hennis-Plasschaert, Jaromír Kohlíček, Dieter-Lebrecht Koch, Saïd El Khadraoui, Paweł Bartłomiej Piskorski, Jacky Hénin, Philip Bradbourn, Bogusław Liberadzki, Luis de Grandes Pascual, Rovana Plumb, Reinhard Rack, Gilles Savary, Ari Vatanen, Radovan Žerjav, Leonard Orban και Silvia-Adriana Ţicău.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 5.5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 21.05.2008, σημείο 5.6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 21.05.2008 και σημείο 5.7 των Συνοπτικών Πρακτικών της 21.05.2008.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου