Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Протокол
Вторник, 20 май 2008 г. - Страсбург
 1.Откриване на заседанието
 2.Внесени документи
 3.Действия, предприети вследствие резолюции на Парламента
 4.Разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (обявяване на внесените предложения за резолюции)
 5.Насоки за политиките за заетостта на държавите-членки (разискване)
 6.Равни възможности и недискриминацията в ЕС (разискване)
 7.Интегрирана морска политика за Европейския съюз (разискване)
 8.Време за гласуване
  
8.1.Съответствие между професионалните квалификации на страните-членки на Европейските общности ***I (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
8.2.Опростяване на процедурите по вписване и публикуване на информация във ветеринарната и зоотехническата област * (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
8.3.Връщане на паметници на културата, които са незаконно изнесени от територията на държава-членка (кодифицирана версия) ***I (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
8.4.Съвместно предприятие „Горивни клетки и водород“ * (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
8.5.Фонд „Тютюн“ * (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
8.6.Програма PEACE и стратегии за бъдещето (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
8.7.Статистика за месо и добитък ***I (гласуване)
  
8.8.Насоки за политиките за заетостта на държавите-членки * (гласуване)
  
8.9.Бюджетна прогноза за приходите и разходите на Европейския парламент за финансовата 2009 г. (гласуване)
  
8.10.Tърговия със суровини и стоки (гласуване)
  
8.11.Стратегия за най-отдалечените региони: постижения и перспективи (гласуване)
  
8.12.Стратегия на ЕС за политика за защита на потребителите (гласуване)
  
8.13.Равни възможности и недискриминацията в ЕС (гласуване)
  
8.14.Интегрирана морска политика за Европейския съюз (гласуване)
 9.Обяснениe на вот
 10.Поправки на вот и намерения за гласуване
 11.Одобряване на протокола от предишното заседание
 12.Мошенически фирми - съставители на справочници (напр. справочници за европейските градове) (разискване)
 13.Условия, които трябва да бъдат спазени за упражняване на професията на автомобилен превозвач ***I - Установяване на общи правила за достъп до пазара на автобусни услуги (преработка) ***I - Международни автомобилни превози на товари (преработка) ***I (разискване)
 14.Положението на ромите в Италия (разискване)
 15.Време за въпроси (въпроси към Комисията)
 16.Съобщение на председателството
 17.Състав на политическите групи
 18.Състав на Парламента
 19.Подбор и издаване на разрешителни за системите, предоставящи мобилни спътникови услуги (МСУ) ***I (разискване)
 20.Жените и науката (разискване)
 21.Забрана за износ и безопасно съхранение на метален живак ***II (разискване)
 22.Зелена книга за подобряване на разглобяването на кораби за скрап (разискване)
 23.Дневен ред на следващото заседание
 24.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК
Протокол (214 kb) Присъствен списък (64 kb)       
 
Протокол (148 kb) Присъствен списък (23 kb) Резултати от гласувания (470 kb) Резултати от поименно гласуване (1532 kb) 
 
Протокол (242 kb) Присъствен списък (72 kb) Резултати от гласувания (166 kb) Резултати от поименно гласуване (464 kb) 
Правна информация - Политика за поверителност