Seznam 
Zápis
PDF 221kWORD 136k
Úterý, 20. května 2008 - Štrasburk
1.Zahájení zasedání
 2.Předložení dokumentů
 3.Následný postup na základě usnesení Parlamentu
 4.Rozprava o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (oznámení předložených návrhů usnesení)
 5.Hlavní směry politiky zaměstnanosti členských států (rozprava)
 6.Pokrok dosažený v oblasti rovných příležitostí a nediskriminace v EU (rozprava)
 7.Integrovaná námořní politika pro Evropskou unii (rozprava)
 8.Hlasování
  
8.1.Srovnatelnost kvalifikací získaných odborným vzděláváním mezi členskými státy ***I (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
8.2.Zjednodušení postupů vypracovávání seznamů a zveřejňování informací ve veterinární a zootechnické oblasti * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
8.3.Navracení kulturních statků neoprávněně vyvezených z území členského státu (kodifikované znění) ***I (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
8.4.Vytvoření společného podniku Palivové články a vodík * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
8.5.Tabákový fond Společenství * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
8.6.Hodnocení programu PEACE a strategií pro budoucnost (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
8.7.Statistiky v oblasti masa a chovu hospodářských zvířat ***I (hlasování)
  
8.8.Hlavní směry politiky zaměstnanosti členských států * (hlasování)
  
8.9.Rozpočet na rok 2009 – odhad příjmů a výdajů Parlamentu (hlasování)
  
8.10.Obchod se surovinami a komoditami (hlasování)
  
8.11.Strategie pro nejvzdálenější regiony: výsledky a výhledy do budoucnosti (hlasování)
  
8.12.Strategie spotřebitelské politiky EU 2007–2013 (hlasování)
  
8.13.Pokrok dosažený v oblasti rovných příležitostí a nediskriminace v EU (hlasování)
  
8.14.Integrovaná námořní politika pro Evropskou unii (hlasování)
 9.Vysvětlení hlasování
 10.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 11.Schválení zápisu z předchozího zasedání
 12.Podvodné „katalogové firmy“ (např. „European City Guides“) (rozprava)
 13.Podmínky, které musí při výkonu povolání dodržovat silniční dopravci ***I – Mezinárodní přeprava cestujících autokary a autobusy (přepracování) ***I – Přístup na mezinárodní trh silniční přepravy zboží (přepracování) ***I (rozprava)
 14.Situace Romů v Itálii (rozprava)
 15.Doba vyhrazená pro otázky (Komise)
 16.Sdělení předsednictví
 17.Členství v politických skupinách
 18.Složení Parlamentu
 19.Výběr a povolování systémů poskytujících družicové pohyblivé služby (MSS) ***I (rozprava)
 20.Ženy a věda (rozprava)
 21.Zákaz vývozu a skladování kovové rtuti ***II (rozprava)
 22.Zelená kniha o zlepšení postupů demontáže lodí (rozprava)
 23.Pořad jednání příštího zasedání
 24.Ukončení zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA


PŘEDSEDNICTVÍ: Mario MAURO
místopředseda

1. Zahájení zasedání

Zasedání bylo zahájeno v 9:00.


2. Předložení dokumentů

Byly předloženy tyto dokumenty:

1) z Rady a Komise

- Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Rady 68/151/EHS a 89/666/EHS, pokud jde o závazky některých forem společností v oblasti zveřejňování a překladů (KOM(2008)0194 - C6-0171/2008 - 2008/0083(COD))

předáno

příslušný výbor :

JURI

stanovisko :

ECON

- Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS, pokud jde o některé požadavky na zveřejňování u středních společností a povinnost sestavit konsolidovanou účetní závěrku (KOM(2008)0195 - C6-0173/2008 - 2008/0084(COD))

předáno

příslušný výbor :

JURI

stanovisko :

ECON

- Návrh na převod položek DEC 13/2008 - Oddíl III - Komise (SEK(2008)0536 - C6-0186/2008 - 2008/2112(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh nařízení Rady o změně nařízení (ES) č. 1683/95, kterým se stanoví jednotný vzor víz, pokud jde o číslování víz (KOM(2008)0188 - C6-0187/2008 - 2008/0074(CNS))

předáno

příslušný výbor :

LIBE

- Návrh rozhodnutí Rady o migraci z Schengenského informačního systému (SIS 1+) na Schengenský informační systém druhé generace (SIS II) (KOM(2008)0196 - C6-0188/2008 - 2008/0077(CNS))

předáno

příslušný výbor :

LIBE

stanovisko :

BUDG

- Návrh nařízení Rady o migraci z Schengenského informačního systému (SIS 1+) na Schengenský informační systém druhé generace (SIS II) (KOM(2008)0197 - C6-0189/2008 - 2008/0078(CNS))

předáno

příslušný výbor :

LIBE

stanovisko :

BUDG

- Návrh na převod položek DEC 14/2008 - Oddíl III - Komise (SEK(2008)0537 - C6-0190/2008 - 2008/2116(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh na převod položek DEC 11/2008 - Oddíl III - Komise (SEK(2008)0411 - C6-0191/2008 - 2008/2138(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh opravného rozpočtu č. 2 na rozpočtový rok 2008 schválený Radou dne 14. května 2008 (09190/2008 - C6-0192/2008 - 2008/2080(BUD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

2) jedna zpráva z parlamentních výborů

- Zpráva o návrhu opravného rozpočtu Evropské unie č. 2/2008 na rozpočtový rok 2008 (2008/2080(BUD)) - výbor BUDG - Zpravodaj: Kyösti Virrankoski (A6-0188/2008)


3. Následný postup na základě usnesení Parlamentu

Sdělení Komise o následném postupu na základě nelegislativních usnesení přijatých Evropským parlamentem na druhém lednovém dílčím zasedání t. r. je k dispozici na internetových stránkách Séance en direct.


4. Rozprava o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (oznámení předložených návrhů usnesení)

Podle článku 115 jednacího řádu požádali poslanci nebo politické skupiny, aby se konala rozprava o níže uvedených návrzích usnesení:

I.   Súdán a Mezinárodní trestní tribunál

- Pasqualina Napoletano, Glenys Kinnock, Ana Maria Gomes, Marie-Arlette Carlotti, Emilio Menéndez del Valle a Josep Borrell Fontelles za skupinu PSE o Súdánu a Mezinárodním trestním tribunálu (B6-0240/2008);

- Hélène Flautre, Frithjof Schmidt, Margrete Auken, Mikel Irujo Amezaga a Raül Romeva i Rueda za skupinu Verts/ALE o Súdánu a Mezinárodním trestním tribunálu (B6-0254/2008);

- Vittorio Agnoletto za skupinu GUE/NGL o Súdánu a Mezinárodním trestním tribunálu (B6-0255/2008);

- Jürgen Schröder, Laima Liucija Andrikienė, Colm Burke, Filip Kaczmarek, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola a Tunne Kelam za skupinu PPE-DE o Súdánu a Mezinárodním trestním tribunálu (B6-0256/2008);

- Ryszard Czarnecki, Adam Bielan a Eoin Ryan za skupinu UEN o Súdánu a Mezinárodním trestním tribunálu (B6-0257/2008);

- Thierry Cornillet, Marco Cappato, Marielle De Sarnez a Johan Van Hecke za skupinu ALDE o Súdánu a Mezinárodním trestním tribunálu (B6-0258/2008).

II.   Zadržení politických oponentů v Bělorusku

- Pasqualina Napoletano, Jan Marinus Wiersma a Justas Vincas Paleckis za skupinu PSE o situaci v Bělorusku (B6-0239/2008);

- Konrad Szymański, Ryszard Czarnecki, Wojciech Roszkowski, Mieczysław Edmund Janowski, Ewa Tomaszewska, Adam Bielan a Inese Vaidere za skupinu UEN o situaci v Bělorusku (B6-0259/2008);

- Vittorio Agnoletto za skupinu GUE/NGL o situaci v Bělorusku (B6-0260/2008);

- Jacek Protasiewicz, Urszula Gacek, Charles Tannock, José Ribeiro e Castro, Filip Kaczmarek, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam, Laima Liucija Andrikienė za skupinu PPE-DE o zadržení politických oponentů v Bělorusku (B6-0261/2008);

- Janusz Onyszkiewicz, Eugenijus Gentvilas a Anne E. Jensen za skupinu ALDE o zadržení politických oponentů v Bělorusku (B6-0263/2008);

- Elisabeth Schroedter a Milan Horáček za skupinu Verts/ALE o zadržení politických oponentů v Bělorusku (B6-0264/2008).

III.   Rostoucí napětí v Burundi

- Pasqualina Napoletano, Alain Hutchinson, Marie-Arlette Carlotti, Glenys Kinnock a Ana Maria Gomes za skupinu PSE o situaci v Burundi (B6-0241/2008);

- Raül Romeva i Rueda a Mikel Irujo Amezaga za skupinu Verts/ALE o rostoucím napětí v Burundi (B6-0265/2008);

- Umberto Guidoni za skupinu GUE/NGL o situaci v Burundi (B6-0266/2008);

- John Bowis, Jürgen Schröder, Filip Kaczmarek, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola a Tunne Kelam za skupinu PPE-DE, o rostoucím napětí v Burundi (B6-0267/2008);

- Ryszard Czarnecki, Ģirts Valdis Kristovskis, Adam Bielan a Ewa Tomaszewska za skupinu UEN o situaci v Burundi (B6-0268/2008);

- Johan Van Hecke za skupinu ALDE o Burundi (B6-0269/2008).

Řečnická doba bude rozdělena podle článku 142 jednacího řádu.


5. Hlavní směry politiky zaměstnanosti členských států (rozprava)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Rady o hlavních směrech politiky zaměstnanosti členských států [KOM(2007)0803 Část V – C6-0031/2008 – 2007/0300(CNS)] - Výbor pro zaměstnanost a sociální věci. Zpravodajka: Anne Van Lancker (A6-0172/2008)

Vystoupil Vladimír Špidla (člen Komise).

Anne Van Lancker uvedla zprávu.

Vystoupili: Elisabeth Morin za skupinu PPE-DE, Jan Andersson za skupinu PSE, Ona Juknevičienė za skupinu ALDE, Elisabeth Schroedter za skupinu Verts/ALE, Ewa Tomaszewska za skupinu UEN, Jiří Maštálka za skupinu GUE/NGL, Kathy Sinnott za skupinu IND/DEM, Andreas Mölzer nezařazený, Thomas Mann, Rovana Plumb, Siiri Oviir, Gabriele Zimmer, Derek Roland Clark, Jacek Protasiewicz, Richard Falbr, Nils Lundgren, José Albino Silva Peneda, Juan Andrés Naranjo Escobar a Iles Braghetto.

Podle postupu „catch the eye“ vystoupili: Tadeusz Zwiefka, Renate Weber, Miloslav Ransdorf, Jean-Pierre Audy, Danutė Budreikaitė, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Czesław Adam Siekierski a Paul Rübig.

Vystoupili: Vladimír Špidla a Anne Van Lancker.

Rozprava je uzavřena.

Hlasování: bod 8.8 zápisu ze dne 20.05.2008.


6. Pokrok dosažený v oblasti rovných příležitostí a nediskriminace v EU (rozprava)

Zpráva o pokroku dosaženém v oblasti rovných příležitostí a nediskriminace v EU (provádění směrnic 2000/43/ES a 2000/78/ES) [2007/2202(INI)] - Výbor pro zaměstnanost a sociální věci. Zpravodajka: Elizabeth Lynne (A6-0159/2008)

Elizabeth Lynne uvedla zprávu.

PŘEDSEDNICTVÍ: Luigi COCILOVO
místopředseda

Vystoupil Vladimír Špidla (člen Komise).

Vystoupili: Tatjana Ždanoka (navrhovatelka výboru LIBE), Edit Bauer za skupinu PPE-DE, Magda Kósáné Kovács za skupinu PSE, Bernard Lehideux za skupinu ALDE, Jean Lambert za skupinu Verts/ALE, Jan Tadeusz Masiel za skupinu UEN, Bairbre de Brún za skupinu GUE/NGL, Philip Bushill-Matthews, Stephen Hughes, Sophia in 't Veld, Elisabeth Schroedter, Ria Oomen-Ruijten, Lissy Gröner, Marco Cappato, Anja Weisgerber, Richard Howitt, Holger Krahmer, Carlo Fatuzzo, Zita Gurmai, Marian Harkin a Pier Antonio Panzeri.

Podle postupu „catch the eye“ vystoupili: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Metin Kazak, Hubert Pirker, Ewa Tomaszewska, Gabriela Creţu, Jim Allister, Siiri Oviir, Neena Gill, Thomas Mann, Miloslav Ransdorf a Gay Mitchell k vystoupení, které učinil Jim Allister.

Vystoupil Vladimír Špidla.

PŘEDSEDNICTVÍ: Mechtild ROTHE
místopředsedkyně

Vystoupila Elizabeth Lynne.

Rozprava je uzavřena.

Hlasování: bod 8.13 zápisu ze dne 20.05.2008.


7. Integrovaná námořní politika pro Evropskou unii (rozprava)

Zpráva o integrované námořní politice pro Evropskou unii [2008/2009(INI)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodaj: Willi Piecyk (A6-0163/2008)

Willi Piecyk uvedl zprávu.

Vystoupil Joe Borg (člen Komise).

Vystoupili: Sérgio Marques (navrhovatel výboru REGI), Pedro Guerreiro (navrhovatel výboru PECH), Georg Jarzembowski za skupinu PPE-DE, Silvia-Adriana Ţicău za skupinu PSE, Paweł Bartłomiej Piskorski za skupinu ALDE, Margrete Auken za skupinu Verts/ALE, Seán Ó Neachtain za skupinu UEN, Pedro Guerreiro za skupinu GUE/NGL, Fernand Le Rachinel nezařazený, Luís Queiró, Robert Navarro, Anne E. Jensen, Ian Hudghton, Athanasios Pafilis, Ashley Mote, Struan Stevenson, Emanuel Jardim Fernandes, Bogusław Liberadzki, Rosa Miguélez Ramos, Jamila Madeira a Paulo Casaca.

Podle postupu „catch the eye“ vystoupili: Czesław Adam Siekierski, Ioan Mircea Paşcu, Marusya Ivanova Lyubcheva a Catherine Stihler.

Vystoupili: Catherine Stihler, Joe Borg a Willi Piecyk.

Rozprava je uzavřena.

Hlasování: bod 8.14 zápisu ze dne 20.05.2008.


PŘEDSEDNICTVÍ: Hans-Gert PÖTTERING
předseda

8. Hlasování

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu jsou k dispozici pouze v elektronické formě a lze je konzultovat na internetových stránkách Europarl.


8.1. Srovnatelnost kvalifikací získaných odborným vzděláváním mezi členskými státy ***I (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se zrušuje rozhodnutí Rady 85/368/EHS o srovnatelnosti kvalifikací získaných odborným vzděláváním mezi členskými státy Evropského společenství [KOM(2007)0680 - C6-0398/2007 - 2007/0234(COD)] - Výbor pro zaměstnanost a sociální věci. Zpravodaj: Jan Andersson (A6-0132/2008)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 1)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P6_TA(2008)0200)


8.2. Zjednodušení postupů vypracovávání seznamů a zveřejňování informací ve veterinární a zootechnické oblasti * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu směrnice Rady, kterou se zjednodušují postupy tvorby seznamů a zveřejňování informací ve veterinární a zootechnické oblasti a pozměňují směrnice 64/432/EHS, 77/504/EHS, 88/407/EHS, 88/661/EHS, 89/361/EHS, 89/556/EHS, 90/427/EHS, 90/428/EHS, 90/429/EHS, 90/539/EHS, 91/68/EHS, 92/35/EHS, 92/65/EHS, 92/66/EHS, 92/119/EHS, 94/28/ES, 2000/75/ES, rozhodnutí 2000/258/ES a směrnice 2001/89/ES, 2002/60/ES a 2005/94/ES [KOM(2008)0120 - C6-0156/2008 - 2008/0046(CNS)] - Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova. Zpravodaj: Neil Parish (A6-0160/2008)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 2)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P6_TA(2008)0201)


8.3. Navracení kulturních statků neoprávněně vyvezených z území členského státu (kodifikované znění) ***I (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o navracení kulturních statků neoprávněně vyvezených z území členského státu (kodifikované znění) [KOM(2007)0873 - C6-0025/2008 - 2007/0299(COD)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodajka: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A6-0152/2008)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 3)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P6_TA(2008)0202)


8.4. Vytvoření společného podniku Palivové články a vodík * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrh nařízení Rady o založení společného podniku pro palivové články a vodík [KOM(2007)0571 - C6-0446/2007 - 2007/0211(CNS)] - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodajka: Pia Elda Locatelli (A6-0145/2008)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 4)

NÁVRH KOMISE, POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY a NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P6_TA(2008)0203)


8.5. Tabákový fond Společenství * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1782/2003, pokud se jedná o převod podpory pro tabák na léta 2008 a 2009 do tabákového fondu Společenství, a nařízení (ES) č. 1234/2007 v souvislosti s financováním tabákového fondu Společenství [KOM(2008)0051 - C6-0062/2008 - 2008/0020(CNS)] - Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova. Zpravodaj: Sergio Berlato (A6-0164/2008)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 5)

NÁVRH KOMISE, POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY a NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P6_TA(2008)0204)


8.6. Hodnocení programu PEACE a strategií pro budoucnost (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o hodnocení programu PEACE a strategií pro budoucnost [2007/2150(INI)] - Výbor pro regionální rozvoj. Zpravodajka: Bairbre de Brún (A6-0133/2008)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 6)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P6_TA(2008)0205)


8.7. Statistiky v oblasti masa a chovu hospodářských zvířat ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o statistice v oblasti masa a chovu hospodářských zvířat [KOM(2007)0129 - C6-0099/2007 - 2007/0051(COD)] - Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova. Zpravodaj: Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf (A6-0130/2008)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 7)

NÁVRH KOMISE

Vystoupil Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf (zpravodaj).

schválen v pozměněném znění (P6_TA(2008)0206)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P6_TA(2008)0206)


8.8. Hlavní směry politiky zaměstnanosti členských států * (hlasování)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Rady o hlavních směrech politiky zaměstnanosti členských států [KOM(2007)0803 V daļa – C6-0031/2008 – 2007/0300(CNS)] - Výbor pro zaměstnanost a sociální věci. Zpravodajka: Anne Van Lancker (A6-0172/2008)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 8)

NÁVRH KOMISE

schválen v pozměněném znění (P6_TA(2008)0207)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P6_TA(2008)0207)


8.9. Rozpočet na rok 2009 – odhad příjmů a výdajů Parlamentu (hlasování)

Zpráva o odhadu příjmů a výdajů Evropského parlamentu na rozpočtový rok 2009 [2008/2022(BUD)] - Rozpočtový výbor. Zpravodaj: Janusz Lewandowski (A6-0181/2008)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 9)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P6_TA(2008)0208)


8.10. Obchod se surovinami a komoditami (hlasování)

Zpráva o obchodu se surovinami a komoditami [2008/2051(INI)] - Výbor pro mezinárodní obchod. Zpravodaj: Jens Holm (A6-0134/2008)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 10)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P6_TA(2008)0209)


8.11. Strategie pro nejvzdálenější regiony: výsledky a výhledy do budoucnosti (hlasování)

Zpráva o strategii pro nejvzdálenější regiony: výsledky a výhledy do budoucnosti [2008/2010(INI)] - Výbor pro regionální rozvoj. Zpravodajka: Margie Sudre (A6-0158/2008)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 11)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P6_TA(2008)0210)


8.12. Strategie spotřebitelské politiky EU 2007–2013 (hlasování)

Zpráva o strategii spotřebitelské politiky EU 2007–2013 [2007/2189(INI)] - Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů. Zpravodaj: Lasse Lehtinen (A6-0155/2008)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 12)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P6_TA(2008)0211)

K hlasování vystoupili:

Lasse Lehtinen (zpravodaj) k francouzskému znění pozměňovacího návrhu 3.


8.13. Pokrok dosažený v oblasti rovných příležitostí a nediskriminace v EU (hlasování)

Zpráva o pokroku dosaženém v oblasti rovných příležitostí a nediskriminace v EU (provádění směrnic 2000/43/ES a 2000/78/ES) [2007/2202(INI)] - Výbor pro zaměstnanost a sociální věci. Zpravodajka: Elizabeth Lynne (A6-0159/2008)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 13)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P6_TA(2008)0212)

K hlasování vystoupili:

Philip Bushill-Matthews za skupinu PPE-DE s žádostí, aby se o pozměňovacímu návrhu 4, bodu 6 a pozměňovacím návrhu 12 hlasovalo jmenovitě (předseda oznámil, že proti tomuto návrhu nebyla vznesena žádná námitka);

Sophia in 't Veld za skupinu ALDE předložila ústní pozměňovací návrh na vložení nového bodu 3a, který nebyl vzat v potaz, s jeho přijetím nesouhlasilo více než 40 poslanců;

Richard Howitt k žádosti, se kterou vystoupil Philip Bushill-Matthews.


8.14. Integrovaná námořní politika pro Evropskou unii (hlasování)

Zpráva o integrované námořní politice pro Evropskou unii [2008/2009(INI)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodaj: Willi Piecyk (A6-0163/2008)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 14)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P6_TA(2008)0213)


9. Vysvětlení hlasování

Písemná vysvětlení hlasování:

Vysvětlení hlasování podaná písemně se zahrnou do doslovného záznamu podle čl. 163 odst. 3 jednacího řádu.

Ústní vysvětlení hlasování:

Zpráva Sergio Berlato - A6-0164/2008: Czesław Adam Siekierski, Zuzana Roithová, Katerina Batzeli

Zpráva Bairbre de Brún - A6-0133/2008: James Nicholson

Zpráva Anne Van Lancker - A6-0172/2008: Hubert Pirker, Czesław Adam Siekierski, Frank Vanhecke

Zpráva Janusz Lewandowski - A6-0181/2008: Frank Vanhecke

Zpráva Margie Sudre - A6-0158/2008: Madeleine Jouye de Grandmaison

Zpráva Lasse Lehtinen - A6-0155/2008: Zuzana Roithová

Zpráva Elizabeth Lynne - A6-0159/2008: Frank Vanhecke, Hubert Pirker, Zdzisław Zbigniew Podkański

Zpráva Willi Piecyk - A6-0163/2008: Erik Meijer, Czesław Adam Siekierski.


10. Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat jsou uvedeny na stránkách „Séance en direct“, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)“. V tištěné formě jsou součástí přílohy „Výsledky jmenovitého hlasování“.

Elektronická forma na internetových stránkách Europarl bude pravidelně aktualizována po dobu nejvýše dvou týdnů po dni, kdy se konalo hlasování.

Po uplynutí této lhůty bude seznam oprav hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat uzavřen tak, aby mohl být přeložen a zveřejněn v Úředním věstníku.


(Zasedání, které bylo přerušeno v 12:55, pokračovalo v 15:00.)

PŘEDSEDNICTVÍ: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
místopředseda

11. Schválení zápisu z předchozího zasedání

Zápis z předchozího zasedání byl schválen.


12. Podvodné „katalogové firmy“ (např. „European City Guides“) (rozprava)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-0078/2008), kterou pokládá Arlene McCarthy za výbor IMCO Radě: Podvodné „katalogové firmy“ (např. „European City Guides“) (B6-0152/2008)

Arlene McCarthy rozvinula otázku k ústnímu zodpovězení.

Janez Lenarčič (úřadující předseda Rady) odpověděl na otázku k ústnímu zodpovězení

Vystoupili: Simon Busuttil za skupinu PPE-DE, Genowefa Grabowska za skupinu PSE, Diana Wallis za skupinu ALDE, Mairead McGuinness, Marian Harkin a Malcolm Harbour.

Podle postupu „catch the eye“ vystoupili: Richard Corbett, Marcin Libicki, Brian Crowley a Arlene McCarthy.

Vystoupil Janez Lenarčič.

Rozprava je uzavřena.


13. Podmínky, které musí při výkonu povolání dodržovat silniční dopravci ***I – Mezinárodní přeprava cestujících autokary a autobusy (přepracování) ***I – Přístup na mezinárodní trh silniční přepravy zboží (přepracování) ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádějí společná pravidla týkající se závazných podmínek pro výkon povolání provozovatele silniční dopravy [KOM(2007)0263 - C6-0145/2007 - 2007/0098(COD)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodajka: Silvia-Adriana Ţicău (A6-0087/2008)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o společných pravidlech pro přístup na trh přepravy cestujících autokary a autobusy (přepracování) [KOM(2007)0264 - C6-0147/2007 - 2007/0097(COD)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodaj: Mathieu Grosch (A6-0037/2008)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o společných pravidlech pro přístup na mezinárodní trh silniční přepravy zboží (přepracování) [KOM(2007)0265 - C6-0146/2007 - 2007/0099(COD)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodaj: Mathieu Grosch (A6-0038/2008)

Vystoupili: Radovan Žerjav (úřadující předseda Rady) a Leonard Orban (člen Komise).

Silvia-Adriana Ţicău uvedla zprávu.

Mathieu Grosch uvedl zprávy.

Vystoupil Georg Jarzembowski za skupinu PPE-DE.

PŘEDSEDNICTVÍ: Gérard ONESTA
místopředseda

Vystoupili: Willi Piecyk za skupinu PSE, Dirk Sterckx za skupinu ALDE, Eva Lichtenberger za skupinu Verts/ALE, Erik Meijer za skupinu GUE/NGL, Johannes Blokland za skupinu IND/DEM, Luca Romagnoli nezařazený, Timothy Kirkhope, Inés Ayala Sender, Jeanine Hennis-Plasschaert, Jaromír Kohlíček, Dieter-Lebrecht Koch, Saïd El Khadraoui, Paweł Bartłomiej Piskorski, Jacky Hénin, Philip Bradbourn, Bogusław Liberadzki, Luis de Grandes Pascual, Rovana Plumb, Reinhard Rack, Gilles Savary, Ari Vatanen, Radovan Žerjav, Leonard Orban a Silvia-Adriana Ţicău.

Rozprava je uzavřena.

Hlasování: bod 5.5 zápisu ze dne 21.05.2008, bod 5.6 zápisu ze dne 21.05.2008 a bod 5.7 zápisu ze dne 21.05.2008.


14. Situace Romů v Itálii (rozprava)

Prohlášení Komise: Situace Romů v Itálii

Vladimír Špidla (člen Komise) učinil prohlášení.

PŘEDSEDNICTVÍ: Luisa MORGANTINI
místopředsedkyně

Vystoupili: Lívia Járóka za skupinu PPE-DE, Martin Schulz za skupinu PSE, Viktória Mohácsi za skupinu ALDE, Monica Frassoni za skupinu Verts/ALE, Cristiana Muscardini za skupinu UEN, Roberto Musacchio za skupinu GUE/NGL, Gerard Batten za skupinu IND/DEM, Luca Romagnoli nezařazený, Stefano Zappalà, Gianni Pittella, Marco Pannella, Elly de Groen-Kouwenhoven, Roberta Angelilli, Umberto Guidoni, Roberto Fiore, Mario Mauro, Adrian Severin, Milan Horáček, Mario Borghezio, Vito Bonsignore, Claudio Fava, Romano Maria La Russa, Csaba Sógor, Enrique Barón Crespo a Magda Kósáné Kovács.

Podle postupu „catch the eye“ vystoupili: Giuseppe Gargani, Ioan Mircea Paşcu, Renate Weber, László Tőkés a Giusto Catania.

Vystoupili Vladimír Špidla, Luca Romagnoli s osobním prohlášením a Reinhard Rack k průběhu postupu „catch the eye.“

Rozprava je uzavřena.


PŘEDSEDNICTVÍ: Diana WALLIS
místopředsedkyně

15. Doba vyhrazená pro otázky (Komise)

Parlament projednal řadu otázek Komisi (B6-0156/2008).

První část

Otázka 29 (Linda McAvan): Obchodní praktiky týkající se biopaliv.

Otázka a doplňující otázka: Linda McAvan. Odpověď: Mariann Fischer Boel (členka Komise).

Otázka 30 (Johan Van Hecke): Evropský program potravinové pomoci nejchudším osobám.

Otázka a a doplňující otázky: Johan Van Hecke, Andreas Mölzer a Jörg Leichtfried. Odpověď: Mariann Fischer Boel.

Otázka 31 (Alain Hutchinson): Spekulace a potravinová krize.

Otázka a a doplňující otázky: Alain Hutchinson, Danutė Budreikaitė a Avril Doyle. Odpověď: Mariann Fischer Boel.

Druhá část

Otázka 32 (Avril Doyle): Komunikace a Lisabonská smlouva.

Otázka a doplňující otázky: Avril Doyle, Paul Rübig a Justas Vincas Paleckis. Odpověď: Margot Wallström (místopředsedkyně Komise).

Otázka 33 (Justas Vincas Paleckis): Posílení spolupráce mezi zástupci Evropského parlamentu a Evropské komise.

Otázka a a doplňující otázky: Justas Vincas Paleckis, Margarita Starkevičiūtė a Mairead McGuinness. Odpověď: Margot Wallström.

Otázka 34 (Stavros Arnaoutakis): Plán D (jako demokracie, dialog a diskuze) Evropské komise a „Diskuze o Evropě“.

Otázka a a doplňující otázky: Stavros Arnaoutakis a Georgios Papastamkos. Odpověď: Margot Wallström.

Autoři otázek 35 39 obdrží písemné odpovědi.

Otázka 40 (Manuel Medina Ortega): Omezení konkurenceschopnosti ze strany sportovních federací.

Otázka a a doplňující otázky: Manuel Medina Ortega, Manolis Mavrommatis a Richard Corbett. Odpověď: Neelie Kroes (členka Komise).

Otázka 41 (Giovanna Corda): Růst cen a hospodářská soutěž.

Otázka a a doplňující otázky: Giovanna Corda a Danutė Budreikaitė. Odpověď: Neelie Kroes.

Autoři otázek 42 a 43 obdrží písemné odpovědi.

Otázka 44 (Bernd Posselt): Jednání o přistoupení Chorvatska.

Otázka 45 (Brian Crowley): Pokrok v jednáních o přistoupení Chorvatska.

Otázka 46 (Michl Ebner): Ukončení jednání o přistoupení Chorvatska.

Otázky a doplňující otázky: Bernd Posselt a Brian Crowley. Odpověď: Olli Rehn (člen Komise).

Otázka 47 (Dimitrios Papadimoulis): Přistoupení Bývalé jugoslávské republiky Makedonie k Evropské unii.

Otázka a a doplňující otázky: Dimitrios Papadimoulis a Bernd Posselt. Odpověď: Olli Rehn.

Otázka 48 (Philip Claeys): Evropské finanční prostředky poskytnuté turecké armádě na Kypru.

Otázka a doplňující otázka: Philip Claeys. Odpověď: Olli Rehn.

Autoři otázek, které nebyly zodpovězeny pro nedostatek času, obdrží písemné odpovědi (viz příloha doslovného záznamu).

Doba vyhrazená pro otázky na Komisi skončila.


(Zasedání, které bylo přerušeno v 19:55, pokračovalo v 21:00.)

PŘEDSEDNICTVÍ: Gérard ONESTA
místopředseda

16. Sdělení předsednictví

Evropsko-středomořské parlamentní shromáždění se dne 28. března 2008 rozhodlo zvýšit počet svých členů o 4 s ohledem na přistoupení Bulharska a Rumunska k Evropské unii. Počet zástupců Parlamentu se zvýšil ze 45 na 49.


17. Členství v politických skupinách

Catiuscia Marini se stala členkou skupiny PSE.


18. Složení Parlamentu

Diamanto Manolakou oznámil své odstoupení z funkce poslance Parlamentu s účinností od 20. 5. 2008.

Podle čl. 4 odst. 1 a 7 jednacího řádu oznámil Parlament uvolnění mandátu a informoval o tom dotyčný členský stát.


19. Výběr a povolování systémů poskytujících družicové pohyblivé služby (MSS) ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o výběru a povolování systémů poskytujících družicové pohyblivé služby (MSS) [KOM(2007)0480 - C6-0257/2007 - 2007/0174(COD)] - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodajka: Fiona Hall (A6-0077/2008)

Vystoupila Viviane Reding (členka Komise).

Fiona Hall uvedla zprávu.

Vystoupili: Ruth Hieronymi (navrhovatelka výboru CULT), Jean-Pierre Audy za skupinu PPE-DE, Catherine Trautmann za skupinu PSE, Jaromír Kohlíček za skupinu GUE/NGL, Nikolaos Vakalis, Atanas Paparizov a Anni Podimata.

Podle postupu „catch the eye“ vystoupil Zdzisław Kazimierz Chmielewski.

Vystoupily: Viviane Reding a Fiona Hall.

Rozprava je uzavřena.

Hlasování: bod 5.8 zápisu ze dne 21.05.2008.


20. Ženy a věda (rozprava)

Zpráva o ženách a vědě [2007/2206(INI)] - Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví. Zpravodajka: Britta Thomsen (A6-0165/2008)

Vystoupil Stavros Dimas (člen Komise).

Britta Thomsen uvedla zprávu.

Vystoupili: Den Dover (navrhovatel výboru ITRE), Edit Bauer za skupinu PPE-DE, Zita Gurmai za skupinu PSE, Siiri Oviir za skupinu ALDE, Hiltrud Breyer za skupinu Verts/ALE, Ewa Tomaszewska za skupinu UEN, Eva-Britt Svensson za skupinu GUE/NGL, Urszula Krupa za skupinu IND/DEM, Zita Pleštinská a Lidia Joanna Geringer de Oedenberg.

PŘEDSEDNICTVÍ: Edward McMILLAN-SCOTT
místopředseda

Vystoupily: Danutė Budreikaitė, Avril Doyle, Marusya Ivanova Lyubcheva, Erna Hennicot-Schoepges, Gabriela Creţu a Marie Panayotopoulos-Cassiotou.

Podle postupu „catch the eye“ vystoupili: Małgorzata Handzlik, Miroslav Mikolášik, Monica Maria Iacob-Ridzi a Marios Matsakis.

Vystoupili: Stavros Dimas a Britta Thomsen.

Rozprava je uzavřena.

Hlasování: bod 5.10 zápisu ze dne 21.05.2008.


21. Zákaz vývozu a skladování kovové rtuti ***II (rozprava)

Doporučení pro druhé čtení o společném postoji Rady k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o zákazu vývozu a bezpečném skladování kovové rtuti [11488/1/2007 - C6-0034/2008 - 2006/0206(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodaj: Dimitrios Papadimoulis (A6-0102/2008)

Dimitrios Papadimoulis uvedl doporučení pro druhé čtení.

Vystoupil Stavros Dimas (člen Komise).

Vystoupili: Martin Callanan za skupinu PPE-DE, Miguel Angel Martínez Martínez za skupinu PSE, Marios Matsakis za skupinu ALDE, Carl Schlyter za skupinu Verts/ALE, Thomas Ulmer a Pilar Ayuso.

Podle postupu „catch the eye“ vystoupili: Milan Gaľa, Bogusław Liberadzki a Avril Doyle.

Vystoupili: Stavros Dimas, Dimitrios Papadimoulis a Avril Doyle.

Rozprava je uzavřena.

Hlasování: bod 5.2 zápisu ze dne 21.05.2008.


22. Zelená kniha o zlepšení postupů demontáže lodí (rozprava)

Zpráva o Zelené knize o zlepšení postupů demontáže lodí [2007/2279(INI)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodaj: Johannes Blokland (A6-0156/2008)

Johannes Blokland uvedl zprávu.

Vystoupil Stavros Dimas (člen Komise).

Vystoupili: David Hammerstein (navrhovatel výboru ITRE), Robert Evans (navrhovatel výboru TRAN), Françoise Grossetête za skupinu PPE-DE, Linda McAvan za skupinu PSE, Marios Matsakis za skupinu ALDE, Kartika Tamara Liotard za skupinu GUE/NGL, Eija-Riitta Korhola, Bogusław Liberadzki a Silvia-Adriana Ţicău.

Vystoupili: Stavros Dimas a Johannes Blokland.

Rozprava je uzavřena.

Hlasování: bod 5.11 zápisu ze dne 21.05.2008.


23. Pořad jednání příštího zasedání

Pořad jednání na další den byl schválen (dokument „Pořad jednání“ PE 406.218/OJME)


24. Ukončení zasedání

Zasedání skončilo v 23:40.

Harald Rømer

Diana Wallis

generální tajemník

místopředsedkyně


PREZENČNÍ LISTINA

Podpisy:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelakas, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Baeva, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Belder, Belet, Bennahmias, Berès, Berlato, Berman, Bielan, Binev, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bono, Bonsignore, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Boştinaru, Botopoulos, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Budreikaitė, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, van den Burg, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carlshamre, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Casini, Caspary, Castex, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Chukolov, Claeys, Clark, Cocilovo, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Corda, Corlăţean, Cornillet, Paolo Costa, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Cremers, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Dahl, Dăianu, Daul, David, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Dombrovskis, Donnici, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Dumitriu, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Estrela, Ettl, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Filip, Fiore, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, Fraile Cantón, França, Frassoni, Freitas, Friedrich, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Gobbo, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grau i Segú, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Hedh, Helmer, Hénin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hyusmenova, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, in 't Veld, Iotova, Irujo Amezaga, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Jouye de Grandmaison, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klinz, Knapman, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Konrad, Koppa, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lauk, Lavarra, Lax, Lebech, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Lulling, Lundgren, Luque Aguilar, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Mănescu, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Marinescu, Marini, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Mohácsi, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Morin, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Myller, Napoletano, Naranjo Escobar, Nassauer, Navarro, Neris, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Obiols i Germà, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patriciello, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirker, Piskorski, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Plumb, Podimata, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Mihaela Popa, Nicolae Vlad Popa, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Riera Madurell, Ries, Rivera, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rouček, Roure, Rovsing, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Saïfi, Sakalas, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sanz Palacio, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Schaldemose, Schapira, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Strož, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Tabajdi, Tajani, Tannock, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Titford, Titley, Toia, Tőkés, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vălean, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Veneto, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Virrankoski, Visser, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whittaker, Wieland, Wiersma, Wijkman, Willmott, Iuliu Winkler, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zanicchi, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Zdravkova, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zwiefka

Právní upozornění - Ochrana soukromí