Index 
Notulen
PDF 226kWORD 144k
Dinsdag 20 mei 2008 - Straatsburg
1.Opening van de vergadering
 2.Ingekomen stukken
 3.Aan de resoluties van het Parlement gegeven uitvoering
 4.Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (bekendmaking van de ingediende ontwerpresoluties)
 5.Richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten (debat)
 6.Vooruitgang op het gebied van gelijke kansen en non-discriminatie in de EU (debat)
 7.Een geïntegreerd maritiem beleid voor de Europese Unie (debat)
 8.Stemmingen
  
8.1.Vergelijkbaarheid van de getuigschriften van vakbekwaamheid tussen lidstaten ***I (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
8.2.Vereenvoudiging van de procedures voor het opstellen en publiceren van lijsten met informatie op veterinair en zoötechnisch gebied * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
8.3.Teruggave van cultuurgoederen die op onrechtmatige wijze buiten het grondgebied van een lidstaat zijn gebracht (gecodificeerde versie) ***I (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
8.4.Gemeenschappelijke Onderneming Brandstofcellen en Waterstof * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
8.5.Communautair Fonds voor tabak * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
8.6.Evaluatie van het PEACE-programma en strategieën voor de toekomst (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
8.7.Vlees- en veestatistieken ***I (stemming)
  
8.8.Richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten * (stemming)
  
8.9.Raming van de inkomsten en uitgaven van het Europees Parlement voor het begrotingsjaar 2009 (stemming)
  
8.10.Handel in grondstoffen en goederen (stemming)
  
8.11.Strategie voor de ultraperifere regio's: balans en toekomstperspectieven (stemming)
  
8.12.EU-strategie voor het consumentenbeleid 2007-2013 (stemming)
  
8.13.Vooruitgang op het gebied van gelijke kansen en non-discriminatie in de EU (stemming)
  
8.14.Een geïntegreerd maritiem beleid voor de Europese Unie (stemming)
 9.Stemverklaringen
 10.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 11.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 12.Misleidende adresboekondernemingen (bijvoorbeeld European City Guides) (debat)
 13.Voorwaarden voor de uitoefening van het beroep van wegvervoerondernemer ***I - Internationaal vervoer van reizigers per touringcar en autobus (herschikking) ***I - Internationaal goederenvervoer over de weg (herschikking) ***I (debat)
 14.Situatie van de Roma in Italië (debat)
 15.Vragenuur (vragen aan de Commissie)
 16.Mededeling van de Voorzitter
 17.Samenstelling fracties
 18.Samenstelling Parlement
 19.Selectie en machtiging van systemen die mobiele satellietdiensten leveren ***I (debat)
 20.Vrouwen en wetenschap (debat)
 21.Verbod op de uitvoer voor en de veilige opslag van metallisch kwik ***II (debat)
 22.Groenboek betreffende een betere ontmanteling van schepen (debat)
 23.Agenda van de volgende vergadering
 24.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST


VOORZITTER: Mario MAURO
Ondervoorzitter

1. Opening van de vergadering

De vergadering wordt om 09.00 uur geopend.


2. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen

1) van Raad en Commissie:

- Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 68/151/EEG van de Raad en Richtlijn 89/666/EEG van de Raad met betrekking tot de openbaarmakings en vertalingsverplichtingen van bepaalde vennootschapsvormen (COM(2008)0194 - C6-0171/2008 - 2008/0083(COD))

verwezen naar

ten principale :

JURI

advies :

ECON

- Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijnen 78/660/EEG en 83/349/EEG met betrekking tot bepaalde informatieverplichtingen van middelgrote ondernemingen en de verplichting een geconsolideerde jaarrekening op te stellen (COM(2008)0195 - C6-0173/2008 - 2008/0084(COD))

verwezen naar

ten principale :

JURI

advies :

ECON

- Voorstel tot kredietoverschrijving DEC 13/2008 - Afdeling III – Commissie (SEC(2008)0536 - C6-0186/2008 - 2008/2112(GBD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

- Voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1683/95 betreffende de invoering van een uniform visummodel, wat de nummering van visa betreft (COM(2008)0188 - C6-0187/2008 - 2008/0074(CNS))

verwezen naar

ten principale :

LIBE

- Voorstel voor een besluit van de Raad over de migratie van het Schengeninformatiesysteem (SIS 1+) naar het Schengeninformatiesysteem van de tweede generatie (SIS II) (COM(2008)0196 - C6-0188/2008 - 2008/0077(CNS))

verwezen naar

ten principale :

LIBE

advies :

BUDG

- Voorstel voor een verordening van de Raad over de migratie van het Schengeninformatiesysteem (SIS 1+) naar het Schengeninformatiesysteem van de tweede generatie (SIS II) (COM(2008)0197 - C6-0189/2008 - 2008/0078(CNS))

verwezen naar

ten principale :

LIBE

advies :

BUDG

- Voorstel tot kredietoverschrijving DEC 14/2008 - Afdeling III – Commissie (SEC(2008)0537 - C6-0190/2008 - 2008/2116(GBD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

- Voorstel tot kredietoverschrijving DEC 11/2008 - Afdeling III – Commissie (SEC(2008)0411 - C6-0191/2008 - 2008/2138(GBD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

- Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 2 voor het begrotingsjaar 2008, opgesteld door de Raad op 14 mei 2008 (09190/2008 - C6-0192/2008 - 2008/2080(BUD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

2) van de parlementaire commissies, een verslag

- Verslag over het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 2/2008 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2008 (2008/2080(BUD)) - Commissie BUDG - Rapporteur: Kyösti Virrankoski (A6-0188/2008)


3. Aan de resoluties van het Parlement gegeven uitvoering

De mededeling van de Commissie betreffende de door haar gegeven uitvoering aan de tijdens de vergaderperiode van januari II 2008 door het Parlement aangenomen resoluties van niet-wetgevende aard, is beschikbaar op de website “Séance en direct”.


4. Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (bekendmaking van de ingediende ontwerpresoluties)

De navolgende leden of fracties hebben overeenkomstig artikel 115 van het Reglement voor de hiernavolgende ontwerpresoluties verzoeken ingediend om het houden van een debat:

I.   Soedan en het Internationaal Gerechtshof

- Pasqualina Napoletano, Glenys Kinnock, Ana Maria Gomes, Marie-Arlette Carlotti, Emilio Menéndez del Valle en Josep Borrell Fontelles, namens de PSE-Fractie, over Soedan en het Internationaal Gerechtshof (B6-0240/2008);

- Hélène Flautre, Frithjof Schmidt, Margrete Auken, Mikel Irujo Amezaga en Raül Romeva i Rueda, namens de Verts/ALE-Fractie, over de situatie in Soedan en het Internationaal Gerechtshof (B6-0254/2008);

- Vittorio Agnoletto, namens de GUE/NGL-Fractie, over Soedan en het Internationaal Gerechtshof (B6-0255/2008);

- Jürgen Schröder, Laima Liucija Andrikienė, Colm Burke, Filip Kaczmarek, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola en Tunne Kelam, namens de PPE-DE-Fractie, over Soedan en het Internationaal Gerechtshof (B6-0256/2008);

- Ryszard Czarnecki, Adam Bielan en Eoin Ryan, namens de UEN-Fractie, over Soedan en het Internationaal Gerechtshof (B6-0257/2008);

- Thierry Cornillet, Marco Cappato, Marielle De Sarnez en Johan Van Hecke, namens de ALDE-Fractie, over Soedan en het Internationaal Gerechtshof (B6-0258/2008).

II.   Gevangenschap van politieke tegenstanders in Wit-Rusland

- Pasqualina Napoletano, Jan Marinus Wiersma en Justas Vincas Paleckis, namens de PSE-Fractie, over de situatie in Wit-Rusland (B6-0239/2008);

- Konrad Szymański, Ryszard Czarnecki, Wojciech Roszkowski, Mieczysław Edmund Janowski, Ewa Tomaszewska, Adam Bielan en Inese Vaidere, namens de UEN-Fractie, over de situatie in Wit-Rusland (B6-0259/2008);

- Vittorio Agnoletto, namens de GUE/NGL-Fractie, over Wit-Rusland (B6-0260/2008);

- Jacek Protasiewicz, Urszula Gacek, Charles Tannock, José Ribeiro e Castro, Filip Kaczmarek, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam, Laima Liucija Andrikienė, namens de PPE-DE-Fractie, over de arrestatie van politieke tegenstanders in Wit-Rusland (B6-0261/2008);

- Janusz Onyszkiewicz, Eugenijus Gentvilas en Anne E. Jensen, namens de ALDE-Fractie, over de arrestatie van politieke tegenstanders in Wit-Rusland (B6-0263/2008);

- Elisabeth Schroedter en Milan Horáček, namens de Verts/ALE-Fractie, over de arrestatie van politieke tegenstanders in Wit-Rusland (B6-0264/2008).

III.   Stijgende spanning in Burundi

- Pasqualina Napoletano, Alain Hutchinson, Marie-Arlette Carlotti, Glenys Kinnock en Ana Maria Gomes, namens de PSE-Fractie, over de situatie in Burundi (B6-0241/2008);

- Raül Romeva i Rueda en Mikel Irujo Amezaga, namens de Verts/ALE-Fractie, over de stijgende spanning in Burundi (B6-0265/2008);

- Umberto Guidoni, namens de GUE/NGL-Fractie, over de situatie in Burundi (B6-0266/2008);

- John Bowis, Jürgen Schröder, Filip Kaczmarek, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola en Tunne Kelam, namens de PPE-DE-Fractie, over de stijgende spanning in Burundi (B6-0267/2008);

- Ryszard Czarnecki, Ģirts Valdis Kristovskis, Adam Bielan en Ewa Tomaszewska, namens de UEN-Fractie, over de situatie in Burundi (B6-0268/2008);

- Johan Van Hecke, namens de ALDE-Fractie, over Burundi (B6-0269/2008).

De spreektijd zal worden verdeeld overeenkomstig artikel 142 van het Reglement.


5. Richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten (debat)

Verslag over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten [COM(2007)0803 Deel V – C6-0031/2008 – 2007/0300(CNS)] - Commissie werkgelegenheid en sociale zaken. Rapporteur: Anne Van Lancker (A6-0172/2008)

Het woord wordt gevoerd door Vladimír Špidla (lid van de Commissie).

Anne Van Lancker leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Elisabeth Morin, namens de PPE-DE-Fractie, Jan Andersson, namens de PSE-Fractie, Ona Juknevičienė, namens de ALDE-Fractie, Elisabeth Schroedter, namens de Verts/ALE-Fractie, Ewa Tomaszewska, namens de UEN-Fractie, Jiří Maštálka, namens de GUE/NGL-Fractie, Kathy Sinnott, namens de IND/DEM-Fractie, Andreas Mölzer, niet-ingeschrevene, Thomas Mann, Rovana Plumb, Siiri Oviir, Gabriele Zimmer, Derek Roland Clark, Jacek Protasiewicz, Richard Falbr, Nils Lundgren, José Albino Silva Peneda, Juan Andrés Naranjo Escobar en Iles Braghetto.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Tadeusz Zwiefka, Renate Weber, Miloslav Ransdorf, Jean-Pierre Audy, Danutė Budreikaitė, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Czesław Adam Siekierski en Paul Rübig.

Het woord wordt gevoerd door Vladimír Špidla en Anne Van Lancker.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.8 van de notulen van 20.05.2008.


6. Vooruitgang op het gebied van gelijke kansen en non-discriminatie in de EU (debat)

Verslag over de vooruitgang die op het gebied van gelijke kansen en non-discriminatie is geboekt (de omzetting van Richtlijnen 2000/43/EG en 2000/78/EG) [2007/2202(INI)] - Commissie werkgelegenheid en sociale zaken. Rapporteur: Elizabeth Lynne (A6-0159/2008)

Elizabeth Lynne leidt het verslag in.

VOORZITTER: Luigi COCILOVO
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Vladimír Špidla (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Tatjana Ždanoka (rapporteur voor advies van de Commissie LIBE), Edit Bauer, namens de PPE-DE-Fractie, Magda Kósáné Kovács, namens de PSE-Fractie, Bernard Lehideux, namens de ALDE-Fractie, Jean Lambert, namens de Verts/ALE-Fractie, Jan Tadeusz Masiel, namens de UEN-Fractie, Bairbre de Brún, namens de GUE/NGL-Fractie, Philip Bushill-Matthews, Stephen Hughes, Sophia in 't Veld, Elisabeth Schroedter, Ria Oomen-Ruijten, Lissy Gröner, Marco Cappato, Anja Weisgerber, Richard Howitt, Holger Krahmer, Carlo Fatuzzo, Zita Gurmai, Marian Harkin en Pier Antonio Panzeri.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Metin Kazak, Hubert Pirker, Ewa Tomaszewska, Gabriela Creţu, Jim Allister, Siiri Oviir, Neena Gill, Thomas Mann, Miloslav Ransdorf en Gay Mitchell over de woorden van Jim Allister.

Het woord wordt gevoerd door Vladimír Špidla.

VOORZITTER: Mechtild ROTHE
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Elizabeth Lynne.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.13 van de notulen van 20.05.2008.


7. Een geïntegreerd maritiem beleid voor de Europese Unie (debat)

Verslag over een geïntegreerd maritiem beleid voor de Europese Unie [2008/2009(INI)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Willi Piecyk (A6-0163/2008)

Willi Piecyk leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Joe Borg (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Sérgio Marques (rapporteur voor advies van de Commissie REGI), Pedro Guerreiro (rapporteur voor advies van de Commissie PECH), Georg Jarzembowski, namens de PPE-DE-Fractie, Silvia-Adriana Ţicău, namens de PSE-Fractie, Paweł Bartłomiej Piskorski, namens de ALDE-Fractie, Margrete Auken, namens de Verts/ALE-Fractie, Seán Ó Neachtain, namens de UEN-Fractie, Pedro Guerreiro, namens de GUE/NGL-Fractie, Fernand Le Rachinel, niet-ingeschrevene, Luís Queiró, Robert Navarro, Anne E. Jensen, Ian Hudghton, Athanasios Pafilis, Ashley Mote, Struan Stevenson, Emanuel Jardim Fernandes, Bogusław Liberadzki, Rosa Miguélez Ramos, Jamila Madeira en Paulo Casaca.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Czesław Adam Siekierski, Ioan Mircea Paşcu, Marusya Ivanova Lyubcheva en Catherine Stihler.

Het woord wordt gevoerd door Catherine Stihler, Joe Borg en Willi Piecyk.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.14 van de notulen van 20.05.2008.


VOORZITTER: Hans-Gert PÖTTERING
Voorzitter

8. Stemmingen

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op Europarl.


8.1. Vergelijkbaarheid van de getuigschriften van vakbekwaamheid tussen lidstaten ***I (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een beschikking van het Europees Parlement en de Raad tot intrekking van Besluit 85/368/EEG van de Raad inzake de vergelijkbaarheid van de getuigschriften van vakbekwaamheid tussen lidstaten van de Europese Gemeenschap [COM(2007)0680 - C6-0398/2007 - 2007/0234(COD)] - Commissie werkgelegenheid en sociale zaken. Rapporteur: Jan Andersson (A6-0132/2008)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 1)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P6_TA(2008)0200)


8.2. Vereenvoudiging van de procedures voor het opstellen en publiceren van lijsten met informatie op veterinair en zoötechnisch gebied * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van de Raad tot vereenvoudiging van de procedures voor het opstellen en publiceren van lijsten met informatie op veterinair en zoötechnisch gebied en tot wijziging van de Richtlijnen 64/432/EEG, 77/504/EEG, 88/407/EEG, 88/661/EEG, 89/361/EEG, 89/556/EEG, 90/427/EEG, 90/428/EEG, 90/429/EEG, 90/539/EEG, 91/68/EEG, 92/35/EEG, 92/65/EEG, 92/66/EEG, 92/119/EEG, 94/28/EG en 2000/75/EG, Beschikking 2000/258/EG en de Richtlijnen 2001/89/EG, 2002/60/EG en 2005/94/EG [COM(2008)0120 - C6-0156/2008 - 2008/0046(CNS)] - Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling. Rapporteur: Neil Parish (A6-0160/2008)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 2)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P6_TA(2008)0201)


8.3. Teruggave van cultuurgoederen die op onrechtmatige wijze buiten het grondgebied van een lidstaat zijn gebracht (gecodificeerde versie) ***I (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de teruggave van cultuurgoederen die op onrechtmatige wijze buiten het grondgebied van een lidstaat zijn gebracht (gecodificeerde versie) [COM(2007)0873 - C6-0025/2008 - 2007/0299(COD)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A6-0152/2008)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 3)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P6_TA(2008)0202)


8.4. Gemeenschappelijke Onderneming Brandstofcellen en Waterstof * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van de Raad betreffende de oprichting van de Gemeenschappelijke Onderneming Brandstofcellen en Waterstof [COM(2007)0571 - C6-0446/2007 - 2007/0211(CNS)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Pia Elda Locatelli (A6-0145/2008)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 4)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE, AMENDEMENTEN en ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P6_TA(2008)0203)


8.5. Communautair Fonds voor tabak * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1782/2003 wat de overdracht van steun voor tabak naar het Communautair Fonds voor tabak voor de jaren 2008 en 2009 betreft en van Verordening (EG) nr. 1234/2007 wat de financiering van het Communautair Fonds voor tabak betreft [COM(2008)0051 - C6-0062/2008 - 2008/0020(CNS)] - Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling. Rapporteur: Sergio Berlato (A6-0164/2008)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 5)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE, AMENDEMENTEN en ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P6_TA(2008)0204)


8.6. Evaluatie van het PEACE-programma en strategieën voor de toekomst (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Verslag over de evaluatie van het PEACE-programma en strategieën voor de toekomst [2007/2150(INI)] - Commissie regionale ontwikkeling. Rapporteur: Bairbre de Brún (A6-0133/2008)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 6)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P6_TA(2008)0205)


8.7. Vlees- en veestatistieken ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende vlees- en veestatistieken [COM(2007)0129 - C6-0099/2007 - 2007/0051(COD)] - Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling. Rapporteur: Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf (A6-0130/2008)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 7)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Het woord wordt gevoerd door Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf (rapporteur).

Als geamendeerd goedgekeurd (P6_TA(2008)0206)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2008)0206)


8.8. Richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten * (stemming)

Verslag over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten [COM(2007)0803 V daļa – C6-0031/2008 – 2007/0300(CNS)] - Commissie werkgelegenheid en sociale zaken. Rapporteur: Anne Van Lancker (A6-0172/2008)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 8)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Als geamendeerd goedgekeurd (P6_TA(2008)0207)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2008)0207)


8.9. Raming van de inkomsten en uitgaven van het Europees Parlement voor het begrotingsjaar 2009 (stemming)

Verslag over de raming van de inkomsten en uitgaven van het Europees Parlement voor het begrotingsjaar 2009 [2008/2022(BUD)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: Janusz Lewandowski (A6-0181/2008)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 9)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2008)0208)


8.10. Handel in grondstoffen en goederen (stemming)

Verslag over de handel in grondstoffen en goederen [2008/2051(INI)] - Commissie internationale handel. Rapporteur: Jens Holm (A6-0134/2008)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 10)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2008)0209)


8.11. Strategie voor de ultraperifere regio's: balans en toekomstperspectieven (stemming)

Verslag over de strategie voor de ultraperifere regio's: balans en toekomstperspectieven [2008/2010(INI)] - Commissie regionale ontwikkeling. Rapporteur: Margie Sudre (A6-0158/2008)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 11)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2008)0210)


8.12. EU-strategie voor het consumentenbeleid 2007-2013 (stemming)

Verslag over de EU-strategie voor het consumentenbeleid 2007-2013 [2007/2189(INI)] - Commissie interne markt en consumentenbescherming. Rapporteur: Lasse Lehtinen (A6-0155/2008)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 12)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2008)0211)

Opmerkingen in het kader van de stemming:

- Lasse Lehtinen (rapporteur) over de Franse versie van amendement 3.


8.13. Vooruitgang op het gebied van gelijke kansen en non-discriminatie in de EU (stemming)

Verslag over de vooruitgang die op het gebied van gelijke kansen en non-discriminatie is geboekt (de omzetting van Richtlijnen 2000/43/EG en 2000/78/EG) [2007/2202(INI)] - Commissie werkgelegenheid en sociale zaken. Rapporteur: Elizabeth Lynne (A6-0159/2008)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 13)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2008)0212)

Opmerkingen in het kader van de stemming:

- Philip Bushill-Matthews verzocht namens de PPE-DE-Fractie om een hoofdelijke stemming over amendement 4, paragraaf 6 en amendement 12 (de Voorzitter stelde vast dat er geen bezwaar werd gemaakt tegen het in aanmerking nemen van dit verzoek);

- Sophia in 't Veld diende namens de ALDE-Fractie een mondeling amendement in strekkende tot inlassing van een nieuwe paragraaf 3 bis, dat niet in aanmerking werd genomen, omdat meer dan 40 leden hiertegen bezwaar maakten;

- Richard Howitt over het verzoek van Philip Bushill-Matthews.


8.14. Een geïntegreerd maritiem beleid voor de Europese Unie (stemming)

Verslag over een geïntegreerd maritiem beleid voor de Europese Unie [2008/2009(INI)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Willi Piecyk (A6-0163/2008)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 14)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2008)0213)


9. Stemverklaringen

Schriftelijke stemverklaringen:

De schriftelijke stemverklaringen in de zin van artikel 163, lid 3, van het Reglement zijn opgenomen in het volledig verslag van deze vergadering.

Mondelinge stemverklaringen:

Verslag Sergio Berlato - A6-0164/2008: Czesław Adam Siekierski, Zuzana Roithová, Katerina Batzeli

Verslag Bairbre de Brún - A6-0133/2008: James Nicholson

Verslag Anne Van Lancker - A6-0172/2008: Hubert Pirker, Czesław Adam Siekierski, Frank Vanhecke

Verslag Janusz Lewandowski - A6-0181/2008: Frank Vanhecke

Verslag Margie Sudre - A6-0158/2008: Madeleine Jouye de Grandmaison

Verslag Lasse Lehtinen - A6-0155/2008: Zuzana Roithová

Verslag Elizabeth Lynne - A6-0159/2008: Frank Vanhecke, Hubert Pirker, Zdzisław Zbigniew Podkański

Verslag Willi Piecyk - A6-0163/2008: Erik Meijer, Czesław Adam Siekierski.


10. Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

De rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag staan op de website “Séance en direct”, "Résultats des votes (appels nominaux)/Result of votes (Roll-call votes)" en in de gedrukte versie van bijlage “Uitslag van de hoofdelijke stemmingen”.

De elektronische versie op Europarl zal regelmatig tot uiterlijk twee weken na de dag van stemming worden bijgewerkt.

Na het verstrijken van deze termijn zal de lijst van rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag worden gesloten met het oog op vertaling en publicatie in het Publicatieblad.


(De vergadering wordt om 12.55 uur onderbroken en om 15.00 uur hervat.)

VOORZITTER: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Ondervoorzitter

11. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.


12. Misleidende adresboekondernemingen (bijvoorbeeld European City Guides) (debat)

Mondelinge vraag (O-0078/2008) van Arlene McCarthy, namens de Commissie IMCO, aan de Raad: Misleidende adresboekondernemingen (d.w.z. European City Guides) (B6-0152/2008)

Arlene McCarthy licht de mondelinge vraag toe.

Janez Lenarčič (fungerend voorzitter van de Raad) beantwoordt de vraag

Het woord wordt gevoerd door Simon Busuttil, namens de PPE-DE-Fractie, Genowefa Grabowska, namens de PSE-Fractie, Diana Wallis, namens de ALDE-Fractie, Mairead McGuinness, Marian Harkin en Malcolm Harbour.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Richard Corbett, Marcin Libicki, Brian Crowley en Arlene McCarthy.

Het woord wordt gevoerd door Janez Lenarčič.

Het debat wordt gesloten.


13. Voorwaarden voor de uitoefening van het beroep van wegvervoerondernemer ***I - Internationaal vervoer van reizigers per touringcar en autobus (herschikking) ***I - Internationaal goederenvervoer over de weg (herschikking) ***I (debat)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van gemeenschappelijke regels betreffende de voorwaarden waaraan moet zijn voldaan om het beroep van wegvervoerondernemer uit te oefenen [COM(2007)0263 - C6-0145/2007 - 2007/0098(COD)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Silvia-Adriana Ţicău (A6-0087/2008)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van gemeenschappelijke regels voor toegang tot de markt voor touringcar- en autobusdiensten (herschikking) [COM(2007)0264 - C6-0147/2007 - 2007/0097(COD)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Mathieu Grosch (A6-0037/2008)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van gemeenschappelijke regels voor toegang tot de markt voor internationaal goederenvervoer over de weg (herschikking) [COM(2007)0265 - C6-0146/2007 - 2007/0099(COD)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Mathieu Grosch (A6-0038/2008)

Het woord wordt gevoerd door Radovan Žerjav (fungerend voorzitter van de Raad) en Leonard Orban (lid van de Commissie).

Silvia-Adriana Ţicău leidt het verslag in.

Mathieu Grosch leidt de verslagen in.

Het woord wordt gevoerd door Georg Jarzembowski, namens de PPE-DE-Fractie.

VOORZITTER: Gérard ONESTA
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Willi Piecyk, namens de PSE-Fractie, Dirk Sterckx, namens de ALDE-Fractie, Eva Lichtenberger, namens de Verts/ALE-Fractie, Erik Meijer, namens de GUE/NGL-Fractie, Johannes Blokland, namens de IND/DEM-Fractie, Luca Romagnoli, niet-ingeschrevene, Timothy Kirkhope, Inés Ayala Sender, Jeanine Hennis-Plasschaert, Jaromír Kohlíček, Dieter-Lebrecht Koch, Saïd El Khadraoui, Paweł Bartłomiej Piskorski, Jacky Hénin, Philip Bradbourn, Bogusław Liberadzki, Luis de Grandes Pascual, Rovana Plumb, Reinhard Rack, Gilles Savary, Ari Vatanen, Radovan Žerjav, Leonard Orban en Silvia-Adriana Ţicău.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 5.5 van de notulen van 21.05.2008, punt 5.6 van de notulen van 21.05.2008 en punt 5.7 van de notulen van 21.05.2008.


14. Situatie van de Roma in Italië (debat)

Verklaring van de Commissie: Situatie van de Roma in Italië

Vladimír Špidla (lid van de Commissie) legt de verklaring af.

VOORZITTER: Luisa MORGANTINI
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Lívia Járóka, namens de PPE-DE-Fractie, Martin Schulz, namens de PSE-Fractie, Viktória Mohácsi, namens de ALDE-Fractie, Monica Frassoni, namens de Verts/ALE-Fractie, Cristiana Muscardini, namens de UEN-Fractie, Roberto Musacchio, namens de GUE/NGL-Fractie, Gerard Batten, namens de IND/DEM-Fractie, Luca Romagnoli, niet-ingeschrevene, Stefano Zappalà, Gianni Pittella, Marco Pannella, Elly de Groen-Kouwenhoven, Roberta Angelilli, Umberto Guidoni, Roberto Fiore, Mario Mauro, Adrian Severin, Milan Horáček, Mario Borghezio, Vito Bonsignore, Claudio Fava, Romano Maria La Russa, Csaba Sógor, Enrique Barón Crespo en Magda Kósáné Kovács.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Giuseppe Gargani, Ioan Mircea Paşcu, Renate Weber, László Tőkés en Giusto Catania.

Het woord wordt gevoerd door Vladimír Špidla, Luca Romagnoli voor een persoonlijk feit, en Reinhard Rack over het verloop van de «catch the eye»-procedure.

Het debat wordt gesloten.


VOORZITTER: Diana WALLIS
Ondervoorzitter

15. Vragenuur (vragen aan de Commissie)

Het Parlement behandelt een reeks vragen aan de Commissie (B6-0156/2008).

Eerste deel

Vraag 29 (Linda McAvan): Handel in biobrandstoffen.

Mariann Fischer Boel (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag alsmede een aanvullende vraag van Linda McAvan.

Vraag 30 (Johan Van Hecke): Europees programma voor voedselhulp aan de minstbedeelden.

Mariann Fischer Boel beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van Johan Van Hecke, Andreas Mölzer en Jörg Leichtfried.

Vraag 31 (Alain Hutchinson): Speculatie en voedselcrisis.

Mariann Fischer Boel beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van Alain Hutchinson, Danutė Budreikaitė en Avril Doyle.

Tweede deel

Vraag 32 (Avril Doyle): Communicatie en het Verdrag van Lissabon.

Margot Wallström (vice-voorzitter van de Commissie) beantwoordt de vraag, alsmede de aanvullende vragen van Avril Doyle, Paul Rübig en Justas Vincas Paleckis.

Vraag 33 (Justas Vincas Paleckis): Nauwere samenwerking tussen de vertegenwoordigingen van het Europees Parlement en de Europese Commissie.

Margot Wallström beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van Justas Vincas Paleckis, Margarita Starkevičiūtė en Mairead McGuinness.

Vraag 34 (Stavros Arnaoutakis): Plan D (dialoog, democratie en debat) van de Commissie en "Debate Europe".

Margot Wallström beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van Stavros Arnaoutakis en Georgios Papastamkos.

De vragen 35 t/m 39 zullen schriftelijk worden beantwoord.

Vraag 40 (Manuel Medina Ortega): Beperkingen van de mededinging door sportbonden.

Neelie Kroes (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van Manuel Medina Ortega, Manolis Mavrommatis en Richard Corbett.

Vraag 41 (Giovanna Corda): Prijsverhogingen en concurrentie.

Neelie Kroes beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van Giovanna Corda en Danutė Budreikaitė.

De vragen 42 en 43 zullen schriftelijk worden beantwoord.

Vraag 44 (Bernd Posselt): Toetredingsonderhandelingen met Kroatië.

Vraag 45 (Brian Crowley): Vooruitgang met het oog op de toetreding van Kroatië tot de Europese Unie.

Vraag 46 (Michl Ebner): Afronding van de toetredingsonderhandelingen met Kroatië.

Olli Rehn (lid van de Commissie) beantwoordt de vragen alsmede de aanvullende vragen van Bernd Posselt en Brian Crowley.

Vraag 47 (Dimitrios Papadimoulis): Toetredingstraject van de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië (FYROM) tot de Europese Unie.

Olli Rehn beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van Dimitrios Papadimoulis en Bernd Posselt.

Vraag 48 (Philip Claeys): Europese fondsen voor het Turkse leger in Cyprus.

Olli Rehn beantwoordt de vraag alsmede een aanvullende vraag van Philip Claeys.

De vragen die wegens tijdgebrek niet zijn beantwoord, zullen schriftelijk worden beantwoord (zie Bijlage bij het Volledig verslag van de vergadering).

Het vragenuur aan de Commissie wordt gesloten.


(De vergadering wordt om 19.55 uur onderbroken en om 21.00 uur hervat.)

VOORZITTER: Gérard ONESTA
Ondervoorzitter

16. Mededeling van de Voorzitter

De Euro-Mediterrane Parlementaire Vergadering heeft op 28 maart 2008 besloten het aantal zetels met vier uit te breiden naar aanleiding van de toetreding van Bulgarije en Roemenië tot de Europese Unie. Het Parlement heeft nu 49 in plaats van 45 zetels.


17. Samenstelling fracties

Catiuscia Marini heeft zich aangesloten bij de PSE-Fractie.


18. Samenstelling Parlement

Diamanto Manolakou heeft met ingang van 20.05.2008 haar mandaat als lid van het Parlement neergelegd.

Overeenkomstig artikel 4, leden 1 en 7, van het Reglement, constateert het Parlement dat de zetel vacant is en brengt de betrokken lidstaat hiervan op de hoogte.


19. Selectie en machtiging van systemen die mobiele satellietdiensten leveren ***I (debat)

Verslag over het voorstel voor een beschikking van het Europees Parlement en de Raad inzake de selectie en machtiging van systemen die mobiele satellietdiensten (MSS) leveren [COM(2007)0480 - C6-0257/2007 - 2007/0174(COD)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Fiona Hall (A6-0077/2008)

Het woord wordt gevoerd door Viviane Reding (lid van de Commissie).

Fiona Hall leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Ruth Hieronymi (rapporteur voor advies van de Commissie CULT), Jean-Pierre Audy, namens de PPE-DE-Fractie, Catherine Trautmann, namens de PSE-Fractie, Jaromír Kohlíček, namens de GUE/NGL-Fractie, Nikolaos Vakalis, Atanas Paparizov en Anni Podimata.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Zdzisław Kazimierz Chmielewski.

Het woord wordt gevoerd door Viviane Reding en Fiona Hall.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 5.8 van de notulen van 21.05.2008.


20. Vrouwen en wetenschap (debat)

Verslag over vrouwen en wetenschap [2007/2206(INI)] - Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid. Rapporteur: Britta Thomsen (A6-0165/2008)

Het woord wordt gevoerd door Stavros Dimas (lid van de Commissie).

Britta Thomsen leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Den Dover (rapporteur voor advies van de Commissie ITRE), Edit Bauer, namens de PPE-DE-Fractie, Zita Gurmai, namens de PSE-Fractie, Siiri Oviir, namens de ALDE-Fractie, Hiltrud Breyer, namens de Verts/ALE-Fractie, Ewa Tomaszewska, namens de UEN-Fractie, Eva-Britt Svensson, namens de GUE/NGL-Fractie, Urszula Krupa, namens de IND/DEM-Fractie, Zita Pleštinská en Lidia Joanna Geringer de Oedenberg.

VOORZITTER: Edward McMILLAN-SCOTT
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Danutė Budreikaitė, Avril Doyle, Marusya Ivanova Lyubcheva, Erna Hennicot-Schoepges, Gabriela Creţu en Marie Panayotopoulos-Cassiotou.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Małgorzata Handzlik, Miroslav Mikolášik, Monica Maria Iacob-Ridzi en Marios Matsakis.

Het woord wordt gevoerd door Stavros Dimas en Britta Thomsen.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 5.10 van de notulen van 21.05.2008.


21. Verbod op de uitvoer voor en de veilige opslag van metallisch kwik ***II (debat)

Aanbeveling voor de tweede lezing over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het verbod op de uitvoer voor en de veilige opslag van metallisch kwik [11488/1/2007 - C6-0034/2008 - 2006/0206(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Dimitrios Papadimoulis (A6-0102/2008)

Dimitrios Papadimoulis licht de aanbeveling voor de tweede lezing toe.

Het woord wordt gevoerd door Stavros Dimas (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Martin Callanan, namens de PPE-DE-Fractie, Miguel Angel Martínez Martínez, namens de PSE-Fractie, Marios Matsakis, namens de ALDE-Fractie, Carl Schlyter, namens de Verts/ALE-Fractie, Thomas Ulmer en Pilar Ayuso.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Milan Gaľa, Bogusław Liberadzki en Avril Doyle.

Het woord wordt gevoerd door Stavros Dimas, Dimitrios Papadimoulis en Avril Doyle.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 5.2 van de notulen van 21.05.2008.


22. Groenboek betreffende een betere ontmanteling van schepen (debat)

Verslag over het Groenboek betreffende een betere ontmanteling van schepen [2007/2279(INI)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Johannes Blokland (A6-0156/2008)

Johannes Blokland leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Stavros Dimas (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door David Hammerstein (rapporteur voor advies van de Commissie ITRE), Robert Evans (rapporteur voor advies van de Commissie TRAN), Françoise Grossetête, namens de PPE-DE-Fractie, Linda McAvan, namens de PSE-Fractie, Marios Matsakis, namens de ALDE-Fractie, Kartika Tamara Liotard, namens de GUE/NGL-Fractie, Eija-Riitta Korhola, Bogusław Liberadzki en Silvia-Adriana Ţicău.

Het woord wordt gevoerd door Stavros Dimas en Johannes Blokland.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 5.11 van de notulen van 21.05.2008.


23. Agenda van de volgende vergadering

De agenda voor de vergadering van morgen is vastgesteld (PE 406.218/OJME).


24. Sluiting van de vergadering

De vergadering wordt om 23.40 uur gesloten.

Harald Rømer

Diana Wallis

Secretaris-generaal

Ondervoorzitter


PRESENTIELIJST

Ondertekend door:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelakas, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Baeva, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Belder, Belet, Bennahmias, Berès, Berlato, Berman, Bielan, Binev, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bono, Bonsignore, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Boştinaru, Botopoulos, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Budreikaitė, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, van den Burg, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carlshamre, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Casini, Caspary, Castex, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Chukolov, Claeys, Clark, Cocilovo, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Corda, Corlăţean, Cornillet, Paolo Costa, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Cremers, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Dahl, Dăianu, Daul, David, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Dombrovskis, Donnici, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Dumitriu, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Estrela, Ettl, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Filip, Fiore, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, Fraile Cantón, França, Frassoni, Freitas, Friedrich, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Gobbo, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grau i Segú, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Hedh, Helmer, Hénin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hyusmenova, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, in 't Veld, Iotova, Irujo Amezaga, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Jouye de Grandmaison, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klinz, Knapman, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Konrad, Koppa, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lauk, Lavarra, Lax, Lebech, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Lulling, Lundgren, Luque Aguilar, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Mănescu, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Marinescu, Marini, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Mohácsi, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Morin, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Myller, Napoletano, Naranjo Escobar, Nassauer, Navarro, Neris, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Obiols i Germà, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patriciello, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirker, Piskorski, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Plumb, Podimata, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Mihaela Popa, Nicolae Vlad Popa, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Riera Madurell, Ries, Rivera, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rouček, Roure, Rovsing, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Saïfi, Sakalas, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sanz Palacio, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Schaldemose, Schapira, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Strož, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Tabajdi, Tajani, Tannock, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Titford, Titley, Toia, Tőkés, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vălean, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Veneto, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Virrankoski, Visser, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whittaker, Wieland, Wiersma, Wijkman, Willmott, Iuliu Winkler, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zanicchi, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Zdravkova, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zwiefka

Juridische mededeling - Privacybeleid