Indeks 
Protokół
PDF 228kWORD 141k
Wtorek, 20 maja 2008 r. - Strasburg
1.Otwarcie posiedzenia
 2.Składanie dokumentów
 3.Działania podjęte w związku z rezolucjami Parlamentu
 4.Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji)
 5.Wytyczne dla polityki zatrudnienia państw członkowskich (debata)
 6.Postępy w zakresie równych szans i niedyskryminacji w UE (debata)
 7.Zintegrowana polityka morska Unii Europejskiej (debata)
 8.Głosowanie
  
8.1.Porównywalność kwalifikacji wynikających z kształcenia zawodowego pomiędzy państwami członkowskimi ***I (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
8.2.Uproszczenie procedur dotyczących podawania i publikowania informacji w dziedzinie weterynarii i zootechniki * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
8.3.Zwrot dóbr kultury wyprowadzonych niezgodnie z prawem z terytorium państwa członkowskiego (wersja ujednolicona) ***I (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
8.4.Utworzenie wspólnego przedsiębiorstwa Ogniwa paliwowe i wodór * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
8.5.Wspólnotowy Fundusz Tytoniowy * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
8.6.Ocena programu Peace i strategie na przyszłość (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
8.7.Statystyki dotyczące mięsa i zwierząt gospodarskich ***I (głosowanie)
  
8.8.Wytyczne dla polityki zatrudnienia państw członkowskich * (głosowanie)
  
8.9.Preliminarz budżetowy Parlamentu Europejskiego na rok 2009 (głosowanie)
  
8.10.Handel surowcami i produktami podstawowymi (głosowanie)
  
8.11.Strategia w sprawie regionów najbardziej oddalonych: osiągnięcia i plany na przyszłość (głosowanie)
  
8.12.Strategia polityki wspólnotowej w zakresie polityki konsumenckiej na lata 2007-2013 (głosowanie)
  
8.13.Postępy w zakresie równych szans i niedyskryminacji w UE (głosowanie)
  
8.14.Zintegrowana polityka morska Unii Europejskiej (głosowanie)
 9.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 10.Korekty do głosowania i zamiar głosowania
 11.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia
 12.Nieuczciwe przedsiębiorstwa oferujące wpisy do katalogów i książek telefonicznych (np. "European City Guide") (debata)
 13.Warunki wykonywania zawodu przewoźnika drogowego ***I - Dostęp do rynku dla usług autokarowych i autobusowych (przekształcenie) ***I - Dostęp do międzynarodowego rynku przewozów towarów drogowych (przekształcenie) ***I (debata)
 14.Sytuacja Romów (debata)
 15.Tura pytań (pytania do Komisji)
 16.Komunikat Przewodniczącego
 17.Skład grup politycznych
 18.Skład Parlamentu
 19.Selekcja i zezwolenia dotyczące systemów dostarczających satelitarne usługi komunikacji ruchomej (MSS) ***I (debata)
 20.Kobiety i nauka (debata)
 21.Bezpieczne składowanie i zakaz wywozu rtęci metalicznej ***II (debata)
 22.Lepsze warunki demontażu statków (Zielona Księga) (debata)
 23.Porządek obrad następnego posiedzenia
 24.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI


PRZEWODNICTWO: Mario MAURO
Wiceprzewodniczący

1. Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godzinie 9:00.


2. Składanie dokumentów

Następujące dokumenty zostały złożone:

1)

przez Radę i Komisję

- Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywy Rady 68/151/EWG i 89/666/EWG w odniesieniu do nakładanych na niektóre rodzaje spółek wymogów ujawniania i tłumaczenia informacji (COM(2008)0194 - C6-0171/2008 - 2008/0083(COD))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

JURI

opinia :

ECON

- Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywy Rady 78/660/EWG i 83/349/EWG w odniesieniu do niektórych wymogów ujawniania informacji przez średnie przedsiębiorstwa oraz obowiązków sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych (COM(2008)0195 - C6-0173/2008 - 2008/0084(COD))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

JURI

opinia :

ECON

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 13/2008 - Sekcja III - Komisja (SEC(2008)0536 - C6-0186/2008 - 2008/2112(GBD))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1683/95 ustanawiające jednolity formularz wizowy w odniesieniu do systemu numeracji wiz (COM(2008)0188 - C6-0187/2008 - 2008/0074(CNS))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

LIBE

- Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie migracji z systemu informacyjnego Schengen (SIS 1+) do systemu informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) (COM(2008)0196 - C6-0188/2008 - 2008/0077(CNS))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

LIBE

opinia :

BUDG

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady w sprawie migracji z systemu informacyjnego Schengen (SIS 1+) do systemu informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) (COM(2008)0197 - C6-0189/2008 - 2008/0078(CNS))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

LIBE

opinia :

BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 14/2008 - Sekcja III - Komisja (SEC(2008)0537 - C6-0190/2008 - 2008/2116(GBD))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 11/2008 - Sekcja III - Komisja (SEC(2008)0411 - C6-0191/2008 - 2008/2138(GBD))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Projekt budżetu korygującego nr 2 na rok budżetowy 2008 przyjęty przez Radę 14 maja 2008 r. (09190/2008 - C6-0192/2008 - 2008/2080(BUD))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

BUDG

2) przez komisje parlamentarne

- Sprawozdanie w sprawie projektu budżetu korygującego nr 2 do budżetu Unii Europejskiej na rok budżetowy 2008 - Sekcja III - Komisja [9190/2008 - C6-0192/2008 - 2008/2080 (BUD)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawca: Kyösti Virrankoski (A6-0188/2008)


3. Działania podjęte w związku z rezolucjami Parlamentu

Komunikat Komisji w sprawie działań podjętych w wyniku rezolucji przyjętych przez Parlament podczas sesji styczeń II 2008 jest dostępny na stronie internetowej Séance en direct.


4. Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji)

Zgodnie z art. 115 Regulaminu następujący posłowie lub grupy polityczne złożyli wniosek o przeprowadzenie takiej debaty nad następującymi projektami rezolucji:

I.   Sudan i Międzynarodowy Trybunał Karny

- Pasqualina Napoletano, Glenys Kinnock, Ana Maria Gomes, Marie-Arlette Carlotti, Emilio Menéndez del Valle i Josep Borrell Fontelles w imieniu grupy PSE, w sprawie Sudanu i Międzynarodowego Trybunału Karnego (B6-0240/2008);

- Hélène Flautre, Frithjof Schmidt, Margrete Auken, Mikel Irujo Amezaga i Raül Romeva i Rueda w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie sytuacji w Sudanie i Międzynarodowego Trybunału Karnego (B6-0254/2008);

- Vittorio Agnoletto w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie Sudanu i Międzynarodowego Trybunału Karnego (B6-0255/2008);

- Jürgen Schröder, Laima Liucija Andrikienė, Colm Burke, Filip Kaczmarek, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola i Tunne Kelam w imieniu grupy PPE-DE, w sprawie Sudanu i Międzynarodowego Trybunału Karnego (B6-0256/2008);

- Ryszard Czarnecki, Adam Bielan i Eoin Ryan w imieniu grupy UEN, w sprawie Sudanu i Międzynarodowego Trybunału Karnego(B6-0257/2008);

- Thierry Cornillet, Marco Cappato, Marielle De Sarnez i Johan Van Hecke w imieniu grupy ALDE, w sprawie Sudanu i Międzynarodowego Trybunału Karnego (B6-0258/2008).

II.   Zatrzymanie przeciwników politycznych na Białorusi

- Pasqualina Napoletano, Jan Marinus Wiersma i Justas Vincas Paleckis w imieniu grupy PSE,w sprawie sytuacji na Białorusi (B6-0239/2008);

- Konrad Szymański, Ryszard Czarnecki, Wojciech Roszkowski, Mieczysław Edmund Janowski, Ewa Tomaszewska, Adam Bielan i Inese Vaidere w imieniu grupy UEN, w sprawie sytuacji na Białorusi (B6-0259/2008);

- Vittorio Agnoletto w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie Białorusi (B6-0260/2008);

- Jacek Protasiewicz, Urszula Gacek, Charles Tannock, José Ribeiro e Castro, Filip Kaczmarek, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam, Laima Liucija Andrikienė w imieniu grupy PPE-DE, w sprawie aresztowania opozycjonistów politycznych na Białorusi (B6-0261/2008);

- Janusz Onyszkiewicz, Eugenijus Gentvilas i Anne E. Jensen w imieniu grupy ALDE, w sprawie aresztowania opozycjonistów politycznych na Białorusi (B6-0263/2008);

- Elisabeth Schroedter i Milan Horáček w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie aresztowania opozycjonistów politycznych na Białorusi (B6-0264/2008).

III.   Wzrost napięć w Burundi

- Pasqualina Napoletano, Alain Hutchinson, Marie-Arlette Carlotti, Glenys Kinnock i Ana Maria Gomes w imieniu grupy PSE, w sprawie sytuacji w Burundi (B6-0241/2008);

- Raül Romeva i Rueda i Mikel Irujo Amezaga w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie wzrostu napięć w Burundi (B6-0265/2008);

- Umberto Guidoni w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie sytuacji w Burundi (B6-0266/2008);

- John Bowis, Jürgen Schröder, Filip Kaczmarek, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola i Tunne Kelam w imieniu grupy PPE-DE, w sprawie wzrostu napięć w Burundi (B6-0267/2008);

- Ryszard Czarnecki, Ģirts Valdis Kristovskis, Adam Bielan i Ewa Tomaszewska w imieniu grupy UEN, w sprawie sytuacji w Burundi (B6-0268/2008);

- Johan Van Hecke w imieniu grupy ALDE, w sprawie Burundi (B6-0269/2008).

Czas wystąpień przyznany zostanie zgodnie z art. 142 Regulaminu.


5. Wytyczne dla polityki zatrudnienia państw członkowskich (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie wytycznych dla polityki zatrudnienia państw członkowskich [COM(2007)0803 Partie V – C6-0031/2008 – 2007/0300(CNS)] - Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. Sprawozdawca: Anne Van Lancker (A6-0172/2008)

Głos zabrał Vladimír Špidla (członek Komisji).

Anne Van Lancker przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrali: Elisabeth Morin w imieniu grupy PPE-DE, Jan Andersson w imieniu grupy PSE, Ona Juknevičienė w imieniu grupy ALDE, Elisabeth Schroedter w imieniu grupy Verts/ALE, Ewa Tomaszewska w imieniu grupy UEN, Jiří Maštálka w imieniu grupy GUE/NGL, Kathy Sinnott w imieniu grupy IND/DEM, Andreas Mölzer niezrzeszony, Thomas Mann, Rovana Plumb, Siiri Oviir, Gabriele Zimmer, Derek Roland Clark, Jacek Protasiewicz, Richard Falbr, Nils Lundgren, José Albino Silva Peneda, Juan Andrés Naranjo Escobar i Iles Braghetto.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Tadeusz Zwiefka, Renate Weber, Miloslav Ransdorf, Jean-Pierre Audy, Danutė Budreikaitė, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Czesław Adam Siekierski i Paul Rübig.

Głos zabrali: Vladimír Špidla i Anne Van Lancker.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.8 protokołu z dnia 20.05.2008.


6. Postępy w zakresie równych szans i niedyskryminacji w UE (debata)

Sprawozdanie w sprawie postępów osiągniętych w zakresie równych szans i niedyskryminacji w UE (transpozycja dyrektywy 2000/43/WE i dyrektywy 2000/78/WE) [2007/2202(INI)] - Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. Sprawozdawca: Elizabeth Lynne (A6-0159/2008)

Elizabeth Lynne przedstawiła sprawozdanie.

PRZEWODNICTWO: Luigi COCILOVO
Wiceprzewodniczący

Głos zabrał Vladimír Špidla (członek Komisji).

Głos zabrali: Tatjana Ždanoka (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej LIBE), Edit Bauer w imieniu grupy PPE-DE, Magda Kósáné Kovács w imieniu grupy PSE, Bernard Lehideux w imieniu grupy ALDE, Jean Lambert w imieniu grupy Verts/ALE, Jan Tadeusz Masiel w imieniu grupy UEN, Bairbre de Brún w imieniu grupy GUE/NGL, Philip Bushill-Matthews, Stephen Hughes, Sophia in 't Veld, Elisabeth Schroedter, Ria Oomen-Ruijten, Lissy Gröner, Marco Cappato, Anja Weisgerber, Richard Howitt, Holger Krahmer, Carlo Fatuzzo, Zita Gurmai, Marian Harkin i Pier Antonio Panzeri.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Metin Kazak, Hubert Pirker, Ewa Tomaszewska, Gabriela Creţu, Jim Allister, Siiri Oviir, Neena Gill, Thomas Mann, Miloslav Ransdorf i Gay Mitchell w sprawie wystąpienia Jima Allistera.

Głos zabrał Vladimír Špidla.

PRZEWODNICTWO: Mechtild ROTHE
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrał Elizabeth Lynne.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.13 protokołu z dnia 20.05.2008.


7. Zintegrowana polityka morska Unii Europejskiej (debata)

Sprawozdanie w sprawie zintegrowanej polityki morskiej Unii Europejskiej [2008/2009(INI)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: Willi Piecyk (A6-0163/2008)

Willi Piecyk przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrał Joe Borg (członek Komisji).

Głos zabrali: Sérgio Marques (sprawozdawca komisji opiniodawczej REGI), Pedro Guerreiro (sprawozdawca komisji opiniodawczej PECH), Georg Jarzembowski w imieniu grupy PPE-DE, Silvia-Adriana Ţicău w imieniu grupy PSE, Paweł Bartłomiej Piskorski w imieniu grupy ALDE, Margrete Auken w imieniu grupy Verts/ALE, Seán Ó Neachtain w imieniu grupy UEN, Pedro Guerreiro w imieniu grupy GUE/NGL, Fernand Le Rachinel niezrzeszony, Luís Queiró, Robert Navarro, Anne E. Jensen, Ian Hudghton, Athanasios Pafilis, Ashley Mote, Struan Stevenson, Emanuel Jardim Fernandes, Bogusław Liberadzki, Rosa Miguélez Ramos, Jamila Madeira i Paulo Casaca.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Czesław Adam Siekierski, Ioan Mircea Paşcu, Marusya Ivanova Lyubcheva i Catherine Stihler.

Głos zabrali: Catherine Stihler, Joe Borg i Willi Piecyk.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.14 protokołu z dnia 20.05.2008.


PRZEWODNICTWO: Hans-Gert PÖTTERING
Przewodniczący

8. Głosowanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronach Europarl.


8.1. Porównywalność kwalifikacji wynikających z kształcenia zawodowego pomiędzy państwami członkowskimi ***I (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady uchylającej decyzję Rady 85/368/EWG w sprawie porównywalności kwalifikacji wynikających z kształcenia zawodowego pomiędzy państwami członkowskimi Wspólnoty Europejskiej [COM(2007)0680 - C6-0398/2007 - 2007/0234(COD)] - Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. Sprawozdawca: Jan Andersson (A6-0132/2008)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 1)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P6_TA(2008)0200)


8.2. Uproszczenie procedur dotyczących podawania i publikowania informacji w dziedzinie weterynarii i zootechniki * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady uproszczającej procedury dotyczące podawania i publikowania informacji w dziedzinie weterynarii i zootechniki oraz zmieniającej dyrektywy 64/432/EWG, 77/504/EWG, 88/407/EWG, 88/661/EWG, 89/361/EWG, 89/556/EWG, 90/427/EWG, 90/428/EWG, 90/429/EWG, 90/539/EWG, 91/68/EWG, 92/35/EWG, 92/65/EWG, 92/66/EWG, 92/119/EWG, 94/28/WE, 2000/75/WE, decyzję 2000/258/WE i dyrektywy 2001/89/WE, 2002/60/WE oraz 2005/94/WE [COM(2008)0120 - C6-0156/2008 - 2008/0046(CNS)] - Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Sprawozdawca: Neil Parish (A6-0160/2008)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 2)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P6_TA(2008)0201)


8.3. Zwrot dóbr kultury wyprowadzonych niezgodnie z prawem z terytorium państwa członkowskiego (wersja ujednolicona) ***I (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zwrotu dóbr kultury wyprowadzonych niezgodnie z prawem z terytorium państwa członkowskiego (wersja ujednolicona) [COM(2007)0873 - C6-0025/2008 - 2007/0299(COD)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A6-0152/2008)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 3)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P6_TA(2008)0202)


8.4. Utworzenie wspólnego przedsiębiorstwa Ogniwa paliwowe i wodór * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie ustanowienia wspólnego przedsięwzięcia na rzecz ogniw paliwowych i technologii wodorowych [COM(2007)0571 - C6-0446/2007 - 2007/0211(CNS)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawca: Pia Elda Locatelli (A6-0145/2008)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 4)

WNIOSEK KOMISJI, POPRAWKI i PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P6_TA(2008)0203)


8.5. Wspólnotowy Fundusz Tytoniowy * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 jeżeli chodzi o przeniesienie pomocy dla sektora tytoniowego do Wspólnotowego Funduszu Tytoniowego na lata 2008 i 2009 oraz rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do finansowania Wspólnotowego Funduszu Tytoniowego [COM(2008)0051 - C6-0062/2008 - 2008/0020(CNS)] - Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Sprawozdawca: Sergio Berlato (A6-0164/2008)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 5)

WNIOSEK KOMISJI, POPRAWKI i PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P6_TA(2008)0204)


8.6. Ocena programu Peace i strategie na przyszłość (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie oceny programu Peace i strategii na przyszłość [2007/2150(INI)] - Komisja Rozwoju Regionalnego. Sprawozdawca: Bairbre de Brún (A6-0133/2008)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 6)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P6_TA(2008)0205)


8.7. Statystyki dotyczące mięsa i zwierząt gospodarskich ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie statystyk dotyczących mięsa i zwierząt gospodarskich [COM(2007)0129 - C6-0099/2007 - 2007/0051(COD)] - Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Sprawozdawca: Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf (A6-0130/2008)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 7)

WNIOSEK KOMISJI

Głos zabrał Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf (sprawozdawca).

Zatwierdzony w formie poprawionej (P6_TA(2008)0206)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto (P6_TA(2008)0206)


8.8. Wytyczne dla polityki zatrudnienia państw członkowskich * (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie wytycznych dla polityki zatrudnienia państw członkowskich [COM(2007)0803 Partie V – C6-0031/2008 – 2007/0300(CNS)] - Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. Sprawozdawca: Anne Van Lancker (A6-0172/2008)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 8)

WNIOSEK KOMISJI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P6_TA(2008)0207)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto (P6_TA(2008)0207)


8.9. Preliminarz budżetowy Parlamentu Europejskiego na rok 2009 (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie preliminarza budżetowego przychodów i wydatków Parlamentu Europejskiego na rok budżetowy 2009 [2008/2022(BUD)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawca: Janusz Lewandowski (A6-0181/2008)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 9)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P6_TA(2008)0208)


8.10. Handel surowcami i produktami podstawowymi (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie handlu surowcami i produktami podstawowymi [2008/2051(INI)] - Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawca: Jens Holm (A6-0134/2008)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 10)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P6_TA(2008)0209)


8.11. Strategia w sprawie regionów najbardziej oddalonych: osiągnięcia i plany na przyszłość (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie strategii w sprawie regionów najbardziej oddalonych: osiągnięcia i plany na przyszłość [2008/2010(INI)] - Komisja Rozwoju Regionalnego. Sprawozdawca: Margie Sudre (A6-0158/2008)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 11)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P6_TA(2008)0210)


8.12. Strategia polityki wspólnotowej w zakresie polityki konsumenckiej na lata 2007-2013 (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie strategii polityki wspólnotowej w zakresie polityki konsumenckiej na lata 2007-2013 [2007/2189(INI)] - Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów. Sprawozdawca: Lasse Lehtinen (A6-0155/2008)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 12)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P6_TA(2008)0211)

W związku z głosowaniem głos zabrali:

Lasse Lehtinen (sprawozdawca) na temat francuskiej wersji językowej popr. 3.


8.13. Postępy w zakresie równych szans i niedyskryminacji w UE (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie postępów osiągniętych w zakresie równych szans i niedyskryminacji w UE (transpozycja dyrektywy 2000/43/WE i dyrektywy 2000/78/WE) [2007/2202(INI)] - Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. Sprawozdawca: Elizabeth Lynne (A6-0159/2008)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 13)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P6_TA(2008)0212)

W związku z głosowaniem głos zabrali:

Philip Bushill-Matthews w imieniu grupy PPE-DE zwrócił się o głosowanie przez głosowanie imienne nad popr. 4, ust. 6 i popr.12 (Przewodniczący stwierdził, że nie ma sprzeciwu, by wziąć pod uwagę tę prośbę);

Sophia in 't Veld w imieniu grupy ALDE zaproponowała poprawkę ustną mającą na celu wprowadzenie nowego ust. 3a, którego nie przyjęto, gdyż przeszło 40 posłów sprzeciwiło się jej uwzględnieniu;

Richard Howitt na temat wniosku Philipa Bushill-Matthews.


8.14. Zintegrowana polityka morska Unii Europejskiej (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie zintegrowanej polityki morskiej Unii Europejskiej [2008/2009(INI)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: Willi Piecyk (A6-0163/2008)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 14)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P6_TA(2008)0213)


9. Wyjaśnienia dotyczące głosowania

Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania:

Pisemne wyjaśnienia złożone zgodnie z art. 163 ust. 3 Regulaminu zamieszczone zostaną w pełnym sprawozdaniu z niniejszego posiedzenia.

Ustne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Sprawozdanie Sergio Berlato - A6-0164/2008: Czesław Adam Siekierski, Zuzana Roithová, Katerina Batzeli

Sprawozdanie Bairbre de Brún - A6-0133/2008: James Nicholson

Sprawozdanie Anne Van Lancker - A6-0172/2008: Hubert Pirker, Czesław Adam Siekierski, Frank Vanhecke

Sprawozdanie Janusz Lewandowski - A6-0181/2008: Frank Vanhecke

Sprawozdanie Margie Sudre - A6-0158/2008: Madeleine Jouye de Grandmaison

Sprawozdanie Lasse Lehtinen - A6-0155/2008: Zuzana Roithová

Sprawozdanie Elizabeth Lynne - A6-0159/2008: Frank Vanhecke, Hubert Pirker, Zdzisław Zbigniew Podkański

Sprawozdanie Willi Piecyk - A6-0163/2008: Erik Meijer, Czesław Adam Siekierski.


10. Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Korekty do głosowania i zamiary głosowania znajdują się na stronie Séance en direct, Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes) oraz w wersji drukowanej załącznika Wyniki głosowania imiennego.

Wersja elektroniczna na stronie Europarl będzie regularnie uaktualniana maksymalnie przez dwa tygodnie od daty głosowania.

Po upływie tego terminu lista korekt do głosowania i zamiaru głosowania zostanie zamknięta w celu jej przetłumaczenia i opublikowania w Dzienniku Urzędowym.


(Posiedzenie zostało zawieszone o godzinie 12:55 i wznowione o 15:00.)

PRZEWODNICTWO: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Wiceprzewodniczący

11. Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.


12. Nieuczciwe przedsiębiorstwa oferujące wpisy do katalogów i książek telefonicznych (np. "European City Guide") (debata)

Pytanie ustne (O-0078/2008) zadane przez Arlene McCarthy, w imieniu komisji IMCO, do Rady: Nieuczciwe przedsiębiorstwa oferujące wpisy do katalogów i książek telefonicznych (np. "European City Guide") (B6-0152/2008)

Arlene McCarthy zadała pytanie ustne.

Janez Lenarčič (urzędujący przewodniczący Rady) odpowiedział na pytanie ustne

Głos zabrali: Simon Busuttil w imieniu grupy PPE-DE, Genowefa Grabowska w imieniu grupy PSE, Diana Wallis w imieniu grupy ALDE, Mairead McGuinness, Marian Harkin i Malcolm Harbour.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Richard Corbett, Marcin Libicki, Brian Crowley i Arlene McCarthy.

Głos zabrał Janez Lenarčič.

Debata została zamknięta.


13. Warunki wykonywania zawodu przewoźnika drogowego ***I - Dostęp do rynku dla usług autokarowych i autobusowych (przekształcenie) ***I - Dostęp do międzynarodowego rynku przewozów towarów drogowych (przekształcenie) ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego wspólnych zasad dotyczących warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego [COM(2007)0263 - C6-0145/2007 - 2007/0098(COD)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: Silvia-Adriana Ţicău (A6-0087/2008)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych zasad dostępu do rynku dla usług autokarowych i autobusowych (przekształcenie) [COM(2007)0264 - C6-0147/2007 - 2007/0097(COD)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: Mathieu Grosch (A6-0037/2008)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych zasad dostępu do międzynarodowego rynku przewozów drogowych (przekształcenie) [COM(2007)0265 - C6-0146/2007 - 2007/0099(COD)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: Mathieu Grosch (A6-0038/2008)

Głos zabrali: Radovan Žerjav (urzędujący przewodniczący Rady) i Leonard Orban (członek Komisji).

Silvia-Adriana Ţicău przedstawiła sprawozdanie.

Mathieu Grosch przedstawił swoje sprawozdania.

Głos zabrał Georg Jarzembowski w imieniu grupy PPE-DE.

PRZEWODNICTWO: Gérard ONESTA
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Willi Piecyk w imieniu grupy PSE, Dirk Sterckx w imieniu grupy ALDE, Eva Lichtenberger w imieniu grupy Verts/ALE, Erik Meijer w imieniu grupy GUE/NGL, Johannes Blokland w imieniu grupy IND/DEM, Luca Romagnoli niezrzeszony, Timothy Kirkhope, Inés Ayala Sender, Jeanine Hennis-Plasschaert, Jaromír Kohlíček, Dieter-Lebrecht Koch, Saïd El Khadraoui, Paweł Bartłomiej Piskorski, Jacky Hénin, Philip Bradbourn, Bogusław Liberadzki, Luis de Grandes Pascual, Rovana Plumb, Reinhard Rack, Gilles Savary, Ari Vatanen, Radovan Žerjav, Leonard Orban i Silvia-Adriana Ţicău.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 5.5 protokołu z dnia 21.05.2008, pkt 5.6 protokołu z dnia 21.05.2008 i pkt 5.7 protokołu z dnia 21.05.2008.


14. Sytuacja Romów (debata)

Oświadczenie Komisji: Sytuacja Romów

Vladimír Špidla (członek Komisji) złożył oświadczenie.

PRZEWODNICTWO: Luisa MORGANTINI
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Lívia Járóka w imieniu grupy PPE-DE, Martin Schulz w imieniu grupy PSE, Viktória Mohácsi w imieniu grupy ALDE, Monica Frassoni w imieniu grupy Verts/ALE, Cristiana Muscardini w imieniu grupy UEN, Roberto Musacchio w imieniu grupy GUE/NGL, Gerard Batten w imieniu grupy IND/DEM, Luca Romagnoli niezrzeszony, Stefano Zappalà, Gianni Pittella, Marco Pannella, Elly de Groen-Kouwenhoven, Roberta Angelilli, Umberto Guidoni, Roberto Fiore, Mario Mauro, Adrian Severin, Milan Horáček, Mario Borghezio, Vito Bonsignore, Claudio Fava, Romano Maria La Russa, Csaba Sógor, Enrique Barón Crespo i Magda Kósáné Kovács.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Giuseppe Gargani, Ioan Mircea Paşcu, Renate Weber, László Tőkés i Giusto Catania.

Głos zabrali: Vladimír Špidla, Luca Romagnoli w kwestii personalnej i Reinhard Rack na temat przebiegu procedury zadawania pytań z sali.

Debata została zamknięta.


PRZEWODNICTWO: Diana WALLIS
Wiceprzewodnicząca

15. Tura pytań (pytania do Komisji)

Parlament rozpatrzył pytania do przedłożenia Komisji (B6-0156/2008).

Część pierwsza

Pytanie 29 (Linda McAvan): Praktyki handlowe biopaliwami.

Mariann Fischer Boel (członkini Komisji) udzieliła odpowiedzi na pytanie oraz na pytanie uzupełniające, które skierowała Linda McAvan.

Pytanie 30 (Johan Van Hecke): Europejski program pomocy żywnościowej dla najuboższych.

Mariann Fischer Boel udzieliła odpowiedzi na pytanie oraz na pytania uzupełniające, które skierowali Johan Van Hecke, Andreas Mölzer i Jörg Leichtfried.

Pytanie 31 (Alain Hutchinson): Spekulacje a kryzys żywnościowy.

Mariann Fischer Boel udzieliła odpowiedzi na pytanie oraz na pytania uzupełniające, które skierowali Alain Hutchinson, Danutė Budreikaitė i Avril Doyle.

Część druga

Pytanie 32 (Avril Doyle): Komunikacja a traktat lizboński.

Margot Wallström (wiceprzewodnicząca Komisji) udzieliła odpowiedzi na pytanie oraz na pytanie uzupełniające, które skierowali Avril Doyle, Paul Rübig i Justas Vincas Paleckis.

Pytanie 33 (Justas Vincas Paleckis): Ściślejsza współpraca między przedstawicielami Parlamentu Europejskiego a Komisją Europejską.

Margot Wallström udzieliła odpowiedzi na pytanie oraz na pytania uzupełniające, które skierowali Justas Vincas Paleckis, Margarita Starkevičiūtė i Mairead McGuinness.

Pytanie 34 (Stavros Arnaoutakis): Plan D (jak demokracja, dialog i debata) Komisji Europejskiej i “Debata Europa”.

Margot Wallström udzieliła odpowiedzi na pytanie oraz na pytania uzupełniające, które skierowali Stavros Arnaoutakis i Georgios Papastamkos.

Pytania od 35 do 39 zostaną rozpatrzone na piśmie.

Pytanie 40 (Manuel Medina Ortega): Ograniczenie konkurencji federacji sportowych.

Neelie Kroes (członkini Komisji) udzieliła odpowiedzi na pytanie oraz na pytania uzupełniające, które skierowali Manuel Medina Ortega, Manolis Mavrommatis i Richard Corbett.

Pytanie 41 (Giovanna Corda): Wzrost cen a konkurencja.

Neelie Kroes udzieliła odpowiedzi na pytanie oraz na pytania uzupełniające, które skierowali Giovanna Corda i Danutė Budreikaitė.

Pytania od 42 do 43 zostaną rozpatrzone na piśmie.

Pytanie 44 (Bernd Posselt): Negocjacje akcesyjne z Chorwacją.

Pytanie 45 (Brian Crowley): Postęp w procedurze akcesyjnej Chorwacji do Unii Europejskiej.

Pytanie 46 (Michl Ebner): Zamknięcie negocjacji akcesyjnych z Chorwacją.

Olli Rehn (członek Komisji) odpowiedział na pytania oraz na pytania uzupełniające, które skierowali Bernd Posselt i Brian Crowley.

Pytanie 47 (Dimitrios Papadimoulis): Proces przystąpienia Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii do Unii Europejskiej.

Olli Rehn udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytania uzupełniające, które skierowali Dimitrios Papadimoulis i Bernd Posselt.

Pytanie 48 (Philip Claeys): Europejskie środki dla tureckiego wojska na Cyprze.

Olli Rehn udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytanie uzupełniające, które skierowali Philip Claeys.

Odpowiedzi na pytania pozostawione bez odpowiedzi z braku czasu zostaną udzielone na piśmie (patrz załącznik pełnego sprawozdania z obrad).

Tura pytań do Komisji została zamknięta.


(Posiedzenie zostało zawieszone o godzinie 19:55 i wznowione o 21:00.)

PRZEWODNICTWO: Gérard ONESTA
Wiceprzewodniczący

16. Komunikat Przewodniczącego

Euro-Śródziemnomorskie Zgromadzenie Parlamentarne postanowiło dnia 28 marca 2008 r. zwiększyć o 4 miejsca liczbę swych członków w związku z przystąpieniem Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej. Liczba miejsc z ramienia Parlamentu wzrasta zatem z 45 do 49.


17. Skład grup politycznych

Catiuscia Marini przystąpiła do grupy PSE.


18. Skład Parlamentu

Diamanto Manolakou przedstawił swą dymisję ze sprawowanego mandatu posła do Parlamentu Europejskiego ze skutkiem od dnia 20.05.2008.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 i 7 Regulaminu, Parlament stwierdza wakat i informuje o nim zainteresowane państwo członkowskie.


19. Selekcja i zezwolenia dotyczące systemów dostarczających satelitarne usługi komunikacji ruchomej (MSS) ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie selekcji i zezwoleń dotyczących systemów dostarczających satelitarne usługi komunikacji ruchomej (MSS) [COM(2007)0480 - C6-0257/2007 - 2007/0174(COD)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawca: Fiona Hall (A6-0077/2008)

Głos zabrał Viviane Reding (członkini Komisji).

Fiona Hall przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrali: Ruth Hieronymi (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej CULT), Jean-Pierre Audy w imieniu grupy PPE-DE, Catherine Trautmann w imieniu grupy PSE, Jaromír Kohlíček w imieniu grupy GUE/NGL, Nikolaos Vakalis, Atanas Paparizov i Anni Podimata.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrał Zdzisław Kazimierz Chmielewski.

Głos zabrali: Viviane Reding i Fiona Hall.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 5.8 protokołu z dnia 21.05.2008.


20. Kobiety i nauka (debata)

Sprawozdanie w sprawie kobiet i nauki [2007/2206(INI)] - Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia. Sprawozdawca: Britta Thomsen (A6-0165/2008)

Głos zabrał Stavros Dimas (członek Komisji).

Britta Thomsen przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrali: Den Dover (sprawozdawca komisji opiniodawczej ITRE), Edit Bauer w imieniu grupy PPE-DE, Zita Gurmai w imieniu grupy PSE, Siiri Oviir w imieniu grupy ALDE, Hiltrud Breyer w imieniu grupy Verts/ALE, Ewa Tomaszewska w imieniu grupy UEN, Eva-Britt Svensson w imieniu grupy GUE/NGL, Urszula Krupa w imieniu grupy IND/DEM, Zita Pleštinská i Lidia Joanna Geringer de Oedenberg.

PRZEWODNICTWO: Edward McMILLAN-SCOTT
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Danutė Budreikaitė, Avril Doyle, Marusya Ivanova Lyubcheva, Erna Hennicot-Schoepges, Gabriela Creţu i Marie Panayotopoulos-Cassiotou.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Małgorzata Handzlik, Miroslav Mikolášik, Monica Maria Iacob-Ridzi i Marios Matsakis.

Głos zabrali: Stavros Dimas i Britta Thomsen.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 5.10 protokołu z dnia 21.05.2008.


21. Bezpieczne składowanie i zakaz wywozu rtęci metalicznej ***II (debata)

Zalecenie do drugiego czytania dotyczące Wspólnego stanowiska przyjętego przez Radę w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie bezpiecznego składowania i zakazu wywozu rtęci metalicznej [11488/1/2007 - C6-0034/2008 - 2006/0206(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawca: Dimitrios Papadimoulis (A6-0102/2008)

Dimitrios Papadimoulis przedstawił zalecenie do drugiego czytania.

Głos zabrał Stavros Dimas (członek Komisji).

Głos zabrali: Martin Callanan w imieniu grupy PPE-DE, Miguel Angel Martínez Martínez w imieniu grupy PSE, Marios Matsakis w imieniu grupy ALDE, Carl Schlyter w imieniu grupy Verts/ALE, Thomas Ulmer i Pilar Ayuso.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Milan Gaľa, Bogusław Liberadzki i Avril Doyle.

Głos zabrali: Stavros Dimas, Dimitrios Papadimoulis i Avril Doyle.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 5.2 protokołu z dnia 21.05.2008.


22. Lepsze warunki demontażu statków (Zielona Księga) (debata)

Sprawozdanie w sprawie Zielonej księgi w sprawie lepszych warunków demontażu statków [2007/2279(INI)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawca: Johannes Blokland (A6-0156/2008)

Johannes Blokland przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrał Stavros Dimas (członek Komisji).

Głos zabrali: David Hammerstein (sprawozdawca komisji opiniodawczej ITRE), Robert Evans (sprawozdawca komisji opiniodawczej TRAN), Françoise Grossetête w imieniu grupy PPE-DE, Linda McAvan w imieniu grupy PSE, Marios Matsakis w imieniu grupy ALDE, Kartika Tamara Liotard w imieniu grupy GUE/NGL, Eija-Riitta Korhola, Bogusław Liberadzki i Silvia-Adriana Ţicău.

Głos zabrali: Stavros Dimas i Johannes Blokland.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 5.11 protokołu z dnia 21.05.2008.


23. Porządek obrad następnego posiedzenia

Ustalony został porządek obrad posiedzenia w kolejnym dniu (dokument Porządek obrad” PE 406.218/OJME).


24. Zamknięcie posiedzenia

Posiedzenie zostało zamknięte o godzinie 23:40.

Harald Rømer

Diana Wallis

Sekretarz Generalny

Wiceprzewodnicząca


LISTA OBECNOŚCI

Podpisali:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelakas, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Baeva, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Belder, Belet, Bennahmias, Berès, Berlato, Berman, Bielan, Binev, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bono, Bonsignore, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Boştinaru, Botopoulos, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Budreikaitė, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, van den Burg, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carlshamre, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Casini, Caspary, Castex, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Chukolov, Claeys, Clark, Cocilovo, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Corda, Corlăţean, Cornillet, Paolo Costa, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Cremers, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Dahl, Dăianu, Daul, David, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Dombrovskis, Donnici, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Dumitriu, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Estrela, Ettl, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Filip, Fiore, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, Fraile Cantón, França, Frassoni, Freitas, Friedrich, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Gobbo, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grau i Segú, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Hedh, Helmer, Hénin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hyusmenova, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, in 't Veld, Iotova, Irujo Amezaga, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Jouye de Grandmaison, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klinz, Knapman, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Konrad, Koppa, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lauk, Lavarra, Lax, Lebech, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Lulling, Lundgren, Luque Aguilar, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Mănescu, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Marinescu, Marini, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Mohácsi, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Morin, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Myller, Napoletano, Naranjo Escobar, Nassauer, Navarro, Neris, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Obiols i Germà, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patriciello, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirker, Piskorski, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Plumb, Podimata, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Mihaela Popa, Nicolae Vlad Popa, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Riera Madurell, Ries, Rivera, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rouček, Roure, Rovsing, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Saïfi, Sakalas, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sanz Palacio, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Schaldemose, Schapira, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Strož, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Tabajdi, Tajani, Tannock, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Titford, Titley, Toia, Tőkés, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vălean, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Veneto, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Virrankoski, Visser, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whittaker, Wieland, Wiersma, Wijkman, Willmott, Iuliu Winkler, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zanicchi, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Zdravkova, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zwiefka

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności