Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 21 Μαΐου 2008 - Στρασβούργο

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Mario MAURO
Αντιπρόεδρος

7. Αιτιολογήσεις ψήφου
CRE

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου, σύμφωνα με το άρθρο 163, παράγραφος 3, του Κανονισμού, καταχωρίζονται στα Πλήρη Πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης.

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου:

Χρονοδιάγραμμα των περιόδων συνόδου για το 2009: Toomas Savi και Bernd Posselt

Έκθεση Δημήτριος Παπαδημούλης - A6-0102/2008: Fiona Hall και Lojze Peterle

Έκθεση Hartmut Nassauer - A6-0154/2008: Zuzana Roithová, Roger Helmer, Syed Kamall, Giuseppe Gargani και Bogusław Sonik

Έκθεση Fiona Hall - A6-0077/2008: Zuzana Roithová και Syed Kamall

Έκθεση Karl-Heinz Florenz - A6-0136/2008: Miroslav Ouzký, Jan Březina, Zita Pleštinská, Czesław Adam Siekierski, Kurt Joachim Lauk και Roger Helmer

Έκθεση Ria Oomen-Ruijten - A6-0168/2008: Dimitar Stoyanov, Frank Vanhecke, Zuzana Roithová, Czesław Adam Siekierski, Bernd Posselt, Albert Deß και Marusya Ivanova Lyubcheva

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου