Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 21 maj 2008 - Strasbourg

8. Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns på webbplatsen ”Séance en direct”, ”Results of votes (roll-call votes)/Résultats des votes (appels nominaux)” samt i den tryckta versionen av bilagan ”Resultat av omröstningarna med namnupprop”.

Den elektroniska versionen på Europarl uppdateras regelbundet under högst två veckor efter den aktuella omröstningsdagen.

Därefter slutförs förteckningen över rättelserna till de avgivna rösterna för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Ewa Tomaszewska hade anmält att hennes omröstningsapparat inte hade fungerat vid omröstningen om ändringsförslag 11 till betänkandet Silvia-Adriana Ţicău - A6-0087/2008.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy